Tražilica


1. Ljetopisa 15. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 15,1Potom dade sebi David posagraditi kuće u gradu Davidovu. I spremi mjesto za kovčeg Božji i razape mu šator.
1. Ljetopisa 15,2Tada zapovjedi David, da nitko ne smije nositi kovčeg Božji osim Levita, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božji i da mu služe uvijek.
1. Ljetopisa 15,3I dozva David sve sinove Izraelove u Jerusalem, da prenesu kovčeg Gospodnji na mjesto, koje mu je bio spremio.
1. Ljetopisa 15,4I tako skupi David potomke Aronove i Levite:
1. Ljetopisa 15,5Od sinova Kohatovih poglavara Joela i njegovih sto i dvadeset suplemenika;
1. Ljetopisa 15,6Od sinova Merarijevih poglavara Asaju i njegovih dvjesta i dvadeset suplemenika:
1. Ljetopisa 15,7Od sinova Geršonovih poglavara Joela i njegovih sto i trideset suplemenika;
1. Ljetopisa 15,8Od potomaka Elisafanovih poglavara Šemaju i njegovih dvjesta suplemenika;
1. Ljetopisa 15,9Od potomaka Hebronovih poglavara Eliela i njegovih osamdeset suplemenika;
1. Ljetopisa 15,10Od potomaka Uzielovih poglavara Aminadaba i njegovih sto i dvanaest suplemenika.
1. Ljetopisa 15,11Tada dozva David svećenike Sadoka i Abiatara i Levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba
1. Ljetopisa 15,12I zapovjedi im: "Vi ste obiteljski poglavari Levita. Posvetite sebe i svoje suplemenike! Vi imate donijeti kovčeg Gospoda, Boga Izraelova, na mjesto, koje sam mu spremio.
1. Ljetopisa 15,13Jer prijašnji put nijeste bili nazočni, zato nas je udario Gospod, Bog naš, jer nijesmo imali dužno štovanje prema njemu."
1. Ljetopisa 15,14Tada se posvetiše svećenici i Leviti, da donesu kovčeg Gospoda, Boga Izraelova
1. Ljetopisa 15,15Onda digoše Leviti kovčeg Božji, kao što je bio naredio Mojsije po zapovijedi Gospodnjoj, motkama na ramena svoja.
1. Ljetopisa 15,16Potom zapovjedi David poglavarima levitskim, da postave svoje suplemenike, pjevače, s njihovim glazbalima, harfama, citrama i cimbalima, da uskliknu radosnim glasom visokim.
1. Ljetopisa 15,17I postaviše Leviti sina Joelova, Hemana, i od njegovih suplemenika Asafa, sina Berekijina, i od njihovih suplemenika, sinova Merarijevih, Etana, sina Kušajina,
1. Ljetopisa 15,18S njima drugove njihove, drugoga reda Zahariju, sina, Jaaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Elifeleha, Mikneju, Obed-Edoma i Jehiela, vratare.
1. Ljetopisa 15,19Pjevači Heman, Asaf i Etan imali su udarati glasno u cimbale mjedene,
1. Ljetopisa 15,20Zaharija, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe visoko,
1. Ljetopisa 15,21Matitja, Elifeleha, Mikneja, Obed-Edoma, Jehiela i Azazju u citare duboko, da vode pjevanje.
1. Ljetopisa 15,22Kenanija bio je poglavar Levita kod prenošenja. On je vodio prenošenje, jer se je u to razumio.
1. Ljetopisa 15,23Berekija i Elkana išli su kao vratari pred kovčegom.
1. Ljetopisa 15,24Svećenici Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer trubili su u trube pred kovčegom Božjim. Tada su dolazili Obed-Edom i Jehija kao vratari kod kovčega.
1. Ljetopisa 15,25I tako je pošao David sa starješinama Izraelovim i tisućnicima, da s velikim veseljem prenesu kovčeg zavjeta Gospodnjega iz kuće Obed-Edomove.
1. Ljetopisa 15,26I Bog je bio milostiv Levitima, nosiocima kovčega zavjeta Gospodnjega. Zato oni žrtvovaše sedam volova i sedam ovnova.
1. Ljetopisa 15,27David je pritom bio ogrnut plaštem od finoga lana, tako i svi Leviti, koji su nosili kovčeg, i pjevači i Kenanija, poglavar prijenosa i pjevač. David je imao još na sebi oplećak lanen.
1. Ljetopisa 15,28Tako je sav Izrael nosio kovčeg zavjeta Gospodnjega kličući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u cimbale, harfe i citare.
1. Ljetopisa 15,29Tako uđe kovčeg zavjeta Gospodnjega u grad Davidov. Mikala, kći Saulova, gledala je s prozora van. Kad vidje kralja Davida gdje skače i igra, prezre ga u srcu svojem.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje