Tražilica


Ponovljeni zakon 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 16,1Pazi na mjesec abib i svetkuj Pashu u čast Gospodu, Bogu svojemu, jer u mjesecu abibu izveo te je Gospod, Bog tvoj, iz Egipta noću.
Ponovljeni zakon 16,2Zakolji kao žrtvu Pashalnu u čast Gospodu, Bogu svojemu, ovce i goveda na mjestu, koje izabere Gospod za prebivalište imenu svojemu!
Ponovljeni zakon 16,3Ne jedi s njom ništa kvasno! Sedam dana jedi s njom kruhove nekvasne, kruh nevolje, jer si u hitnji nagloj izašao iz zemlje egipatske, da se spominješ dana izlaska svojega iz zemlje egipatske, dok si god živ!
Ponovljeni zakon 16,4Sedam dana ne smije se naći u tebe nikakav kvasac u cijelom području tvojemu. Od mesa, što ga žrtvuješ uvečer prvoga dana, ne smije preostati ništa do jutra.
Ponovljeni zakon 16,5Ne smiješ žrtvovati Pashalno janje u kojem od svojih mjesta, što ti ih dadne Gospod, Bog tvoj,
Ponovljeni zakon 16,6Nego samo na mjestu, koje izabere Gospod, Bog tvoj, za prebivalište imenu svojemu. Tamo kolji Pashalno janje navečer o sunčanom zalasku, u vrijeme, kad bi izašao iz Egipta!
Ponovljeni zakon 16,7Peci i jedi ga na mjestu, koje izabere sebi Gospod, Bog tvoj i Drugoga jutra možeš se povratiti kući.
Ponovljeni zakon 16,8Šest dana jedi nekvasan kruh! Sedmi dan neka bude svečani sastanak u čast Gospodu, Bogu tvojemu! Tada ne smiješ obavljati nikakva posla.
Ponovljeni zakon 16,9Sedam tjedana nabroji sebi! Od dana, kad se stavi srp na žito, počni brojiti sedam tjedana!
Ponovljeni zakon 16,10Tada svetkuj blagdan tjedana u čast Gospodu, Bogu svoje mu, s dragovoljnim darovima, što ih daruje ruka tvoja kolikogod može, kako te blagoslovi Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 16,11Veseli se na mjestu, koje izabra Gospod, Bog tvoj, kao prebivalište imenu svojemu, pred Gospodom, Bogom svojim, ti, sin tvoj i kći tvoja, sluga tvoj i sluškinja tvoja, Levit, koji živi u mjestima tvojim, i stranac, i udovica i sirota, koji stanuju kod tebe!
Ponovljeni zakon 16,12Pomisli na to, da si i ti bio rob U Egiptu! Zato drži točno ove zakone!
Ponovljeni zakon 16,13Sedam dana svetkuj blagdan sjenica, kad skupiš prihod s gumna i iz tijeska svojega!
Ponovljeni zakon 16,14Veseli se na ovaj blagdan, ti, sin tvoj i kći tvoja, sluga tvoj i sluškinja tvoja, Levit i stranac, udovica i sirota, koji borave u mjestima tvojim!
Ponovljeni zakon 16,15Sedam dana svetkuj blagdan u čast Gospodu, Bogu svojemu, na mjestu, što ga izabere Gospod i Jer Gospod, Bog tvoj, blagoslovit će te kod cijele tvoje žetve i kod svih poslova tvojih. Zato budi veseo!
Ponovljeni zakon 16,16Triput u godini neka se prikažu svi tvoji muški pred Gospodom, Bogom tvojim, na mjestu, koje izabere sebi: "na blagdan nekvasnih kruhova, na blagdan tjedana i na blagdan sjenica! Nitko neka se ne prikaže pred Gospodom praznih ruku!
Ponovljeni zakon 16,17Svaki neka donese, što može dati, kako te je blagoslovio Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 16,18Postavi sebi suce i glavare u svim mjestima, što ti ih dadne Gospod, Bog tvoj, za svako pleme tvoje, da sude pravedno narod!
Ponovljeni zakon 16,19Ne iskrivljuj pravice! Ne gledaj na osobu i ne primaj mita, jer mito zasljepljuje oči najmudrijima i preokreću riječi pravednima.
Ponovljeni zakon 16,20Imaj jedino i samo pravicu pred očima, da dugo živiš i posjedneš zemlju, koju ti dadne Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 16,21Ne sadi sebi svetoga drveta uz žrtvenik Gospoda, Boga svojega, što ćeš ga podići!
Ponovljeni zakon 16,22Ne postavljaj sebi stupova likova idolskih, jer ih mrzi Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 16,1 Drži mjesec Abib i slavi Pashu u čast Jahvi, Bogu svome, jer te Jahve, Bog tvoj, u mjesecu Abibu izveo noću iz Egipta.
Ponovljeni zakon 16,2Kao pashu u čast Jahvi, Bogu svome, žrtvuj ovce i goveda u mjestu koje Jahve odabere da u njemu nastani ime svoje.
Ponovljeni zakon 16,3Ništa ukvasano nemoj s njome jesti; nego sedam dana jedi beskvasan kruh - kruh nevoljnički - budući da si u žurbi izišao iz zemlje egipatske: da se svega svog vijeka sjećaš dana kad si izišao iz zemlje egipatske.
Ponovljeni zakon 16,4Neka se sedam dana u tebe ne vidi kvasac na svemu tvome području i ništa od mesa žrtve što je zakolješ navečer prvoga dana ne smije ostati preko noći do jutra.
Ponovljeni zakon 16,5Nije ti dopušteno žrtvovati pashu u bilo kojem gradu što ti ga dadne Jahve, Bog tvoj,
Ponovljeni zakon 16,6nego u mjestu koje odabere Jahve, Bog tvoj, da ondje nastani ime svoje; samo tu žrtvuj pashu u predvečerje, o zalasku sunca, jer u to si vrijeme izišao iz Egipta.
Ponovljeni zakon 16,7Skuhaj je i pojedi na mjestu koje odabere Jahve, Bog tvoj. Ujutro se onda okreni i zaputi svojim šatorima.
Ponovljeni zakon 16,8Šest dana jedi beskvasan kruh, a sedmoga dana neka bude svečani zbor u čast Jahvi, Bogu tvome. Posla nikakva ne radi!
Ponovljeni zakon 16,9Nabroj sedam tjedana; a tih sedam tjedana uzmi brojiti kad srp počne žeti klasje.
Ponovljeni zakon 16,10Tada drži Blagdan sedmica u čast Jahvi, Bogu svome, prinoseći dragovoljni prinos iz svoje ruke, kako te već Jahve, Bog tvoj, bude blagoslovio.
Ponovljeni zakon 16,11I proveseli se tada u nazočnosti Jahve, Boga svoga - na mjestu što ga Jahve, Bog tvoj, odabere da ondje nastani ime svoje - ti, sin tvoj i kći tvoja, sluga tvoj i sluškinja tvoja, levit koji bude u tvome gradu, došljak, sirota i udovica što budu kod tebe.
Ponovljeni zakon 16,12Sjećaj se da si i sam bio rob u Egiptu. Zato drži i vrši ove uredbe.
Ponovljeni zakon 16,13Blagdan sjenica slavi sedam dana pošto pokupiš plodove sa svoga gumna i iz svoga badnja.
Ponovljeni zakon 16,14Proveseli se na svoj blagdan ti, sin tvoj, kći tvoja, sluga tvoj, sluškinja tvoja, levit i došljak, sirota i udovica što se nađe u tvome gradu.
Ponovljeni zakon 16,15Svetkuj u čast Jahvi, Bogu svome, sedam dana na mjestu koje odabere Jahve, jer će te Jahve, Bog tvoj, blagoslovom obasipati u svim tvojim žetvama, u svakom poslu ruku tvojih, da budeš potpuno veseo.
Ponovljeni zakon 16,16Triput u godini neka se pokažu svi tvoji muškarci pred Jahvom, Bogom tvojim, na mjestu koje on odabere: na Blagdan beskvasnog kruha, na Blagdan sedmica i na Blagdan sjenica. Ali neka nitko ne dođe pred Jahvu praznih ruku,
Ponovljeni zakon 16,17nego neka svatko prinese što može, prema blagoslovu koji ti je udijelio Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 16,18U svakom gradu koji ti dade Jahve, Bog tvoj, postavi suce i nadglednike za svoja plemena da narodom pravedno upravljaju.
Ponovljeni zakon 16,19Ne iskrivljuj pravde; ne budi pristran; ne primaj mita, jer mito zasljepljuje oči mudrih, a ugrožava stvar pravednih.
Ponovljeni zakon 16,20Teži za samom pravdom, da dugo živiš i zaposjedneš zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.
Ponovljeni zakon 16,21Ne postavljaj ašere ni od kakva drveta oko žrtvenika Jahve, Boga svoga, koji podigneš;
Ponovljeni zakon 16,22i ne podiži stupova, jer su na zazor Jahvi, Bogu tvome.
Deuteronom 16,1Održavaj mjesec Klasova, i slavi *Pashu za GOSPODA svojeg Boga, jer mjesec je Klasova onaj u koji te GOSPOD Bog tvoj izveo iz Egipta, noću.
Deuteronom 16,2Činit ćeš *žrtvu Pashe za GOSPODA Boga svojeg, s krupnom i stinom stokom, na mjestu koje GOSPOD bude izabrao za boraviti *ime svoje.
Deuteronom 16,3U tom objedu nećeš jesti kruha uskislog, tijekom sedam dana, ti ćeš jesti *beskvasni kruh - kruh sirotinje, jer u žurbi si ti izišao iz Egipta - da se sjetiš, svakog dana svojeg života, dana kad si izišao iz Egipta.
Deuteronom 16,4Neće se vidjeti kvasa kod tebe, u svoj tvojoj zemlji, tijekom sedam dana; a meso, koje ti budeš zaklao uvečer prvog dana, ništa neće prenoćiti do jutra.
Deuteronom 16,5Ti nećeš moći činiti žrtvovanja za Pashu u jednom od gradova što GOSPOD Bog tvoj ti daje:
Deuteronom 16,6nego samo u mjestu izabranom od GOSPODA Boga tvojega za staviti boraviti svoje ime kad ćeš ti činiti žrtvu za Pashu, uvečer, u smiraj sunca, u točno vrijeme kad si ti izišao iz Egipta.
Deuteronom 16,7Ti ćeš staviti peći životinju, jest ćeš ju na mjesti što ga je GOSPOD Bog tvoj izabrao, a ujutro ti ćeš se okrenuti za otići k šatorima svojim.
Deuteronom 16,8Tijekom šest dana, jest ćeš kruh bez kvasa; sedmog dana, bit će to završetak blagdana za GOSPODA Boga tvojega. Ti nećeš obavljati nikakvog rada.
Deuteronom 16,9Računat ćeš sedam tjedana; počevši od dana kad se počne žnjeti žetva ti ćeš početi računati sedam tjedana.
Deuteronom 16,10Potom slavit ćeš ti blagdan Tjedana za GOSPODA Boga svojega, donoseći svojevoljne darove prema mjeri blagoslova kojim te GOSPOD Bog tvoj ispunio.
Deuteronom 16,11Na mjestu koje GOSPOD Bog tvoj bude izabrao za staviti boraviti *ima svoje, ti ćeš biti radostan pred GOSPODOM Bogom svojim, sa svojim sinom, svojom kćerkom, slugom svojim i sluškinjom svojom, * levitom koji je u gradovima tvojim, izbjeglicom i udovicom koji su usred tebe.
Deuteronom 16,12Sjetit ćeš se ti da u Egiptu ti biješe robom, čuvat ćeš ti njegove zakone i primijenjivati ih.
Deuteronom 16,13Glede blagdana Šatora, ti ćeš ih slaviti tijekom sedam dana kad budeš unio sve što ti je priteklo s tvojeg gumna i tvoje prese.
Deuteronom 16,14Bit ćeš radostan na svoj blagdan sa sinom svojim, svojom kćerkom, slugom svojim, svojom sluškinjom, *levitom, izbjeglicom, siročetom i udovicom koji su u gradovima tvojim.
Deuteronom 16,15Tijekom 7 dana, ići ćeš na hodočašće za GOSPODA Boga svojega na mjesto koje ti GOSPOD bude izabrao, jer GOSPOD Bog tvoj će te blagosloviti u svim proizvodima tla tvojega i u svim tvojim radnjama; i ti ćeš biti samo radostan,
Deuteronom 16,16Tri puta godišnje, svi ljudi ići će vidjeti lice GOSPODA svojeg Boga na mjestu koje on bude izabrao: za hodočašće *Beskvasnih kruhova, Tjedana i Šatora. Neće se ići vidjeti lice GOSPODOVO praznih ruku:
Deuteronom 16,17svatko će načiniti jednu ponudu svojim rukama slijedeći blagoslov kojçi ti je dao GOSPOD Bog tvoj.
Deuteronom 16,18Ti ćeš za plemena svoj dati sudce i povjerenike u svim gradovima koje ti GOSPOD Bog tvoj daje; i, oni će pravedno vršiti svoju nadležnost nad pukom.
Deuteronom 16,19Ti nećeš zastranjivati s pravdom, nećeš imati pristranosti, nećeš prihvaćati poklona, jer poklon zasljepljuje oči mudrima i kvari stvar pravednih.
Deuteronom 16,20Tražit ćeš pravdu, samo pravdu, da bi živio i zaposjeo zemlju koju ti je GOSPOD Bog tvoj dao .
Deuteronom 16,21Za sebe ti nećeš zasaditi nikakav drveni kolac pokraj *oltara koji ćeš podići za GOSPODA svojeg Boga.
Deuteronom 16,22Nećeš podići za sebe ni jednu od stela koje GOSPOD Bog tvoj mrzi.
5. Mojsijeva 16,1Drži mjesec Aviv, te slavi pashu Gospodu Bogu svojemu, jer mjeseca Aviva izveo te je Gospod Bog tvoj iz Misira noću.
5. Mojsijeva 16,2I zakolji pashu Gospodu Bogu svojemu, od krupne i sitne stoke, na mjestu koje izabere Gospod da ondje nastani ime svoje.
5. Mojsijeva 16,3Ne jedi s njom hljeba kiseloga; sedam dana jedi s njom prijesan hljeb, hljeb nevoljnički, jer si hiteći izašao iz zemlje Misirske, pa da se opominješ dana kad si izašao iz Misira, dok si god živ.
5. Mojsijeva 16,4I da se ne vidi u tebe kvasac za sedam dana nigdje među granicama tvojim, i da ne ostane preko noć ništa do jutra od mesa koje zakolješ prvi dan uveče.
5. Mojsijeva 16,5Ne možeš klati pashe na svakom mjestu svom koji ti da Gospod Bog tvoj;
5. Mojsijeva 16,6Nego na mjestu koje izabere Gospod Bog tvoj da ondje nastani ime svoje, ondje kolji pashu uveče o sunčanom zahodu u isto vrijeme kad si pošao iz Misira.
5. Mojsijeva 16,7A peci je i jedi na mjestu koje izabere Gospod Bog tvoj; i sjutradan vrativši se idi u svoje šatore.
5. Mojsijeva 16,8Šest dana jedi prijesne hljebove, a sedmi dan da je praznik Gospodnji, tada ne radi ništa.
5. Mojsijeva 16,9Sedam nedjelja nabroj; kad stane srp raditi po ljetini, onda počni brojiti sedam nedjelja.
5. Mojsijeva 16,10Tada praznuj praznik nedjelja Gospodu Bogu svojemu; što možeš prinositi dragovoljno kako te bude blagoslovio Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 16,11I veseli se pred Gospodom Bogom svojim ti i sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit koji bude u mjestu tvojem, i došljak i sirota i udovica, što budu kod tebe, na mjestu koje izabere Gospod Bog tvoj da ondje nastani ime svoje.
5. Mojsijeva 16,12I opominji se da si bio rob u Misiru, te čuvaj i tvori uredbe ove.
5. Mojsijeva 16,13Praznik sjenica praznuj sedam dana, kad zbereš s gumna svojega i iz kace svoje.
5. Mojsijeva 16,14I veseli se na praznik svoj ti i sin tvoj i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit i došljak i sirota i udovica, što budu u mjestu tvojem.
5. Mojsijeva 16,15Sedam dana praznuj praznik Gospodu Bogu svojemu na mjestu koje izabere Gospod, kad te blagoslovi Gospod Bog tvoj u svakoj ljetini tvojoj i u svakom poslu ruku tvojih; i budi veseo.
5. Mojsijeva 16,16Tri puta u godini neka dođe svako muško pred Gospoda Boga tvojega na mjesto koje izabere: na praznik prijesnijeh hljebova, na praznik nedjelja i na praznik sjenica, ali niko da ne dođe prazan pred Gospoda;
5. Mojsijeva 16,17Nego svaki s darom od onoga što ima, prema blagoslovu Gospoda Boga tvojega kojim te je darivao.
5. Mojsijeva 16,18Sudije i upravitelje postavi sebi po svijem mjestima koja ti da Gospod Bog tvoj po plemenima tvojim, i neka sude narodu pravo.
5. Mojsijeva 16,19Ne izvrći pravde i ne gledaj ko je ko; ne primaj poklona; jer poklon zašljepljuje oči mudrima i izvrće riječi pravednima.
5. Mojsijeva 16,20Sasvijem idi za pravdom, da bi bio živ i naslijedio zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 16,21Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš;
5. Mojsijeva 16,22I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje