Tražilica


1. Ivanova 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ivanova 3,1Vidite, kakvu nam je ljubav dao Otac: "Mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega.
1. Ivanova 3,2Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza, što ćemo biti, Znamo, da kad se pokaže, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti, kao što jest.
1. Ivanova 3,3I svaki, koji ovu nadu ima u njega, čisti se, kao i on što je čist.
1. Ivanova 3,4Svaki, koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.
1. Ivanova 3,5I znate, da se on javi, da oduzme grijehe naše; i grijeha u njemu nema.
1. Ivanova 3,6Svaki, koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki, koji griješi, nije ga vidio niti ga upoznao.
1. Ivanova 3,7Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko pravdu čini, pravedan je, kao što je on pravedan.
1. Ivanova 3,8Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se javi Sin Božji, da razori djela đavolja.
1. Ivanova 3,9Svaki, koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.
1. Ivanova 3,10Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: "Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega.
1. Ivanova 3,11Jer je ovo navještenje, koje ste čuli od početka, da ljubimo jedan drugoga.
1. Ivanova 3,12Ne kao Kain, koji je bio od zloga i ubio brata svojega. A zašto ga je ubio? Jer su djela njegova bila zla, a brata mu pravedna,
1. Ivanova 3,13Ne čudite se, braćo, ako svijet mrzi na vas!
1. Ivanova 3,14Mi znamo, da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti.
1. Ivanova 3,15Svaki, koji mrzi na brata svojega, ubojica je, i znate, da ni jedan ubojica nema u sebi vječnoga života.
1. Ivanova 3,16Po tom spoznasmo ljubav Božju, što on za nas život svoj položi; tako moramo i mi položiti život za braću.
1. Ivanova 3,17Tko, ima blago svijeta i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje od njega; kako ljubav Božja ostaje u njemu.
1. Ivanova 3,18Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.
1. Ivanova 3,19Po tom poznajemo, da smo od istine, i možemo srce svoje pred njim umiriti.
1. Ivanova 3,20Ako nas kori srce naše, Bog je veći od srca našega. On zna sve.
1. Ivanova 3,21Ljubljeni, ako nas srce ne kori, imamo pouzdanje u Boga,
1. Ivanova 3,22I štogod molimo, primamo od njega, jer zapovijedi njegove držimo i činimo, što je njemu ugodno.
1. Ivanova 3,23A ovo je zapovijed njegova, da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista i da ljubimo jedan drugoga, kao što nam je dao zapovijed.
1. Ivanova 3,24I tko drži zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i on u njemu; i po tom poznajemo, da ostaje u nama, po Duhu, kojega nam je dao.
1. Ivanova 3,1 Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega.
1. Ivanova 3,2Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.
1. Ivanova 3,3I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.
1. Ivanova 3,4Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.
1. Ivanova 3,5I znate: on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu.
1. Ivanova 3,6Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao.
1. Ivanova 3,7Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan.
1. Ivanova 3,8Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska.
1. Ivanova 3,9Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga.
1. Ivanova 3,10Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.
1. Ivanova 3,11Jer ovo je navještaj koji čuste od početka: da ljubimo jedni druge.
1. Ivanova 3,12Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna.
1. Ivanova 3,13Ne čudite se, braćo ako vas svijet mrzi.
1. Ivanova 3,14Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti.
1. Ivanova 3,15Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života.
1. Ivanova 3,16Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.
1. Ivanova 3,17Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu?
1. Ivanova 3,18Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.
1. Ivanova 3,19Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje
1. Ivanova 3,20ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve.
1. Ivanova 3,21Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu.
1. Ivanova 3,22I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
1. Ivanova 3,23I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed.
1. Ivanova 3,24I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
1. Ivanova 3,1Pogledajte kojom velikom ljubavlju Otac, da smo nazvani đjecom Božjom; i mi to jesmo! Evo zašto *svijet ne može nas poznavati; on nije otkrio Boga.
1. Ivanova 3,2Ljubljeni moji, od sada mi smo djeca Božja, ali, ono što ćemo biti nije još očitovano. Mi znamo da, kad se bude pojavio, mi bit ćemo slični njemu, budući da ćemo ga mi, vidjeti onakvim kakvim on jeste.
1. Ivanova 3,3I tko temelji na njemu jednu takvu nadu čini sebe *čistim kao što on, Isus, jest čist.
1. Ivanova 3,4Tko počinjava grijeh počinjava također nepravdu; jer grijeh, to je nepravda.
1. Ivanova 3,5Ali, vi znate da on, Isus, pojavio se za odnijeti grijehove; i nema grijeha u njemu.
1. Ivanova 3,6Tko ostaje u njemu ne griješi više. Tko griješi, ne vidi ga niti ga poznaje.
1. Ivanova 3,7Dječice moja, nek vas nitko ne zavede. Tko primijenjuje pravdu pravedan je, kao što on, Isus, jest pravedan.
1. Ivanova 3,8Tko počinjava grijeh od *đavla jest, jer od početka đavao je grješnik. Eto zašto se pojavio Sin Božji: za uništiti djela đavolova.
1. Ivanova 3,9Tko je rođen od Boga ne počinjava grijeha, jer, sjeme njegovo ostaje u njemu; i on ne može više griješiti, jer, rođen je od Boga.
1. Ivanova 3,10U ovom se otkrivaju djeca Božja i djeca đavolova: tko ne primijenjuje pravde nije od Boga, niti onaj koji ne voli brata svog.
1. Ivanova 3,11Jer takva je poruka koju ste čuli na početku: da volimo jedni druge.
1. Ivanova 3,12Ne kao Kain: budući od Opakoga, on zakla brata svog. A zašto ga zakla? Njegova djela bijahu opaka, dok ona njegovog brata bijahu pravedna.
1. Ivanova 3,13Ne iznenadite se, Braćo, da vas *svijet mrzi.
1. Ivanova 3,14Mi znamo da smo prešli iz smrti u *život, budući da mi volimo svoju braću. Tko ne voli ostaje u smrti.
1. Ivanova 3,15Tko mrzi brata svog ubojica je. A, vi to znate, ni jedan ubojica nema vječni život koji ostaje u njemu.
1. Ivanova 3,16To mi po ovome od sada poznajemo ljubav: on, Isus, dao je svoj život za nas; mi također, mi trebamo dati svoj život za našu braću.
1. Ivanova 3,17Ako netko posjeduje dobra ovoga svijeta, i vidi svog brata u nuždi, i ako se zatvori svakoj s ućiti, kako bi ljubav Božja mogla biti u njemu?
1. Ivanova 3,18Dječice moja, ne volimo jezikom i riječima, već djelom i u istini;
1. Ivanova 3,19po tome ćemio se prepoznati da smo od istine, i pred njim mi ćemo stišavati svoje srce,
1. Ivanova 3,20jer, ako nas naše srce optužuje, Bog je već no naše srce, i on uočava sve.
1. Ivanova 3,21Ljubljeni moji, ako nas naše srce ne optužuje, mi se s pouzdanjem obraćamo Bogu;
1. Ivanova 3,22i što god da tražimo, mi to od njega dobijamo, jer mi čuvamo zapovjedi njegove i činimo ono što on prihvaća.
1. Ivanova 3,23A evo zapovijedi njegove: prionuti s vjerom njegovom Sinu Isusu Kristu i voljeti jedni druge, kao što nam je on to dao u zapovijed.
1. Ivanova 3,24Onaj tko čuva zapovijedi njegove ostaje u Bogu i Bog u njemu. Kroz to mi prepoznajemo da on jest u nama. Milošću Duha od kojega nam on daje dar.
1. Jovanova 3,1Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna.
1. Jovanova 3,2Ljubazni! sad smo djeca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest.
1. Jovanova 3,3I svaki koji ovaj nad ima na njega, čisti se, kao i on što je čist.
1. Jovanova 3,4Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini: i grijeh je bezakonje.
1. Jovanova 3,5I znate da se on javi da grijehe naše uzme; i grijeha u njemu nema.
1. Jovanova 3,6Koji god u njemu stoji ne griješi; koji god griješi ne vidje ga niti ga pozna.
1. Jovanova 3,7Dječice! niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je on pravedan;
1. Jovanova 3,8Koji tvori grijeh od đavola je, jer đavo griješi od početka. Zato se javi sin Božij da raskopa djela đavolja.
1. Jovanova 3,9Koji je god rođen od Boga ne čini grijeha, jer njegovo sjeme stoji u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.
1. Jovanova 3,10Po tom se poznaju djeca Božija i djeca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svojega.
1. Jovanova 3,11Jer je ovo zapovijest, koju čuste ispočetka, da ljubimo jedan drugoga.
1. Jovanova 3,12Ne kao što Kain bješe od nečastivoga i zakla brata svojega. I za koji ga uzrok zakla? Jer djela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna.
1. Jovanova 3,13Ne čudite se, braćo moja, ako svijet mrzi na vas.
1. Jovanova 3,14Mi znamo da prijeđosmo iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.
1. Jovanova 3,15Svaki koji mrzi na brata svojega krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi vječnoga života.
1. Jovanova 3,16Po tom poznasmo ljubav što on za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću.
1. Jovanova 3,17Koji dakle ima bogatstvo ovoga svijeta, i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu?
1. Jovanova 3,18Dječice moja! da se ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.
1. Jovanova 3,19I po tom doznajemo da smo od istine, i pred njim tješimo srca svoja.
1. Jovanova 3,20Jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našega i zna sve.
1. Jovanova 3,21Ljubazni! ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
1. Jovanova 3,22I što god zaištemo, primićemo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno.
1. Jovanova 3,23I ovo je zapovijest njegova da vjerujemo u ime sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je dao zapovijest.
1. Jovanova 3,24I koji drži zapovijesti njegove u njemu stoji, i on u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje