Tražilica


Brojevi 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 3,1U vrijeme, kad je Gospod govorio s Mojsijem na gori Sinajskoj, imao je Aron i Mojsije ove potomke.
Brojevi 3,2Ovo su imena sinova Aronovih: Nadab, prvorođenac, Abihu, Eleazar i Itamar.
Brojevi 3,3Tako su se zvali sinovi Aronovi, koji su bili pomazani i posvećeni za svećenike, da obavljaju službu svećeničku.
Brojevi 3,4Dade Gospod, te Nadab i Abihu pogiboše, kad u pustinji Sinajskoj pred Gospodom prinesoše oganj nezakonit. Oni nijesu imali djece. Tako su Eleazar i Itamar obavljali službu svećeničku pod nadzorom svojega oca Arona.
Brojevi 3,5Gospod zapovjedi Mesiju:
Brojevi 3,6"Privedi pleme Levijevo i postavi ga pred svećenika Arona, da mu služe,
Brojevi 3,7I da rade za njega i za svu zajednicu pred Šatorom sastanka služeći Šatoru,
Brojevi 3,8I da čuvaju sve posuđe u Šatoru sastanka, i da straže za sinove Izraelove služeći Šatoru.
Brojevi 3,9Pa ćeš predati Levite Aronu; sinovima njegovim; oni su darovani njemu između sinova Izraelovih.
Brojevi 3,10A Arona i sinove njegove postavi, da vrše službu svećeničku. Ako li bi tko drugi prestupio da služi, neka se pogubi."
Brojevi 3,11Još reče Gospod Mojsiju:
Brojevi 3,12"Evo uzeh Levite između sinova Izraelovih na mjesto svih prvorođenih sinova Izraelovih, što prvi dođoše na svijet. Meni pripadaju Leviti.
Brojevi 3,13Jer moje je sve prvorođeno. U dan, kad pobih sve prvorođeno u zemlji egipatskoj, posvetih sebi sve prvorođeno u Izraelu, od čovjeka do živinčeta. Meni pripadaju oni. Ja sam Gospod."
Brojevi 3,14Tada zapovjedi Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj:
Brojevi 3,15"Izbroj sinove Levijeve po domovima i porodicama njihovim. Sve muške osobe od jednog mjeseca i više izbroj."
Brojevi 3,16Po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije ih izbroji, kao što mu je bilo zapovjeđeno.
Brojevi 3,17Sinovi Levijevi po imenima svojim jesu: Geršon, Kohat i Merari.
Brojevi 3,18Sinovi Geršonovi po porodicama svojim zvali su se: Libni i Šimi.
Brojevi 3,19Sinovi Kohatovi po porodicama svojim: Amram, Izhar, Hebron i Uziel.
Brojevi 3,20Sinovi Merarijevi po porodicama svojim: Mahli i Muši. To su porodice Levita po domovima svojim.
Brojevi 3,21Od Geršona vuče lozu porodica Libnijevaca i porodica Šimijevaca, To su porodice Geršonovaca.
Brojevi 3,22Broj svih izbrojenih muških osoba njihovih od jednog mjeseca i više bio je sedam tisuća i pet stotina.
Brojevi 3,23Porodice Geršonovaca taborovale su za Šatorom prema zapadu.
Brojevi 3,24Starješina doma Geršonovaca bio je Eliasaf, sin Laelov.
Brojevi 3,25Sinovi Geršonovi imali su da kod Šatora sastanka čuvaju Šator, krov Šatora, gornji pokrivač njegov, zavjesa na ulazu u Šator sastanka,
Brojevi 3,26Zavjese od dvorišta i zavjesa na ulazu u dvorište, što je oko Šatora i oko žrtvenika, i uža njegova za svaku potrebu njegovu.
Brojevi 3,27Od Kohata vuče lozu porodica Amramovaca, porodica Izharovaca, porodica Hebronovaca i porodica Uzielovaca. To su porodice Kohatove.
Brojevi 3,28Broj svih muških od jednog mjeseca i više bio je osam tisuća i šest stotina, koji su služili oko Svetišta.
Brojevi 3,29Porodice Kohatovaca taborovale su sa strane svetoga Šatora prema Jugu.
Brojevi 3,30Starješina doma Kohatova bio je Elisafan, sin Uzielov.
Brojevi 3,31Oni su imali da čuvaju kovčeg, to, svijećnjak, žrtvenik, sveto posuđe, što se rabilo kod službe, i zavjese.
Brojevi 3,32Vođa svih starješina levitskih bio je Eleazar, sin svećenika Arona, On je imao vrhovni nadzor nad onima, koji su imali čuvati Svetište.
Brojevi 3,33Od Merarija vuče lozu porodica Mahlijevaca i porodica Mušijevaca, To su porodice Merarijevaca.
Brojevi 3,34Broj svih izbrojenih muških osoba njihovih od jednog mjeseca i više bio je šest tisuća i dvije stotine.
Brojevi 3,35Starješina doma merarijevskih porodica bio je Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali na strani svetoga Šatora prema sjeveru.
Brojevi 3,36Sinovi Merarijevi imali su da čuvaju daske Šatora, prijevornice njegove, stupove i stopice njegove, sve posude i sve, što pripada njemu,
Brojevi 3,37I stupove od dvorišta unaokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova.
Brojevi 3,38Sprijeda na istočnoj strani svetoga prebivališta, pred Šatorom sastanka prema sunčanom istoku taborovali su Mojsije i Aron i sinovi njegovi. Ori su imali službu oko Svetišta, službu za sinove Izraelove. A da se je tko drugi približio, morao se je kazniti smrću.
Brojevi 3,39Svih izbrojenih Levita, što ih izbrojiše po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije i Aron po porodicama njihovim, svih muških od jednog mjeseca i više bilo je dvadeset i dvije tisuće.
Brojevi 3,40Gospod zapovjedi Mojsiju: "Izbroj sve prvorođence muške među sinovima Izraelovim od jednog mjeseca i više, i ustanovi broj imena njihovih.
Brojevi 3,41Uzmi Levite za mene, Gospoda, na mjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim, i stoku levitsku na mjesto svih prvenaca od stoke sinova Izraelovih."
Brojevi 3,42I izbroji Mojsije sve prvorođence među sinovima Izraelovim, kao što mu je bio Gospod zapovjedio.
Brojevi 3,43I svega prvorođenaca muških, izbrojenih po broju imena njihovih od jednog mjeseca i više bilo je dvadeset i dvije tisuće, dvjesta i sedamdeset i tri.
Brojevi 3,44Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 3,45"Uzmi Levite na mjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim i stoku levitsku na mjesto stoke njihove. Leviti pripadaju meni, Gospodu.
Brojevi 3,46Za otkup dvjesta i sedamdeset i tri prvorođenca među sinovima Izraelovim, kojih je više nego Levita,
Brojevi 3,47Uzmi pet šekela od glave. Uzmi ih po težini u Svetištu; šekel ima dvadeset gera.
Brojevi 3,48I podaj novce Aronu i sinovima njegovim kao otkup za one, kojih je bilo više nego otkupljenih od Levita.
Brojevi 3,49I uze Mojsije otkup od onih, koji je bilo više nego otkupljenih od Levita.
Brojevi 3,50Od prvorođenaca sinova Izraelovih uze novaca tisuću i trista i šezdeset i pet šekela po težini u Svetištu.
Brojevi 3,51Po zapovijedi Gospodnjoj dade onda Mojsije Aronu i sinovima njegovim otkup, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 3,1 Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu.
Brojevi 3,2Ovo su bila imena Aronovih sinova: prvorođenac Nadab, zatim Abihu, Eleazar i Itamar.
Brojevi 3,3To su imena Aronovih sinova, svećenika pomazanih, za svećeništvo posvećenih.
Brojevi 3,4Ali Nadab i Abihu umriješe pred Jahvom kad su u Sinajskoj pustinji pred njim prinosili neposvećenu vatru. Kako nisu imali sinova, to su Eleazar i Itamar služili kao svećenici u nazočnosti svoga oca Arona.
Brojevi 3,5Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 3,6"Dozovi pleme Levijevo neka stane pred svećenika Arona. Neka mu poslužuju;
Brojevi 3,7neka vrše njegovu dužnost i dužnost sve zajednice pred Šatorom sastanka, služeći Prebivalištu.
Brojevi 3,8Neka se brinu za sav namještaj u Šatoru sastanka, za dužnost sinova izraelovih, i obavljaju službu u Prebivalištu.
Brojevi 3,9Podaj levite Aronu i njegovim sinovima. Neka mu ih Izraelci potpuno daruju.
Brojevi 3,10Arona i njegove sinove postavi da vrše svoju svećeničku službu. A svjetovnjak koji bi se tome približio neka se pogubi.
Brojevi 3,11Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 3,12"Ja, evo, uzimam Levijevce između Izraelaca namjesto svih prvorođenaca - onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci!
Brojevi 3,13Meni, naime, pripada svaki prvorođenac. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvorođence u Izraelu - i od ljudi i od stoke. Oni su moji. Ja sam Jahve.
Brojevi 3,14Jahve reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji:
Brojevi 3,15"Popiši Levijevce po njihovim porodicama i rodovima; popiši sve muškarce od jednoga mjeseca i više.
Brojevi 3,16Na zapovijed Jahvinu Mojsije ih popisa, kako mu je bilo naređeno.
Brojevi 3,17Ovo su poimenice bili sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari.
Brojevi 3,18A ovo su imena Geršonovih sinova po njihovim rodovima: Libni i Šimi.
Brojevi 3,19A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
Brojevi 3,20Sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Muši. To su Levijevi rodovi po svojim porodicama.
Brojevi 3,21Od Geršona lozu vuče rod Libnijev i rod Šimijev. To su rodovi Geršonovaca.
Brojevi 3,22Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca naviše ubilježeno sedam tisuća i pet stotina.
Brojevi 3,23Rodovi Geršonovaca taborovali su za Prebivalištem prema zapadu.
Brojevi 3,24Glava porodice Geršonovaca bijaše Elijasaf, sin Laelov.
Brojevi 3,25Geršonovci su se u Šatoru sastanka brinuli za Prebivalište, za Šator i njegov krov, za zavjese na ulazu u Šator sastanka;
Brojevi 3,26onda za dvorišne zavjese, za zavjesu na ulazu u dvorište što je oko Prebivališta i žrtvenika, za njihova užeta i za sve što spada na tu službu.
Brojevi 3,27Od Kehata potječe rod Amramov, rod Jisharov, rod Hebronov i rod Uzielov. To su rodovi Kehatovaca.
Brojevi 3,28Kad se popisaše svi muškarci od jednoga mjeseca naviše, bilo ih je osam tisuća i šest stotina. Oni su se brinuli za Svetište.
Brojevi 3,29Rodovi Kehatovaca taborovali su s južne strane Prebivališta.
Brojevi 3,30Glava rodova u domu Kehatovu bijaše Elisafan, sin Uzielov.
Brojevi 3,31Oni su se brinuli za Kovčeg, stol, svijećnjak, žrtvenik i sveti pribor kojim su se služili i, konačno, za zavjesu i za sve što joj pripada.
Brojevi 3,32Vrhovni poglavar levita bio je Eleazar, sin svećenika Arona. On je vršio nadzor nad onima koji su se brinuli za Svetište.
Brojevi 3,33Od Merarija potječe rod Mahlijev i rod Mušijev. To su Merarijevi rodovi.
Brojevi 3,34Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca i više ubilježeno šest tisuća i dvije stotine.
Brojevi 3,35Glava rodova u domu Merarijevu bijaše Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali sa sjeverne strane Prebivališta.
Brojevi 3,36Merarijevci su se brinuli za trenice Prebivališta, za njegove priječnice, za stupce i njihova podnožja, za sav njegov pribor i za sve što spada na njegovu službu.
Brojevi 3,37Povrh toga, za stupove uokolo predvorja, njihova podnožja, kočiće i užeta.
Brojevi 3,38Pred Prebivalištem prema istoku, pred Šatorom sastanka s istočne strane, utaborivali se Mojsije, Aron i njihovi sinovi, kojima je u ime Izraelaca bila povjerena služba u Svetištu. Svjetovnjak koji bi se približio imao se pogubiti.
Brojevi 3,39Svih popisanih Levijevaca od jednoga mjeseca naviše, koje je na Jahvinu zapovijed po njihovim rodovima popisao Mojsije i Aron, bijaše dvadeset i dvije tisuće.
Brojevi 3,40Jahve rekne Mojsiju: "Popiši sve muške prvorođence izraelske od jednoga mjeseca naviše te načini popis njihovih imena.
Brojevi 3,41I levite dodijeli meni - ja sam Jahve - namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto sve prvenčadi stoke izraelske.
Brojevi 3,42Tako Mojsije popiše sve prvorođence izraelske, kako mu je Jahve naredio.
Brojevi 3,43Svih muških prvorođenaca od jednoga mjeseca naviše bijaše u popisu imena dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine sedamdeset i tri.
Brojevi 3,44Tada Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 3,45"Uzmi levite namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto stoke njihove; leviti neka budu moji. Ja sam Jahve.
Brojevi 3,46A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvorođenaca što ih je više nego levita,
Brojevi 3,47uzmi pet šekela po glavi, uzmi ih prema hramskom šekelu: dvadeset gera - jedan šekel.
Brojevi 3,48Onda podaj taj novac Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odviše.
Brojevi 3,49Tako Mojsije primi taj novac kao otkupninu za prvorođence koji su nadilazili broj onih koje su leviti otkupili.
Brojevi 3,50Od izraelskih je prvorođenaca primio u srebru tisuću trista šezdeset i pet šekela hramske mjere.
Brojevi 3,51Po nalogu Jahvinu Mojsije predade novac te otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kako je Jahve Mojsiju naredio.
Brojevi 3,1Evo koji bijahu potomci Aaronovi i Mojsijevi u vrijeme kad GOSPOD govoraše Mojsiju na planini Sinaj.
Brojevi 3,2Evo imena sinova Aaronovih: Nadav, prvorođeni, Avihu, Eleazar i Itamar.
Brojevi 3,3Takva su imena sinova Aaronovih, svećenika posvećenih pomazanjem i investiranih u službu svećeničku.
Brojevi 3,4Nadav i Avihu umriješe pred GOSPODOM, zbog predstavljanja njemu jedne profane vatre . Oni umriješe u pustinji Sinaj, a da nisu imali sinova. Eleazar i Itamarsu ti koji obavljaju službu svećeničku u nazočnosti oca svojeg Aarona.
Brojevi 3,5GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 3,6` Privedi pleme Levijevo i stavi ga na raspolaganje svećeniku Aaronu: *leviti će mu pomagati .
Brojevi 3,7Oni će biti u njegovoj službi i u službi čitave zajednice pred *šatorom susretanja za osigurati radove *boravišta.
Brojevi 3,8Oni će preuzeti brigu o svem priboru šatora susretanja i bit će oni u službi sinova Izraelovih za osigurati radove boravišta.
Brojevi 3,9Tako, dat ćeš te levite Aaronu i njegovim sinovima; oni će njima biti dani, zaista dani, sa strane sinova Izraelovih.
Brojevi 3,10Ti ćeš postaviti Aarona i njegove sinove u službu njihovu da bi obavljali oni svećenstvo svoje; profani koji bi se približio bit će usmrćen. `
Brojevi 3,11GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 3,12` Evo: ja osobno uzimam između sinova Izraelovih levite u zamjenu za sve prvorođene, od svih sinova Izraelovih rođenih prvim rođenjem. Leviti meni pripadaju.
Brojevi 3,13Jer svaki prvorođeni meni pripada: u dan kad sam ja pobio sve prvorođene u zemlji Egiptu, ja sam sebi posvetio sve prvorođene u Izraelu, kako one kod ljudi tako one od stoke: oni meni pripadaju . Ja sam GOSPOD! `
Brojevi 3,14GOSPOD reče Mojsiju u pustinji Sinaj:
Brojevi 3,15` Napravi popis sinova Levijevih po obiteljima i po zadrugama: ti ćeš popisati sve *levite muškog spola počevši od starosti od jedne mjeseca. `
Brojevi 3,16Mojsije ih popisa poslije zapovijedi GOSPODOVE, kao što je bio primio zapovijed.
Brojevi 3,17Evo koji bijahu sinovi Levijevi: oni su se zvali Geršon, Ketah i Merari.
Brojevi 3,18Evo, po zadrugama, sinova Geršonovih: Livni i Šimej.
Brojevi 3,19Sinovi Ketahovi, po zadrugama: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel.
Brojevi 3,20Sinovi Merarijevi, po zadrugama: Mahli i Muši. To bijahu zadruge levitske popisane po obiteljima.
Brojevi 3,21Potomci Geršonovi: zadruga Livnita i zadruga Šimeita; to bijahu zadruge Geršonita.
Brojevi 3,22Njihova brojnost - računajući sve Geršonite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca - njihova brojka se penje na 7.500.
Brojevi 3,23Zadruge Geršonita taborovahu iz *boravišta, na zapadu.
Brojevi 3,24Glava obitelji Geršonita bijaše Eliazaf, sin Laelov.
Brojevi 3,25Služba sinova Geršonovih u *šatoru susretanja imaše za predmet boravište i šator, njegov pokrov, zastor sa ulaza u šator susretanja,
Brojevi 3,26zastore i zavjesu s ulaza u *trijem koji okružuje boravište i *oltar, kao i konope potrebne za sve radove sklapanja.
Brojevi 3,27Potomci Ketahovi: zadruga Amramita, zadruga Jiceharita, zadruga Hebronita i zadruga Uzielita; to bijahu zadruge Kehatita.
Brojevi 3,28Računajući sve Kehatite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca, njih bijaše 8.600 dodijeljenih u službu *svetišta.
Brojevi 3,29Zadruge sinova Ketahovih taborovale su sa strane boravišta, na jugu.
Brojevi 3,30Glava obitelji zadruga Kehatita bijaše Elisafan, sin Uzielov.
Brojevi 3,31Njihova služba imaše za predmet: *kovčeg, stol, svijećnjak, oltare i pribore svetišta kojima se služi za vrijeme službe, kao i zavjesu i sve radove sklapanja.
Brojevi 3,32Vrhovni poglavar levita bijaše Eleazar, sin svećenika Aarona; on imaše na dužnosti sve ljude dodijeljene na službu u svetište.
Brojevi 3,33Potomci Merarijevi: zadruga Mahlita i zadruga Mušita; to bijahu zadruge Merarijeve.
Brojevi 3,34Njihov broj, računajući sve Merarite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca, dizao se na 6.200.
Brojevi 3,35Glava obitelji zadruga Merarijevih bijaše Suriel, sin Abihailov; oni taborovaše sa strane boravištu, na sjeveru.
Brojevi 3,36Služba doznačena sinovima Merarijevim imaše za predmet okvire boravišta, njegove poprečne grede, njihove stubove i njihove soklove, kao i sve pribore i sve radove sklapanja;
Brojevi 3,37uz to, stubove koji okružuju trijem s njihovim soklovima, njihove šiljke i njihove konope.
Brojevi 3,38Oni koji taborovaše pred boravištem, istočno - tj. pred šatorom susretanja, na istoku - bijahu Mojsije, Aaron i njegovi sinovi: oni obavljahu službu u svetištu u korist sinova Izraelovih. Profani koji bi se primakao bio bi usmrćen.
Brojevi 3,39Brojnost svih levita koje su Mojsije i Aaron prebrojali po zadrugama po zapovijedi GOSPODOVOJ - svi leviti muškog spola počevši od jednog mjeseca starosti - bijaše 22..000.
Brojevi 3,40GOSPOD reče Mojsiju: ` Prebroj sve prvorođene muškog spola od sinova Izraelovih počevši od jednog mjeseca starosti i načini mi spisak njihovih imena.
Brojevi 3,41Ti ćeš mi sačuvati *levite - Ja sam GOSPOD - u zamjenu za sve prvorođene sinova Izraelovih. Isto tako, ti ćeš mi sačuvati levitsku stoku u zamjenu za sve prvorođene kod stoke sinova Izraelovih.`
Brojevi 3,42Mojsije prebroja sve prvorođene sinova Izraelovih kako to GOSPOD bijaše zapovjedio.
Brojevi 3,43Ukupna suma prvorođenih muškog spola kojima on popisa imena, popisani počevši od starosti od jednog mjeseca, uspinje se na broj od 22.273.
Brojevi 3,44GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 3,45` Uzmi levite u zamjenu za sve prvorođene sinove Izraelove i levitske stoke u zamjenu za stoku Izraelovu: levitska pripada meni. Ja sam GOSPOD.
Brojevi 3,46Za cijenu otkupa 273 prvorođena sina Izraelova koji nadmašuju broj levitskih,
Brojevi 3,47ti ćeš uzeti pet sikala po glavi - ti ćeš uzeti po siklima iz *svetišta, od dvadeset gera sikl.
Brojevi 3,48Ti ćeš dati novac Aaronu i njegovim sinovima za cijenu otkupa prvorođenih koji nadmašuju broj. `
Brojevi 3,49Mojsije primi novac otkupnine od strane onih koji bijahu nadmašili broj prvorođenih otkupljenih po levitima.
Brojevi 3,50On primi taj novac od strane prvorođenih sinova Izraelovih: 1.365 sikala svetišnih.
Brojevi 3,51I Mojsije dade novac Aaronu i njegovim sinovima, poslije zapovijedi GOSPODOVE, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
4. Mojsijeva 3,1A ovo je pleme Aronovo i Mojsijevo, kad Gospod govori s Mojsijem na gori Sinajskoj.
4. Mojsijeva 3,2I ovo su imena sinova Aronovijeh: prvenac Nadav, pa Avijud i Eleazar i Itamar.
4. Mojsijeva 3,3To su imena sinova Aronovijeh, sveštenika, koji biše pomazani i posvećeni da vrše službu svešteničku.
4. Mojsijeva 3,4Ali pogibe Nadav i Avijud pred Gospodom, kad prinesoše oganj tuđ pred Gospodom u pustinji Sinajskoj; i ne imaše djece; zato Eleazar i Itamar otpravljahu službu svešteničku za života Arona oca svojega.
4. Mojsijeva 3,5A Gospod reče Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 3,6Kaži neka pristupi pleme Levijevo, i postavi ga pred Aronom sveštenikom da mu služe,
4. Mojsijeva 3,7I da rade za nj i za sav zbor pred šatorom od sastanka služeći šatoru,
4. Mojsijeva 3,8I da čuvaju sve posuđe u šatoru od sastanka, i da straže za sinove Izrailjeve služeći šatoru.
4. Mojsijeva 3,9Pa ćeš dati Levite Aronu i sinovima njegovijem; oni su darovani njemu između sinova Izrailjevijeh.
4. Mojsijeva 3,10A Arona i sinove njegove postavi da vrše svešteničku službu svoju; ako li bi ko drugi pristupio, da se pogubi.
4. Mojsijeva 3,11Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 3,12Evo uzeh Levite između sinova Izrailjevijeh za sve prvence što otvoraju matericu među sinovima Izrailjevijem; zato će moji biti Leviti.
4. Mojsijeva 3,13Jer je moj svaki prvenac; od onoga dana kada pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetih sebi svakoga prvenca u Izrailju od čovjeka do živinčeta; moji će biti; ja sam Gospod.
4. Mojsijeva 3,14Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj govoreći:
4. Mojsijeva 3,15Izbroj sinove Levijeve po domovima otaca njihovijeh, po porodicama njihovijem, sve muškinje od mjeseca dana i više izbroj.
4. Mojsijeva 3,16I Mojsije ih izbroji po zapovijesti Gospodnjoj, kako mu bi zapovjeđeno.
4. Mojsijeva 3,17I bjehu sinovi Levijevi po imenu ovi: Girson i Kat i Merarije.
4. Mojsijeva 3,18A ovo su imena sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem: Lovenije i Semej.
4. Mojsijeva 3,19A sinovi Katovi po porodicama svojim: Amram i Isar, Hevron i Ozilo.
4. Mojsijeva 3,20A sinovi Merarijevi po porodicama svojim: Malije i Musije. To su porodice Levitske po domovima otaca svojih.
4. Mojsijeva 3,21Od Girsona porodica Lovenijeva i porodica Semejeva. To su porodice Girsonove.
4. Mojsijeva 3,22A izbrojenih među njima, kad se izbroji sve muškinje od mjeseca dana i više, bješe ih izbrojenijeh svega sedam tisuća i pet stotina.
4. Mojsijeva 3,23Porodice Girsonove stajahu u oko iza šatora sa zapada.
4. Mojsijeva 3,24A starješina od doma otačkoga u porodicama Girsonovim bješe Elisaf sin Dailov.
4. Mojsijeva 3,25A sinovi Girsonovi čuvahu u šatoru od sastanka šator i naslon, pokrivač njegov i zavjes na vratima šatora od sastanka,
4. Mojsijeva 3,26I zavjese od trijema i zavjes na vratima od trijema što je oko šatora i oko oltara, i uža njegova za svaku potrebu njegovu.
4. Mojsijeva 3,27A od Kata bješe porodica Amramova i porodica Isarova i porodica Hevronova i porodica Ozilova. To su porodice Katove.
4. Mojsijeva 3,28Svega muškinja od mjeseca dana i više bješe na broj osam tisuća i šest stotina, koji služahu oko svetinje.
4. Mojsijeva 3,29Porodice sinova Katovijeh stajahu u oko pored šatora s juga.
4. Mojsijeva 3,30A starješina od doma otačkoga u porodicama Katovijem bješe Elisafan sin Ozilov.
4. Mojsijeva 3,31A oni čuvahu kovčeg i sto i svijetnjak i oltar i posuđe u svetinji kojim služe, i zavjes, i sve što pripada k njemu.
4. Mojsijeva 3,32A starješina nad starješinama Levitskim bješe Eleazar sin Arona sveštenika, postavljen nad onima koji čuvaju svetinju.
4. Mojsijeva 3,33A od Merarija bješe porodica Malijeva i porodica Musijeva. To su porodice Merarijeve.
4. Mojsijeva 3,34I bješe ih izbrojenijeh, kad se izbroji sve muškinje od mjeseca dana i više, šest tisuća i dvjesta.
4. Mojsijeva 3,35A starješina od doma otačkoga u porodicama Merarijevim bješe Surilo sin Avihejev; oni stajahu u oko pored šatora sa sjevera.
4. Mojsijeva 3,36I sinovi Merarijevi čuvahu daske od šatora i prijevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove i sve sprave njegove i sve što k njemu pripada,
4. Mojsijeva 3,37I stupce od trijema unaokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova.
4. Mojsijeva 3,38A pred šatorom od sastanka s istoka stajahu u oko Mojsije i Aron i sinovi njegovi čuvajući svetinju za sinove Izrailjeve; a da ko drugi pristupi, poginuo bi.
4. Mojsijeva 3,39A svega Levita kad ih izbroji Mojsije i Aron po zapovijesti Gospodnjoj po porodicama njihovijem, svega muškinja od mjesec dana i više, bješe dvadeset i dvije tisuće.
4. Mojsijeva 3,40I Gospod reče Mojsiju: izbroj sve prvence muške među sinovima Izrailjevim od mjeseca dana i više, i saberi broj imena njihovijeh.
4. Mojsijeva 3,41I uzmi Levite za mene (ja sam Gospod) mjesto svijeh prvenaca među sinovima Izrailjevim, i stoku Levitsku mjesto svijeh prvenaca od stoke sinova Izrailjevih.
4. Mojsijeva 3,42I izbroji Mojsije kako mu zapovjedi Gospod, sve prvence među sinovima Izrailjevijem;
4. Mojsijeva 3,43I svega prvenaca muških, kad se izbrojiše po imenima od jednoga mjeseca i više, bješe izbrojenijeh dvadeset i dvije tisuće i dvjesta i sedamdeset i tri.
4. Mojsijeva 3,44I Gospod reče Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 3,45Uzmi Levite mjesto svijeh prvenaca među sinovima Izrailjevim i stoku Levitsku mjesto stoke njihove, da budu moji Leviti; ja sam Gospod.
4. Mojsijeva 3,46A da se otkupe oni dvjesta i sedamdeset i tri, što ima prvenaca među sinovima Izrailjevijem više nego Levita,
4. Mojsijeva 3,47Uzmi po pet sikala od glave; uzmi po svetom siklu (a u taj sikal ide dvadeset gera).
4. Mojsijeva 3,48I podaj te novce Aronu i sinovima njegovijem, otkup za one koji prelaze broj njihov.
4. Mojsijeva 3,49I uze Mojsije otkup od onijeh koji ostaše preko onijeh koji biše promijenjeni za Levite.
4. Mojsijeva 3,50I uze novce od prvenaca sinova Izrailjevijeh, tisuću i trista i šezdeset i pet sikala, po svetom siklu.
4. Mojsijeva 3,51I dade Mojsije taj otkup Aronu i sinovima njegovijem po zapovijesti Gospodnjoj, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje