Tražilica


Jošua 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 4,1Kad sav narod sretno prijeđe preko Jordana, dade Gospod Jošui ovu zapovijed:
Jošua 4,2Izaberite sebi između naroda dvanaest ljudi, od svakoga plemena po jednoga čovjeka,
Jošua 4,3I zapovjedite im: "Uzmite odande, isred Jordana, s mjesta gdje su stajale noge svećenika dvanaest kamenova, ponesite ih sa sobom i metnite ih u taborištu gdje ćete noćas prenoćiti!"
Jošua 4,4Tada pozva Jošua dvanaest ljudi, što ih je bio odredio između sinova Izraelovih, iz svakoga plemena po jednoga čovjeka,
Jošua 4,5I zapovjedi im: "Idite tamo pred kovčeg Gospoda, Boga svojega, u sredinu Jordana, i uzmite svaki sebi po jedan kamen na rame, prema broju plemena Izraelovih,
Jošua 4,6Za spomenik među vama Ako vas onda djeca vaša u budućnosti zapitaju: Što vam znače ovi kamenovi?
Jošua 4,7Odgovorite im: Voda Jordana prestade teći pred kovčegom zavjeta Gospodnjega, kad je prelazio preko Jordana. Ovi kamenovi imaju biti sinovima Izraelovim vječni spomenik, da je voda Jordana prestala teći."
Jošua 4,8Sinovi Izraelovi učiniše tako, kako im je bio zapovjedio Jošua. Uzeše dvanaest kamenova isred Jordana, kako je bio Gospod rekao Jošui, prema broju plemena Izraelovih, donesoše ih sa sobom u taborište i metnuše ih ondje.
Jošua 4,9A dvanaest drugih kamenova postavi Jošua usred Jordana na mjestu, gdje su bile stajale noge svećenika, koji su nosili kovčeg zavjetni. Oni se još nalaze tamo do današnjega dana.
Jošua 4,10Svećenici, koji su nosili kovčeg, bili su ostali stojeći usred Jordana, dok se nije svršilo sve, što je bio Gospod zapovjedio Jošui da kaže narodu i što je bio Mojsije naložio Jošui. A narod je brzo prešao.
Jošua 4,11Kad je sav narod bio prešao, prijeđe i kovčeg Gospodnji i svećenici pred svim narodom.
Jošua 4,12Rubenovci i Gadovci i polovina plemena Manasehova prijeđoše naoružani na čelu sinova Izraelovih, kao što im je bio zapovjedio Mojsije.
Jošua 4,13Oko četrdeset tisuća naoružanih ljudi prijeđe pred Gospodom u boj na poljanu kod Jeriha.
Jošua 4,14Taj dan učini Gospod Jošuu velikim pred svim Izraelom, tako da su imali strahopoštovanje pred njim za cijeloga života njegova kao što su bili imali strahopoštovanje pred Mojsijem.
Jošua 4,15Tada zapovjedi Gospod Jošui:
Jošua 4,16"Zapovjedi svećenicima, koji nose kovčeg zakona, neka izađu iz Jordana!"
Jošua 4,17I zapovjedi Jošua svećenicima: "Izađite iz Jordana!
Jošua 4,18Tako izađoše svećenici, koji su nosili kovčeg zavjeta Gospodnjega, iz sredine Jordana. Jedva dotakoše stope svećenika suhu zemlju, vrati se tada voda Jordana opet na mjesto svoje i prijeđe kao prije posvuda preko obala.
Jošua 4,19Narod izađe iz Jordana deseti dan prvoga mjeseca i utabori se u Gilgali na istočnoj međi Jeriha.
Jošua 4,20A onih dvanaest kamenova, što su ih bili uzeli sa sobom iz Jordana, postavi Jošua u Gilgali.
Jošua 4,21A sinovima Izraelovim reče: "Ako djeca vaša poslije zapitaju oce svoje: Što znače ovi kamenovi?
Jošua 4,22Tada obavijestite djecu svoju ovako: Suhom nogom prijeđe ovdje Izrael preko Jordana,
Jošua 4,23Jer Gospod, Bog vaš, osuši odu Jordana zbog vas, dok prijeđoste, kao što je učinio Gospod, Bog vaš, od Crvenoga mora, koje osuši zbog nas, dok prijeđosmo;
Jošua 4,24Jer svi narodi zemlje imaju spoznati, da je ruka Gospodnja jaka, i vi se imate vazda bojati Gospoda, Boga svojega."
Jošua 4,1 Pošto je sav narod prešao preko Jordana, reče Jahve Jošui:
Jošua 4,2"Izaberite iz naroda dvanaest ljudi, od svakoga plemena po jednoga,
Jošua 4,3i zapovjedite im: `Dignite odavde, iz sredine Jordana - s mjesta gdje stoje noge svećenika - dvanaest kamenova koje ćete ponijeti sa sobom i položiti na mjestu gdje budete noćas prenoćili.`
Jošua 4,4Tada pozva Jošua dvanaest ljudi koje je bio izabrao između sinova Izraelovih, iz svakoga plemena po jednoga čovjeka,
Jošua 4,5i reče im: "Idite pred Kovčeg Jahve, Boga svoga, u sredinu Jordana, i neka svaki donese na svojim ramenima po jedan kamen prema broju plemena Izraelovih.
Jošua 4,6To će biti na spomen među vama. Kad vas jednoga dana budu pitala vaša djeca: `Što vam znače ovi kamenovi?`
Jošua 4,7reći ćete im: `Voda se Jordana razdijelila pred Kovčegom saveza Jahvina kad je prelazio preko Jordana.` I ovo će kamenje biti vječni spomen sinovima Izraelovim.
Jošua 4,8Izraelci učine kako im je zapovjedio Jošua, uzmu dvanaest kamenova iz sredine Jordana, prema broju plemena Izraelovih, kako je Jahve naredio Jošui: prenesu ih do svoga noćišta i polože ondje.
Jošua 4,9Zatim Jošua postavi usred Jordana dvanaest kamenova na mjesta gdje su stajale noge svećenika koji su nosili Kovčeg saveza. Ondje stoje i danas.
Jošua 4,10Svećenici koji su nosili Kovčeg saveza stajali su usred Jordana, sve dok se nije izvršilo sve što je Jahve zapovjedio Jošui da narod izvrši, sasvim onako kao što Mojsije bijaše naredio Jošui. A narod je žurno prelazio.
Jošua 4,11Pošto je sav narod prešao, prijeđu i svećenici s Kovčegom saveza Jahvina i krenu pred narodom.
Jošua 4,12Tada sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manašeova u bojnoj opremi stanu na čelo sinova Izraelovih, kao što im bijaše zapovjedio Mojsije.
Jošua 4,13Oko četrdeset tisuća naoružanih ljudi prešlo je pred Jahvom da se bori na Jerihonskim poljanama.
Jošua 4,14Toga dana uzvisi Jahve Jošuu pred svim Izraelom i svi ga se bojahu, kao nekoć Mojsija, u sve dane njegova života.
Jošua 4,15Jahve reče Jošui:
Jošua 4,16"Zapovjedi svećenicima koji nose Kovčeg saveza neka izađu iz Jordana.
Jošua 4,17Tada Jošua zapovjedi svećenicima: "Izađite iz Jordana!
Jošua 4,18A čim su svećenici koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina izašli isred Jordana i stali nogama na suho, vrate se vode Jordana na svoje mjesto i poteku kao i prije preko svojih obala.
Jošua 4,19Narod je izašao iz Jordana desetog dana prvoga mjeseca. Tada se utaborio u Gilgalu, istočno od Jerihona.
Jošua 4,20A onih dvanaest kamenova što su ih uzeli sa sobom iz Jordana, Jošua postavi u Gilgalu.
Jošua 4,21Tada reče Izraelcima: "Ako potomci vaši upitaju jednoga dana svoje očeve: `Što znači ovo kamenje?` -
Jošua 4,22vi ih poučite ovako: `Izrael je ovdje po suhu prešao preko Jordana
Jošua 4,23jer je Jahve, Bog vaš, osušio pred vama vodu Jordana dok ne prijeđoste, kao što je učinio Jahve, Bog vaš, s Morem crvenim kad ga je osušio pred nama dok ne prijeđosmo.
Jošua 4,24A sve to, da bi znali svi narodi zemlje koliko je moćna ruka Jahvina, i vi sami da se svagda bojite Jahve, Boga svoga.`"

Jošua 4,1No, čim sav narod bi završio prelaziti Jordan, GOSPOD reče Jošui:
Jošua 4,2Uzmite dvanaest ljudi u puku, jednog čovjeka za svako pleme
Jošua 4,3i zapovjedite im: Ponesite odavde, izsred Jordana, s mjesta gdje noge svećenika su se zaustavile, dvanaest kamenova; prenijet će te ih sa sobom i položit će te ih na postaji gdje će te provesti. “
Jošua 4,4Potom Jošua pozva dvanaest ljudi koje bijaše označio između sinova Izraelovih, jedan čovjek za svako pleme,
Jošua 4,5a Jošua im reče: ” Pođite ispred *kovčega GOSPODOVA, vašeg Boga, prema sredini Jordana i nek svatko natovari jedan kamen na svoja pleća prema broju plemena sinova Izraelovih
Jošua 4,6da bi to bilo znakom usred vas. Kad vas sutra vaši sinovi budu upitali: Što znače za vašti kamenovi?
Jošua 4,7Vi će te njima reći: To je zato što vode Jordana bijahu presječene pred kovčegom saveza GOSPODOVOG kad on prijeđe u Jordan! Vode Jordana su bile presječene, a to kamenje bit će podsjetnik vječni sinovima Izraelovim. “
Jošua 4,8To je bilo kako učiniše sinovi Izraelovi ono što im bijaše zapovjedi o Jošua: oni odnesoše dvanaest kamenova iz sredine Jordana, kako to GOSPOD bijaše rekao Jošui, prema broju plemena Izraelovih sinova i oni ih prevedoše sa sobom sve do postaje gdje ih odložiše.
Jošua 4,9Jošua dade uspraviti dvanaest kamenova usred Jordana na mjestu gdje svećenici koji nosiše kovčeg saveza bijahu stali nogama, i oni su ondje sve do danas.
Jošua 4,10svećenici koji nosiše kovčeg zaustaviše se u sred Jordana sve dok ne bi potpuno izvršena riječ što ju GOSPOD bijaše propisao Jošui reći puku, prema svemu što Mojsije bijaše propisao Jošui, a puk se požuri prijeći.
Jošua 4,11A, kad sav puk bijaše završio prelaziti, kovčeg GOSPODOV prođe, kao i svećenici, pred pukom.
Jošua 4,12Prođoše ispred sinova Izraelovih sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polu-pleme Manasejevo, u bojnom poretku, prema onom što im bijaše rekao Mojsije:
Jošua 4,13otprilike 40.000 ljudi lakog pješaštva prođe ispred GOSPODA za boj, prema stepama Jerihona .
Jošua 4,14U onaj dan uzveliča GOSPOD Jošuu u očima sveg Izaraela i bojaše ga se kao što su se Mojsija bojali svih dana njegova života.
Jošua 4,15Tad GOSPOD reče Jošui:
Jošua 4,16” Zapovjedi svećenicima koji nose kovčeg *isprave da se uspnu iz Jordana. “
Jošua 4,17I Jošua zapovjedi svećenicima: ” Uspnite se iz Jorana. “
Jošua 4,18A, kad svećenici koji nosiše kovčeg saveza GOSPODOVOG uspeše se izsred Jordana - čim se taban stopala svećenićkih bi odvojio za dohvatiti suhu zemlju -, vode Jordana vratiše se na svoje mjesto i potekoše, kao prije, uzduž svojih obala.
Jošua 4,19Puk se uspe iz Jordana desetog prvog mjeseca i taborova u Gilgal, na krajnjem istoku Jerihona.
Jošua 4,20Što se tiče onih dvanaest kamenova koji bijahu uzeti iz Jordana, Jošua ih dade uspraviti u Gilgalu.
Jošua 4,21Potom on kaza sinovima Izraelovim: ” Kad sutra vaši sinovi budu pitali očeve svoješto znače ti kamenovi?
Jošua 4,22Vi će te to priopćiti svojim sinovima govoreći: Izrael je ovdje prešao Jordan po suhom;
Jošua 4,23GOSPOD, Bog vaš, je isušio pred vama vode Jordana sve dok vi ne bijaste prošli kao što GOSPOD, Bog vaš to bijaše učio s *Trstikovim morem koje isuši pred nama sve dok mi ne bijašmo prošli,
Jošua 4,24da bi svi narodi svijeta znali kako je snažna ruka GOSPODOVA, da biste se vi bojali GOSPODA, svojeg Boga, svaki dan. “
Isus Navin 4,1A kad sav narod prijeđe preko Jordana, reče Gospod Isusu govoreći:
Isus Navin 4,2Izberite iz naroda dvanaest ljudi, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena,
Isus Navin 4,3I zapovjedite im i recite: uzmite odavde, isred Jordana, s mjesta gdje stoje nogama svojim sveštenici, dvanaest kamena, i odnesite ih sa sobom, i metnite ih ondje gdje ćete noćas noćiti.
Isus Navin 4,4Tada dozva Isus dvanaest ljudi, koje bješe odredio između sinova Izrailjevih, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena.
Isus Navin 4,5I reče im Isus: idite pred kovčeg Gospoda Boga svojega usred Jordana, i uzmite svaki po jedan kamen na rame svoje, prema broju plemena sinova Izrailjevih,
Isus Navin 4,6Da bude znak među vama. Kad vas poslije zapitaju sinovi vaši govoreći: šta će vam to kamenje?
Isus Navin 4,7Recite im: jer se voda u Jordanu rastupi pred kovčegom zavjeta Gospodnjega, kad prelažaše preko Jordana, rastupi se voda u Jordanu, i ovo je kamenje spomen sinovima Izrailjevim dovijeka.
Isus Navin 4,8I učiniše sinovi Izrailjevi kako zapovjedi Isus; i uzeše dvanaest kamena isred Jordana, kako bješe rekao Gospod Isusu, prema broju plemena sinova Izrailjevih; i odnesoše ih sa sobom na noćište, i metnuše ih ondje.
Isus Navin 4,9A i usred Jordana postavi Isus dvanaest kamena na mjestu gdje stajahu nogama svojim sveštenici noseći kovčeg zavjetni, i ondje ostaše do danas.
Isus Navin 4,10Sveštenici pak koji nošahu kovčeg stajahu usred Jordana dokle se ne svrši sve što bješe Gospod zapovjedio Isusu da kaže narodu, sasvijem kako bješe Mojsije zapovjedio Isusu. I narod pohitje i prijeđe.
Isus Navin 4,11A kad prijeđe sav narod, onda prijeđe i kovčeg Gospodnji i sveštenici, a narod gledaše.
Isus Navin 4,12Prijeđoše i sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina pod oružjem pred sinovima Izrailjevim, kao što im bješe kazao Mojsije.
Isus Navin 4,13Oko četrdeset tisuća naoružanijeh prijeđoše pred Gospodom preko Jordana na boj u polje Jerihonsko.
Isus Navin 4,14Taj dan uzvisi Gospod Isusa pred svijem Izrailjem; i bojahu ga se kao što su se bojali Mojsija, svega vijeka njegova.
Isus Navin 4,15I reče Gospod Isusu govoreći:
Isus Navin 4,16Zapovjedi sveštenicima koji nose kovčeg od svedočanstva neka izidu iz Jordana.
Isus Navin 4,17I zapovjedi Isus sveštenicima govoreći: izidite iz Jordana.
Isus Navin 4,18A čim sveštenici koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega izidoše isred Jordana, i stadoše na suho nogom svojom sveštenici, odmah se povrati voda u Jordanu na mjesto svoje, i poteče kao i prije povrh svijeh bregova svojih.
Isus Navin 4,19A izide narod iz Jordana desetoga dana prvoga mjeseca, i stadoše u oko u Galgalu, s istoka Jerihonu.
Isus Navin 4,20A onijeh dvanaest kamena, što iznesoše iz Jordana, postavi Isus u Galgalu.
Isus Navin 4,21I reče sinovima Izrailjevim govoreći: kad u napredak zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći: šta će to kamenje?
Isus Navin 4,22Tada obavijestite sinove svoje, i recite im: suhim prijeđe Izrailj preko ovoga Jordana.
Isus Navin 4,23Jer Gospod Bog vaš osuši Jordan pred vama dokle prijeđoste, kao što je učinio Gospod Bog vaš od Crvenoga Mora osušivši ga pred nama dokle prijeđosmo;
Isus Navin 4,24Da bi poznali svi narodi na zemlji da je ruka Gospodnja krjepka, da biste se svagda bojali Gospoda Boga svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje