Tražilica


2. Korinćanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 3,1Počijemo li opet sami sebe preporučivati? ili trebamo li kao neki preporučnih poslanica na vas i i od vas?
2. Korinćanima 3,2Vi ste naša poslanica napisana u srcima našim, koju poznaju i čitaju svi ljudi;
2. Korinćanima 3,3Koji ste se pokazali, da ste poslanica Kristova od nas izrađena i napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na kamenim pločama, nego na tjelesnim pločama srca.
2. Korinćanima 3,4A takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
2. Korinćanima 3,5Ne da smo sposobni od sebe pomisliti što kao od sebe, nego je naša sposobnost od Boga,
2. Korinćanima 3,6Koji i učini nas sposobne da budemo sluge Novoga Zavjeta, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
2. Korinćanima 3,7Ako li je služba smrti koja je u kamenje urezana slovima, bila u slavi, tako da sinovi Izraelovi ne mogoše pogledati na lice Mojsijevo od slave lica njegova, koja prestaje:
2. Korinćanima 3,8Kamo li neće mnogo većma služba Duha biti u slavi?
2. Korinćanima 3,9Jer ako je služba osude slava, mnogo većma izobiluje služba pravde u slavi.
2. Korinćanima 3,10Jer i nije slavno, što se je proslavilo s ove strane, zbog prevelike slave.
2. Korinćanima 3,11Jer ako je slavno, što prestaje, mnogo je većma slavno ono, što ostaje.
2. Korinćanima 3,12Imajući dakle takvu nadu s velikom smjelošću radimo;
2. Korinćanima 3,13I ne kao što je Mojsije metao pokrivalo na lice svoje, da ne bi sinovi Izraelovi gledali svršetka onome, što prestaje.
2. Korinćanima 3,14Ali otvrdnuše misli njihove; jer današnjega dana stoji isto pokrivalo neotkriveno u čitanju Staroga Zavjeta, jer u Kristu prestaje.
2. Korinćanima 3,15Nego do danas, kad se čita Mojsije, pokrivalo stoji na srcu njihovu.
2. Korinćanima 3,16A kad se obrati Gospodinu, oduzima se pokrivalo.
2. Korinćanima 3,17A Gospodin je Duh; a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.
2. Korinćanima 3,18A mi svi, koji otkrivenim licem i gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.
2. Korinćanima 3,1 Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
2. Korinćanima 3,2Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
2. Korinćanima 3,3Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.
2. Korinćanima 3,4Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
2. Korinćanima 3,5Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga.
2. Korinćanima 3,6On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
2. Korinćanima 3,7Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova,
2. Korinćanima 3,8koliko li će slavnija biti služba Duha.
2. Korinćanima 3,9Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti.
2. Korinćanima 3,10I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom.
2. Korinćanima 3,11Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
2. Korinćanima 3,12Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću,
2. Korinćanima 3,13a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.
2. Korinćanima 3,14Ali otvrdnu im pamet. Doista, do dana današnjega zastire taj prijevjes čitanje Staroga zavjeta: nije im otkriveno da je u Kristu prestao.
2. Korinćanima 3,15Naprotiv, kad god se čita Mojsije, do danas prijevjes zastire srce njihovo.
2. Korinćanima 3,16Ali kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut će se prijevjes.
2. Korinćanima 3,17Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.
2. Korinćanima 3,18A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku - iz slave u slavu.
2. Korinćanima 3,1Hoćemo li ponovo mi sami sebe preporučivati? Ili pak imamo potrebu kao izvjesni, za pismima preporučivanja za vas, ili s vaše strane?
2. Korinćanima 3,2Naše pismo, to ste vi, pismo upisano u našim srcima, poznato svima i pročitano od svih ljudi.
2. Korinćanima 3,3Posve očito, vi ste jedno pismo od Krista povjereno našem *službovanju, pisano ne tintom, već Duhom Boga živoga, ne na pločama od kamena, već na pločama od mesa, na srcima vašim.
2. Korinćanima 3,4Takvo je pouzdanje koje mi imamo, zahvaljujući Kristu, pred Bogom.
2. Korinćanima 3,5Nije to zbog jedne osobne sposobnosti što bismo mi mogli staviti sebi u račun naš, od Boga dolazi ta sposobnost.
2. Korinćanima 3,6 On je taj koji nas je učinio sposobnima biti služnicima jednog novog *saveza, ne slova već duha; jer, slovo ubija, a duh daje *život.
2. Korinćanima 3,7A, ako služba smrti urezana slovima na kamenu bila je od jedne takve slave da Izraeliti ne mogaše motriti lica Mojsiju zbog slave ipak prolazne s tog lica,
2. Korinćanima 3,8 koliko li služba Duha imat će još više?
2. Korinćanima 3,9Ako, naime, služba osuđivanja bi slavodobitna, kako slava pravednosti neće to biti još više?
2. Korinćanima 3,10 Ne, čak i onda kad to dosegnuto ne bi postojalo više, nasuprot toj neusporedivoj slavi.
2. Korinćanima 3,11Jer, ako bi to što bijaše prolazno bilo označeno slavom, koliko li više bit će ono koje staje?
2. Korinćanima 3,12Osnaženi jednim sličnim iskustvom, mi smo puni pouzdanja;
2. Korinćanima 3,13 mi ne činimo kao Mojsije koji sebi stavljaše jednu koprenu na lice za izbjeći da Izraeliti vide svršetak tog prolaznog sjaja.
2. Korinćanima 3,14Ali njihov um se smračio! Sve do ovog dana, kad se čita Stari *Zavjet, ta ista koprena ostaje. Ona nije dignuta, jer u Kristu ona nestaje.
2. Korinćanima 3,15Da, sve do ovog dana, svaki put kad oni čitaju Mojsija jedan je veo na njihovom srcu.
2. Korinćanima 3,16Koprena pada samu obraćenjem u Gospodinu.
2. Korinćanima 3,17Jer, Gospodin je Duh, i ondje gdje je Duh Gospodinov, ondje je sloboda.
2. Korinćanima 3,18A mi svi koji, otkrivenog lica, odražavamo slavu Gospodinovu, mi smo, promijenjeni u tu istu sliku, s jednom slavom uvijek većom, po Gospodinu, koji je Duh.
2. Korincanima 3,1Počinjemo li se opet sami hvaliti vama? Ili trebamo kao neki preporučenijeh poslanica na vas ili od vas?
2. Korincanima 3,2Jer ste vi naša poslanica napisana u srcima našima, koju poznaju i čitaju svi ljudi;
2. Korincanima 3,3Koji ste se pokazali da ste poslanica Hristova, koju smo mi služeći napisali ne mastilom nego Duhom Boga živoga, ne na kamenijem daskama nego na mesnijem daskama srca.
2. Korincanima 3,4A takovo pouzdanje imamo kroz Hrista u Boga,
2. Korincanima 3,5Ne da smo vrsni od sebe pomisliti što, kao od sebe, nego je naša vrsnoća od Boga;
2. Korincanima 3,6Koji i učini nas vrsne da budemo sluge novom zavjetu, ne po slovu nego po duhu; jer slovo ubija, a duh oživljuje.
2. Korincanima 3,7Ako li služba smrti koja je u kamenju izrezana slovima, bi u slavi da sinovi Izrailjevi ne mogoše pogledati na lice Mojsijevo od slave lica njegova koja prestaje:
2. Korincanima 3,8Akamoli neće mnogo većma služba duha biti u slavi?
2. Korincanima 3,9Jer kad je služba osuđenja slava, mnogo većma izobiluje služba pravde u slavi.
2. Korincanima 3,10Jer i nije slavno što se proslavi s ove strane prema prevelikoj slavi.
2. Korincanima 3,11Jer kad je slavno ono što prestaje, mnogo će većma biti u slavi ono što ostaje.
2. Korincanima 3,12Imajući dakle takovi nad s velikom slobodom radimo;
2. Korincanima 3,13I ne kao što Mojsije metaše pokrivalo na lice svoje, da ne bi mogli sinovi Izrailjevi gledati svršetka onome što prestaje.
2. Korincanima 3,14No zaslijepiše pomisli njihove; jer do samoga ovog dana stoji ono pokrivalo neotkriveno u čitanju starog zavjeta, jer u Hristu prestaje.
2. Korincanima 3,15Nego da danas kad se čita Mojsije, pokrivalo na srcu njihovom stoji.
2. Korincanima 3,16A kad se obrate ka Gospodu, uzeće se pokrivalo.
2. Korincanima 3,17A Gospod je Duh: a gdje je Duh ondje je sloboda.
2. Korincanima 3,18Mi pak svi koji otkrivenijem licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u ono isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje