Tražilica

Pretraživač pronalazi sve riječi koje u sebi sadrže traženi pojam. Npr. ako tražite riječ život, pretraživač će izlistati i tekstove koji zadrže riječi životni, životodavna i sl.

Također, tražilica će pronaći i ako se sjećate samo nekih riječi iz stiha, npr. ukoliko unesete svijet Sina Bog tražilica će pronaći Ivan 3, 16.

Ukoliko želite čitati poglavlje iz Biblije, možete npr. upisati ponovljeni zakon 5.

Svi ponuđeni prijevodi Biblije dolaze bez deuterokanonskih i apokrifnih knjiga.

Sadržaj:

Stari zavjet

Izlazak

Levitski zakonik

Brojevi

Ponovljeni zakon

Jošua

Suci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ruta

1 2 3 4

1. Samuelova

2. Samuelova

1. Kraljevima

2. Kraljevima

1. Ljetopisa

2. Ljetopisa

Ezra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehemija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Estera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mudre izreke

Propovjednik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pjesma nad pjesmama

1 2 3 4 5 6 7 8

Tužaljke

1 2 3 4 5

Daniel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hošea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Joel

1 2 3 4

Amos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obadija

1

Jona

1 2 3 4

Mihej

1 2 3 4 5 6 7

Nahum

1 2 3

Habakuk

1 2 3

Sefanija

1 2 3

Hagaj

1 2

Zaharija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Malahija

1 2 3 4

Novi zavjet

Matej

Marko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Luka

Ivan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Djela apostolska

Rimljanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Korinćanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Korinćanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galaćnima

1 2 3 4 5 6

Efežanima

1 2 3 4 5 6

Filipljanima

1 2 3 4

Kološanima

1 2 3 4

1. Solunjanima

1 2 3 4 5

2. Solunjanima

1 2 3

1. Timoteju

1 2 3 4 5 6

2. Timoteju

1 2 3 4

Titu

1 2 3

Filemonu

1

Hebrejima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakovljeva

1 2 3 4 5

1. Petrova

1 2 3 4 5

2. Petrova

1 2 3

1. Ivanova

1 2 3 4 5

2. Ivanova

1

3. Ivanova

1

Judina

1

Otkrivenje