Tražilica

Pretraživač pronalazi sve riječi koje u sebi sadrže traženi pojam. Npr. ako tražite riječ život, pretraživač će izlistati i tekstove koji zadrže riječi životni, životodavna i sl.

Također, tražilica će pronaći i ako se sjećate samo nekih riječi iz stiha, npr. ukoliko unesete svijet Sina Bog tražilica će pronaći Ivan 3, 16.

Ukoliko želite čitati poglavlje iz Biblije, možete npr. upisati ponovljeni zakon 5.

Svi ponuđeni prijevodi Biblije dolaze bez deuterokanonskih i apokrifnih knjiga.

Sadržaj:

Stari zavjet

Izlazak

Levitski zakonik

Brojevi

Ponovljeni zakon

Jošua

Suci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ruta

1 2 3 4

1. Samuelova

2. Samuelova

1. Kraljevima

2. Kraljevima

1. Ljetopisa

2. Ljetopisa

Ezra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehemija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Estera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mudre izreke

Propovjednik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pjesma nad pjesmama

1 2 3 4 5 6 7 8

Tužaljke

1 2 3 4 5

Daniel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hošea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Joel

1 2 3 4

Amos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obadija

1

Jona

1 2 3 4

Mihej

1 2 3 4 5 6 7

Nahum

1 2 3

Habakuk

1 2 3

Sefanija

1 2 3

Hagaj

1 2

Zaharija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Malahija

1 2 3 4

Novi zavjet

Matej

Marko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Luka

Ivan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Djela apostolska

Rimljanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Korinćanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Korinćanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galaćnima

1 2 3 4 5 6

Efežanima

1 2 3 4 5 6

Filipljanima

1 2 3 4

Kološanima

1 2 3 4

1. Solunjanima

1 2 3 4 5

2. Solunjanima

1 2 3

1. Timoteju

1 2 3 4 5 6

2. Timoteju

1 2 3 4

Titu

1 2 3

Filemonu

1

Hebrejima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakovljeva

1 2 3 4 5

1. Petrova

1 2 3 4 5

2. Petrova

1 2 3

1. Ivanova

1 2 3 4 5

2. Ivanova

1

3. Ivanova

1

Judina

1

Otkrivenje

Traženi izraz je Edom

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 25,30Ezav reče Jakovu: "Daj mi brže da jedem toga crvenoga jela; jer gladan sam sav!" Zato se prozva Edom.
Postanak 32,3Nato posla Jakov pred sobom glasnike k bratu svojemu Ezavu u zemlju Seir, u pokrajinu edomsku,
Postanak 36,1Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.
Postanak 36,8Tako se Ezav naseli na gori Seiru. Ezav se zove i Edom.
Postanak 36,9Ovo su potomci Ezava, oca Edomaca, na gori Seiru.
Postanak 36,16Knez Korah, knez Gatam, knez Amalek. To su knezovi, što izlaze od Elifaza u zemlji edomskoj. To su potomci Adini.
Postanak 36,17I ovo su sinovi Reuela, sina Ezavova: Knez Nahat, knez Zerah, knez Šamah, knez Mizah. To su knezovi, što izlaze od Reuela u zemlji edomskoj; to su potomci Basemate, žene Ezavove.
Postanak 36,19To su bili sinovi Ezavovi i to knezovi njihovi, to jest Edom.
Postanak 36,21Dišon, Ezer i Dišan. To su knezovi Horeja, sinovi Seirovi u zemlji edomskoj.
Postanak 36,31Slijede kraljevi, koji su vladali u zemlji edomskoj, prije nego zavlada kralj sinova Izraelovih.
Postanak 36,32Kralj u Edomu bio je Bela, sin Beorov, a ime prijestolnici njegovoj bilo je Dinhaba.
Postanak 36,43Knez Magdiel, knez Iram. To su knezovi Edomovi po prebivalištima njihovim u zemlji, što su je bili zaposjeli. To je rodovnik Ezava, oca Edomaca.
Izlazak 15,15Knezovi se edomski prestrašiše, drhtanje spopade vođe moapske; svi se stanovnici kanaanski uplašiše.
Brojevi 20,14Iz Kadeša posla Mojsije poslanike k edomskomu kralju: "Ovako ti poručuje tvoj bratski narod Izrael: Ti znaš sve nevolje, što nas snađoše.
Brojevi 20,18Ali im Edomci otporučiše: "Ne smiješ prolaziti. Inače izaći ćemo s mačem preda te."
Brojevi 20,20A oni odgovoriše: "Ne smiješ prolaziti." Ujedno izađoše Edomci pred njih s mnogo naroda i dobro naoružani.
Brojevi 20,21Jer Edomci ne htjedoše dopustiti Izraelcima da prođu kroz područje njihovo, okrenuše Izraelci na stranu od njih.
Brojevi 20,23Ovdje na gori Horu, što leži na međi zemlje edomske, reče Gospod Mojsiju i Aronu:
Brojevi 21,4Nato pođoše od gore Hora prema Crvenome moru, da zaobiđu zemlju edomsku. Ali je narodu dodijalo putovanje.
Brojevi 33,37Iz Kadeša pođoše i utaboriše se na gori Horu na međi zemlje edomske.
Brojevi 34,3Južna strana neka ide od pustinje sinske uz među edomsku. Južna međa neka počinje u istoku na južnom kraju Slanoga mora.
Ponovljeni zakon 23,7Ne mrzi Edomca, jer ti je po krvi rod! Ne mrzi ni Egipćanina, jer si bio u zemlji njegovoj gost!
Jošua 15,1Dio za pleme sinova Judinih po porodicama njihovim bio je prema području edomskomu, južno od Sinske pustinje na skrajnom jugu.
Jošua 15,21Gradovi u južnoj zemlji, u okrajnom području plemena sinova Judinih prema međi edomskoj bili su: Kabseel, Eder, Jagur,
Suci 5,4Kad si silazio sa Seira, Gospode, kad si išao iz polja edomskoga, zemlja se je tresla, nebesa su lijevala, oblaci su tekli vodom,
Suci 11,17Tada je poslao Izrael glasnike kralju edomskomu s molbom: "Htio bih proći kroz tvoju zemlju. Ali kralj edomski ne posluša. I kralju moapskomu poslaše, ali ni on ne htjede. Tako ostadoše sinovi Izraelovi u Kadešu,
Suci 11,18Zaputiše tada preko pustinje, zaobiđoše zemlju edomsku i zemlju moapsku i dođoše u zemlju istočno od zemlje moapske.
1. Samuelova 14,47Izakako je Saul bio postigao kraljevsko dostojanstvo nad Izraelom, ratovao je naokolo proti svima svojim neprijateljima, proti Moabu, proti Amoncima proti Edomu, proti kraljevima od Sobe i proti Filistejima. Kamo se god obraćao, nadvlađivao je.
1. Samuelova 21,7A tada je bio ondje jedan od sluga Saulovih baveći se u svetištu pred Gospodom, Edomac po imenu Doeg, nadglednik pastira Saulovih.
1. Samuelova 22,18Tada zapovjedi kralj Doegu: "Hajde! Pogubi ti svećenike!" I Edomac Doeg pristupi i pogubi svećenike, Osamdeset i pet ljudi, što su nosili laneni oplećak, pobi on onoga dana.
1. Samuelova 22,22Tada reče David Abiataru: "Znao sam tada, kad je Edomac Doeg bio tamo, da će on to izdati Saulu. Ja sam kriv za sve ljudske živote u porodici tvojoj.
2. Samuelova 8,14Tada namjesti u Edomu namjesnike, i to postavi namjesnike u cijelom Edomu, i sav Edom bio je podložan Davidu, Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu što bi preduzimao.
1. Kraljevima 9,26I lađe načini kralj Salomon u Esion-Geberu, koji je kod Elata na obali Crvenoga mora u Edomu.
1. Kraljevima 11,1Kralj Salomon ljubio je uz kćer faraonovu mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hitejke,
1. Kraljevima 11,14I dade Gospod podići Salomonu protivnika u Edomu Hadada iz kraljevske porodice u Edomu.
1. Kraljevima 11,15Tada, kada je David tukao Edomca, i vojskovođa Joab otišao da pokopa pobijene, i sve muške za oružje sposobne u Edomu dao poubijati
1. Kraljevima 11,16- Jer je Joab proboravio tamo šest mjeseci sa svim Izraelom, dok nije istrijebio sve muške za oružje sposobne u Edomu - ,
1. Kraljevima 11,17Tada uteče Hadad s nekoliko Edomaca, koji su bili sluge ocu njegovu, i ode u Egipat. Hadad je bio tada još malen dječak.
1. Kraljevima 22,48U Edomu nije bilo onda kralja, nego samo namjesnik kralja.
2. Kraljevima 3,8Upita dalje: "Kojim putem da udarimo?" On odgovori: "Putem preko pustinje edomske."
2. Kraljevima 3,9I tako izađe kralj Izraelov s kraljem Judinim i s kraljem edomskim. Kad su bili prevalili sedam dana hoda, nestade vode za vojsku i za stoku, što je išla s njima.
2. Kraljevima 3,12Jošafat potvrdi: "U njega je riječ Gospodnja." I kad su bili otišli k njemu kralj Izraelov i Jošafat i kralj edomski,
2. Kraljevima 3,20I doista, drugo jutro u doba, kad se prinosi žrtva, dođe ujedanput voda od Edoma, tako da je bila poplavljena sva okolina.
2. Kraljevima 3,26I vidje kralj moapski, da više nije dorastao boju. On uze sedam stotina teško naoružanih ratnika i pokuša prodrijeti kod kralja edomskoga. Ali ne uspješe.
2. Kraljevima 8,20Pod njegovim vladanjem otpadoše Edomci od Jude i postaviše sebi vlastitoga kralja.
2. Kraljevima 8,21Joram otide u Seiru sa svim svojim ratnim kolima. Kad je navalio jedne noći, razbi Edomce, koji su ga bili opkolili, zajedno sa zapovjednicima ratnih kola, i pobježe vojska kući.
2. Kraljevima 8,22Ali Edomci ostadoše nezavisni od Jude do današnjega dana. Tada u isto vrijeme otpade i Libna.
2. Kraljevima 14,7On pobi deset tisuća Edomaca u slanoj dolini, uze Selu jurišem i dade gradu ime Jokteel, što ga ima do danas.
2. Kraljevima 14,10Jer si pobio Edomce, postao si obijestan, Veseli se svojoj slavi i ostani kod kuće! Zašto da izaživaš zlo, da padneš, ti i Juda s tobom?"
1. Ljetopisa 1,43Slijede kraljevi, koji su vladali u zemlji edomskoj, prije nego zavlada kralj Izraelaca: Bela, sin Beorov; njegov stolni grad zvao se je Dinhaba,
1. Ljetopisa 1,51Kad umrije Hadad, bili su knezovi u Edomu: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,
1. Ljetopisa 1,54Knez Magdiel i knez Hiram. To su knezovi Edoma.
1. Ljetopisa 18,11I to posveti kralj David Gospodu zajedno sa srebrom i zlatom, što je bio uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filisteja i Amalečana.
1. Ljetopisa 18,12Abišaj, sin Serujin, pobi osamnaest tisuća Edomaca u slanoj dolini.
1. Ljetopisa 18,13On namjesti u Edomu namjesnike, i sav Edom bio je podložan Davidu. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.
2. Ljetopisa 8,17Tada otide Salomon u Esion-Geber i u Elat na obali morskoj u Edomu.
2. Ljetopisa 21,8Pod njegovim vladanjem otpadoše Edomci od Jude i postaviše sebi vlastitoga kralja.
2. Ljetopisa 21,9Joram otide tamo sa svojim vojskovođama i sa svim ratnim kolima. Kad je navalio jedne noći, razbi Edomce, koji su ga bili opkolili, zajedno sa zapovjednicima ratnih kola.
2. Ljetopisa 21,10Ali Edomci ostadoše nezavisni od Jude do današnjega dana. Tada u isto vrijeme otpade i Libna od vrhovne vlasti njegove, jer je on bio otpao od Gospoda, Boga otaca svojih.
2. Ljetopisa 25,14Kad se je Amazija iza pobjede nad Edomcima bio vratio kući, donese sa sobom idolske likove sinova Seirovih, postavi ih sebi za bogove, i klanjao im se i prinosio im žrtve.
2. Ljetopisa 25,19Tako radiš ti, jer si pobio Edomce, postao si obijestan i žeđaš slave. Ostani ipak kod kuće! Zašto da izaživaš nesreću i da padneš, ti i Juda s tobom?
2. Ljetopisa 25,20Kako ne htjede Amazija poslušati, - jer je bilo od Boga tako dopušteno, da ih da u ruke neprijatelju, budući da su služili bogovima edomskim, -
Psalam 60,8Moab je moj umivaonik, Edomu, da se brine za obuću moju; ti, Filistejo, zavjeri se meni!
Psalam 60,9Tko će me odvesti u tvrdi grad tko će me povesti u Edom?
Psalam 83,6Šatori Edomovi i Išmaelovci, Moab, Hagareji,
Psalam 108,9Moab je umivaonik moj, Edomu, da se brine za obuću moju; ti, Filistejo, zavjeri se meni!"
Psalam 108,10Tko će me odvesti u tvrdi grad, tko će me povesti u Edom?
Psalam 137,7Napomeni, Gospode, sinovima Edomovim dan jerusalemski; oni su vikali: "Razorite, razorite ga sve do temelja!"
Izaija 11,14Ne, letjet će k moru na pleća Filistejima. Zajedno će oplijeniti sinove Istoka, zaposjest će Edom i Moab. Sinovi Amonovi podložni su njima.
Izaija 34,5Kad se je opojio na nebu mač moj pun gnjeva, eto, onda pada na Edom i na narod, što je predan sudu.
Izaija 34,6Mokar će biti od krvi mač Gospodnji, stat će se od pretiline, od krvi janjeće i jareće, od pretiline bubrega ovnujskih, jer Gospod ima žrtveni blagdan u Bosri, veliko klanje u zemlji Edomu.
Izaija 63,1Tko je ono što dolazi iz Edoma, u crvenim haljinama iz Bosre? Sjajan je u svojoj odjeći, ponosno koračajući u silnoj snazi svojoj. "Ja sam, koji govorim pravednost, koji imam moć da spasim."
Jeremija 9,26Egipat, Judu, Edom, Amon i Moab i sve s podšišanom kosom, koji stanuju u pustinji, jer su svi neznabošci neobrezani, a sav je Izrael neobrezana srca."
Jeremija 27,3Pošlji to isto kralju Edoma, kralju Moaba, kralju Amonaca, kralju Tira i kralju Sidona po poslanicima, koji su došli u Jerusalem k Zedekiji, kralju Judinu!
Jeremija 40,11I svi Judejci, koji su bili u Moabu, kod Amonaca, u Edomu ili inače u kojoj zemlji, čuli su da je kralj babilonski ostavio jedan ostatak Judejaca i postavio nad njima Gedaliju, sina Ahikama, sina Šafanova.
Jeremija 49,7" O Edomu. Ovako veli Gospod nad vojskama: "Zar nema više mudrosti u Temanu Zar je nestao zavjes razumnima? Je li im mudrost nestala?
Jeremija 49,14Čuo sam vijest od Gospoda, glasnik je poslan k narodima: "Skupite se, idite proti Edomu, dignite se u boj!"
Jeremija 49,17Grozan će postati Edom: "Tko prolazi pokraj njega, zgrozi se i podsmijeva se zbog svih uboja njegovih.
Jeremija 49,20Zato čujte odluku Gospodnju koju je prihvatio proti Edomu, osnove njegove, što ih je smislio proti stanovnicima Temana: Zaista, odvući će ih, najmanje od ovaca! Zaista, zgrozit će se pred njima vlastita paša!
Jeremija 49,22Gle, kao orao diže se on gore. Lebdi tamo, raširuje krila svoja nad Bosrom. U onaj dan bit će srce junaka edomskih kao srce u žene, koja porađa.
Tužaljke 4,21Raduj se i veseli, kćeri edomska, koja stanuješ u zemlji Usu! I na te će još doći časa; opit ćeš se i otkrit ćeš se.
Tužaljke 4,22Krivnja je tvoja uništena, kćeri sionska; on te više ne izgoni. On će kazniti krivnju tvoju, kćeri edomska, otkrit će grijehe tvoje.
Ezekiel 25,12Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer je Edom radio iz osvete na kući Judinoj i teško se ogriješio osvetom svojom,
Ezekiel 25,13Zato ovako veli svemogući Gospod: "Dignut ću ruku svoju na Edom, stoku i čovjeka istrijebit ću iz njega i učinit ću ga pustinjom. Od Temana do Dedana past će oni od mača.
Ezekiel 25,14Predat ću osvetu svoju na Edomu ruci svojega naroda Izraela. Ovaj će učiniti s Edomom po gnjevu mojemu i po jarosti mojoj. Oni će upoznati osvetu moju, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,29Ondje je Edom, kraljevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su unatoč junaštvu svojemu metnuti među pobijene mačem. Oni leže sad s neobrezanima i s onima, koji su sišli u jamu.
Ezekiel 35,15Kako si se ti radovala, što je opustjela baština kuće Izraelove, tako ću i tebi učiniti. Pustinja ćeš postati, goro Seire, i sav kolik Edom! Tada ćeš spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 36,5Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Zaista, u žestokom ognju govorim proti još preostalim narodima i proti svemu Edomu. Oni hoće da uzmu u posjed zemlju moju srcem zloradim, dušom punom prezira, i da je oplijene.
Joel 4,19Egipat će postati pustinja, Edom pusta pustara zbog opačine učinjene sinovima Judinim, jer su prolili krv nedužnu u zemlji njihovoj.
Amos 1,6Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Gaze, za četiri neću joj oprostiti: Jer su ih do posljednjega čovjeka sve odveli, da ih prodaju Edomu.
Amos 1,9Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Tira, za četiri neću mu oprostiti: Jer ih je do posljednjega čovjeka sve izručio Edomu, ne misleći na savez bratski.
Amos 1,11Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Edoma, za četiri neću mu oprostiti: Jer je progonio brata svojega mačem, ugušio sažaljenje, jarost svoju jednako čvrsto držao, gnjev svoj uvijek čuvao.
Amos 2,1Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Moaba, za četiri neću mu oprostiti: Jer je u kreč spalio kosti kralja iz Edoma.
Amos 9,12Da posjeduju, što je ostalo od Edoma, i sve neznabožačke narode, nad kojima se izvikalo ime moje, govori Gospod, koji izvršuje ovo.
Obadija 1,1Viđenje Obadijino. Ovako veli svemogući Gospod o Edomu: Od Gospoda čuli smo ovaj glas, među narode bila je poslana ova vijest: "Ustajte, dignut ćemo se na nju u boj!"
Obadija 1,8"Doista, u onaj će se dan dogoditi", govori Gospod, "tada ću uništiti mudrace edomske, razumne u gori Ezavovoj.
Malahija 1,4Kada govori Edom: 'Naša je zemlja opustošena, ali ćemo opet sagraditi ruševine', ovako veli Gospod nad vojskama: 'Neka oni grade, ali ću ja porušiti. Oni će se zvati "zemlja zločina" i "narod, na koji se gnjevi Gospod dovijeka".
Marko 3,8i Jerusalema, iz Edoma, iz okolice s onu stranu Jordana i od Tira i Sidona pridolazili su ljudi k njemu u velikim četama, kad su čuli za sva djela njegova.
Postanak 25,30Reče Ezav Jakovu: "Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio." Stoga mu je ime Edom.
Postanak 32,4Jakov pošalje pred sobom glasnike svome bratu Ezavu u zemlju Seir, u Edomsku pustaru,
Postanak 36,1 Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.
Postanak 36,8Tako se Ezav - Edom nazvani - naseli u brdskom kraju Seiru.
Postanak 36,9Ovo je, dakle, potomstvo Ezava, praoca Edomaca, u brdskom kraju Seiru.
Postanak 36,16knez Korah, knez Gatam i knez Amalek. To su rodovski glavari Elifazovi u zemlji edomskoj; to su potomci Adini.
Postanak 36,17A ovo su potomci Ezavova sina Reuela: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama i knez Miza. To su rodovski glavari Reuelovi u zemlji edomskoj; to su potomci Ezavove žene Basemate.
Postanak 36,21Dišon, Eser i Dišan. To su koljenovići Horijci, sinovi Seirovi, u zemlji edomskoj.
Postanak 36,31Evo kraljeva koji su kraljevali u edomskoj zemlji prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih.
Postanak 36,32Beorov sin Bela vladao je u Edomu; njegov se grad zvao Dinhaba.
Postanak 36,43knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski, prema njihovim naseljima u zemlji koju su zaposjeli. To je Ezav, praotac Edomaca.
Izlazak 15,15Užas je srvao edomske glavare, trepet je obuzeo moapske knezove i tresu se svi koji žive u Kanaanu.
Brojevi 20,14Iz Kadeša pošalje Mojsije glasnike: "Kralju Edoma. Ovako veli tvoj brat Izrael: `Ti znaš sve jade koji su nas snašli.
Brojevi 20,20"Ne prolazi!" - odgovori. I Edom mu izađe u susret s mnogo ljudi i s velikom silom.
Brojevi 20,21Tako Edom nije dopustio Izraelu da prođe kroz njegovo područje i Izrael se okrenu od njega.
Brojevi 20,23Kod brda Hora, uz među edomsku, reče Jahve Mojsiju i Aronu:
Brojevi 21,4Od brda Hora zapute se prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju edomsku. Narod putem postane nestrpljiv.
Brojevi 33,37Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
Brojevi 34,3Južna strana protezat će vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna će vam granica početi s kraja Slanog mora na istočnoj strani.
Ponovljeni zakon 23,8Nemoj prezirati Edomca, jer je on brat tvoj. Ne preziri ni Egipćanina, jer si bio došljak u zemlji njegovoj.
Jošua 15,1 Dio što je pripao plemenu sinova Judinih, po njihovim porodicama, bijaše prema granici edomskoj, na jug do Sinske pustinje, na krajnjem jugu.
Jošua 15,21Međašni su gradovi plemena sinova Judinih, duž edomske međe prema jugu, bili: Kabseel, Eder, Jagur;
Suci 1,36Područje Edomaca pruža se od Akrabimskog uspona do Stijene pa naviše.
Suci 3,8Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i dade ih u ruke Kušanu Rišatajimu, kralju edomskom; i služiše Kušanu Rišatajimu osam godina.
Suci 3,10Duh Jahvin siđe na nj i on posta sucem Izraelu. I povede Izraela u boj. Jahve mu preda u ruke Kušana Rišatajima, kralja edomskog, i on pobijedi Kušana Rišatajima.
Suci 5,4Sa Seira kad si silazio, Jahve, pobjednički kad si kročio iz polja edomskih, sva se zemlja tresla, lila se nebesa, oblaci curkom daždjeli.
Suci 11,17Tada je poslao Izrael poslanike edomskom kralju s molbom: `Htio bih proći kroz tvoju zemlju!` Ali ga edomski kralj ne posluša. Poslao ih je i moapskom kralju, ali ni on ne htjede, te Izrael ostade u Kadešu.
Suci 11,18Onda je preko pustinje zaobišao edomsku i moapsku zemlju i došao na istok od moapske zemlje. Narod se utaborio s one strane Arnona ne prelazeći granice Moaba, jer Arnon bijaše moapska međa.
1. Samuelova 14,47Kad je Šaul učvrstio svoju kraljevsku vlast nad Izraelom, okrenu ratovati protiv svih svojih neprijatelja unaokolo: protiv Moaba, protiv Amonaca, protiv Edoma, protiv Bet Rehoba, protiv kralja Sobe i protiv Filistejaca; kuda god bi se okrenuo, svuda bi pobjeđivao.
1. Samuelova 21,8Ondje je istoga dana bio jedan od Šaulovih slugu, zadržao se pred Jahvom; zvao se Doeg Edomac, a bio je nadglednik Šaulovih pastira.
1. Samuelova 22,9Tada progovori Doeg Edomac, koji je stajao među Šaulovim dvoranima, i reče: "Ja sam vidio Jišajeva sina kad je došao u Nob k Ahimeleku, Ahitubovu sinu.
1. Samuelova 22,18Tada kralj zapovjedi Doegu: "Pristupi ti i smakni svećenike!" Doeg Edomac pristupi i smaknu svećenike: on pogubi u onaj dan osamdeset i pet ljudi koji su nosili laneni oplećak.
1. Samuelova 22,22A David odvrati Ebjataru: "Ja sam već onoga dana kad ondje bijaše Doeg Edomac znao da će on zacijelo javiti to Šaulu! Ja sam kriv za živote tvoga očinskog doma.
2. Samuelova 8,13David steče novu slavu kad je na povratku porazio Edomce, u Slanoj dolini, osamnaest tisuća njih.
2. Samuelova 8,14I postavi upravitelje u Edomu, i svi Edomci postadoše podanici Davidovi. I kuda je god David išao, Jahve mu davaše pobjedu.
1. Kraljevima 9,26Kralj Salomon je sagradio brodovlje u Esjon-Geberu, koji je kralj Elata, na obali Crvenoga mora, u zemlji edomskoj.
1. Kraljevima 11,1 Kralj je Salomon - uz kćer faraonovu - volio mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje,
1. Kraljevima 11,14Tada diže Jahve protivnika Salomonu: Edomca Hadada, iz kraljevske kuće Edomaca.
1. Kraljevima 11,15Jer kada je David tukao Edomce i kad je Joab, vojskovođa, otišao da pokopa ubijene i dao pogubiti sve muškarce u Edomu -
1. Kraljevima 11,16Joab i sav Izrael ostadoše ondje šest mjeseci dok nisu istrijebili sve muškarce u Edomu -
1. Kraljevima 11,17Hadad je utekao u Egipat s Edomcima koji bijahu u službi njegova oca. Hadad je bio tada mladi dječak.
1. Kraljevima 11,22Faraon mu reče: "Što ti nedostaje u mene te želiš poći u svoju zemlju?" A on mu odgovori: "Ništa, ali me pusti da odem!" [25b] To je bilo zlo što ga je učinio Hadad: mrzio je Izraela i vladao je Edomom.
1. Kraljevima 22,48Nije bilo kralja u Edomu, nego je vladao namjesnik.
2. Kraljevima 3,8I doda: "Kojim ćemo putem?" A drugi mu odgovori: "Kroz Edomsku pustinju.
2. Kraljevima 3,9I tako krenu izraelski kralj s judejskim kraljem i s kraljem edomskim. Sedam su dana lutali, a nije bilo vode četama ni stoci koja je išla za njima.
2. Kraljevima 3,12Jošafat reče: "U njega je riječ Božja." I kralj izraelski, kralj judejski i kralj edomski odoše Elizeju.
2. Kraljevima 3,20I doista, ujutro, u vrijeme kad se prinosi žrtva, dođe voda od Edoma i preplavi svu okolinu.
2. Kraljevima 3,26Kada je moapski kralj vidio da neće izdržati bitku, uze sa sobom sedam stotina ljudi naoružanih mačevima, pokuša se probiti i doći do kralja edomskog, ali ne uspje.
2. Kraljevima 8,20U njegovo se vrijeme Edomci odmetnuše ispod judejske vlasti i postaviše sebi kralja.
2. Kraljevima 8,21Joram ode u Seir i s njim sva bojna kola. Diže se noću i pobi Edomce koji su bili opkolili njega i zapovjednike bojnih kola. Narod pobježe u svoje šatore.
2. Kraljevima 8,22Ipak su se Edomci oslobodili ispod judejske vlasti sve do danas. U isto se doba odmetnu i Libna.
2. Kraljevima 14,7On je potukao Edomce u Slanoj dolini, deset tisuća njih, i u bitki je zauzeo Selu; dao joj je ime Jokteel, koje nosi do današnjega dana.
2. Kraljevima 14,10Potukao si Edomce, pa ti se srce uzobijestilo i tražiš slavu! Radije ostani kod kuće. Zašto izazivaš zlo i hoćeš da propadneš ti i svi Judejci s tobom?
2. Kraljevima 16,6U to vrijeme aramejski kralj Resin vrati Elat Edomcima; protjerao je Judejce iz Elata; ušli su Edomci u njega i ondje su ostali do danas. -
1. Ljetopisa 1,43Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba.
1. Ljetopisa 1,51Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
1. Ljetopisa 1,54knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.
1. Ljetopisa 15,18S njima njihovu braću drugoga reda: Zahariju, sina Jaazielova, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed Edoma i Jeiela, vratare.
1. Ljetopisa 15,21a Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazja u citre, u osminskoj pratnji.
1. Ljetopisa 15,24Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer, svećenici, trubili su u trube pred Božjim Kovčegom; Obed Edom i Jehija bili su vratari kod Kovčega.
1. Ljetopisa 16,5poglavara Asafa, a drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela, Šemiramota, Jehiela, Matitju, Eliaba, Benaju, Obed Edoma i Jeiela s harfama i citrama; Asaf je udarao u cimbale.
1. Ljetopisa 18,11I njih je kralj David posvetio Jahvi sa srebrom i zlatom što ga bijaše uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filistejaca i Amalečana.
1. Ljetopisa 18,12Sarvijin sin Abišaj pobio je osamnaest tisuća Edomaca u Slanoj dolini.
1. Ljetopisa 18,13David je postavio namjesnike po Edomu. Tako su svi Edomci postali Davidove sluge. I kuda je god David išao, Jahve mu davaše pobjedu.
2. Ljetopisa 8,17Tada je Salomon otišao u Esjon-Geber i u Elat na morskoj obali u zemlji edomskoj.
2. Ljetopisa 20,2Ali Jošafat dobi ovu vijest: "Dolazi na te veliko mnoštvo s one strane mora, iz Edoma; i eno ga u Haseson Tamaru, to jest u En Gediju.
2. Ljetopisa 21,8U njegovo se vrijeme Edomci odmetnuše ispod judejske vlasti i postaviše sebi kralja.
2. Ljetopisa 21,9Zato Joram pođe sa svojim vojskovođama i sa svim bojnim kolima. Diže se noću i pobi Edomce koji bijahu opkolili njega i zapovjednike bojnih kola.
2. Ljetopisa 21,10Ipak su se Edomci oslobodili ispod judejske vlasti sve do danas. U isto se doba odmetnu i Libna da ne bude pod njegovom vlašću, jer je on ostavio Jahvu, Boga svojih otaca.
2. Ljetopisa 25,14Poslije toga, kad se Amasja vratio razbivši Edomce, donio je bogove seirskih sinova, postavio ih sebi za bogove i počeo im se klanjati i kaditi im.
2. Ljetopisa 25,19Potukao si Edomce, pa ti se srce uzobijestilo i tražiš slavu. Radije ostani kod kuće. Zašto izazivaš zlo i hoćeš da padneš i ti i svi Judejci s tobom?
2. Ljetopisa 25,20Ali Amasja ne posluša, jer tako bijaše odredio Bog, da ih preda u ruke Joašu zato što su pristali uz edomske bogove.
2. Ljetopisa 25,24Uzevši sve zlato, srebro i posuđe što se nalazilo u Domu Božjem kod Obed Edoma i u riznici kraljevskog dvora, povrh toga i taoce, vrati se u Samariju.
Psalam 52,2 Kad je Edomac Doeg Šaulu javio: "David je ušao u kuću Abimelekovu.
Psalam 60,2 Kad je David izišao protiv Aram Naharajima i protiv Aram Sobe i kad je Joab na povratku potukao dvanaest tisuća Edomaca
Psalam 60,10Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slavit` pobjedu!
Psalam 60,11Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
Psalam 76,11Jer će te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat će te.
Psalam 83,7šatori edomski i Jišmaelci, Moapci i Hagrijci,
Psalam 108,10Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slaviti pobjedu!
Psalam 108,11Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
Psalam 137,7Ne zaboravi, Jahve, sinovima Edoma kako su u dan kobni Jeruzalemov vikali oni: "Rušite! Srušite ga do temelja!
Izaija 11,14Filistejcima na zapadu za vrat će sjesti, zajedno će plijeniti sinove Istoka; ruku će svoju pružit` na Edom i Moab, bit će im pokorni sinovi Amonovi.
Izaija 21,11Proroštvo o Edomu. Viču mi iz Seira: "Stražaru, koje je doba noći? Stražaru, koje je doba noći?
Izaija 34,5Jer na nebu je opijeni mač moj: gle, na Edom on se obara da kazni narod što ga prokleh.
Izaija 34,6Mač Jahvin krvlju je opijen, omašćen pretilinom, krvlju janjećom i jarećom, pretilinom bubrega ovnujskih. Jer Jahvi se u Bosri žrtva prinosi, veliko klanje u zemlji edomskoj.
Izaija 63,1 Tko je taj što dolazi iz Edoma, iz Bosre, u haljinama crvenim? Tko je taj što veličanstveno odjenut pun snage korača? - Ja sam to koji naučavam pravdu, velik kad spasavam!
Jeremija 9,25Egipat, Judeju, Edom, sinove Amonove i Moab i sve one što briju zaliske i prebivaju u pustinji. Jer svi su ti narodi neobrezani i sav dom Izraelov neobrezana je srca!
Jeremija 27,3Zatim poruči kralju edomskom, kralju moapskom, kralju amonskom, kralju tirskom i kralju sidonskom, po njihovim izaslanicima koji su došli u Jeruzalem kralju judejskom Sidkiji.
Jeremija 40,11I svi Judejci što se zatekoše u Moabu, kod sinova Amonovih, i u Edomu, po svim zemljama, saznadoše da je kralj babilonski ostavio ostatak u Judeji i da je postavio nad njim Gedaliju, sina Šafanova sina Ahikama.
Jeremija 49,7O Edomu. Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Zar nema više mudrosti u Temanu, zar u razumnih nesta svj§eta, zar se izvjetrila mudrost njihova?
Jeremija 49,20Zato čujte što je Jahve naumio učiniti Edomu, čujte što je nakanio protiv stanovnika Temana: i najsitniju jagnjad on će odvući, i sam njihov pašnjak zgrozit će se nad njima.
Jeremija 49,22Gle, poput orla on se diže i lebdi, nad Bosrom širi krila. U dan onaj srce će junaka edomskih biti kao srce žene u trudovima.
Tužaljke 4,21Raduj se i veseli se, Kćeri edomska, ti koja živiš u zemlji Usu: doći će i do tebe čaša, opit ćeš se i razgoliti.
Tužaljke 4,22Tvoj grijeh je iskupljen, Kćeri sionska, neće te više u izgnanstvo voditi. Kaznit će opačinu tvoju, Kćeri edomska, razotkriti grijehe tvoje.
Ezekiel 16,57prije negoli se golotinja tvoja otkrila? Budi sada za ruglo kćerima edomskim, susjedama njenim i kćerima filistejskim koje ti se sa svih strana rugaju.
Ezekiel 25,12Ovako govori Jahve Gospod: `Zato što se Edom osveti domu Judinu i tom se osvetom teško ogriješi,
Ezekiel 25,13ovako govori Jahve Gospod: Podići ću ruku na Edom, istrijebit ću iz njega ljude i životinje! Pretvorit ću ga u pustinju: od Temana do Dedana svi će od mača izginuti.
Ezekiel 25,14Tako ću se osvetiti Edomu rukom svojega naroda izraelskog. Oni će postupiti s Edomom prema mojem gnjevu i mojoj srdžbi. I spoznat će moju osvetu!` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 27,16Zbog obilja robe tvoje Edom s tobom trgovaše. Davahu ti za trg dragulje, purpur i vezivo, koralje, rubine i bez;
Ezekiel 32,29Ondje je Edom i svi njegovi kraljevi i knezovi: unatoč svojemu junaštvu, i oni leže zajedno s onima što su mačem pokošeni, s neobrezanima, s onima koji u jamu siđoše.
Ezekiel 35,15Kako si se ti radovala što opustje baština doma Izraelova, tako ću učiniti s tobom: opustjet ćeš, Goro seirska, a s tobom i sav Edom! I znat će se da sam ja Jahve!
Ezekiel 36,5ovako, dakle, govori Jahve Gospod: Zaista sam govorio o ognju ljubomore svoje protiv ostalih naroda, protiv sveg Edoma, koji s radošću u srcu i s mržnjom u duši sebi prisvoji u posjed zemlju moju da je oplijeni i opljačka.`
Daniel 11,41Prodrijet će u Divotu i mnogi će pasti. Njegovim će rukama izmaći Edom i Moab i glavnina sinova Amonovih.
Joel 4,19Egipat će opustjeti, Edom će postati beživotna pustinja zbog nasilja učinjena sinovima Judinim, jer proliše krv nevinu u njihovoj zemlji.
Amos 1,6Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Gaze, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer odvedoše sve u izgnanstvo i Edomu predadoše,
Amos 1,9Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Tira, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer predade sve izgnanike Edomu i nisu se sjetili bratskog saveza,
Amos 1,11Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Edoma, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer gonjaše brata mačem prigušujuć` samilost svoju, jer gnjev svoj potpirivaše jednako, jer poticaše bijes svoj,
Amos 2,1 Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Moaba, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer kosti edomskoga kralja spališe u vapno,
Amos 9,12da osvoje ostatak Edoma i svih naroda nad kojima je zazvano ime moje" - riječ je Jahve Gospoda, tvorca svega toga.
Obadija 1,1 Viđenje Obadijino. Ovako govori Jahve Gospod Edomu! Čuli smo vijest od Jahve, glasnik bi poslan k narodima: "Ustajte! Na nj u boj krenimo!
Obadija 1,6Kako li Edom bješe pretresen, skrivena mu skrovišta pretražena!
Obadija 1,8Neću li u dan onaj - riječ je Jahvina - uništit` mudraca u Edomu i razum iz gore Ezavljeve?
Malahija 1,4Jer, rekne li Edom: Bili smo smrvljeni, ali ćemo opet podići ruševine!" ovako kaže Jahve nad Vojskama: Neka grade oni, a ja ću razgraditi! Zvat će ih zemljom bezbožničkom i narodom na koji se Jahve srdi dovijeka!
Stvaranje 25,30i reče Jakovu: ` Pusti me progutati od tog riđeg, tog umaka tamo, jer sam iscrpljen. ` Zato ga nazva Edom tj. Riđi .
Stvaranje 32,4Jakov posla pred sobom tekliće prema svojem bratu Ezavu u zemlju Seir u polje Edoma .
Stvaranje 36,1Evo obitelji Ezavljeve koja je Edom.
Stvaranje 36,8Ezav obitavaše u planini Seir: Ezav, to jest Edom .
Stvaranje 36,9Evo obitelji Ezavljeve, oca Edomovog u planini Seir:
Stvaranje 36,16poglavar Korah, poglavar Gaetam, poglavar Amalek. Ovo su poglavari Elifazovi u zemlji Edom, to su sinovi Adini.
Stvaranje 36,17Evo sinova Reuelovih, sina Ezavljeva: poglavar Nahat, poglavar Zerah, poglavar Šama, poglavar Miza. To su poglavari Reuelovi u zemlji Edom; to su sinovi Basmate, žene Ezavljeve.
Stvaranje 36,19To su sinovi Ezavljevi i to su njihovi poglavari. To je Edom.
Stvaranje 36,21Dišon, Eser i Dišan. To su poglavari horitski, sinovi Seirovi, u zemlji Edom.
Stvaranje 36,31Evo kraljeva koji su vladali u zemlji Edom prije no što je kraljevao jedan izraelitski kralj:
Stvaranje 36,32Bela, sin Beorov, vladaše nad Edomom, a ime njegovog stolnog grada bijaše Dinhava.
Stvaranje 36,43poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi prema njihovim nastambama u zemlji kojoj su bili vlasnici. Ezav je otac Edomov .
Izlazak 15,15Tad biše užasnuti poglavari Edoma. Drhtanje uhvati prinčeve Moaba. Svi žitelji Kanaana potreseni su .
Brojevi 20,14Iz Kadeša Mojsije posla glasonoše kralju Edoma da mu kažu: ` Ovako govori tvoj brat Izrael : Ti znaš sve teškoće koje smo mi susreli.
Brojevi 20,18Ali, Edom njemu odgovori: ` Ti nećeš proći kod mene, inače ću ja izići naoružan tebi u susret;`
Brojevi 20,20Ali, Edom odgovori: ` Ne ti nećeš proći! ` I on mu iziđe u susret s jednom masom ljudi i velikim vojnim postrojbama.
Brojevi 20,21Tako Edom odbi pustiti proći Izraela svojim teritorijem i Izrael se udalji od njega.
Brojevi 20,23U Hor-Planini, na granici Edoma, GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
Brojevi 21,4Oni pođoše iz Hor-Planine cestom od *Mora trstika, zaobilazeći Edom ovu zemlju, ali puk izgubi hrabrost na putu.
Brojevi 34,3Vaša južna granica počinjat će u pustinji Sin i ići do Edoma. Na istok, vaša južna granica ići će do kraja Slanog mora .
Deuteronom 23,8Ti nećeš Edomite smatrati gnusnima, jer to je tvoj brat; ti nećeš smatrati Egipćane gnusnima, jer ti si bio izbjeglicom u njihovoj zemlji.
Jošua 15,1Evo dobitka plemena sinova Judinih prema njihovim zadrugama: ono se protezalo prema granici Edoma u pustinji Sin u Negevu, na krajnjem jugu.
Jošua 15,21Gradovi na rubu plemena sinova Juduinih prema granici s Edomom, u Negevu, bijahu: Kavsel, Eder, Jagur,
Sudci 5,4GOSPODE, kad izlaziš ti iz Seira, kad pođeš ti izstepe Edoma, zemlja podrhtava, potresa se u nebesima, oblaci vodu izlijevaju
Sudci 11,17Izrael posla glasonoše kralju Edoma govoreći: Dozvoli da prođem kroz tvoju zemlju. Ali, kralj Edoma ga ne slušaše. On posla također glasonoše kralju Moaba koji ne pristade, i Izrael ostade u Kadešu.
Sudci 11,18Potom on hodiše pustinjom, zaobiđe zemlju Edom i zemlju Moab i stize na istok zemlje Moab. Oni taborovahu Sone strane Arnona i ne uđoše u područje Moaba? jer Arnon je granica Moaba,
1. Samuelova 14,47Kad se Saul bi domogao kraljevstva nad Izraelom, on zarati sa svim svojim neprijateljima uokolo, protiv Moaba, protiv sinova Amonovih, protiv Edoma, protiv kraljeva Sova i protiv Filistinaca i, posvuda gdje se okrenuše, on činiše zlo !
1. Samuelova 21,8A bijaše ondje, istog dana, zadržan pored GOSPODOM, jedan od Saulovih slugu. On se zvaše Doeg, Edomit i bijaše on šef pastira Saulovih.
1. Samuelova 22,9Doëg Edomit odgovori on stajaše kod slugu Saulovih : ” Ja sam vidio sina Jeseova: on dolaziše u Nov kod Ahimeleka, sina Ahutova.
1. Samuelova 22,18 Kralj reče tad Doegu: ” Ti, okreni se, potuci svećenike! “ Doeg Edomit se okrenu i on sam pobi svećenike. On usmrti, onog dana, 85 ljudi koji nosiše efod od lana .
1. Samuelova 22,22David reče Abiataru: ” Ja doznadoh, drugog dana, da Doeg Edomit bijaše ondje i da ne propustiše izvijestiti Saula. Ja sam taj koji je okrenuo čitavu stvar protiv kuće oca tvoga.
2. Samuelova 8,14On postavi tada u Edomu upravitelje, u cijelom Edomu on postavi upravitelje, a svi Edomiti postadoše sluge Davidu. GOSPOD dade dakle pobjedu Davidu kud god on iđaše.
1. Kraljevima 9,26Kralj Solomon izgradi jednu flotilu u EsionGeveru koji je pokraj Eliata na rubu *mora Trstika u zemlji Edom.
1. Kraljevima 11,1Kralj Solomon volješe brojne strankinje: osim kćeri *Faraonove, Moabiotkinje, Amonitkinje, Edomitkinje, Sidonijanke, Hititkinje.
1. Kraljevima 11,14GOSPOD pobudi jednog protivnika Solomonu: Hadada Edomita, iz kraljevskog roda Edomovog.
1. Kraljevima 11,15To se dogodilo kad David bijaše potukao Edom. To bijaše kad Joab, zapovjednik postrojbi, bijaše došao pokopati mrtve i kad je pobio sve muuško u Edomu.
1. Kraljevima 11,16Joab i sav Izrael, u stvari, bijahu ostali ondje šest mjeseci sve dok nisu istrijebili sve muške u Edomu.
1. Kraljevima 11,17Hadad bijaše pobjegao s Edomitima koji su bili dio posluge njegovog oca za ići u Egipat; Hadad bijaše tada jedan mladiće.
1. Kraljevima 22,48Ne bijaše postavljenog kralja u Edomu.
2. Kraljevima 3,8Ja ću se uspeti; bit će sa mnom kao i s tobom, s mojim narodom kao i s tvojim narodom, s mojim konjima kao i s tvojim konjima. “ On dodade: ” Kojom ćemo se cestom uspeti? “ On odgovori: ” Pustinjskom cestom iz Edoma . “
2. Kraljevima 3,9Kralj Izraela, kralj Jude i kralj Edoma staviše se na put. Oni prođoše za sedam dana, potom uzmanjka vode kako za postrojbu tako i za tovarne životinje koje ih slijediše.
2. Kraljevima 3,12Jozafat reče: ” Riječ GOSPODOVA je s njim. “ Kralj Izraela kao i Jozafat kralj Edoma siđoše prema njemu.
2. Kraljevima 3,20U jutro, u vrijeme milodara , voda poče teći iz Edoma i zemlja se ispuni vodom.
2. Kraljevima 3,26Kad kralja Moaba vidje da boj za njega bijaše izgubljen, on uze sa sobom 700 ljudi mačonoša za načiniti jedan prodor prema kralju Edoma, ali oni izgubiše.
2. Kraljevima 8,20Od svog vremena, Edom se buniše protiv vlasti Jude i postavi sebi jednog kralja.
2. Kraljevima 8,21Joram pođe za Sair sa svim svojim kolima. Budući se digao noću, on potuče Edomite, koji ga okruživahu, kao i zapovjednike njihovih kola; puk pobježe prema svojim kolima.
2. Kraljevima 8,22Tako Edom ostade pobunjen protiv vlasti Jude sve do ovog dana. U ono vrijeme, Livna pobuni se i ona također.
2. Kraljevima 14,7To je on koji potuče Edom u dolini Soli, to jest 10.000 ljudi, i koji, tijekom rata, dočepa se Sela kojeg nazva Joktel, imenom koje traje i danas.
2. Kraljevima 14,10Sigurno, ti si pobijedio Edom i tvoje je srce ponosno. Proslavi se, ali ostani na svom! Zašto bi zametao jedan nesretan rat i i propao, i ti i Juda s tobom? “
2. Kraljevima 16,6U ono vrijeme, Resin, kralj Arama, bijaše predao Eilat Aramu; on bijaše otud protjerao Judejce, a Edomiti se bijahu došli smjestiti u Eilatu gdje su ostali sve do ovog dana.
1. Kronika 1,51Hadad umrije. Poglavari Edomovi biše: poglavar Timna, poglavar Alja, poglavar Jetet,
1. Kronika 1,54poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi.
1. Kronika 18,11Te predmete također, kralj David posveti GOSPODU, uz srebro i zlato koje bijaše uzeo od svih pokorenih naroda Edoma, Moaba, od sinova Amonovih, od Filistinaca i od Amaleka .
1. Kronika 18,13On postavi u Edomu upravitelje, i svi Edomiti postadoše sluge Davidu. GOSPOD dade dakle pobjedu Davidu kud god on iđaše. :
2. Kronika 8,17Tad se Solomon nađe u EsionGeveru i kod Eilata, na obali mora u zemlji Edom.
2. Kronika 20,2Dođoše to javiti Jozafatu govoreći: ” Jedno je veliko mnoštvo došlo protiv tebe s one strane mora, tj. iz Edoma, i evo ih u Hasason-Tamaru, tj. u EinGedi .“
2. Kronika 21,8Od svog vremena, Edom se pobuni protiv vlasti Jude i postavi sebi jednog kralja.
2. Kronika 21,9Joram pođe sa svim svojim časnicima i svim svojim kolima. Budući se digao noću, on potuče Edomite, koji ga okruživahu, kao i zapovjednike njihovih kola.
2. Kronika 21,10Ipak Edom ostade pobunjen protiv vlasti Jude sve do ovog dana. Tada, u ono vrijeme, Livna pobuni se također protiv njegove vlasti, jer on bijaše napustio GOSPODA, Boga svojih otaca .
2. Kronika 25,14Kad dođe na njega red, poslije svoje pobjede nad Edomitima, Amazias donese bogove sinova Seirovih, uze ih za svoje bogove, pokloni se pred njima i ponudi im *tamjan.
2. Kronika 25,19Sigurno, ti si pobijedio Edom. Tvoje je srce ponosno. Proslavi se, ali ostani na svom! Zašto bi zametao jedan nesretan rat i i propao, i ti i Juda s tobomđ “
2. Kronika 25,20Ali, Amazias ga ne posluša jer to dolaziše od Boga koji ih je htio predati njima u ruke, jer bijahu obožavali bogove Edomove. Joas, kralj Izraela, uspe se i oni se sukobiše, on i Amazias, kralj Jude, u Bet-Šemešu u Judi.
2. Kronika 28,17Nanovo Edomiti bijahu došli tući Judu i zarobljavati zarobljenike.
Psalam 52,2Kad Doëg Edomit dođe javiti Saulu : ” David je ušao u kuću
Psalam 60,10Moab, plitica gdje se ja perem . Na Edom, ja bacam svoju sandalu; Filistino, propadni protiv mene kričući !
Psalam 60,11Tko će me odvesti u grad utvrđeni? Tko će me odvesti sve do Edoma,
Psalam 83,7ljudi Edoma i Ismaeliti, Moab i djeca Hagarina,
Psalam 108,10Moab, plitica gdje ja se perem. Na Edom ja bacam sandalu . Ja vičem protiv Filistine.
Psalam 108,11Tko će me odvesti u grad tvrdi? Tko će me voditi sve do Edoma?
Psalam 137,7GOSPODE, misli na sinove Edoma, koji govoriše u dan Jeruzalema : ” Sravnite, sravnite do temelja!“
Izaija 11,14Oni će počivati na leđima Filistinaca na Zapadu, zajedno oni će porobiti one s Orijenta: na Edom i na Moab oni će pružiti ruku a sinovi Amonovi bit će njihovi robovi.
Izaija 34,5Moj mač, reče Gospodin, pijan je u nebesima. Evo se obara na Edom, na narod koji sam posvetio jednom kažnjavanju.
Izaija 34,6Mač GOSPODOV je pun krvi, nasićen masnoga, krvi janjaca i jaraca, masnih bubrega ovnovskih, jer ima za GOSPODA jedna *žrtva iz Bosre, jedan veliki pokolj u zemlji Edom.
Izaija 34,9Potoci Edoma bit će promijenjeni u smolu, a prašina u sumpor. Ova će zemlja postati goruća smola,
Izaija 63,1Tko je dakle onaj koji dolazi iz Edoma, iz Bosre, s grimizom na habitima, nadimajući grudi ispod odjeće svoje, nadut snagom svoje sile? Ja sam taj koji govori o pravdi, koji grdi za spasiti .
Jeremija 9,25protiv Egipta, protiv Jude, protiv Edoma, protiv Amonita, protiv Moaba, protiv svih Slijepookoobrijanih koji nastanjuju pustinju. Jer, svi pogani su neobrezani a ljudi Izraelovi sami su u srcu neobrezani Lažni bogovi nasuprot istinitom Bogu
Jeremija 27,3ti ćeš to poslati kralju Edoma, kralju Moaba, kralju Amonita, kralju Tira i kralju Sidona po njihovim ambasadorima koji su došli u Jeruzalem kod Sedeciasa, kralja Jude.
Jeremija 40,11Isto tako svi Judejci koji se nalaze u Moabu, među Amonitima, u Edomu i u svim zemljama, doznadoše da kralj Babilonije bijaše bijaše učinio ustupke Judi i da bijaše imenovao povjerenikom Gedaliasa, sina Ahikamova, sina šafanova,
Jeremija 49,7Za Edom, ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Nema li više mudrosti u Temanu ? Prepredenjaci su uzmanjkali u namislima, njihova mudrost uvenula!
Jeremija 49,20Slušajte opet naum što ga GOSPOD smisli glede Edoma, nakana koju je on uobličio u svezi sa žiteljima Temana. Zaista će ih mladunci iz stada razvući; sigurno on će razoriti njihovo područje zbog njih.
Jeremija 49,22To je kao jedan lješinar koji uzlijeće, koji lebdi, i koji širi svoja krila nad Bosrom. Srce smionih Edomovih, tog dana, bit će kao srce žene u radu.
Tužaljke 4,21Budi sretna i razdragana, Ljepotice Edom koja stanuješ u zemlji Us! I tebi će također doći kupa: i ti ćeš se opiti i razgolititi ! (Taw)
Tužaljke 4,22Završilo se tvoje izopačivanje, Ljepotice Sion: neće te više izgoniti; obavlja se pregled tvoje izopačenosti, Ljepotice Edom: pravi se izvješće o tvojim grijesima!
Ezekiel 25,12” Ovako govori Gospodin BOG: zbog postupanja Edomovih, kad su ostvarili osvetu nad kućom Judinom, i jer su se učinili krivcima osvećujući joj se,
Ezekiel 25,13eh dobro, ovako govori Gospodin BOG: Ja ispružam ruku nad Edom; ja ću otud odstraniti ljude i zvijeri; ja ću tu ruinirati počev od Temana; a, padat će se od mača sve do Dedana .
Ezekiel 25,14Ja ću ostvariti svoju vlastitu osvetu u Edomu, rukom Izraela, mojeg naroda; oni će postupiti spram Edona prema mojem gnjevu i mojoj jarosti; tada će oni upoznati moju osvetu proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 32,29Ondje se nalazi Edom : njegovi kraljevi i svi njegovi prinčevi, usprkos svojim podvizima, stavljeni su s onima koje je mač probio; oni također stavljeni su s neobrezanima i s onima koji su sišli u jamu.
Ezekiel 35,15budući da se ti raduješ ovim što baština kuće Izraelove jest jedna pustinja, ja ću tebi učiniti jednako. Planina Seir postat će jedna pustinja, sav Edom, u cijelosti. Tad će se spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 36,5ovako govori Gospodin BOG: Ja ovo prisežem, to je u vatri moje ljubomore što ja govorim protiv svih drugih naroda i protiv cijelog Edoma, jer su oni prisvojili moju zemlju. Oni imađaše puno srce radosti i prijezir u duši, jer su pašnjaci zemlje bili jedno mjesto za pljačkanje.
Daniel 11,41On će doći u Prekrasnu zemlju, a mnogi će posrnuti, ovi ovdje će izmaknuti ruci njegovoj: Edom, Moab i prvijenci sinova Amonovih .
Joel 4,19Egipat će postati jedna opustošena zemlja, Edom jedna opustjela pustinja zbog nasilja učinjenog sinovima Judinim: oni su prosuli *krv nedužnu u svojoj zemlji.
Amos 1,6Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Gaze, ja neću opozvati svoju odluku: jer su ono u velikom broju izgnali izgnanike, za izrušiti ih Edomu,
Amos 1,9Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Tirove, ja neću opozvati odluku svoju: Jer su oni izrušili brojne izgnanine Edomu, ne čuvajući sjećanje na savez među braćom,
Amos 1,11Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Edomove, ja neću opozvati odluku svoju: jer, oni su mašem proganjali brata svog, što je zatomio milost svoju; jer, njegova jarost nije prestajala razdirati i što svoju pizmu on bijaše tvrdoglavo šuvao,
Amos 2,1Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Moabove, ja neću opozvati svoju odluku jer su kao kreš spalili kosti kralja Edoma,
Amos 9,12na takav našin da će oni posjedovati ostatak Edoma i svih naroda nad kojima je moje ime bilo objavljeno proročanstvo GOSPODOVO, koje će se ispuniti.
Abdias 1,1Viđenje Abdiasovo. Ovako govori Gospodin BOG glede Edoma. Jedna poruka! Mi ju slušamo, ona dolazi od GOSPODA, dok jedan poklisar je poslan među narode: ” Ustajte! U napad na grad ! U boj!“
Abdias 1,8Nije li istina? Ovog istog dana - proročanstvo GOSPODOVO -, iz Edoma, ja uklanjam mudrace iz iz planine Ezavljeve pamet.
Malahija 1,4Ako Edom kaže: ” Mi smo bili uništeni, ali mi ćemo ponovo dići naše ruševine, “ ovako govori GOSPOD, svemogući: Nek grade, oni, ali ja, ja ću rušiti. Nazvat ću ih: `Područje zlobe` i `Narod-Kojeg-GOSPOD- Neprestano-Kažnjava`.
1. Mojsijeva 25,30I reče Isav Jakovu: daj mi da jedem toga jela crvenoga, jer sam umoran. Otuda se prozva Edom.
1. Mojsijeva 32,3I Jakov posla pred sobom glasnike k Isavu bratu svojemu u zemlju Sir, krajinu Edomsku.
1. Mojsijeva 36,1A ovo je pleme Isavovo, a on je Edom.
1. Mojsijeva 36,8I Isav življaše na planini Siru. Isav je Edom.
1. Mojsijeva 36,9A ovo je pleme Isava oca Edomcima na planini Siru.
1. Mojsijeva 36,16Starješina Korej, starješina Gotim, starješina Amalik. To su starješine od Elifasa u zemlji Edomskoj. To su sinovi Adini.
1. Mojsijeva 36,17A sinovi Raguila sina Isavova: starješina Nahot, starješina Zare, starješina Some, starješina Moze. To su starješine od Raguila u zemlji Edomskoj. To su sinovi Vasemate žene Isavove.
1. Mojsijeva 36,19To su sinovi Isavovi, i to su starješine njihove; a on je Edom.
1. Mojsijeva 36,21I Dison i Asar i Rison. To su starješine Horejima, sinovi Sirovi u zemlji Edomskoj.
1. Mojsijeva 36,31A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem.
1. Mojsijeva 36,32Carova u Edomskoj Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava.
1. Mojsijeva 36,43Starješina Magedilo, starješina Zafoj. To su starješine Edomske kako nastavahu u svojoj zemlji. Ovaj Isav bi otac Edomcima.
2. Mojsijeva 15,15Tada će se prepasti starješine Edomske, junake Moavske spopašće drhat, uplašiće se svi koji žive u Hananskoj.
4. Mojsijeva 20,14Iza toga posla Mojsije poslanike iz Kadisa k caru Edomskom da mu reku: ovako kaže brat tvoj Izrailj: ti znaš sve nevolje koje nas snađoše:
4. Mojsijeva 20,18A Edom mu odgovori: ne idi preko moje zemlje, da ne izidem s mačem preda te.
4. Mojsijeva 20,20A on im odgovori: nećete proći. I izide Edom pred njih s mnogo naroda i s velikom silom.
4. Mojsijeva 20,21I kad ne htje Edom dopustiti Izrailju da prijeđe preko međe njegove, Izrailj otide od njega.
4. Mojsijeva 20,23I Gospod reče Mojsiju i Aronu na gori Oru kod međe Edomske govoreći:
4. Mojsijeva 21,4Potom pođoše od gore Ora k Crvenom Moru obilazeći zemlju Edomsku, i oslabi duh narodu od puta.
4. Mojsijeva 24,18I Edoma će osvojiti i Sira će osvojiti neprijatelji njegovi; jer će Izrailj raditi junački.
4. Mojsijeva 33,37A iz Kadisa otišavši stadoše u oko kod gore Ora ne međi zemlje Edomske.
4. Mojsijeva 34,3Južni kraj da vam je od pustinje Sina, uz među Edomsku, i da vam je južna međa od brijega slanoga mora na istok;
Isus Navin 15,1A ovo bješe dio sinova Judinijeh po porodicama njihovijem: uz među Edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane;
Isus Navin 15,21Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinijeh, duž međe Edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur,
Sudije 5,4Gospode! kad si slazio sa Sira, kad si išao iz polja Edomskoga, zemlja se tresijaše, i nebesa kapahu, oblaci kapahu vodom.
Sudije 11,17I posla Izrailj poslanike k caru Edomskomu i reče: pusti da prođem kroz tvoju zemlju. Ali ne posluša car Edomski. Posla takođe k caru Moavskomu; ali ni on ne htje. I tako staja Izrailj u Kadisu.
Sudije 11,18Potom idući preko pustinje obide zemlju Edomsku i zemlju Moavsku, i došavši s Istoka zemlji Moavskoj stade u oko s onu stranu Arnona; ali ne prijeđoše preko međe Moavske, jer Arnon bješe međa Moavska.
1. Samuilova 14,47I Saul carujući nad Izrailjem ratovaše na sve neprijatelje svoje, na Moavce i na sinove Amonove i na Edomce i na careve Sovske i na Filisteje, i kuda se god obraćaše, nadvlađivaše.
2. Samuilova 8,14I namjesti vojsku po Idumeji, po svoj Idumeji namjesti vojsku, i svi Edomci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
1. Carevima 9,26I lađe načini car Solomun u Esion-Gaveru, koji je kod Elota na brijegu Crvenoga Mora u zemlji Edomskoj.
1. Carevima 11,1Ali car Solomun ljubljaše mnoge žene tuđinke osim kćeri faraonove, Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetejke,
2. Carevima 3,8Iza toga reče: a kojim ćemo putem ići? A on reče: preko pustinje Edomske.
2. Carevima 3,9I tako izide car Izrailjev i car Judin i car Edomski, i idoše putem sedam dana, i ne bijaše vode vojsci ni stoci, koja iđaše za njima.
2. Carevima 3,12Tada reče Josafatu: u njega je riječ Gospodnja: I otidoše k njemu car Izrailjev i Josafat i car Edomski.
2. Carevima 3,20A ujutru kad se prinosi dar, gle, dođe voda od Edomske, i napuni se zemlja vode.
2. Carevima 3,26A car Moavski kad vidje da će ga nadvladati vojska, uze sa sobom sedam stotina ljudi, koji mahahu mačem, da prodru kroz vojsku cara Edomskoga, ali ne mogoše.
2. Carevima 8,20Za njegova vremena odvrže se Edom da ne bude pod Judom, i postavi cara nad sobom.
2. Carevima 8,21Zato otide Joram u Sair i sva kola njegova s njim; i usta noću i udari na Edomce, koji ga bijahu opkolili, i na zapovijednike od kola, i pobježe narod u svoje šatore.
2. Carevima 8,22Ipak se odvrgoše Edomci da ne budu pod Judom, do današnjega dana. U isto vrijeme odmetnu se i Livna.
2. Carevima 14,7On pobi deset tisuća Edomaca u slanoj dolini, i uze Selu ratom, i prozva je Jokteil, koje osta do danas.
2. Carevima 14,10Pobio si Edomce, pa se ponese srce tvoje; hvali se, i sjedi kod kuće svoje; zašto bi se zapletao u zlo da padneš i ti i Juda s tobom?
1. Dnevnika 1,43A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem: Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava.
1. Dnevnika 1,51A kad umrije Adad, nastaše knezovi u Edomskoj: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,
1. Dnevnika 1,54Knez Magedilo, knez Iram. To bjehu knezovi Edomski.
1. Dnevnika 18,11Pa i to car David posveti sa srebrom i zlatom što bješe uzeo od svijeh naroda, od Edomaca i od Moavaca i od sinova Amonovijeh i od Filisteja i od Amalika.
2. Dnevnika 8,17Tada otide Solomun u Esion-Gaver i u Elot na brijegu morskom u zemlji Edomskoj.
2. Dnevnika 21,8Za njegova vremena odvrže se Edom da ne bude pod Judom, i postaviše sebi cara.
2. Dnevnika 21,9Zato otide Joram s vojvodama svojim i sa svijem kolima svojim; i usta noću, te pobi Edomce koji ga bijahu opkolili, i zapovjednike od kola.
2. Dnevnika 21,10Ipak se odvrgoše Edomci da ne budu pod Judom do danas. U isto vrijeme odvrže se Livna da ne bude pod njim, jer ostavi Gospoda Boga otaca svojih.
2. Dnevnika 25,19Veliš, pobio si Edomce, pa se ponese srce tvoje, i tražiš slave; sjedi kod kuće svoje; zašto bi se zapletao u zlo da padneš i ti i Juda s tobom?
2. Dnevnika 25,20Ali ne posluša Amasija, jer od Gospoda to bi da ih da u ruke neprijatelju, što tražiše bogove Edomske.
Psalam 60,8Moav čaša moja, iz koje se umivam, na Edoma pružiću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo!
Psalam 60,9Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma?
Psalam 83,6Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni,
Psalam 108,9Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju; nad zemljom Filistejskom popijevaću."
Psalam 108,10Ko će me odvesti u tvrdi grad? ko će me otpratiti do Edoma?
Psalam 137,7Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan Jerusalimski, kad govoriše: raskopajte, raskopajte ga do temelja.
Isaija 11,14Nego će složno letjeti na pleća Filistejima k zapadu; zajedno će plijeniti narode istočne; na Edomce i Moavce dignuće ruke svoje, i sinovi Amonovi biće im pokorni.
Isaija 34,5Jer je opojen na nebu mač moj, evo, sići će na sud na Edomce i na narod koji sam prokleo da se zatre.
Isaija 34,6Mač je Gospodnji pun krvi i tovan od pretiline, od krvi jagnjeće i jaričje, od pretiline bubrega ovnujskih; jer Gospod ima žrtvu u Vosoru i veliko klanje u zemlji Edomskoj.
Isaija 63,1Ko je ono što ide iz Edoma, iz Vosora, u crvenijem haljinama? krasno odjeven, koračajući u veličini sile svoje? Ja sam, koji govorim pravdu i vrijedan sam spasti.
Jeremija 9,26Misirce i Judejce i Edomce i sinove Amonove i Moavce i sve koji se s kraja strigu, koji žive u pustinji; jer su svi ti narodi neobrezani, i sav je dom Izrailjev neobrezana srca.
Jeremija 27,3Po tom pošlji ih caru Edomskom i caru Moavskom i caru sinova Amonovijeh i caru Tirskom i caru Sidonskom, po poslanicima koji će doći u Jerusalim k Sedekiji caru Judinu.
Jeremija 40,11Tako i svi Judejci, koji bijahu među Moavcima i sinovima Amonovijem i Edomcima i po svijem zemljama, čuvši da je car Vavilonski ostavio ostatak u Judeji i postavio nad njima Godoliju sina Ahikama sina Safanova,
Jeremija 49,7Za Edoma, ovako veli Gospod nad vojskama: zar nema više mudrosti u Temanu? nesta li svjeta razumnima? iščilje li mudrost njihova?
Jeremija 49,17I zemlja će Edomska biti pustinja, ko prođe mimo nju, svak će se čuditi i zviždati radi svijeh rana njezinijeh.
Jeremija 49,20Zato čujte namjeru Gospodnju što je naumio za Edomce i misli njegove što je smislio za stanovnike Temanske: zaista najmanji iz stada razvlačiće ih, zaista će opustjeti stan s njima.
Jeremija 49,22Gle, doći će i doletjeće kao orao i raširiće krila svoja nad Vosorom, i biće srce u junaka Edomskih kao srce u žene koja se porađa.
Jezekilj 25,12Ovako veli Gospod Gospod: što se Edom osveti domu Judinu i teško skrivi osvetivši im se,
Jezekilj 25,13Zato ovako veli Gospod Gospod: dignuću ruku svoju na Edomsku i istrijebiću iz nje i ljude i stoku, i obratiću je u pustoš, od Temana do Dedana pašće od mača.
Jezekilj 25,14I osvetiću se Edomcima rukom naroda svojega Izrailja, i učiniće s Edomcima po gnjevu mojemu i po jarosti mojoj, i poznaće moju osvetu, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 32,29Ondje je Edom, carevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su sa silom svojom metnuti među pobijene mačem; leže među neobrezanima i s onima koji sidoše u jamu.
Jezekilj 35,15Kako si se ti veselila našljedstvu doma Izrailjeva što opustje, tako ću i tebi učiniti: opustjećeš, goro Sire, i sva zemljo Edomska; i poznaće se da sam ja Gospod.
Jezekilj 36,5Zato ovako veli Gospod Gospod: u ognju revnosti svoje govorih protiv ostalijeh naroda i protiv sve Edomske, što osvojiše moju zemlju radujući se iz svega srca i rugajući se iz duše da bi je oplijenili.
Danilo 11,41I doći će u krasnu zemlju, i mnogi će propasti, a ove će se izbaviti od njegovijeh ruku: Edomska, Moavska i glavni dio sinova Amonovijeh.
Joilo 3,19Misir će opustjeti, i Edomska će biti pusta pustinja za nasilje učinjeno sinovima Judinijem, jer proliše krv pravu u zemlji njihovoj.
Amos 1,6Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Gaza, neću joj oprostiti, jer ih zarobiše sasvijem i predadoše Edomcima.
Amos 1,9Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Tir, neću mu oprostiti, jer sasvijem dadoše u ropstvo Edomcima i ne sjećaše se bratske vjere.
Amos 1,11Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Edom, neću mu oprostiti, jer goni brata svojega mačem potrvši u sebi sve žaljenje, i gnjev njegov razdire jednako, i srdnju svoju drži uvijek.
Amos 2,1Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Moav, neću mu oprostiti, jer sažeže kosti cara Edomskoga u kreč.
Amos 9,12Da bi naslijedili ostatak Edomski i sve narode na koje se priziva ime moje, govori Gospod, koji čini ovo.
Avdija 1,1Utvara Avdijeva. Ovako veli Gospod Gospod za Edomsku: čusmo glas od Gospoda, i glasnik bi poslan k narodima: ustajte, da ustanemo na nju u boj.
Malahija 1,4Što Edom govori: osiromašismo, ali ćemo se povratiti i sagraditi pusta mjesta, ovako veli Gospod nad vojskama: neka oni grade, ali ću ja razgraditi, i oni će se zvati: krajina bezakonička i narod na koji se gnjevi Gospod dovijeka.
Plac Jeremijin 4,21Raduj se i veseli se, kćeri Edomska, koja živiš u zemlji Uzu! doći će do tebe čaša, opićeš se, i otkrićeš se.
Plac Jeremijin 4,22Svrši se kar za bezakonje tvoje, kćeri Sionska; neće te više voditi u ropstvo; pohodiće tvoje bezakonje, kćeri Edomska, otkriće grijehe tvoje.