Tražilica


Brojevi 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 18,1Tada reče Gospod Aronu: "Ti i s tobom sinovi tvoji i očinski dom tvoj, vi nosite odgovornost za zlodjela u Svetištu. I to nosite vi, ti i s tobom sinovi tvoji, odgovornost za zlodjela službe svećeničke, što je predana vama,
Brojevi 18,2Ali i braću svoju, pleme Levijevo, očinsko pleme, pusti neka pristupe s tobom, da se priključe tebi i da ti pomognu, kad ti i s tobom sinovi tvoji služite pred Šatorom sastanka.
Brojevi 18,3Oni imaju priskrbiti, što treba za podvorbu tvoju i za uređenje svega Šatora. Ali ne smiju pristupiti k svetomu posuđu i k žrtveniku. Inače morali bi oni i vi umrijeti.
Brojevi 18,4Oni dakle neka budu pomoćnici tvoji i neka se brinu za Šator sastanka i za svu potrebnu službu oko Šatora. Ni jedan nepovlašten ne smije pristupiti k vama.
Brojevi 18,5Samo vi smijete obnašati službu u Svetištu i na žrtveniku, da opet ne dođe sud gnjeva na sinove Izraelove.
Brojevi 18,6Ja sam bio onaj, koji uze braću vašu, Levite, između sinova Izraelovih. Vama su oni predani na dar za Gospoda, da obavljaju službu kod Šatora sastanka.
Brojevi 18,7A ti i s tobom sinovi tvoji, vi imate vršiti svećeničku službu u svemu, što spada na žrtvenik i iza zavjese. Tako eto obavljajte službu svoju. Dragovoljan je dar služba svećenička, što vam je predadoh. Nepovlašteni, koji pristupi, ima se smrću kazniti."
Brojevi 18,8Još reče Gospod Aronu: "Ja sam onaj, koji predaje tebi ostatak od svih mojih žrtava podizanjem meni žrtvovanih. Od svih svetih darova sinova Izraelovih darujem ih tebi kao dio i tvojim sinovima kao pristojbu, što je vječita.
Brojevi 18,9Od presvetih darova, koliko ne budu spaljeni, ima tebi pripasti ovo: vi njihovi darovi kod svih prinosa, žrtava za grijeh i žrtava za prijestup, što mi ih prinose. Kao nešto presveto ima to pripasti tebi i sinovima tvojim.
Brojevi 18,10Na kojem svetom mjestu to jedi. Samo muške osobe smiju od toga jesti. Kao sveta stvar dolazi to tebi.
Brojevi 18,11I ovo još neka tebi pripadne: Darovi od svih žrtava, što ih sinovi Izraelovi žrtvuju podizanjem i mahanjem. Dajem ih tebi i s tobom sinovima i kćerima tvojim kao pristojbu, što je vječita. Svaki u tvojoj obitelji, koji je čist, smije od toga jesti.
Brojevi 18,12Najbolje od ulja, vina i žita, najbolje od onoga, što daju Gospodu, to dajem tebi.
Brojevi 18,13Prvine od svih plodova, što rastu u zemlji njihovoj i što ih prinose Gospodu, imaju pripasti tebi. Svaki od tvoje obitelji, koji je čist, smije od toga jesti.
Brojevi 18,14Sve, što je u Izraelu zavjetovano pod zakletvom, ima pripasti tebi.
Brojevi 18,15Svako prvenče od svih živih bića, što se prinosi Gospodu, od čovjeka i od stoke, neka je tvoje. Ipak prvorođeno od čovjeka moraš dati otkupiti. I prvenče od nečiste stoke imaš dati otkupiti.
Brojevi 18,16Daj ih otkupiti, kad im bude mjesec dana, po procjeni od pet šekela srebra svete težine, što iznosi dvadeset gera.
Brojevi 18,17A prvence od goveda, ovaca i koza ne smiješ dati otkupiti. Oni su sveti. Krvlju njihovom poškropi žrtvenik i salo njihovo daj spali kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 18,18Meso njihovo neka pripadne tebi. Kao grudi primicanja i odmicanja i pleće desno neka ono bude tebi.
Brojevi 18,19Sve darove svete od žrtava podizanja, što ih sinovi Izraelovi prinose Gospodu, dajem tebi i s tobom tvojim sinovima i kćerima kao pristojbu vječitu. To je za tebe i tvoje potomke s tobom vječit osoljen zavjet pred Gospodom."
Brojevi 18,20Još reče Gospod Aronu: "U zemlji njihovoj nećeš imati baštine i dijela neće biti za tebe među njima Ja sam dio tvoj i tvoja baština među sinovima Izraelovim.
Brojevi 18,21Sinovima Levijevim dajem ovim za baštinu sve desetine u Izraelu kao naknadu za službu, što je imaju da vrše kod Šatora sastanka.
Brojevi 18,22Sinovi Izraelovi ne smiju više pristupati k Šatoru sastanka, jer bi inače navukli na sebe krivnju, koja za sobom vuče smrt.
Brojevi 18,23Samo Leviti imaju vršiti službu kod Šatora sastanka i snositi odgovornost zlodjela svojih. Ova odredba vrijedi za vas zauvijek kroz sve naraštaje. Oni ne smiju imati baštinu među sinovima Izraelovim.
Brojevi 18,24Jer dajem za baštinu Levitima desetinu, što je prinose Gospodu kao žrtvu podizanja. Zato odredih za njih, da nemaju baštine među sinovima Izraelovim."
Brojevi 18,25Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 18,26"Daj Levitima ove naputke: Kad primate desetinu od sinova Izraelovih, što vam je odredih kao baštinu od njih, onda imate od toga dati žrtvu podizanja za Gospoda, desetinu od desetine.
Brojevi 18,27Ta žrtva podizanja ima vam se uračunati kao ostalim sinovima Izraelovim dar žita s gumna ili preteka od tijeska.
Brojevi 18,28Tako imate i vi prinositi Gospodu žrtvu podizanja od svih desetina svojih, što ih primate od sinova Izraelovih, i to imate od toga dati žrtvu podizanja za Gospoda svećeniku Aronu.
Brojevi 18,29Od svih darova, što vam pripadnu, imate žrtvu podizanja za Gospoda dati, i to uvijek najbolje od toga kao svetu pristojbu.
Brojevi 18,30Reci im Kad dajete najbolje od toga, onda vam se Levitima ima to uračunati kao ostalim sinovima Izraelovim desetina prihoda od gumna i od tijeska.
Brojevi 18,31Smijete jesti na kojemgod hoćete mjestu, vi i obitelj vaša, jer to je plaća vaša za službu vašu kod Šatora sastanka.
Brojevi 18,32Samo kad dajete najbolje od toga, ne navlačite za to na sebe krivnje i ne oskvrnite svetih darova sinova Izraelovih i nećete zato umrijeti."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje