Tražilica


Brojevi 36. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 36,1Tada pristupiše starješine iz porodice sinova Gileada, sina Makira, sina Manasehova, od plemena sinova Josipovih. Oni iznesoše pred Mojsija i knezove, plemenske glavare izraelske,
Brojevi 36,2Ovu molbu: "Gospod je tebi, gospodare, zapovjedio, da dadne sinovima Izraelovim zemlju ždrijebom u baštinu. Također je tebi, gospodare, bilo naloženo od Gospoda, da dadneš baštinu našega brata Selofhada kćerima njegovim.
Brojevi 36,3Ako se sad one udaju za koga iz drugoga plemena sinova Izraelovih, onda će se vlasništvo njihovo otkinuti od naše očinske baštine i dodat će se baštini onoga plemena, u koje se udaju. Tako će se baština, što pripade nama, okrnjiti.
Brojevi 36,4Kad onda bude jubilejska godina sinovima Izraelovim, njihova će se baština sjediniti s baštinom onoga plemena, u koje se budu udale. Ali od baštine našega očinskog plemena otkinut će se baština njihova."
Brojevi 36,5Mojsije nato dade sinovima Izraelovim po zapovijedi Gospodnjoj ovaj naputak: "Pleme sinova Josipovih ima pravo.
Brojevi 36,6Za kćeri Selofhadove odredi Gospod ovo: Neka se udaju za koga hoće. Ali smiju se udati samo u porodici svojega očinskog plemena.
Brojevi 36,7Da ne prijeđe baština sinova Izraelovih od jednoga plemena na drugo, jer svi sinovi Izraelovi imaju dobiti baštinu svojega očinskog plemena.
Brojevi 36,8Zato moraju sve djevojke, kojima dopadne baština u kojem plemenu izraelskom, udati se za koga iz porodice svojega očinskog plemena, da sinovi Izraelovi održe baštinu očinsku,
Brojevi 36,9I da ne prijeđe baština od jednoga plemena na drugo; jer svako pleme sinova Izraelovih ima dobiti svoju baštinu."
Brojevi 36,10Kako je bio Gospod zapovjedio Mojsija, tako učiniše kćeri Selofhadove.
Brojevi 36,11Jer Mahla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, kćeri Selofhadove, udadoše se za sinove stričeva svojih.
Brojevi 36,12Udadoše se dakle u porodice sinova Manaseha, sina Josipova. Tako osta baština njihova a plemenu, kojemu je pripadala porodica oca njihova.
Brojevi 36,13To su zapovijedi i pravne odredbe, što ih Gospod dade preko Mojsija sinovima Izraelovim na poljanama moapskim na Jordanu, naprema Jerihu.
Brojevi 36,1 Tada pristupe obiteljski glavari od roda sinova Gileada, sina Makirova, sina Manašeova, jednoga roda Josipovih sinova, te pred Mojsijem i starješinama, glavarima obitelji,
Brojevi 36,2reknu: "Jahve je naredio našemu gospodaru da kockom dade ovu zemlju u baštinu Izraelcima; nadalje, našem je gospodaru naredio Jahve da baštinu našega brata Selofhada dade njegovim kćerima.
Brojevi 36,3Ali ako se one udaju za koga iz drugog izraelskoga plemena, onda će njihova baština biti otrgnuta od naše djedovske baštine i biti priključena baštini plemena kojemu one pripadnu. Tako će se okrnjiti baština koja kockom pripadne nama.
Brojevi 36,4A kada nastupi jubilej Izraelcima, baština će se tih žena dodati baštini plemena kojemu pripadnu. Tako će njihova baština biti oduzeta od baštine našega pradjedovskog plemena.
Brojevi 36,5I po zapovijedi Jahvinoj Mojsije naredi Izraelcima: "Pleme Josipovih sinova pravo govori.
Brojevi 36,6Ovo naređuje Jahve za Selofhadove kćeri: Neka se one udaju za onoga koji im se učini dobar, samo neka se udaju u rod svoga očinskoga plemena.
Brojevi 36,7Baština Izraelaca ne smije se prenositi iz jednoga plemena u drugo; i svaki Izraelac mora ostati privezan uz pradjedovsku baštinu svoga plemena.
Brojevi 36,8Zato se svaka djevojka koja steče baštinu u izraelskim plemenima mora udati za nekoga u plemenu kojemu pripada rod joj očev, tako da bi svaki Izraelac sačuvao baštinu svoga oca.
Brojevi 36,9Tako se baština neće prenositi iz jednoga plemena u drugo, nego će svako izraelsko pleme prianjati uza svoju baštinu.
Brojevi 36,10Kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su i učinile kćeri Selofhadove:
Brojevi 36,11Mahla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, kćeri Selofhadove, udaše se za sinove svojih stričeva.
Brojevi 36,12Kako su se udale u rod potomstva Manašea, Josipova sina, njihova je baština ostala u plemenu kojemu pripadaše rod im očev.
Brojevi 36,13To su zapovijedi i zakoni koje je Jahve preko Mojsija izdao Izraelcima na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu.
Brojevi 36,1Tad se predstaviše poglavari klana sinova iz Galada, sinovi Makirovi, sinovi Manasejevi, jedan od zadruga sinova Josipovih.
Brojevi 36,2Oni uzeše riječ pred Mojsijem i pred odgovornima, poglavarima plemena sinova Izraelovih ` GOSPOD, rekoše oni, je zapovjedio mojem gospodaru da dade zemlju sinovima Izraelovim dijeleći ju ždrijebom. I moj gospodar je primio od GOSPODA zapovijed da dadne baštinu našeg brata Selofehada njegovim kćerima .
Brojevi 36,3No, ako one uzmu čovjeka iz nekog drugog plemena sinova Izraelovih, njihova baština bit će oduzeta iz baštine naših očeva i dodat će se onom plemenu u koje će one ući; ona će biti oduzeta od dijela baštine koja nam je pripala.
Brojevi 36,4Kad bude došla za sinove Izraelove godina jubileja, njihova baština bit će pripojena onoj od plemena u koje će one ući i bit će odvojena od baštine plemena naših otaca. `
Brojevi 36,5A Mojsije, po zapovijedi GOSPODOVOJ, dade sinovima Izraelovim slijedeće upute: ` Sinovi plemena Josipovog imaju pravo.
Brojevi 36,6Evo dakle zapovijedi koju daje GOSPOD glede kćeri Selofehadovih: one će se udati za onoga koji im odgovara pod uvjetom da to bude jedan čovjek iz plemena njihovog oca.
Brojevi 36,7Tako među sinovima Izraelovim jedna baština neće prijeći iz jednog plemena u drugo; sinovi Izraelovi ostat će svaki spojen s baštinom plemena svojih otaca.
Brojevi 36,8Svaka kćer koja bude baštinila jedan dio u jednom od plemena sinova Izraelovih moći će se udati samo za čovjeka iz zadruge plemena njenog oca. Tako svaki od sinova Izraelovih posjedovat će baštinu svojih otaca.
Brojevi 36,9Jedna baština neće prijeći iz jednog u drugo pleme, već će plemena sinova Izraelovih ostati privržena svako svojoj baštini. `
Brojevi 36,10Kćeri Selofehadove učiniše kao što to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 36,11Mahla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, kćeri Selofehadove, udat će se za sinove svojih stričeva.
Brojevi 36,12One će se dakle udati za ljude koji pripadaju obiteljima sinova Manaseja, sina Josipova. A njihova baština ostat će u plemenu kojem pripadaše zadruga njihovog oca.
Brojevi 36,13Takve su zapovijedi i propisi koje GOSPOD propisa sinovima Izraelovim po posredništvu Mojsijevom, u ravnicama Moaba, na obali Jordana, u visini Jerihona.
4. Mojsijeva 36,1Tada pristupiše starješine iz porodice sinova Galada sina Mahira sina Manasijina od plemena sinova Josifovijeh, i rekoše pred Mojsijem i pred knezovima, glavarima od domova otačkih među sinovima Izrailjevijem,
4. Mojsijeva 36,2I govoriše: gospodaru našemu zapovjedi Gospod da podijeli ždrijebom zemlju u našljedstvo sinovima Izrailjevijem; i gospodar naš ima zapovijest od Gospoda da da našljedstvo Salpada brata našega kćerima njegovijem.
4. Mojsijeva 36,3Ako se one udadu za koga iz drugoga plemena sinova Izrailjevijeh, onda će se našljedstvo njihovo otkupiti od našljedstva otaca naših i dodaće se našljedstvu onoga plemena u koje se udadu, i tako će se dio naš okrnjiti.
4. Mojsijeva 36,4I kad bude oprosna godina sinovima Izrailjevijem, opet će ostati našljedstvo njihovo s našljedstvom onoga plemena u koje se budu udale, i tako će od našljedstva plemena otaca naših ostati otkinuto našljedstvo njihovo.
4. Mojsijeva 36,5Tada zapovjedi Mojsije sinovima Izrailjevijem po zapovijesti Gospodnjoj govoreći: pravo govori pleme sinova Josifovijeh.
4. Mojsijeva 36,6Ovo zapovjedi Gospod za kćeri Salpadove i reče: neka se udadu za koga im bude volja, ali u porodici plemena svojega neka se udadu.
4. Mojsijeva 36,7Da se ne bi prenosilo našljedstvo sinova Izrailjevijeh od jednoga plemena na drugo; jer će sinovi Izrailjevi držati svaki našljedstvo plemena otaca svojih.
4. Mojsijeva 36,8I svaka kći u plemenima sinova Izrailjevijeh kojoj dopadne našljedstvo, neka se udaje za koga iz porodice plemena oca svojega, da bi sinovi Izrailjevi držali svaki našljedstvo otaca svojih,
4. Mojsijeva 36,9Da se ne bi prenosilo našljedstvo od jednoga plemena sinova Izrailjevijeh da drži svoje našljedstvo.
4. Mojsijeva 36,10Kako zapovjedi Gospod Mojsiju, tako učiniše kćeri Salpadove.
4. Mojsijeva 36,11Jer Mala i Tersa i Egla i Melha i Nuja, kćeri Salpadove, udadoše se za sinove stričeva svojih,
4. Mojsijeva 36,12U porodice sinova Manasije sina Josifova udadoše se, i osta našljedstvo njihovo u plemenu porodice oca njihova.
4. Mojsijeva 36,13To su zapovijesti i zakoni, koje zapovjedi Gospod preko Mojsija sinovima Izrailjevijem u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje