Tražilica


Rimljanima 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 13,1Svaka duša neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a što su, od Boga su postavljene.
Rimljanima 13,2Tko se dakle protivi vlasti, protivi se naredbi Božjoj. A koji se protive, navući će osudu na sebe;
Rimljanima 13,3Jer vladaoci nijesu strah dobru djelu, nego zlu. A hoćeš li da se ne bojiš vlasti: čini dobro, i imat ćeš hvalu od nje;
Rimljanima 13,4Jer je sluga Božji tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se; jer uzalud ne nosi mača, jer je sluga Božji, i kazni onoga, koji zlo čini.
Rimljanima 13,5Zato se valja pokoravati ne samo rali kazne, nego i zbog savjesti.
Rimljanima 13,6Jer zato i poreze plaćate; jer su sluge Božje, koje se time bave.
Rimljanima 13,7Podajte dakle svima što ste dužni: komu porez, porez; kojemu carinu, carinu; kojemu strah, strah; kojemu čast, čast.
Rimljanima 13,8Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi bližnjega, ispunio je zakon.
Rimljanima 13,9Jer zapovijedi: "Ne čini preljube! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne svjedoči lažno! Ne želi požudno! I svaka druga zapovijed u ovoj se riječi sadrži: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!"
Rimljanima 13,10Ljubav ne čini zla bližnjemu. Ljubav je dakle izvršenje zakona.
Rimljanima 13,11I znajući ovo vrijeme, da je već čas, te mi ustanemo od sna; jer je sad bliže naše spasenje, negoli kad vjerovasmo.
Rimljanima 13,12Noć prođe, a dan se približi. Odbacimo dakle djela tmine, a obucimo se u oružje svijetla!
Rimljanima 13,13Hodimo pošteno kao po danu, ne u raskošnim gozbama i pijankama, e u nečistoći i raspuštenosti, ne u svađi i zavisti;
Rimljanima 13,14Nego se obucite u Gospodina Isusa Krista, i ne brinite se za tijelo, da ugodite njegovim požudama!
Rimljanima 13,1 Svaka duša neka se podlaže vlastima nad sobom. Jer nema vlasti doli od Boga: koje postoje, od Boga su postavljene.
Rimljanima 13,2Stoga tko se suprotstavlja vlasti, Božjoj se odredbi protivi; koji se pak protive, sami će na se navući osudu.
Rimljanima 13,3Vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla djela. Hoćeš li se ne bojati vlasti? Dobro čini pa ćeš imati pohvalu od nje!
Rimljanima 13,4Ta Božji je ona poslužitelj - tebi na dobro. Ako li zlo činiš, strahuj! Ne nosi uzalud mača! Božji je ona poslužitelj: gnjev njegov iskaljuje na onome koji zlo čini.
Rimljanima 13,5Treba se stoga podlagati, ne samo zbog gnjeva nego i zbog savjesti.
Rimljanima 13,6Zato i poreze plaćate: ta službenici su Božji oni koji se time bave.
Rimljanima 13,7Dajte svakomu što mu pripada: komu porez - porez, komu carina - carina, komu poštovanje - poštovanje, komu čast - čast.
Rimljanima 13,8Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.
Rimljanima 13,9Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.
Rimljanima 13,10Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.
Rimljanima 13,11To tim više što shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo.
Rimljanima 13,12Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti.
Rimljanima 13,13Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru,
Rimljanima 13,14nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama.
Rimljanima 13,1Nek svaki čovjek bude podvrgnut vlastima koje su na djelu, jer, nema vlasti koja nije po Bogu i one koje postoje postavljene su po njemu.
Rimljanima 13,2Tako, onaj koji se suprotstavlja vlasti buni se protiv zapovijedi dane od Boga, a buntovnici će privući osudu sebe samih.
Rimljanima 13,3Naime, vlasti nisu zastrašujuće kad se čini dobro, već kad se čini zlo. Hoćeš li ti ne bojati se vlasti? Čini dobro i primit ćeš njene pohvale,
Rimljanima 13,4jer ona je u službi Boga za navesti te na dobro. Ali, činiš li zlo, tad strahuj. Jer, ne nosi ona mač uzalud: kažnjavajući, ona je u službi Boga za iskazati njegovu srdžbu spram zlodjelnika.
Rimljanima 13,5To je ono zbog čega se treba podvrgnuti, ne samo iz straha od gnjeva, već još i iz razloga savjesti.
Rimljanima 13,6To je još razlog zbog kojeg plaćate porez: oni koji ga prikupljaju zaduženi su od Boga posvetiti se toj službi.
Rimljanima 13,7Platite svaki što je tko dužan: porez, namet, strah, poštovanje, svakome što treba.
Rimljanima 13,8Ne imajte nikakav dug prema nikome, tko god da jest osim onog da ljubite jedni druge; jer ona koji voli svog bližnjeg potpuno je ispunio *zakon.
Rimljanima 13,9Naime, zapovijedi: Ne počini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne hlepi, kao i sve druge, sažimaju se u ovoj riječi: Voli bližnjega svoga kao samog sebe.
Rimljanima 13,10Ljubav ne nanosi nikakvu krivdu bližnjemu; ljubav je dakle potpuno ispunjavanje zakona.
Rimljanima 13,11Isto toliko kao što znate u kojem smo dobu: evo časa za izići iz svog sna ; danas, naime, spasenje je bliže nama nego u času u kojem smo povjerovali.
Rimljanima 13,12Noć je poodmakla, i *dan je sasvim blizu. Odbacimo djela tmina i odjenimo oružje svjetlosti.
Rimljanima 13,13Ponašajmo se časno, kao u punom danu, bez bančenja i pijančenja, bez priležništva i razvrata, bez svađa i zavisti.
Rimljanima 13,14Već zaodjenite Gospodina Isusa Krista i ne prepuštajte se brigama tijela za zadovoljiti njegove žudnje.
Rimljanima 13,1Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su postavljene.
Rimljanima 13,2Tako koji se suproti vlasti suproti se naredbi Božijoj; a koji se suprote primiće grijeh na sebe.
Rimljanima 13,3Jer knezovi nijesu strah dobrijem djelima nego zlijem. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti, čini dobro, i imaćeš hvalu od nje;
Rimljanima 13,4Jer je sluga Božij tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se; jer uzalud ne nosi mača, jer je Božij sluga, osvetnik na gnjev onome koji zlo čini.
Rimljanima 13,5Tako se valja pokoravati ne samo od straha nego i po savjesti.
Rimljanima 13,6Jer za to i poreze dajete; jer su sluge Božije koje su za to isto postavljene.
Rimljanima 13,7Podajte dakle svakome šta ste dužni: kome dakle porezu, porezu; a kome carinu, carinu; a kome strah, strah; a kome čast, čast.
Rimljanima 13,8I ne budite nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi drugoga zakon ispuni.
Rimljanima 13,9Jer ovo: ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne zaželi, i ako ima još kakva druga zapovjest, u ovoj se riječi izvršuje, to jest: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.
Rimljanima 13,10Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona.
Rimljanima 13,11I znajući ovo vrijeme da je već čas došao da ustanemo od sna; jer nam je sad bliže spasenije negoli kad vjerovasmo.
Rimljanima 13,12Noć prođe a dan se približi: da odbacimo dakle sva djela tamna, i da se obučemo u oružje vidjela.
Rimljanima 13,13Da hodimo pošteno kao po danu: ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti;
Rimljanima 13,14Nego se obucite i Gospoda Isusa Hrista; i tijelu ne ugađajte po željama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje