Tražilica


Brojevi 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 26,1Poslije pomora Zapovjedi Gospod Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
Brojevi 26,2"Izbrojte svu zajednicu sinova Izraelovih, od dvadeset godina i više, pleme po pleme, sve, koji su u Izraelu sposobni za vojnu službu."
Brojevi 26,3Tada ih izbroji Mojsije i svećenik Eleazar na poljanama moapskim na Jordanu prema Jerihu.
Brojevi 26,4Od dvadeset godina i više, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 26,5Sinovi Izraelovi, koji izađoše iz zemlje egipatske, bili su; Ruben, prvorođenac Izraelov. Sinovi Rubenovi bili su: Henok, od kojega proizlazi porodica Henokovaca. Od Palua proizlazi porodica Paluovaca,
Brojevi 26,6Od Hesrona porodica Hesronovaca, od Karmija porodica Karmijevaca.
Brojevi 26,7To su porodice Rubenovaca. Broj njihovih izbrojenih iznosio je četrdeset i tri tisuće i sedam stotina i trideset,
Brojevi 26,8Sin Paluov bio je Eliab,
Brojevi 26,9I sinovi Eliabovi Nemuel, Datan i Abiram. Ovaj Datan i Abiram jesu poslanici zajednice, koji se digoše proti Mojsiju i Aronu u buni Korahovoj, kad se pobuniše proti Gospodu.
Brojevi 26,10Zemlja otvori usta svoja I proždrije njih i Koraha, a buna se svrši, kad oganj spali dvjesta i pedeset ljudi, tako da postadoše strahovit primjer.
Brojevi 26,11A sinovi Korahovi ne pogiboše.
Brojevi 26,12Sinovi Simeonovi po porodicama svojim bili su ovi: Od Nemuela proizlazi porodica Nemuelovaca, od Jamina porodica Jaminovaca, od Jakina porodica Jakinovaca.
Brojevi 26,13Od Zeraha porodica Zerahovaca, od Šaula porodica Šaulovaca.
Brojevi 26,14To su porodice Simeonovaca, dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine.
Brojevi 26,15Sinovi Gadovi po porodicama svojim bili su: Od Sefona proizlazi porodica Sefonovaca, od Hagija porodica Hagijevaca, od Šunija porodica Šunijevaca.
Brojevi 26,16Od Oznija porodica Oznijevaca, od Arelija porodica Arelijevaca,
Brojevi 26,17Od Aroda porodica Arodovaca, od Erija porodica Erijevaca.
Brojevi 26,18To su porodice sinova Gadovih sa četrdeset tisuća i pet stotina izbrojenih.
Brojevi 26,19Sinovi Judini bili su Er i Onan. Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
Brojevi 26,20Sinovi Judini po porodicama svojim bili su: Od Šele proizlazi porodica Šelinaca, od Peresa porodica Peresovaca, od Zeraha porodica Zerahovaca.
Brojevi 26,21Sinovi Peresovi bili su: Od Hesrona proizlazi porodica Hesronovaca, od Hamula porodica Hamulovaca.
Brojevi 26,22To su porodice Judine sa sedamdeset i best tisuća i pet stotina izbrojenih,
Brojevi 26,23Sinovi Isakarovi po porodicama svojim bili su: Od Tole proizlazi porodica Tolinaca, od Puahe porodica Puanaca.
Brojevi 26,24Od Jašuba proizlazi porodica Jašubovaca, od Šimrona porodica Šimronovaca.
Brojevi 26,25To su porodice Isakarove sa šezdeset i četiri tisuće i tri stotine izbrojenih.
Brojevi 26,26Sinovi Zebulunovi po porodicama svojim bili su: Od Sereda proizlazi porodica Seredovaca, od Elona porodica Elonovaca, od Jahleela porodica Jahleelovaca.
Brojevi 26,27To su porodice Zebulunovaca sa šezdeset tisuća i pet stotina izbrojenih.
Brojevi 26,28Sinovi Josipovi po porodicama svojim bili su Manaseh i Efraim.
Brojevi 26,29Sinovi Manasehovi bili su: Od Makira proizlazi porodica Makirovaca. Makir je bio otac Gileadov; od Gileada proizlazi porodica Gileadovaca.
Brojevi 26,30Sinovi Gileadovi bili su: Od Jezera proizlazi porodica Jezerovaca, od Heleka porodica Helekovaca.
Brojevi 26,31Od Asriela porodica Asrielovaca, od Šekema porodica Šekemovaca,
Brojevi 26,32Od Šemida porodica Šemidinaca, od Hefera porodica Heferovaca.
Brojevi 26,33Selofhad, sin Heferov, nije imao sinova, nego samo kćeri. Selofhadove kćeri zvale su se; Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
Brojevi 26,34To su porodice Manasehove sa pedeset i dvije tisuće i sedam stotina izbrojenih,
Brojevi 26,35Sinovi Efraimovi po porodicama svojim bili su: Od Šutelah proizlazi porodica Šutelahovaca, od Bekera porodica Bekerovaca, od Tahana porodica Tahanovaca.
Brojevi 26,36Sinovi Šutelahovi bili su: Od Erana proizlazi porodica Eranovaca.
Brojevi 26,37To su porodice Efraimovaca sa trideset i dvije tisuće i pet stotina izbrojenih. To su sinovi Josipovi po porodicama svojim.
Brojevi 26,38Sinovi Benjaminovi po porodicama svojim bili su: Od Bele proizlazi porodica Belinaca, od Ašbela porodica Ašbelovaca, od Ahirama porodica Ahiramovaca,
Brojevi 26,39Od Šufama porodica Šufamovaca, od Hufama porodica Hufamovaca.
Brojevi 26,40Sinovi Belini bili su Ard i Naaman. Od Arda proizlazi porodica Ardovaca, od Naamana porodica Naamanovaca.
Brojevi 26,41To su bili sinovi Benjaminovi po porodicama svojim, i to četrdeset i pet tisuća i šest stotina izbrojenih.
Brojevi 26,42Sinovi Danovi po porodicama svojim bili su: Od Šuhama proizlazi porodica Šuhamovaca. To su porodice Danove po porodicama svojim:
Brojevi 26,43Sve porodice Šuhamovaca sa šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine izbrojenih,
Brojevi 26,44Sinovi Ašerovi po porodicama svojim bili su: Od Jimne proizlazi porodica Jimninaca, od Jesuja porodica Jesujevaca, od Berija porodica Berijevaca.
Brojevi 26,45Od sinova Berijevih proizlaze: od Hebera porodica Heberovaca, od Malkiela porodica Malkielovaca.
Brojevi 26,46Kći Ašerova zvala se Serah.
Brojevi 26,47To su porodice sinova Ašerovih sa pedeset i tri tisuće i četiri stotine izbrojenih.
Brojevi 26,48Sinovi Naftalijevi po porodicama svojim bili su: Od Jahseela proizlazi porodica Jahseelovaca, od Gunija porodica Gunijevaca,
Brojevi 26,49Od Jesera porodica Jezerovaca, od Šilema porodica Šilemovaca.
Brojevi 26,50To su porodice sinova Naftalijevih po porodicama svojim, i to četrdeset i pet tisuća i četiri stotine izbrojenih.
Brojevi 26,51To su sinovi Izraelovi: Šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset izbrojenih.
Brojevi 26,52Nato dade Gospod Mojsiju ovu naredbu:
Brojevi 26,53"Tima neka se podijeli zemlja u baštinu prema broju imena.
Brojevi 26,54Onima, koji su mnogobrojni, podaj veću baštinu; onima, koji su manji, podijeli manju baštinu. Svakomu neka se dadne baština njegova prema broju njegovih izbrojenih.
Brojevi 26,55Ipak neka se zemlja razdijeli ždrijebom. Po imenu svojih očinskih plemena neka je dobiju u posjed.
Brojevi 26,56Ždrijebom neka se baština razdijeli među one, koji su mnogobrojni, i one, koji su manji."
Brojevi 26,57Ovo su po porodicama svojim izbrojeni Leviti: Od Geršona proizlazi porodica Geršonovaca, od Kohata porodica Kohatovaca, od Merarija porodica Merarijevaca.
Brojevi 26,58Ovo su porodice Levijeve: porodica Libnijevaca, porodica Hebronovaca, porodica Mahlijevaca, porodica Mušijevaca i porodica Korahovaca. Kohatu se rodio Amram.
Brojevi 26,59Žena Amramova zvala se je Jokebeda, kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona rodi Amramu Arona i Mojsija i sestru njihovu Mirjamu.
Brojevi 26,60Aronu se rodiše Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
Brojevi 26,61Nadab i Abihu umriješe, kad prinesoše nedopuštenu žrtvu ognjenu pred Gospodom.
Brojevi 26,62Broj njihovih izbrojenih iznosio je svega dvadeset i tri tisuće muških osoba od jednoga mjeseca i više. Oni naime nijesu bili brojeni s ostalim sinovima Izraelovim, jer njima nije bila dana baština među sinovima Izraelovim.
Brojevi 26,63To su od Mojsija i svećenika Eleazara izbrojeni. Ovi izbrojiše sinove Izraelove na poljanama moapskim na Jordanu, prema Jerihu.
Brojevi 26,64Među njima nije bio više ni jedan od onih, koji su bili izbrojeni od Mojsija i svećenika Arona, kad ovi brojiše sinove Izraelove u pustinji sinajskoj.
Brojevi 26,65Jer Gospod bio im je navijestio, da će pomrijeti u pustinji. Ni jedan od njih ne osta osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova.
Brojevi 26,1 Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
Brojevi 26,2"Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu.
Brojevi 26,3Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,
Brojevi 26,4sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:
Brojevi 26,5Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;
Brojevi 26,6od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.
Brojevi 26,7To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.
Brojevi 26,8Paluov sin bijaše Eliab,
Brojevi 26,9a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.
Brojevi 26,10Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.
Brojevi 26,11No sinovi Korahovi ne izginuše.
Brojevi 26,12Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;
Brojevi 26,13od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.
Brojevi 26,14To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.
Brojevi 26,15Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;
Brojevi 26,16od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;
Brojevi 26,17od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.
Brojevi 26,18To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.
Brojevi 26,19Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
Brojevi 26,20Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.
Brojevi 26,21Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.
Brojevi 26,22To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.
Brojevi 26,23Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;
Brojevi 26,24od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.
Brojevi 26,25To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.
Brojevi 26,26Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.
Brojevi 26,27To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.
Brojevi 26,28Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.
Brojevi 26,29Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.
Brojevi 26,30Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;
Brojevi 26,31od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;
Brojevi 26,32od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.
Brojevi 26,33Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
Brojevi 26,34To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
Brojevi 26,35Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.
Brojevi 26,36Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.
Brojevi 26,37To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.
Brojevi 26,38Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;
Brojevi 26,39od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.
Brojevi 26,40Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.
Brojevi 26,41To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
Brojevi 26,42Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.
Brojevi 26,43Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 26,44Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.
Brojevi 26,45Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.
Brojevi 26,46Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.
Brojevi 26,47To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 26,48Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;
Brojevi 26,49od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.
Brojevi 26,50To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
Brojevi 26,51Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
Brojevi 26,52Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 26,53"Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.
Brojevi 26,54Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.
Brojevi 26,55Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.
Brojevi 26,56Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini.
Brojevi 26,57Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.
Brojevi 26,58Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.
Brojevi 26,59Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.
Brojevi 26,60Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
Brojevi 26,61Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.
Brojevi 26,62Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.
Brojevi 26,63To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.
Brojevi 26,64Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.
Brojevi 26,65Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!
Brojevi 26,1Poslije te nevolje, GOSPOD reče Mojsiju i svećeniku Eleazaru, sinu Aaronovu:
Brojevi 26,2` Ustanovite stanje po obiteljima, sve zajednice sinova Izraelovih, svih onih od dvadeset godina i više koji služe u vojsci Izraelovoj. `
Brojevi 26,3Mojsije i svećenik Eleazar njima govoraše u ravnici moabskoj, na obali Jordana, na visu Jerihona. Oni rekoše:
Brojevi 26,4` Popisat ćemo sve ljude od dvadeset i više godina, kao što GOSPOD bijaše zapovjedio. ` Evo sinova Izraelovih koji bijahu izišli iz Egipta:
Brojevi 26,5Ruben, prvorođeni Izraelov. Sinovi Rubenovi: od Hanoka je potekla zadruga Hanokita; od Palua, zadruga Paluita;
Brojevi 26,6od Hesrona, zadruga Hesronita; od Karmija, zadruga Karmita.
Brojevi 26,7To bijahu zadruge Rubenita. Njihova brojnost se penjaše na 43.730 ljudi.
Brojevi 26,8Sinovi Paluovi : Eliav
Brojevi 26,9i sinovi Eliavljevi: Nemuel, Datan i Abiram. - To su Datan i taj Abiram, predstavnici zajednice, koji se bijahu pobunili protiv Mojsija i Aarona; oni bijahu s bandom Korejevom kad se oni podigoše protiv GOSPODA.
Brojevi 26,10Zemlja, otvarajući svoje ždrijelo, proguta ih kao i Koreja, kad umrije njegova banda i kad vatra proždera 250 ljudi; oni poslužiše za primjer.
Brojevi 26,11Sinovi Korejevi, oni, ne bijahu pomrli.
Brojevi 26,12Sinovi Šimunovi, po zadrugama: od Nemuela je potekla zadruga Nemuelita; od Jamina, zadruga Jaminita, od Jakita zadruga Jakinita;
Brojevi 26,13od Zeraha, zadruga Zarhita: od Šaula, zadruga Šaulita.
Brojevi 26,14To bijahu zadruge Šimunita, oni imahu 22.200 ljudi.
Brojevi 26,15Sinovi Gadovi, po zadrugama: od Sefona je potekla zadruga Sefonita; od Hagija, zadruga Haguita; od Šunija, zadruga Šunita;
Brojevi 26,16od Oznija, zadruga Oznita; od Erija, zadruga Erita;
Brojevi 26,17od Aroda, zadruga Arodita; od Arelija, zadruga Arelita.
Brojevi 26,18To bijahu zadruge sinova Gadovih, brojnost njihova 40.500 ljudi.
Brojevi 26,19Sinovi Jude: Er i Onan - Er i Onan umriješe u Kanaanu.
Brojevi 26,20Evo dakle sinova Judinih po zadrugama: od Šela potekla je zadruga Šelanita; od Peresa, zadruga Peresita; od Zeraha, zadruga Zarhita.
Brojevi 26,21Evo sinova Peresovih; od Hesrona potekla je zadrugaHesronita; od Hamula zadruga Hamulita.
Brojevi 26,22To bijahu zadruge Judine s brojnošću od 76.500 ljudi.
Brojevi 26,23Sinovi Isakarovi, po zadrugama: od Tole potekla je zadruga Tolaita; 24 od Puna, zadruga Punita;
Brojevi 26,24od Jašuva, zadruga Jašuvita; od Šimrona, zadruga Šimronita.
Brojevi 26,25To bijahu zadruge Isakarovi brojnošću od 64.300 ljudi.
Brojevi 26,26Sinovi Zabulonovi, po zadrugama: od Sereda potekao je zadruga Sardita: od Elona, zadruga Elonita; od Jahlela, zadruga Jahleltita.
Brojevi 26,27To bijahu zadruge Zabulonita, brojnosti od 60.500 ljudi.
Brojevi 26,28Sinovi Josipovi, po zadrugama: Manase i Efraim.
Brojevi 26,29Sinovi Manasejevi: od Makira je potekao zadruga Makirita - Makir porodi Galada -; od Galada je potekao zadruga Galadita.
Brojevi 26,30Evo sinova Galadovih: od Iezera potekla je zadruga Iezerita; od Heleka, zadruga Helkita;
Brojevi 26,31od Azriela, zadruga Azrielita; od Šekama, zadruga Šikemita;
Brojevi 26,32od Šemida, zadruga Šemidaita; od Hefera, zadruga Heferita;
Brojevi 26,33Selofehad, sin Heferov, ne imade sinova već samo kćeri. Kćeri Selofehadove zvahu se Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
Brojevi 26,34To bijahu zadruge Manasejeve; njihova se brojnost penjaše na 52.700 ljudi.
Brojevi 26,35Evo sinova Efraimovih, po zadrugama: od Šutelaha potekla je zadruga Šutalhita; od Bekera, zadruga Bakrita; od Tahana, zadruga Tahanita.
Brojevi 26,36Evo sinova Šutelahovih: od Erana potekla je zadruga Eranita.
Brojevi 26,37To bijahu zadruge sinova Efraimovih, brojnošću od 32.500 ljudi. To bijahu sinovi Josipovi na popisu po zadrugama.
Brojevi 26,38Sinovi Benjaminovi, po zadrugama: od Bele potekla je zadruga Baleita; od Ašbela, zadruga Ašbelita; od Ahirama, zadruga Ahiramita;
Brojevi 26,39od Šefufama, zadruga Šefufamita; od Hufama, zadruga Hufamita.
Brojevi 26,40Sinovi Bele biše: Ard i Naman, zadruga Ardita i, potekla od Namana, zadruga Namita.
Brojevi 26,41To bijahu sinovi Benjaminovi na popisu po zadrugama; njihova brojnost se penjaše na 45.600 ljudi.
Brojevi 26,42Evo sinova Danovih, po zadrugama: od Šuhama potekla je zadruga Šuhamita; to bijahu zadruge Danove, na popisu po zadrugama.
Brojevi 26,43Zadruge Šuhamita sve u svemu imahu brojnost od 64.400.
Brojevi 26,44Sinovi Ašerovi, po zadrugama: od Jimne potekla je zadruga Jimnaita; od Jišve, zadruga Jišvita; od Berije, zadruga Berijita.
Brojevi 26,45Potekli od sinova Berijinih: od Hebera, zadruga Hebrita: od Malkiela, zadruga Malkielita.
Brojevi 26,46Kćerka Ašerova zvala se Serah.
Brojevi 26,47To bijahu zadruge sinova Ašerovih, brojnošću od 53.400 ljudi.
Brojevi 26,48Sinovi Neftalijevi po zadrugama: od Jahcela potekla je zadruga Jahcelita; od Gunija, zadrugaGunita;
Brojevi 26,49od Jecera, zadruga Jisrita; od Šilema, zadruga Šilemita.
Brojevi 26,50To bijahu zadruge Neftalijeve pri popisu po zadrugama; njihova brojnost se penjala na 45.400 ljudi.
Brojevi 26,51Ovakva bijaše brojnost sinova Izraelovih: 601.730.
Brojevi 26,53Zemlja će biti podijeljena između tih zadruga: dijelovi će biti primjereni broju osoba.
Brojevi 26,54Za jednu veću zadrugu, ti ćeš načiniti veći dio, a za malobrojniju zadrugu, načinit ćeš manji dio. Svakome, dat će se jedan dio odgovarajući njegovoj brojnosti.
Brojevi 26,55Podjela zemlje obavljat će se samo bacanjem kocke. Oni će primiti svoj dio prema broju osoba svojih očinskih plemena.
Brojevi 26,56Bacanje kocke je to što će odlučiti o svačijem dijelu, dijeleći ju između najvećih i najmanjih. `
Brojevi 26,57Evo brojnosti * levita pri popisu po zadrugama: od Kehata, zadruga Kehatita; od Merarija, zadruga Merarita.
Brojevi 26,58Evo Levijevih zadruga: zadruga Livnita, zadruga Hebronita, zadruga Mahlita, zadruga Mušhita, zadruga Koreita. - Kehat porodi Amrama.
Brojevi 26,59Žena Amramova zvala se Jokeved, kćer Levijeva, koju Levi imade od svoje žene u Egiptu. Ona dade Amramu: Aarona, Mojsija i Mirijam, njihovu sestru. –
Brojevi 26,60Od Aarona rodiše se Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
Brojevi 26,61Nadab i Abihu umriješe, jer su ponudili GOSPODU jednu profanu vatru.
Brojevi 26,62Brojnost levita penjala se na 23.000 ubrajajući sve levite muškog spola počevši od dobi od jednog mjeseca. U stvari oni nisu bili popisani sa sinovima Izraelovim, jer im nije bio dodijeljen udio u sredini sinova Izraelovih.
Brojevi 26,63To su oni što Mojsije i svećenik Eleazar popisaše kad oni napraviše popis sinova Izraelovih u ravnicama Moaba, na obali Jordana u visini Jerihona.
Brojevi 26,64Među njima, nije ostao ni jedan čovjek od onih koje Mojsije bijahu popisali Mojsije i svećenik Aaron, kad napraviše popis sinova Izraelovih u pustinji Sinaj.
Brojevi 26,65Jer Gospod im bijaše rekao da moraju umrijeti u pustinji i, u stvari, ne ostade ni jedan, izuzev Kaleba, sina Jefuneovog, i Jozue, sina Nunovog.
4. Mojsijeva 26,1A poslije te pogibije reče Gospod Mojsiju i Eleazaru sinu Aronovu svešteniku govoreći:
4. Mojsijeva 26,2Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevijeh od dvadeset godina i više po domovima otaca njihovijeh, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju.
4. Mojsijeva 26,3I reče im Mojsije i Eleazar sveštenik u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:
4. Mojsijeva 26,4Da se izbroje od dvadeset godina i više, kako zapovjedi Gospod Mojsiju i sinovima Izrailjevijem, koji izađoše iz zemlje Misirske.
4. Mojsijeva 26,5Ruvim bješe prvenac Izrailjev; a sinovi Ruvimovi: od Enoha porodica Enohova; od Faluja porodica Falujeva;
4. Mojsijeva 26,6Od Asrona porodica Asronova, od Harmije porodica Harmijina.
4. Mojsijeva 26,7To su porodice Ruvimove; a izbrojenijeh bješe među njima četrdeset i tri tisuće i sedam stotina i trideset.
4. Mojsijeva 26,8Sin Falujev bješe Elijav.
4. Mojsijeva 26,9A sinovi Elijavovi: Namuilo i Datan i Aviron. Ovaj Datan i ovaj Aviron koji bijahu od onijeh što se sazivahu na zbor, ustaše na Mojsija i Arona u buni Korejevoj, kad bješe buna na Gospoda;
4. Mojsijeva 26,10I zemlja otvorivši usta svoja proždrije njih i Koreja, i izgibe ta gomila, i spali ih oganj dvjesta i pedeset ljudi, koji postaše ugled.
4. Mojsijeva 26,11A sinovi Korejevi ne pogiboše.
4. Mojsijeva 26,12Sinovi Simeunovi po porodicama svojim: od Namuila porodica Namuilova; od Jamina porodica Jaminova; od Jahina porodica Jahinova;
4. Mojsijeva 26,13Od Zare porodica Zarina, od Saula porodica Saulova.
4. Mojsijeva 26,14To su porodice Simeunove; od njih bješe dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine.
4. Mojsijeva 26,15A sinovi Gadovi po porodicama svojim: od Sifona porodica Sifonova; od Agija porodica Agijeva; od Sunija i porodica Sunijeva;
4. Mojsijeva 26,16Od Azena porodica Azenova; od Irija porodica Irijeva;
4. Mojsijeva 26,17Od Aroda porodica Arodova; od Arilija porodica Arilijeva.
4. Mojsijeva 26,18To su porodice sinova Gadovijeh, a među njima bješe izbrojenijeh četrdeset tisuća i pet stotina.
4. Mojsijeva 26,19Sinovi Judini: Ir i Avnan; ali umriješe Ir i Avnan u zemlji Hananskoj.
4. Mojsijeva 26,20Bijahu pak sinovi Judini po porodicama svojim: od Siloma porodica Silomova; od Faresa porodica Faresova; od Zare porodica Zarina.
4. Mojsijeva 26,21A sinovi Faresovi bjehu: od Asrona porodica Asronova; od Jamuila porodica Jamuilova.
4. Mojsijeva 26,22To su porodice Judine, a među njima bješe izbrojenijeh sedamdeset i šest tisuća i pet stotina.
4. Mojsijeva 26,23A sinovi Isaharovi po porodicama svojim: od Tole porodicaTolina; od Fuve porodica Fuvina;
4. Mojsijeva 26,24Od Jasuva porodica Jasuvova; od Amrama porodica Amramova.
4. Mojsijeva 26,25To su porodice Isaharove; a među njima bješe izbrojenijeh šezdeset i četiri tisuće i tri stotine.
4. Mojsijeva 26,26Sinovi Zavulonovi po porodicama svojim: od Sareda porodica Saredova; od Alona porodica Alonova; od Alila porodica Alilova.
4. Mojsijeva 26,27To su porodice Zavulonove, a među njima bješe izbrojenijeh šezdeset tisuća i pet stotina.
4. Mojsijeva 26,28Sinovi Josifovi po porodicama svojim: Manasija i Jefrem;
4. Mojsijeva 26,29Sinovi Manasijini: od Mahira porodica Mahirova; a Mahir rodi Galada, od kojega je porodica Galadova.
4. Mojsijeva 26,30Ovo su sinovi Galadovi: od Ahijezera porodica Ahijezerova; od Heleka porodica Helekova;
4. Mojsijeva 26,31Od Esrila porodica Esrilova; od Sihema porodica Sihemova;
4. Mojsijeva 26,32Od Simaera porodica Simaerova; od Ofera porodica Oferova;
4. Mojsijeva 26,33A Salpad sin Oferov nemaše sinova nego kćeri, kojima su imena Mala i Nuja i Egla i Melha i Tersa.
4. Mojsijeva 26,34To su porodice Manasijine, a od njih bješe izbrojenijeh pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
4. Mojsijeva 26,35Sinovi pak Jefremovi po porodicama svojim: od Sutala porodica Sutalova; od Vehera porodica Veherova; od Tahana porodica Tahanova.
4. Mojsijeva 26,36A ovo su sinovi Sutalovi: od Erana porodica Eranova.
4. Mojsijeva 26,37To su porodice sinova Jefremovijeh; a među njima bješe izbrojenijeh trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josifovi po porodicama svojim.
4. Mojsijeva 26,38A sinovi Venijaminovi po porodicama svojim: od Vele porodica Velina; od Asvila porodica Asvilova; od Ahirama porodica Ahiramova;
4. Mojsijeva 26,39Od Sufama porodica Sufamova; od Ufama porodica Ufamova.
4. Mojsijeva 26,40A Velini sinovi bjehu: Ader i Naman; od Adera porodica Aderova; od Namana porodica Namanova.
4. Mojsijeva 26,41To su sinovi Venijaminovi po porodicama svojim, a među njima bješe izbrojenijeh četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
4. Mojsijeva 26,42A ovo su sinovi Danovi po porodicama svojim: od Sameja porodica Samejeva; to je rod Danov po porodicama svojim.
4. Mojsijeva 26,43U svijem porodicama Samejevijem bješe izbrojenijeh šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
4. Mojsijeva 26,44Sinovi Asirovi po porodicama svojim: od Jamina porodica Jaminova; od Jesuja porodica Jesujeva; od Verija porodica Verijina.
4. Mojsijeva 26,45Sinovi Verijini: od Hovera porodica Hoverova; od Melhila porodica Melhilova.
4. Mojsijeva 26,46A kćeri Asirovoj bješe ime Sara.
4. Mojsijeva 26,47To su porodice sinova Asirovijeh; a među njima bješe izbrojenijeh pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
4. Mojsijeva 26,48Sinovi Neftalimovi po porodicama svojim: od Asila porodica Asilova; od Gunija porodica Gunijeva;
4. Mojsijeva 26,49Od Jesera porodica Jeserova; od Selima porodica Selimova.
4. Mojsijeva 26,50To je rod Neftalimov po porodicama svojim, a među njima bješe izbrojenih četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
4. Mojsijeva 26,51To su izbrojeni među sinovima Izrailjevijem, šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
4. Mojsijeva 26,52A Gospod reče Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 26,53Tijem neka se podijeli zemlja u našljedstvo prema broju imena;
4. Mojsijeva 26,54Kojih ima više, podaj im veće našljedstvo, a kojih ima manje, njima manje; svi prema broju izbrojenijeh svojih neka imaju našljedstvo.
4. Mojsijeva 26,55Ali ždrijebom neka se podijeli zemlja: po imenima plemena otaca svojih neka dobiju našljedstvo.
4. Mojsijeva 26,56Ždrijebom neka se podijeli svakome plemenu, bilo veliko ili malo.
4. Mojsijeva 26,57A ovo su izbrojeni između Levita po porodicama svojim: od Girsona porodica Girsonova; od Kata porodica Katova; od Merarija porodica Merarijeva.
4. Mojsijeva 26,58Ovo su porodice Levijeve: porodica Lovenijeva, porodica Hevronova, porodica Malijeva, porodica Musijeva, porodica Korejeva. A Kat je rodio Amrama.
4. Mojsijeva 26,59A ime je ženi Amramovoj Johaveda, kći Levijeva, koja mu se rodila u Misiru; a ona rodi Amramu Arona i Mojsija, i Mariju sestru njihovu.
4. Mojsijeva 26,60A Aronu se rodi Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.
4. Mojsijeva 26,61Ali Nadav i Avijud pogiboše kad prinesoše tuđ oganj pred Gospodom.
4. Mojsijeva 26,62I bješe ih izbrojenijeh dvadeset i tri tisuće, svega muškinja od jednoga mjeseca i više; i ne biše brojeni među sinove Izrailjeve, jer im nije dano našljedstvo među sinovima Izrailjevijem.
4. Mojsijeva 26,63To su izbrojeni, kad Mojsije i Eleazar sveštenik izbrojiše sinove Izrailjeve u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu.
4. Mojsijeva 26,64A među njima ne bješe nijedan od onijeh koje izbrojiše Mojsije i Aron sveštenik kad brojiše sinove Izrailjeve u pustinji Sinajskoj.
4. Mojsijeva 26,65Jer Gospod bješe rekao za njih: pomrijeće u pustinji. I ne osta ih ni jedan osim Haleva sina Jefonijina i Isusa sina Navina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje