Tražilica


2. Mojsijeva 20. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 20,1Tada reče Bog sve ove riječi govoreći:
2. Mojsijeva 20,2Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.
2. Mojsijeva 20,3Nemoj imati drugih bogova uza me.
2. Mojsijeva 20,4Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
2. Mojsijeva 20,5Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;
2. Mojsijeva 20,6A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.
2. Mojsijeva 20,7Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.
2. Mojsijeva 20,8Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
2. Mojsijeva 20,9Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
2. Mojsijeva 20,10A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
2. Mojsijeva 20,11Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.
2. Mojsijeva 20,12Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.
2. Mojsijeva 20,13Ne ubij.
2. Mojsijeva 20,14Ne čini preljube.
2. Mojsijeva 20,15Ne kradi.
2. Mojsijeva 20,16Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
2. Mojsijeva 20,17Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega.
2. Mojsijeva 20,18I sav narod vidje grom i munju i trubu gdje trubi i goru gdje se dimi; i narod vidjevši to uzmače se i stade izdaleka,
2. Mojsijeva 20,19I rekoše Mojsiju: govori nam ti, i slušaćemo; a neka nam ne govori Bog, da ne pomremo.
2. Mojsijeva 20,20A Mojsije reče narodu: ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste griješili.
2. Mojsijeva 20,21I narod stajaše izdaleka, a Mojsije pristupi k mraku u kojem bješe Bog.
2. Mojsijeva 20,22I Gospod reče Mojsiju: ovako kaži sinovima Izrailjevim: vidjeli ste gdje vam s neba govorih.
2. Mojsijeva 20,23Ne gradite uza me bogova srebrnijeh, ni bogova zlatnijeh ne gradite sebi.
2. Mojsijeva 20,24Oltar od zemlje načini mi, na kojem ćeš mi prinositi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, sitnu i krupnu stoku svoju. Na kojem god mjestu zapovjedim da se spominje ime moje, doći ću k tebi i blagosloviću te.
2. Mojsijeva 20,25Ako li mi načiniš oltar od kamena, nemoj načiniti od tesanoga kamena; jer ako povučeš po njemu gvožđem, oskvrnićeš ga.
2. Mojsijeva 20,26Nemoj uz basamake ići k oltaru mojemu, da se ne bi otkrila golotinja tvoja kod njega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje