Tražilica


Jošua 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 7,1Ali sinovi Izraelovi prisvojiše sebi zakleto; jer Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina, uze nešto sebi od zakletoga. Zato se raspali srdžba Gospodnja proti sinova Izraelovih.
Jošua 7,2Posla naime Jošua neke ljude iz Jeriha u Aj kod Bet-Avena, istočno od Betela, i zapovjedi im: "Idite gore i uhodite pokrajinu!" Ljudi otidoše gore i uhodiše Aj.
Jošua 7,3Kada se vratiše k Jošui, rekoše mu: "Ne treba da ide gore sav narod, samo dvije tisuće do tri tisuće ljudi neka idu da osvoje Aj! Ne muči onamo sav narod, jer je njih samo malo!"
Jošua 7,4Tako otide onamo od naroda jedno tri tisuće ljudi Ali budu od ljudi iz Aja natjerani u bijeg.
Jošua 7,5I ljudi iz Aja poubijaše ih jedno trideset i šest ljudi, progoniše ih od vrata gradskih do u Šebarim i potukoše ih na obronku brijega. Tada klonu srce naroda i posta kao voda.
Jošua 7,6A Jošua razdrije haljine svoje, baci se pred kovčegom Gospodnjim ničice na svoje lice sve do navečer, on sa starješinama Izraelovim, i posuše prah na glavu svoju.
Jošua 7,7Tada se pomoli Jošua: "Ah, Gospode, Bože moj, zašto prevede ovaj narod preko Jordana, da nas predaš u ruke Amorejima, da nas unište? O, da smo radije ostali s onu stranu Jordana!
Jošua 7,8Ah, Gospode, što da kažem, kad je Izrael okrenuo leđa neprijateljima svojim?
Jošua 7,9Kanaanci i svi stanovnici zemlje to će čuti; oni će navaliti na nas i istrijebit će ime naše sa zemlje. Što ćeš onda učiniti od velikoga imena svojega?"
Jošua 7,10Tada Gospod odgovori Jošui: "Ustani! Što ležiš na licu svojemu?
Jošua 7,11Izrael je sagriješio; prestupili su zabranu moju, koju sam im dao, prisvojili su sebi zakleto, po činili su krađu, poskrivali su i metnuli među svoje stvari.
Jošua 7,12Zato ne mogu više sinovi Izraelovi izdržati pred neprijateljima svojim; moraju u bijeg pred neprijateljima svojim; jer su pali u prokletstvo. Ja neću više biti među vama ako ne odstranite iz svoje sredine zakleto.
Jošua 7,13Ustani, posveti narod i objavi Posvetite se za sutra, jer tako veli Gospod, Bog Izraelov: "Zakleto je u tvojoj sredini, Izraele! Ti nećeš moći izdržati pred neprijateljima svojim, dok ne odstranite iz svoje sredine zakleto.
Jošua 7,14Zato ćete sutra rano pristupiti po plemenima svojim, i pleme, koje označi Gospod, pristupit će po porodicama svojim, i porodica, koju označi Gospod, pristupit će po domovima svojim, i dom, koji označi Gospod, pristupi će iz njega čovjek za čovjekom.
Jošua 7,15Tko se tada nađe s predmetom zakletve, neka se spali sa svim, što posjeduje, jer je prestupio zabranu Gospodnju i počinio sramotu u Izraelu!"
Jošua 7,16Kad Jošua sutradan rano dade da pristupe Izraelci po plemenima svojim, bi označeno pleme Judino.
Jošua 7,17Potom dade da pristupe porodice Judine, i bi označena porodica Zerahovaca. Nato dade da prijestupi porodica Zerahovaca čovjek za čovjekom, i bi označen Zabdi.
Jošua 7,18Potom dade da pristupi njegov dom čovjek za čovjekom, i bi označen Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina.
Jošua 7,19Tada reče Jošua Akanu: "Moj sine, daj Gospodu, Bogu Izraelovu, čast i slavu! Priznaj mi, što si učinio; ne krij mi ništa!"
Jošua 7,20Akan odgovori Jošui: "Jest, ja sam sagriješio Gospodu, Bogu Izraelovu. Učinio sam ovo:
Jošua 7,21Vidio sam među plijenom lijep plašt iz Šineara, dvjesta šekela srebra i zlatan jezik, pedeset šekela težak. Polakomih se i uzeh. To je zakopano u Šatoru u zemlji i srebro ozdo."
Jošua 7,22Jošua posla poslanike tamo. Oni otrčaše u Šator, i doista bile su stvari zakopane u Šatoru i ozdo srebro.
Jošua 7,23Uzeše to iz Šatora, donesoše Jošui i svima sinovima Izraelovim i metnuše pred Gospoda.
Jošua 7,24Tada uze Jošua Akana, sina Zerahova, i srebro, plašt i zlatni jezik, njegove sinove i kćeri, njegova goveda, njegove magarce i ovce, njegov Šator i sve, što je posjedovao, i izvedoše ih u nazočnosti svega Izraela u dolinu Akor.
Jošua 7,25Tamo reče Jošua: "Jer si nas ti strovalio u nesreću, tako će tebe danas strovaliti Gospod u nesreću." Tada ga kamenovaše svi Izraelci i spališe ih, izakako su bili kamenovani.
Jošua 7,26Podigoše nad njim veliku gomilu kamenja, što se još danas može vidjeti. A Gospod se povrati od žestine gnjeva svojega. Zato se zove one mjesto sve do današnjega dana dolina Akor.
Jošua 7,1 Ali se sinovi Izraelovi teško ogriješiše o "herem", jer je Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina, uzeo od ukletih stvari, i Jahve se razgnjevi na sinove Izraelove.
Jošua 7,2Jošua pak posla ljude iz Jerihona u Aj, koji leži istočno od Betela, i reče im: "Uziđite onamo, izvidite kraj!" Ljudi odoše te izvidješe Aj.
Jošua 7,3Vrativši se k Jošui, rekoše mu: "Ne treba da onamo uzlazi sav narod; dvije do tri tisuće ljudi neka idu da osvoje Aj. Ne muči onamo sav narod, jer je ondje malo svijeta.
Jošua 7,4Pođe onamo oko tri tisuće ljudi od svega naroda, ali su morali pobjeći pred onima iz Aja.
Jošua 7,5Ajani pobiše oko trideset i šest ljudi i tjerali su ih ispred svojih vrata do Šebarima: pobili su ih na strmini. Klonu tada srce narodu kao da mu je voda u žilama.
Jošua 7,6Razdrije Jošua haljine svoje i baci se ničice pred Kovčegom Jahvinim, i ostade tako do večeri, on i starješine u Izraelu, posuvši glave pepelom.
Jošua 7,7Tada reče Jošua: "Jao, Gospode Jahve, zašto si preveo ovaj narod preko Jordana? Da nas predaš u ruke Amorejaca da nas pobiju? Kamo sreće da smo stali s onu stranu Jordana!
Jošua 7,8Oprosti, Gospode! Što drugo da rečem kad je Izrael okrenuo leđa pred svojim neprijateljima?
Jošua 7,9Ako to čuju Kanaanci i ostali žitelji zemlje, udružit će se protiv nas da zbrišu ime naše sa zemlje. Što ćeš, dakle, učiniti za veliko ime svoje?
Jošua 7,10A Jahve odgovori Jošui: "Ustani! Zašto si pao ničice?
Jošua 7,11Izrael je sagriješio: prekršili su Savez kojim sam ih vezao. Zaista, uzeše ukleto, porobiše, posakrivaše i prisvojiše.
Jošua 7,12I zato Izraelci ne mogu izdržati pred svojim neprijateljima, okreću leđa pred protivnicima jer su postali ukleti. Ja ne mogu više biti s vama ako iz svoje sredine ne maknete proklete.
Jošua 7,13Ustani! Sazovi narod na posvećenje i reci mu: Posvetite se za sutra, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: `Kletva je u tebi, Izraele; i nećeš izdržati pred svojim neprijateljima sve dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine.`
Jošua 7,14Zato sutra zorom pristupite pleme za plemenom; iz plemena koje odredi Jahve prići će rod za rodom, a onda iz roda koji označi Jahve pristupit će obitelj po obitelj, a iz obitelji koju označi Jahve pristupit će čovjek za čovjekom.
Jošua 7,15I tko se tada nađe s ukletom stvari, neka se spali on i sve što mu pripada, jer je prekršio Savez Jahvin i osramotio Izraela.
Jošua 7,16Urani Jošua ujutro i pozva Izraela po plemenima; pristupiše i otkri se pleme Judino.
Jošua 7,17Potom pristupi rod za rodom iz plemena Judina i pronađe se rod Zerahov. Pristupiše obitelji roda Zerahova, domaćin jedan za drugim, i pronađoše obitelj Zabdijevu.
Jošua 7,18Naposljetku naredi Jošua da pristupi obitelj Zabdijeva, muškarac jedan za drugim, i pronašao se Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina.
Jošua 7,19Tada reče Jošua Akanu: "Sine moj, daj slavu Jahvi, Bogu Izraelovu, i priznaj mu što si učinio; objasni što si učinio i nemoj mi ništa tajiti.
Jošua 7,20Akan reče Jošui: "Zaista, ja sagriješih Jahvi, Bogu Izraelovu, i evo što sam učinio:
Jošua 7,21vidjeh u plijenu lijep šinearski plašt, dvije stotine srebrnjaka i zlatnu šipku vrijednu pedeset srebrnjaka, pa se polakomih i uzeh sebi. Eno je sve zakopano usred moga šatora, a srebro je odozdo.
Jošua 7,22Tada uputi Jošua poslanike, koji otrčaše u šator. I gle, sve bijaše zakopano u šatoru, a odozdo srebro.
Jošua 7,23Uzmu sve iz šatora i donesu Jošui i starješinama Izraelovim i prostriješe sve pred Jahvu.
Jošua 7,24Tada uze Jošua Akana, sina Zerahova, i srebro, plašt i zlatnu šipku, i sve sinove i kćeri njegove, volove njegove i magarad, i ovce, šator njegov i sve što bijaše njegovo te ga izvede u dolinu Akor. Pratio ih sav Izrael.
Jošua 7,25Reče Jošua: "Kako si ti nas unesrećio, tako danas tebe unesrećio Jahve!" I kamenova ga sav Izrael.
Jošua 7,26Potom navališe na njega gomilu kamenja, koje stoji do danas. Tako se Jahve ublaži od svoga žestoka gnjeva. Zbog toga se događaja prozva ono mjesto dolina Akor i tako se zove do danas.
Jošua 7,1Sinovi Izraelovi počiniše jedno djelo nevjerstva glede zabrane4: Akan, sin Karmijev, sin Zavdija, sin Zeraha, izplemena Juda, uze od onoga što bijaše zabranjeno i ljutnja GOSPODOVA se zapali protiv sinova Izraelovih.
Jošua 7,3vratiše se kod Jošue i rekoše mu: ” Nek se sav narod ne uspinje! Nek dvije ili tri tisuće ljudi otprilike uspnu se udariti Aj! Ne nameći cijelom narodu taj napor. “
Jošua 7,4Otprilike tri tisuće ljudi iznaroda uspeše se onamo, ali pobjegoše ispred ljudi izAja.
Jošua 7,5Ljudi iz Aja njima pobiše otprilike 36 ljudi i protjeraše ih s onestrane vrata grada sve do Ševarima; oni ih pobiše pri silasku. Smionost se puka istopi i oteče kao voda.
Jošua 7,6Jošua *rastrga svoju odjeću, pade licem prema zemlji pred *kovčegom GOSPODOVIM sve do navečer, on i poglavari Izraelovi i posuše se prašinom po glavi.
Jošua 7,7Jošua reče: ” Ah! Gospode BOŽE, zašto si gurnuo ovaj narod prijeći Jordan? Je li to zato da bi našizručio u ruke *Amoritu u učinio da propadnemo? Da smo još bili odlučili smjestiti se s onestrane Jordana?
Jošua 7,8Ja te molim Gospode, što ću reći sada kad je Izrael okrenuo leđa pred neprijateljima svojim?
Jošua 7,9Kanaanci i svi stanovnici zemlje saznat će to, oni će se okrenuti protiv naši ukloniti naše ime iz zemlje. Što možeš učiniti dakle za tvoje veliko ime ? “
Jošua 7,10GOSPOD reče Jošui: ” Dizi se! Zašto si pao na lice?
Jošua 7,11Izrael je zgriješio; da, oni su prekršili moj *savez, onaj koji ja njima bijah propisao; da, oni su uzeli ono što bijaše zabranjeno, oni su čak i krali, sakrivali, stavljali u svoje stvari;
Jošua 7,12sinovi Izraelovi neće se moći suprotstaviti neprijateljima svojim, oni će okretati leđa pred svojim neprijateljima, jer oni su udareni zabranom; ja ću prestati biti švama ako vi ne uništite, prokletinju koja je među vama.
Jošua 7,13– Diži se, * posveti narod. Ti ćeš reći: Posvetite se za sutra, jer tako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Jedan prokleti je usred tebe, Izraele; ti se nećeš moći suprotstaviti neprijateljima svojim sve dok ne budete odstranili prokletog koji je usred vas.
Jošua 7,14Vi će te se primaknuti ujutro, po plemenima, a pleme koje GOSPOD bude označio primaknut će se po kućama, a kuća koju GOSPOD bude označio primaknut će se čovjek po čovjek.
Jošua 7,15Onaj koji bude označen kao odgovoran za prokletstvo bit će spržen vatrom, on i sve što je njegovo, jer on je prekršio savez GOSPODOV i počinio jednu besramnost u Izraelu. “
Jošua 7,16Jošua se diže u rano jutro i dade primaknuti Izrael po plemenima; Pleme Juda bijaše označeno;
Jošua 7,17on dade prići Judine zadruge i označi se zadruga Zarhita; on dade primaknuti klan Zarhita po kućama i kuća Zavdijeva bi označena.
Jošua 7,18Potom on primaknu svoju kuću povjeka po čovjeka i Akan, sin Karmijev, sin Zavdija, sin Zerahov, izplemena Juda bi označen.
Jošua 7,19Jošua reče Akanu: ” Moj sine, iskaži slavu GOSPODU, Bogu Izraelovom, i daj mu hvalu; izloži mi to što si učinio; ne skrivaj mi ništa. “
Jošua 7,20Akan odgovori Jošui i reče mu: ” Uistinu, ja sam taj koji je zgriješio prema GOSPODU, Bogu Izraelovom, a evo na koji sam način postupio.
Jošua 7,21Ja sam vidio u plijenu jedan plašt Šinearov jedne jedinstvene ljepote, 200 sikala srebra i jednu zlatnu polugu od pedeset sikala; pohlepio sam za njima i uzeo ih; evo ih skrivenih u zemlji usred mog šatora, a srebro je odozdo. “
Jošua 7,22Jošua posla glasonoše koji otrčaše k šatoru: to je stvarno bilo skriveno u njegovom šatoru, a srebro bijaše odozdo.
Jošua 7,23Oni uzeše predmete iz sred šatora i donesoše ih Jošui i svim sinovima Izraelovim: istresoše ih pred GOSPODA .
Jošua 7,24Jošua odvede Akana, sina Zerahova, kao i srebro, plašt i šipku zlata, njegove sinove i njegove kćeri, njegovog bika, njegovo magare, njegovu sitnu stoku, njegov šator i sve što bijaše njegovo. Sav Izrael bijaše s njim i dadoše ih odvesti u dolinu Akor .
Jošua 7,25A Jošua reče: ” Zašto si nam donio nesreću? Nek danas GOSPOD tebi donese zator! “ Sav ga Izrael kamenova; i spališe ih i baciše im kamenje . Oni podigoše nad njim jednu veliku gomilu kamenja koja postoji sve do ovog dana. Tad se GOSPOD povrati izsvojeg ljutog gnjeva. To je ono zbog čega je to mjesto dobilo ime "dolina Akor" sve do ovog dana.
Isus Navin 7,1Ali se ogriješiše sinovi Izrailjevi o prokletinju, jer Ahan sin Harmije sina Zavdije sina Zarina od plemena Judina uze od prokletijeh stvari; zato se razgnjevi Gospod na sinove Izrailjeve.
Isus Navin 7,2A Isus posla ljude iz Jerihona u Gaj, koji bijaše blizu Vet-Avena s istoka Vetilju, i reče im govoreći: idite i uhodite zemlju. I ljudi otidoše i uhodiše Gaj.
Isus Navin 7,3I vrativši se k Isusu rekoše mu: neka ne ide sav narod; do dvije tisuće ljudi ili do tri tisuće ljudi neka idu, i osvojiće Gaj; nemoj truditi svega naroda, jer ih je malo.
Isus Navin 7,4I otide ih onamo iz naroda oko tri tisuće ljudi; ali pobjegoše od Gajana.
Isus Navin 7,5I Gajani posjekoše ih do trideset i šest ljudi; i goniše ih od vrata dori do Sivarima, i pobiše ih na strmeni; i rastopi se srce u narodu, i posta kao voda.
Isus Navin 7,6A Isus razdrije haljine svoje i pade licem na zemlju pred kovčegom Gospodnjim, i leža do večera, on i starješine Izrailjeve, i posuše se prahom po glavi.
Isus Navin 7,7I reče Isus: jaoh! Gospode Bože, zašto prevede onaj narod preko Jordana da nas predaš u ruke Amorejcima da nas pobiju? o, da šćasmo ostati preko Jordana!
Isus Navin 7,8Jaoh! Gospode, šta da kažem, kad je Izrailj obratio pleći pred neprijateljima svojim?
Isus Navin 7,9Čuće Hananeji i svi stanovnici te zemlje, i sleći će se oko nas, i istrijebiće ime naše sa zemlje; i šta ćeš učiniti od velikoga imena svojega?
Isus Navin 7,10A Gospod reče Isusu: ustani; što si pao na lice svoje?
Isus Navin 7,11Zgriješio je Izrailj, i prestupio zavjet moj koji sam im zapovjedio: jer uzeše od prokletijeh stvari, i ukradoše, i zatajiše, i metnuše među svoje stvari.
Isus Navin 7,12Zato neće moći sinovi Izrailjevi stajati pred neprijateljima svojim; pleća će obraćati pred neprijateljima svojim, jer su pod prokletstvom; neću više biti s vama, ako ne istrijebite između sebe prokletinje.
Isus Navin 7,13Ustani, osveštaj narod, i reci: osveštajte se za sjutra; jer ovako veli Gospod Bog Izrailjev: prokletstvo je usred tebe, Izrailju; nećeš moći stajati pred neprijateljima svojim dokle ne uklonite prokletstva između sebe.
Isus Navin 7,14Pristupićete ujutru po plemenima svojim; i koje pleme obliči Gospod ono će pristupiti po porodicama svojim, i koju porodicu obliči Gospod ona će pristupiti po domovima svojim; i koji dom obliči Gospod, pristupiće ljudi iz njega jedan po jedan.
Isus Navin 7,15Pa ko se nađe u prokletstvu, neka se spali ognjem i on i sve njegovo, jer prestupi zavjet Gospodnji i učini bezakonje u Izrailju.
Isus Navin 7,16I ustavši Isus ujutru rano reče te pristupi Izrailj po plemenima svojim; i obliči se pleme Judino.
Isus Navin 7,17Potom reče te pristupiše porodice Judine; i obliči se porodica Zarina; potom reče te pristupi porodica Zarina, domaćin jedan po jedan, i obliči se Zavdija.
Isus Navin 7,18I reče, te pristupi njegov dom, ljudi jedan po jedan, i obliči se Ahan sin Harmije sina Zavdije sina Zarina od plemena Judina.
Isus Navin 7,19I reče Isus Ahanu: sine, hajde daj hvalu Gospodu Bogu Izrailjevu, i priznaj pred njim, i kaži mi šta si učinio, nemoj tajiti od mene.
Isus Navin 7,20A Ahan odgovori Isusu i reče: istina je, ja zgriješih Gospodu Bogu Izrailjevu, i učinih tako i tako:
Isus Navin 7,21Vidjeh u plijenu jedan lijep plašt Vavilonski, i dvjesta sikala srebra, i jednu šipku zlata od pedeset sikala, pa se polakomih i uzeh; i eno je zakopano u zemlju usred mojega šatora, i srebro ozdo.
Isus Navin 7,22Tada Isus posla poslanike, koji otrčaše u šator, i gle, bješe zakopano u šatoru njegovu, i ozdo srebro.
Isus Navin 7,23I uzeše iz šatora i donesoše k Isusu i svijem sinovima Izrailjevijem, i metnuše pred Gospoda.
Isus Navin 7,24Tada Isus i sav Izrailj uzeše Ahana sina Zarina, i srebro i plašt i šipku zlata, i sinove njegove i kćeri njegove, i volove njegove i magarce njegove, i ovce njegove, i šator i sve što bješe njegovo, i izvedoše u dolinu Ahor.
Isus Navin 7,25I reče Isus: što si nas smeo? Gospod da te smete danas! I zasu ga kamenjem sav Izrailj, i spališe sve ognjem zasuvši kamenjem.
Isus Navin 7,26Potom nabacaše na nj veliku gomilu kamenja, koja stoji i danas. I Gospod se povrati od žestine gnjeva svojega. Otuda se prozva ono mjesto dolina Ahor do danas.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje