Tražilica


Djela apostolska 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 8,1A Savao je bio pristao na ubojstvo njegovo. U onaj dan nastade veliko progonstvo Crkve u Jerusalemu. Svi se razasuše po krajevima judejskim i samarijskim osim apostola.
Djela apostolska 8,2A ljudi pobožni sahraniše Stjepana i učiniše nad njim velik plač.
Djela apostolska 8,3A Savao je pustošio Crkvu, i ulazio u kuće, i vukao muževe i žene, i bacao ih u tamnicu.
Djela apostolska 8,4Oni, što su se bili razasuli, prolazili su i propovijedali riječ Božju.
Djela apostolska 8,5Tada Filip siđe u grad Samariju, i propovijedao im je Krista.
Djela apostolska 8,6Narod je pazio jednodušno na ono, što je govorio Filip, slušajući i gledajući znake, što ih je činio,
Djela apostolska 8,7Jer su nečisti dusi izlazili s velikom vikom iz mnogih opsjednutih i mnogi su uzeti i hromi ozdravili.
Djela apostolska 8,8I bila je velika radost u gradu onome.
Djela apostolska 8,9A bio je neki čovjek, po imenu Simon, koji se prije bavio čaranjem u gradu i zavodio narod samarijski govoreći, da je on nešto veliko.
Djela apostolska 8,10Sve, veliko i malo, pristajalo je uz njega i govorilo: "Ovo je velika sila Božja."
Djela apostolska 8,11A pristajali su uz njega, jer ih je dugo vremena zaluđivao svojim čaranjem.
Djela apostolska 8,12Ali kad je Flip naviješćivao radosnu vijest o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista, primiše muževi i žene vjeru i dadoše se krstiti.
Djela apostolska 8,13I Simon vjerova i pokrsti se. Priključi se Filipu, i divio se je vrlo videći znake i velika čudesa što su se događala.
Djela apostolska 8,14A kad čuše apostoli, koji su bili u Jerusalemu, da je Samarija primila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana.
Djela apostolska 8,15Ovi siđoše i pomoliše se za njih, da prime Duha Svetoga.
Djela apostolska 8,16Jer još ni na jednoga od njih nije bio došao. Oni su bili samo kršteni u ime Gospodina Isusa.
Djela apostolska 8,17Tada položiše ruke na njih, i oni primiše Duha Svetoga.
Djela apostolska 8,18A kad vidje Simon, da se Polaganjem ruku apostola dijeli Duh Sveti, donese im novaca
Djela apostolska 8,19I reče: "Dajte i meni tu vlast, da kad položim ruke na koga, primi Duha Svetoga."
Djela apostolska 8,20A Petar mu reče: "Novci tvoji neka budu s tobom na propast, što si pomislio, da se dar Božji može dobiti za novce.
Djela apostolska 8,21Nema tebi dijela ni zajednice u ovoj stvari, jer srce tvoje nije pravo pred Bogom.
Djela apostolska 8,22Okani se pakosti svoje i moli se Gospodinu! Možda će ti on tada još oprostiti pakost srca tvojega.
Djela apostolska 8,23Jer, kako vidim, ti si pun gorke žuči i uhvaćen si od zloće."
Djela apostolska 8,24Simon reče: "Molite se za mene Gospodinu, da me ne snađe ništa, od toga, što rekoste!"
Djela apostolska 8,25Oni su svjedočili i navješćivali riječ Gospodnju. Nato su se vratili u Jerusalem i navješćivali su još u mnogim mjestima samarijskim radosnu vijest.
Djela apostolska 8,26A anđeo Gospodnji reče Filipu: "Ustani i idi prema jugu na put, koji vodi od Jerusalema u Gazu! Put je pust."
Djela apostolska 8,27On ustade i pođe. I gle, čovjek Etiopljanin, dvoranin i dostojanstvenik Kandake, kraljice Etiopije, koji je bio nad svim riznicama njezinim, a bio je došao u Jerusalem, da se Pokloni Bogu.
Djela apostolska 8,28Sad se je on vraćao kući. Sjedio je na kolima svojim i čitao proroka Izaiju.
Djela apostolska 8,29Tada reče Duh Filipu: "Idi i pristupi tim kolima!"
Djela apostolska 8,30Filip pritrča i čuje, gdje čita proroka Izaiju. Upita ga: "Razumiješ li, što čitaš?"
Djela apostolska 8,31A on odgovori: "Kako bih mogao, ako me tko ne uputi" zamoli Filipa, te se pope i sjede s njim.
Djela apostolska 8,32A mjesto iz Pisma, što ga je čitao, bilo je ovo: "Kao ovca, što se vodi na zaklanje, i kao janje, što je nijemo pred onim, koji ga striže, ne otvori on usta svojih.
Djela apostolska 8,33U njegovu poniženju bila je uzeta osuda njegova. Tko da opiše naraštaj njegov, jer se njegov život uzima sa zemlje."
Djela apostolska 8,34Dvoranin upita Filipa: "Molim te, za koga ovo govori prorok? Za sebe ili za koga drugoga?"
Djela apostolska 8,35Tada uze Filip riječ i počne mu navješćivati radosnu vijest o Isusu, počevši od ovoga mjesta u Pismu.
Djela apostolska 8,36Kad su išli tako putem, dođoše do neke vode, "Evo voda", reče dvoranin. "Što brani, da budem kršten?"
Djela apostolska 8,37Filip reče: "Ako vjeruješ od svega srca, može to biti." On reče: "Vjerujem, da je Isus Krist Sin Božji."
Djela apostolska 8,38I zapovjedi, da stanu kola. Oba, Filip i dvoranin, siđoše na vodu, i on ga pokrsti.
Djela apostolska 8,39A kad izađoše iz vode, Duh Gospodnji uze Filipa, Dvoranin ga više ne vidje i pun radosti otide putem svojim.
Djela apostolska 8,40A Filip se nađe u Azotu. I prolazeći propovijedao je evanđelje u svim gradovima, dok ne dođe u Cezareju.
Djela apostolska 8,1 Savao je pristao da se Stjepan smakne. U onaj dan navali velik progon na Crkvu u Jeruzalemu. Svi se osim apostola raspršiše po krajevima judejskim i samarijskim.
Djela apostolska 8,2Bogobojazni su ljudi pokopali Stjepana i održali veliko žalovanje za njim.
Djela apostolska 8,3Savao je pak pustošio Crkvu: ulazio je u kuće, odvlačio muževe i žene i predavao ih u tamnicu.
Djela apostolska 8,4Oni dakle što su se raspršili obilazili su navješćujući Riječ.
Djela apostolska 8,5Filip tako siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista.
Djela apostolska 8,6Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio.
Djela apostolska 8,7Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi.
Djela apostolska 8,8Nasta tako velika radost u onome gradu.
Djela apostolska 8,9Čovjek se neki, imenom Šimun, u gradu već duže bavio čarobnjaštvom i opčaravao narod tvrdeći da je neki veliki.
Djela apostolska 8,10Priklanjalo mu se sve, malo i veliko, te govorilo: "Ovaj je Snaga Božja, zvana Velika.
Djela apostolska 8,11A priklanjahu mu se jer ih je duže vremena opčaravao svojim vradžbinama.
Djela apostolska 8,12Ali kad povjerovaše Filipu koji navješćivaše evanđelje o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista, krštavahu se - muževi i žene.
Djela apostolska 8,13Povjerova i Šimun te se krsti i osta uz Filipa: bio je zanesen promatrajući znamenja i čudesa koja su se događala.
Djela apostolska 8,14Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana.
Djela apostolska 8,15Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga.
Djela apostolska 8,16Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa.
Djela apostolska 8,17Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.
Djela apostolska 8,18Kad Šimun vidje da se polaganjem ruku apostolskih daje Duh, ponudi apostolima novaca
Djela apostolska 8,19govoreći: "Dajte i meni tu moć da svatko na koga položim ruke primi Duha Svetoga.
Djela apostolska 8,20Petar mu odvrati: "Novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Božji novcima steći!
Djela apostolska 8,21Nema tebi ovdje dijela ni udjela jer tvoje srce nije pravo pred Bogom!
Djela apostolska 8,22Obrati se od te opakosti svoje i moli Gospodina ne bi li ti se kako oprostila namisao srca tvoga.
Djela apostolska 8,23Ta gledam te: žučju si gorak i nepravdom okovan.
Djela apostolska 8,24Šimun odgovori: "Molite i vi za me Gospodina da me ne snađe ništa od toga što rekoste!
Djela apostolska 8,25Oni pak pošto posvjedočiše i dorekoše riječ Gospodnju, vratiše se u Jeruzalem navješćujući evanđelje mnogim selima samarijskim.
Djela apostolska 8,26Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: "Ustani i pođi na jug putom što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust.
Djela apostolska 8,27On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske koji bijaše nad svom njezinom riznicom.
Djela apostolska 8,28Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se; sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju.
Djela apostolska 8,29Duh reče Filipu: "Pođi i pridruži se tim kolima!
Djela apostolska 8,30Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: "Razumiješ li što čitaš?
Djela apostolska 8,31On odvrati: "Kako bih mogao ako me tko ne uputi?" Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj.
Djela apostolska 8,32A čitao je ovaj odlomak Pisma: Ko ovcu na klanje odvedoše ga, ko janje nijemo pred onim što ga striže on ne otvara svojih usta.
Djela apostolska 8,33U poniženju sud mu je uskraćen. Naraštaj njegov tko da opiše? Da, uklonjen je sa zemlje život njegov.
Djela apostolska 8,34Dvoranin se obrati Filipu pa će mu: "Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?
Djela apostolska 8,35Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.
Djela apostolska 8,36Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: "Evo vode! Što priječi da se krstim?
Djela apostolska 8,37#
Djela apostolska 8,38Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti.
Djela apostolska 8,39A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom,
Djela apostolska 8,40a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.
Apostolska djela 8,1Saul, bijaše od onih koji odobriše to ubojstvo. U one dane izbi protiv crkve Jeruzalemske jedno žestoko proganjanje. Izuzev *apostola, svi se raspršiše po krajevima Judeje i *Samarije.
Apostolska djela 8,2Pobožni ljudi ukopaše Stjepana i pripremiše mu lijep pogreb.
Apostolska djela 8,3Što se tiče Saula, on pustošiše crkvu; upadaše u kuće on, otimaše ljude i žene i bacaše ih u zatvor.
Apostolska djela 8,4Oni dakle koji bijahu raspršeni iđaše iz mjesta u mjesto, oglašavajući dobru vijest o Riječi.
Apostolska djela 8,5Tako je Filip, koji bijaše sišao u jedan grad u Samariji, ondje proglašavao *Krista.
Apostolska djela 8,6Jednodušna mnoštva prianjaše riječima Filipovim, jer se čulo govoriti o čudima koja je on činio, a oni ih vidješe.
Apostolska djela 8,7Mnogo *nečistih duhova naime iziđe, ispuštajući snažne krikove, iz onih koji njima bijahu opsjednuti i mnogi oduzeti i obogaljeni biše ozdravljeni.
Apostolska djela 8,8Bi jedna velika radost u tom gradu.
Apostolska djela 8,9A, veći se u gradu nalažaše jedan čovjek imenom Šimun koji obavljaše posao čarobnjaka i držao u začaranosti pučanstvo Samarije. On se držao nekim važnim
Apostolska djela 8,10i svi prionuše k njemu, od najmanjeg do najvećeg. `Taj čovjek, pričalo se, je Sila Božja, ona koju se naziva Velika. `
Apostolska djela 8,11Ako su prianjali tako k njemu, to je zato što ih držaše opčarane svojim čarkama.
Apostolska djela 8,12Ali, vjerujući u Filipa koji im najavljivaše dobru vijest o *vladavini Božjoj i o *imenu Isusa Krista, oni primaše krštenje, ljudi i žene.
Apostolska djela 8,13Šimun sam postade vjerujući, on primi krštenje i ne napusti više Filipa. Gledajući velike znakove i čuda koja su se dogodila, on je taj, naime, koji bijaše opčaran.
Apostolska djela 8,14Saznavši da Samarija bijaše primila riječ Božju *apostoli koji bijahu u Jeruzalemu poslaše onamo Petra i Ivana.
Apostolska djela 8,15Kad su stigli, ovi posljednji moljaše za Samarićane da bi primili Sveti Duh.
Apostolska djela 8,16Naime, Duh još ne bijaše pao na nikog od njih; oni samo bijahu primili krštenje u ime Gospodina Isusa.
Apostolska djela 8,17Petar i Ivan stadoše dakle *polagati ruke i Samarićani primiše Sveti Duh.
Apostolska djela 8,18Ali Šimun, kad vidje da Sveti Duh bijaše dan polaganjem ruku apostolskih, njima ponudi novac.
Apostolska djela 8,19` Dodijelite meni, reče im on, također tu moći, da oni kojima bih ja položio ruke prime Sveti Duh. `
Apostolska djela 8,20Ali, Petar mu uzvrati: ` Propao tvoj novac, i ti s njim, što povjerova da mogaše kupiti, novcem, besplatni dar Božji.
Apostolska djela 8,21Nema za tebe ni dijela ni baštine u onom što se ovdje događa, jer tvoje *srce nije pravo pred Bogom.
Apostolska djela 8,22Pokaj se dakle zbog svoje opakosti, i moli Gospodina: misao koja ti je došla u srce bit će ti možda oproštena.
Apostolska djela 8,23Ja vidim, naime, da si ti u gorčini žuči i u svezama nepravednosti. `
Apostolska djela 8,24A Šimun odgovori: ` Molite i vi isto Gospodina u moju korist, da me ni stigne ništa od onog što ste rekli. `
Apostolska djela 8,25Petar i Ivan, nakon što su svjedočili i oglasili riječ Gospodinovu, vratiše se tada u Jeruzalem; oni najavljivaše dobru vijest u brojnim selima *Samarićana.
Apostolska djela 8,26Anđeo Gospodov obrati se Filipu: ` Ti ćeš ići prema Jugu, reče mu od, na cestu koja silazi od Jeruzalema do Gaze; ona je pusta. `
Apostolska djela 8,27I Filip pođe bez zadržavanja. A jedan etiopski eunuh, visoki službenik Kandase, kraljice Etiopije i glavni upravitelj njene riznice, koji bijaše otišao u Jeruzalem na hodočašće,
Apostolska djela 8,28vraćao se kući; sjedio u svojim kolima, čitaše *proroka Izaiju.
Apostolska djela 8,29Duh reče Filipu: ` Pođi naprijed i pridruži se onim kolima. `
Apostolska djela 8,30Filip pojuri, ču eunuha koji čitaše proroka Izaiju i reče mu: ` Razumiješ li ti uistinu to što čitaš?
Apostolska djela 8,31A kako bih to mogao, odgovori on, ako nemam vodiča? ` I on pozva Filipa popeti se i sjesti kod njega.
Apostolska djela 8,32A, evo i odlomka :Pisma kojeg je on čitao: Kao jedna ovca koju vode na klanje, kao janje zanijemjelo pred onim koji ga striže, tako ni on ne otvara usta.
Apostolska djela 8,33Ponižavanjem njegovim zaključeno mu je suđenje. Njegovo pokoljenje, tko će ga opisat i? Jer, uzet je sa zemlje život njegov.
Apostolska djela 8,34Obraćajući se Filipu, eunuh mu reče: ` Molim te, o kome prorok govori tako? O sebi samom ili o nekome drugom? `
Apostolska djela 8,35Filip tad otvori usta, i, polazeći od tog teksta, on mu objavi dobru vijest o Isusu.
Apostolska djela 8,36Produžavajući svoj put, oni dođoše do jedne vode i eunuh reče:
Apostolska djela 8,37` Evo vode. Što nas sprječava da ja primim krštenje ? `
Apostolska djela 8,38On dade zapovijed da se zaustave kola njegova; obojica siđoše u vodu, Filip i eunuh, a Filip ga pokrsti.
Apostolska djela 8,39Kad iziđoše iz vode, Duh Gospodinov odnese Filipa, i eunuh ga nikad više ne vidje, veći radosno nastavi svoj put.
Apostolska djela 8,40Glede Filipa, on se nađe u Azotu i najavljivaše dobru vijest u svim gradovima kojima prolažaše sve do svog dolaska u Cezareju.
Djela apostolska 8,1Savle pak bješe pristao na njegovu smrt. A u taj dan postade veliko gonjenje na crkvu Jerusalimsku, i svi se rasijaše po krajevima Judejskijem i Samarijskijem osim apostola.
Djela apostolska 8,2A ljudi pobožni ukopaše Stefana i veliki plač učiniše nad njim.
Djela apostolska 8,3A Savle dosađivaše crkvi, jer iđaše po kućama, i vucijaše ljude i žene te predavaše u tamnicu.
Djela apostolska 8,4A oni što se bijahu rasijali prolažahu propovijedajući riječ.
Djela apostolska 8,5A Filip sišavši u grad Samarijski propovijedaše im Hrista.
Djela apostolska 8,6A narod pažaše jednodušno na ono što govoraše Filip, slušajući i gledajući znake koje činjaše;
Djela apostolska 8,7Jer duhovi nečisti s velikom vikom izlažahu iz mnogijeh u kojima bijahu, i mnogi uzeti i hromi ozdraviše.
Djela apostolska 8,8I bi velika radost u gradu onome.
Djela apostolska 8,9A bješe jedan čovjek, po imenu Simon, koji prije čaraše u gradu i dovođaše u čudo narod Samarijski, govoreći da je on nešto veliko;
Djela apostolska 8,10Na kojega gledahu svi, i malo i veliko, govoreći: ovo je velika sila Božija.
Djela apostolska 8,11A zato gledahu na njega što ih mnogo vremena činima udivljavaše.
Djela apostolska 8,12Kad pak vjerovaše Filipu koji propovijedaše jevanđelje o carstvu Božijemu, i o imenu Isusa Hrista, kršćavahu se i ljudi i žene.
Djela apostolska 8,13Tada i Simon vjerova, i krstivši se osta kod Filipa; i videći djela i znake velike koji se činjahu divljaše se vrlo.
Djela apostolska 8,14A kad čuše apostoli koji bijahu u Jerusalimu da Samarija primi riječ Božju, poslaše k njima Petra i Jovana.
Djela apostolska 8,15Koji sišavši pomoliše se Bogu za njih da prime Duha svetoga;
Djela apostolska 8,16Jer još ni na jednoga ne bješe došao, nego bijahu samo kršteni u ime Gospoda Isusa.
Djela apostolska 8,17Tada apostoli metnuše ruke na njih, i oni primiše Duha svetoga.
Djela apostolska 8,18A kad vidje Simon da se daje Duh sveti kad apostoli metnu ruke, donese im novce
Djela apostolska 8,19Govoreći: dajte i meni ovu vlast da kad metnem ruke na koga primi Duha svetoga.
Djela apostolska 8,20A Petar mu reče: novci tvoji s tobom da budu u pogibao, što si pomislio da se dar Božij može dobiti za novce.
Djela apostolska 8,21Nema tebi dijela ni iseta u ovoj riječi; jer srce tvoje nije pravo pred Bogom.
Djela apostolska 8,22Pokaj se dakle od ove svoje pakosti, i moli se Bogu da bi ti se oprostila pomisao srca tvoga.
Djela apostolska 8,23Jer te vidim da si u grkoj žuči i u svezi nepravde.
Djela apostolska 8,24A Simon odgovarajući reče: pomolite se vi Gospodu za mene da ne naiđe na mene ništa od ovoga što rekoste.
Djela apostolska 8,25Tako oni posvjedočivši i govorivši riječ Gospodnju vratiše se u Jerusalim, i mnogijem selima Samarijskijem propovjediše jevanđelje.
Djela apostolska 8,26A anđeo Gospodnji reče Filipu govoreći: ustani i idi na podne na put koji silazi od Jerusalima u Gazu i pust je.
Djela apostolska 8,27I ustavši pođe. I gle, čovjek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije carice Arapske, što bješe nad svima njezinijem riznicama, koji bješe došao u Jerusalim da se moli Bogu,
Djela apostolska 8,28Pa se vraćaše, i sjedeći na kolima svojijem čitaše proroka Isaiju.
Djela apostolska 8,29A Duh reče Filipu: pristupi i prilijepi se tijem kolima.
Djela apostolska 8,30A Filip pritrčavši ču ga gdje čita proroka Isaiju, i reče: a razumiješ li što čitaš?
Djela apostolska 8,31A on reče: kako bih mogao razumjeti ako me ko ne uputi? I umoli Filipa te se pope i sjede s njim.
Djela apostolska 8,32A mjesto iz pisma koje čitaše bješe ovo: kao ovca na zaklanje odvede se, i nijem kao jagnje pred onijem koji ga striže, tako ne otvori usta svojijeh.
Djela apostolska 8,33U njegovom poniženju ukide se sud njegov. A rod njegov ko će iskazati? Jer se njegov život uzima od zemlje.
Djela apostolska 8,34Onda uškopljenik odgovori Filipu i reče: molim te, za koga ovo govori prorok? ili za sebe ili za koga drugoga?
Djela apostolska 8,35A Filip otvorivši usta svoja, i počevši od pisma ovoga, pripovjedi mu jevanđelje Isusovo.
Djela apostolska 8,36Kako iđahu putem dođoše na nekaku vodu; i reče uškopljenik: evo vode, šta brani meni da se krstim?
Djela apostolska 8,37A Filip mu reče: ako vjeruješ od svega srca svojega, možeš. A on odgovarajući reče: vjerujem da je Isus Hristos sin Božij.
Djela apostolska 8,38I zapovjedi da stanu kola, i siđoše oba na vodu, i Filip i uškopljenik, i krsti ga.
Djela apostolska 8,39A kad iziđoše iz vode, Duh sveti pade na uškopljenika, a anđeo Gospodnji uze Filipa, i više ga ne vidje uškopljenik; nego otide putem svojijem radujući se.
Djela apostolska 8,40A Filip se obrete u Azotu; i prolazeći propovijedaše jevanđelje svima gradovima, dok ne dođe u Žesariju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje