Tražilica


Djela apostolska 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 17,1Preko Amfipola i Apolonije stigoše u Solun, gdje je bila sinagoga židovska.
Djela apostolska 17,2I Pavao po običaju uđe k njima, i tri im je subote govorio o Pismima
Djela apostolska 17,3Pokazujući i dokazujući, da je trebalo da Krist trpi i uskrsne od mrtvih, i da ovaj Isus, kojega ja propovijedam vama, jest Krist.
Djela apostolska 17,4I neki od njih vjerovaše i pridružiše se Pavlu i Sili, i od bogobojaznih neznabošca mnoštvo veliko, i od žena plemenitih ne malo!
Djela apostolska 17,5A Židovi zavidni uzeše neke zle ljude od prostoga svijeta i skupivši četu uzbuniše grad i napadoše na kuću Jasonovu i stadoše tražiti, da ih izvedu pred narod.
Djela apostolska 17,6A kad njih ne nađoše, povukoše Jasona i neku braću pred gradske poglavare vičući: "Ovi, što zamutiše sav svijet, dođoše i ovamo.
Djela apostolska 17,7Jason ih primio, i ovi svi rade protiv carskih odredaba govoreći, da ima drugi kralj, Isus."
Djela apostolska 17,8I uznemiriše narod i gradske poglavare, kad ovo čuše.
Djela apostolska 17,9Ali ih pustiše, kad ih Jason i ostali zadovoljiše odgovorom.
Djela apostolska 17,10A braća odmah noću otpraviše Pavla i Silu u Bereju. Došavši onamo uđoše u sinagogu židovsku.
Djela apostolska 17,11A ovi su bili plemenitiji od onih u Solunu, jer primiše riječ sa svim srcem, i svaki su dan ispitivali Pisma, je li to tako.
Djela apostolska 17,12I vjerovaše mnogi od njih, i od poštenih neznabožačkih žena, i od muževa ne malo.
Djela apostolska 17,13A kad doznaše Židovi u Solunu, da je Pavao i u Bereji propovijedao riječ Božju, dođoše i onamo, te podigoše i pobuniše mnoštvo.
Djela apostolska 17,14A braća onda odmah otpraviše Pavla, da ide k moru, a Sila i Timotej ostadoše ondje.
Djela apostolska 17,15A pratioci dovedoše Pavla do Atene, i primivši zapovijed od njega na Silu i Timoteja, da dođu k njemu što brže, odoše.
Djela apostolska 17,16A kad ih je Pavao čekao u Ateni, uzruja se duh njegov u njemu gledajući grad pun idola.
Djela apostolska 17,17I raspravljao je u sinagogi sa Židovima i s bogobojaznima, i na trgu svaki dan s onima, što su bili ondje.
Djela apostolska 17,18A neki od epikurejskih i stoičkih mudraca prepirali su se s njim; i jedni su govorili: "Što hoće ovaj brbljavac da kaže?" A drugi: "Čini se, da propovijeda tuđe bogove." Jer je propovijedao Isusa i uskrsnuće.
Djela apostolska 17,19Pa ga uzeše i odvedoše na Areopag govoreći: "Možemo li znati, kakva je ta nova nauka, što je ti propovijedaš?
Djela apostolska 17,20Jer nešto novo mećeš u naše uši; hoćemo dakle da znamo, što to znači."
Djela apostolska 17,21Svi naime Atenjani i tuđinci došljaci nemaju ni za što drugo vremena, nego da što novo govore ili slušaju.
Djela apostolska 17,22A Pavao stavši nasred Areopaga reče: "Ljudi Atenjani! Po svemu vas vidim, da ste vrlo pobožni,
Djela apostolska 17,23Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh i žrtvenik, na kojem je bilo napisano: "Bogu nepoznatomu. Što dakle ne znajući štujete, to vam ja propovijedam.
Djela apostolska 17,24Bog, koji je stvorio svijet i sve, što je u njemu, on, jer gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima,
Djela apostolska 17,25Niti prima službe od ruku čovječjih, kao da bi što trebao, kad on sam daje svima život i dihanje i sve.
Djela apostolska 17,26I učinio je da od jednoga sav rod ljudski stanuje po svemu lica zemaljskom, i postavio je određena vremena i međe stanovanja njihova.
Djela apostolska 17,27Da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas.
Djela apostolska 17,28Jer u njemu živimo, i mičemo se, i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: 'Njegov smo i rod.'
Djela apostolska 17,29Kad smo dakle rod Božji, ne treba da mislimo, da je Božanstvo kao zlato ili srebro ili kamen, kao tvorevina umjetnosti i mišljenja ljudskoga.
Djela apostolska 17,30Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad navješćuje ljudima, da svi svuda čine pokajanje.
Djela apostolska 17,31Jer je postavio dan, u koji će suditi čitavome svijetu po pravdi preko čovjeka, koga je odredio i pred svima potvrdio uskrsnuvši ga od mrtvih."
Djela apostolska 17,32A kad čuše za uskrsnuće od mrtvih, jedni se narugaše, a drugi rekoše: "O tom ćemo te slušati drugi put."
Djela apostolska 17,33Tako Pavao otide između njih.
Djela apostolska 17,34A neki ljudi pristadoše uz njega i vjerovaše, među kojima je i Dionizije Areopagit, i žena po imenu Damara, i drugi s njima.
Djela apostolska 17,1 Prošavši kroz Amfipol i Apoloniju, stigoše u Solun, gdje bijaše židovska sinagoga.
Djela apostolska 17,2Po običaju uđe Pavao onamo. Tri je subote s njima raspravljao na temelju Pisama.
Djela apostolska 17,3Tumačio je i izlagao: "Trebalo je da Krist trpi i uskrsne od mrtvih. Taj Krist jest Isus koga vam ja navješćujem.
Djela apostolska 17,4Neki se od njih uvjeriše pa se pridružiše Pavlu i Sili; tako i veliko mnoštvo bogobojaznih Grka i nemalo uglednih žena.
Djela apostolska 17,5Židove nato spopade zavist pa pridobiše neke opake uličnjake, potakoše ih i pobuniše grad te nahrupiše u kuću Jasonovu tražeći da se Pavao i Sila izvedu pred narod.
Djela apostolska 17,6Kako ih ne nađoše, odvukoše Jasona i neke od braće pred gradske glavare vičući: "Evo i ovdje onih koji pobuniše sav svijet.
Djela apostolska 17,7Jason ih je ugostio. Svi oni rade protiv carskih odredaba: tvrde da postoji drugi kralj - Isus.
Djela apostolska 17,8Time uzbuniše svjetinu i glavare koji su to čuli
Djela apostolska 17,9te oni od Jasona i ostalih uzeše jamčevinu pa ih pustiše.
Djela apostolska 17,10Braća su pak brže-bolje noću odaslala Pavla i Silu u Bereju. Kad su stigli, odoše u židovsku sinagogu.
Djela apostolska 17,11Ovi su Židovi bili plemenitiji od solunskih: primili su Riječ sa svom spremnošću i danomice istraživali Pisma, da li je to tako.
Djela apostolska 17,12Mnogi od njih stoga povjerovaše, a tako i nemalo uglednih grčkih žena i muževa.
Djela apostolska 17,13Ali kad su solunski Židovi doznali da Pavao i u Bereji navješćuje riječ Božju, odoše te i ondje podjariše i uzbuniše svjetinu.
Djela apostolska 17,14Braća tada brže-bolje uputiše Pavla k moru. Sila pak i Timotej ostadoše ondje.
Djela apostolska 17,15Pratioci dovedoše Pavla do Atene pa se vratiše noseći Sili i Timoteju zapovijed da što prije dođu k njemu.
Djela apostolska 17,16Dok ih je u Ateni iščekivao, ogorči se Pavao u duši promatrajući kako je grad pokumiren.
Djela apostolska 17,17Međutim raspravljaše u sinagogi sa Židovima i bogobojaznima, a na trgu svaki dan s onima koji bi se ondje zatekli.
Djela apostolska 17,18Dobacivahu mu i neki od epikurejskih i stoičkih filozofa. Jedni su govorili: "Što bi htjela reći ta čavka?" Drugi pak: "Navješćuje, čini se, neke tuđe bogove." Jer navješćivaše Isusa i uskrsnuće.
Djela apostolska 17,19Onda su ga uzeli i odveli na Areopag i upitali: "Bismo li mogli znati kakav to nov nauk naučavaš?
Djela apostolska 17,20Čudnovatim nam nekim tvrdnjama uši puniš. Željeli bismo stoga znati što bi to imalo biti.
Djela apostolska 17,21Nijedan Atenjanin ni doseljeni stranac ni na što drugo ne trati vrijeme nego na pripovijedanje i slušanje novosti.
Djela apostolska 17,22Tada Pavao stade posred Areopaga i reče: "Atenjani! U svemu ste, vidim, nekako veoma bogoljubni.
Djela apostolska 17,23Doista, prolazeći i promatrajući vaše svetinje nađoh i žrtvenik s natpisom: Nepoznatom Bogu. Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem.
Djela apostolska 17,24"Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima;
Djela apostolska 17,25i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i - sve.
Djela apostolska 17,26Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova
Djela apostolska 17,27da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas.
Djela apostolska 17,28U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: "Njegov smo čak i rod!
Djela apostolska 17,29"Ako smo dakle rod Božji, ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu umijećem i maštom ljudskom.
Djela apostolska 17,30"I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate
Djela apostolska 17,31jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih.
Djela apostolska 17,32Kad čuše "uskrsnuće od mrtvih", jedni se stadoše rugati, a drugi rekoše: "Još ćemo te o tom slušati!
Djela apostolska 17,33Tako se Pavao povuče od njih.
Djela apostolska 17,34Neki ipak prionuše uza nj i povjerovaše; među njima i Dionizije Areopagit, neka žena imenom Damara i drugi s njima.
Apostolska djela 17,1Prolazeći Amfipolisom i Apolonijom, oni stigoše u Solun gdje Židovi imadoše jednu *sinagogu.
Apostolska djela 17,2Kao što to imaše običaj, Pavao ih ode pronaći i, tri *šabata za redom, on upućivaše riječ; počev od Pisama,
Apostolska djela 17,3on objašnjavaše i izlagaše da *spasitelj je trebao trpjeti, uskrsnuti iz mrtvih i ` Spasitelj, govoraše on, to je Isus kojeg vam ja najavljujem. `
Apostolska djela 17,4Stanoviti *Židovi se dadoše uvjeriti i biše pridobiveni od Pavla i Silasa, kao i jedno mnoštvo Grka, obožavatelja Boga i dobar broj žena visokog društva.
Apostolska djela 17,5Ali, Židovi, bijesni, unajmiše ništarije koje se vucaraše ulicama, uzbuniti mnoštvo i posijati nered u grad; oni se usmjeriše na Jasonovu kuću u potrazi za Pavlom koje hotijaše predvesti saboru narodnom;
Apostolska djela 17,6ne našavši ih, oni odvukoše Jasona i nekolicinu braće pred politarke : ` Ovi ljudi koji su podigli cijeli svijet, vikaše oni, sada su ovdje, a Jason ih je prihvatio.
Apostolska djela 17,7Sve te osobe postupaju nasuprot carskim ukazima; oni tvrde da ima jedan drugi kralj, Isus. `
Apostolska djela 17,8Ti povici dojmiše mnoštvo i politarke,
Apostolska djela 17,9koji tada zahtijevaše jednu jamčevinu od Jasona i drugih prije no što ih oslobode.
Apostolska djela 17,10Braća ih odmah otputiše, noću, Pavla i Silasa za Bereju. Po svom dolasku, oni se nađoše u židovskoj *sinagogi.
Apostolska djela 17,11Učtivije od onih u Solunu, oni primiše Riječ s jednom cjelovitom dobrohotnošću i svaki dan oni ispitivahu Pisma za vidjeti ta li tome zaista jest tako.
Apostolska djela 17,12Mnogi između njih postadoše vjerujući kao i grčke žene visokog položaja i ljudi, u neprocjenjivom broju.
Apostolska djela 17,13Ali, čim Židovi iz Soluna doznaše da Pavao također i u Bereji najavljuje riječ Božju, oni dođoše i uznemirivati i pokretati, ondje opet, mnoštvo.
Apostolska djela 17,14Ne oklijevajući, braća tada otputiše Pavla da se dohvati mora, dok Silas i Timotej ostaše ondje.
Apostolska djela 17,15Oni koji ispratiše Pavla odoše sve do Atene, potom se vratiše, sa zapovijedi, za Silasa i Timoteja, da mu se što brže dođu pridružiti.
Apostolska djela 17,16Dok ih Pavao očekivaše u Ateni, on imaše dušu uznemirenu gledajući taj grad pun idola.
Apostolska djela 17,17On dakle upućivaše riječ, u *sinagogama, *Židovima i obožavateljima Boga, i, svaki dan, na javnom trgu, svakom namjerniku.
Apostolska djela 17,18Bijaše tu čak i filozofa epikurejaca i stoika koji se sastajahu s njim. Stanoviti govoraše: ` Što dakle hoće reći ta svraka? ` . A drugi: ` To treba biti jedan propovjednik stranih božanstava. ` Pavao najavljivaše u stvari Isusa i uskrsnuće.
Apostolska djela 17,19Oni dakle, staviše ruku na njega za odvesti ga pred Areopag : `Možemo li mi znati, kazivaše oni, koja je to nova nauka koju ti izlažeš?
Apostolska djela 17,20Naime, ti nam puniš uši čudnim govorima i mi bismo htjeli znati što oni hoće reći. `
Apostolska djela 17,21Treba reći da svi stanovnici Atene i svi nastanjeni stranci provodiše najbolje vrijeme u pričanju i slušanju posljednjih novosti.
Apostolska djela 17,22Stojeći u sred Areopaga, Pavao uze riječ: ` Atenjani, ja vas u svakom pogledu smatram kao ljude gotovo vrlo vjerne.
Apostolska djela 17,23Kad prolazim vašim ulicama, moj pogled, naime, često padne na vaše svete spomenike i ja sam otkrio među njima jedan *oltar koji nosi ovaj natpis: ` Nepoznatom bogu . ` Ono što vi obožavate a da ne poznajete, to je ono što vam ja dolazim najaviti.
Apostolska djela 17,24Boga koji je stvorio univerzum, i sve što se tu nalazi, njega koji je Gospodin neba i zemlje, ne stanuje u templovima izgrađenim rukom ljudi
Apostolska djela 17,25niti njegova služba traži ruke ljudske, kao da bi on imao potrebe kakve, njega koji daje svima život i dah, i sve ostalo.
Apostolska djela 17,26` Počev od samo jednog čovjeka on je stvorio sve narode za nastaniti svu površinu zemlje, on je utvrdio određena vremena i ucrtao granice stanovanja ljudima:
Apostolska djela 17,27bijaše to da oni traže Boga; možda će ga otkriti pipkajući, njega koji, u stvari, nije daleko svakome od nas.
Apostolska djela 17,28` Jer, u njemu mi imamo život, kretanje i biće kao što kažu stanoviti pjesnici: Jer, mi smo njegova loza.
Apostolska djela 17,29Tada, budući da smo loza Božja, mi ne trebamo misliti da božanstvo liči zlatu, srebru, ili mramoru, umjetničkom kipu ili umišljaju ljudskom.
Apostolska djela 17,30I evo kako Bog, ne vodeći računa o tim vremenima neznanja najavljuje sada ljudima da svi i posvuda imaju se obratiti.
Apostolska djela 17,31On je, naime, odredio jedan dan kad treba suditi svijetu, pravedno, po čovjeku koga je označio, kao što je tome dao jamstvo svima uskrsavajući ga iz mrtvih. `
Apostolska djela 17,32Na riječ o ` uskrsnuću iz mrtvih`, jedni se stadoše izrugivati, drugi izjaviše: ` O tome ćemo te slušati drugi put. `
Apostolska djela 17,33Tada ih Pavao napusti.
Apostolska djela 17,34Stanoviti ipak bijahu prišli njemu i bijahu potali vjerujući: između njih bijaše Dionizije Areopagit, jedna žena zvana Damaris, i još drugih.
Djela apostolska 17,1Prošavši pak Amfipolj i Apoloniju dođoše u Solun, gdje bješe zbornica Jevrejska.
Djela apostolska 17,2I Pavle po običaju svome uđe k njima, i tri subote razgovara se s njima iz pisma,
Djela apostolska 17,3Pokazujući i dokazujući im da je trebalo Hristos da postrada i vaskrse iz mrtvijeh, i da ovaj Isus kojega ja, reče, propovijedam vama, jest Hristos.
Djela apostolska 17,4I neki od njih vjerovaše, i pristaše s Pavlom i sa Silom, i od pobožnijeh Grka mnoštvo veliko, i od žena gospodskijeh ne malo.
Djela apostolska 17,5Ali tvrdovrati Jevreji zaviđahu, i uzevši neke zle ljude od prostoga naroda, i sabravši četu, uzbuniše po gradu, i napadoše na kuću Jasonovu, i tražahu da ih izvedu pred narod.
Djela apostolska 17,6A kad njih ne nađoše, povukoše Jasona i neke od braće pred starješine gradske vičući: ovi što zamutiše vasioni svijet dođoše i ovdje,
Djela apostolska 17,7Koje Jason primi; i ovi svi rade protiv ćesarevijeh zapovijesti, govoreći da ima drugi car, Isus.
Djela apostolska 17,8I smutiše narod i starješine gradske koji ovo čuše.
Djela apostolska 17,9Ali kad ih Jason i ostali zadovoljiše odgovorom, pustiše ih.
Djela apostolska 17,10A braća odmah noću opraviše Pavla i Silu u Veriju. Došavši onamo uđoše u zbornicu Jevrejsku.
Djela apostolska 17,11Ovi pak bijahu plemenitiji od onih što žive u Solunu; oni primiše riječ sa svijem srcem, i svaki dan istraživahu po pismu je li to tako.
Djela apostolska 17,12Tako vjerovaše mnogi od njih, i od poštenijeh Grčkijeh žena i od ljudi ne malo.
Djela apostolska 17,13A kad razabraše Jevreji Solunski da Pavle u Veriji propovijedi riječ Božiju, dođoše i onamo te uzdigoše i pobuniše narod.
Djela apostolska 17,14A braća onda odmah otpraviše Pavla da ide u primorje; a Sila i Timotije ostaše ondje.
Djela apostolska 17,15A pratioci dovedoše Pavla do Atine: i primivši zapovijest na Silu i Timotija da dođu k njemu što brže, vratiše se.
Djela apostolska 17,16A kad ih Pavle čekaše u Atini, razdraži se duh njegov u njemu gledajući grad pun idola;
Djela apostolska 17,17I prepiraše se s Jevrejima i bogobojaznima u zbornici, i na pazaru svaki dan s onima s kojima se udešavaše.
Djela apostolska 17,18A neki od Epikurovaca i od Stojičkijeh mudraca prepirahu se s njim; i jedni govorahu: šta hoće ovaj besposlica? A drugi: vidi se kao da hoće nove bogove da propovijeda. Jer im propovijedaše jevanđelje o Isusu i o vaskrseniju.
Djela apostolska 17,19Pa ga uzeše i odvedoše na Areopag govoreći: možemo li razumjeti kakva je ta nova nauka što ti kazuješ?
Djela apostolska 17,20Jer nešto novo mećeš u naše uši; hoćemo dakle da vidimo šta će to biti.
Djela apostolska 17,21A Atinjani svi i putnici iz drugijeh zemalja ne bijahu ni za što drugo nego da što novo kazuju ili slušaju.
Djela apostolska 17,22A Pavle stavši nasred Areopaga reče: ljudi Atinjani! po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni;
Djela apostolska 17,23Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome bješe napisano: Bogu nepoznatome. Kojega dakle ne znajući poštujete onoga vam ja propovijedam.
Djela apostolska 17,24Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama,
Djela apostolska 17,25Niti prima ugađanja od ruku čovječijeh, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.
Djela apostolska 17,26I učinio je da od jedne krvi sav rod čovječij živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je naprijed određena vremena i međe njihovoga življenja:
Djela apostolska 17,27Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas;
Djela apostolska 17,28Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.
Djela apostolska 17,29Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.
Djela apostolska 17,30Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Djela apostolska 17,31Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh.
Djela apostolska 17,32A kad čuše vaskrsenije iz mrtvijeh, onda se jedni rugahu; a jedni rekoše: da te čujemo opet o tom.
Djela apostolska 17,33Tako Pavle otide između njih.
Djela apostolska 17,34A neki ljudi pristaše uza nj i vjerovaše; među kojima bješe i Đonisije Areopagitski, i žena po imenu Damara, i drugi s njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje