Tražilica


1. Samuelova 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 7,1Tada dođoše stanovnici Kirjat-Jearima, uzeše kovčeg Gospodnji i odnesoše ga u kuću Abinadabovu na brijegu. Njegova sina Eleazara odrediše za čuvara kovčega Gospodnjega.
1. Samuelova 7,2Od dana, kad je kovčeg bio u Kirjat-Jearimu, prođe dugo vremena, dvadeset godina. Sva se je kuća Izraelova obratila opet puna tuge Gospodu.
1. Samuelova 7,3A Samuel reče svoj kući Izraelovoj: "Ako se hoćete svim srcem vratiti Gospodu, onda odstranite poganske idole i slike aštarte iz svoje sredine, upravite svoje srce na Gospoda i služite jedino njemu! Onda će vas on izbaviti iz ruku Filisteja"
1. Samuelova 7,4I sinovi Izraelovi odbaciše baale i aštarte, i služili su jedino Gospodu.
1. Samuelova 7,5Potom zapovjedi Samuel: "Skupite svega Izraela u Mispu! Pomolit ću se za vas Gospodu."
1. Samuelova 7,6I skupiše se tako u Mispu, crpili su vodu, prolijevali je pred Gospodom, postili su onaj dan i priznali su ondje: "Sagriješismo Gospodu." A Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Mispi.
1. Samuelova 7,7Kad Filisteji doznaše, da su se sinovi Izraelovi skupili u Mispi, izađoše knezovi filistejski proti Izraelu. Kad to čuše sinovi Izraelovi, uplašiše se od Filisteja.
1. Samuelova 7,8Sinovi Izraelovi zamoliše Samuela: "Ne prestaj vapiti za nas Gospodu, Bogu našemu, da nas izbavi iz ruke Filisteja!"
1. Samuelova 7,9Samuel uze jedno janje odojče i prinese ga Gospodu kao punu žrtvu paljenicu. Pritom se je molio Samuel glasno Gospodu za Izraela, i Gospod ga usliši.
1. Samuelova 7,10Dok je naime Samuel upravo prinosio žrtvu paljenicu, izađoše Filisteji proti Izraelu u boj. Ali zagrmje Gospod grmljavinom strahovitom u isto vrijeme na Filisteje. Time ih smete tako, da su podlegli sinovima Izraelovim.
1. Samuelova 7,11Sinovi Izraelovi izađoše iz Mispe, potjeraše Filisteje i biše ih do pod Bet-Kar.
1. Samuelova 7,12Samuel uze tada kamen, metnu ga između Mispe i Šena i nazva ga Eben-Ezer; jer reče: "Dovle nas Gospod pomože."
1. Samuelova 7,13Tako su bili Filisteji poraženi, i otada ne dođoše više u područje Izraelovo, jer dok je Samuel živio, bila je ruka Gospodnja proti Filistejima.
1. Samuelova 7,14Gradovi, što su ih bili Filisteji oduzeli sinovima Izraelovim, povratiše se opet Izraelu, od Ekrona do Gata. I zemljišta, što su im pripadala, istrgnu Izrael iz ruku Filisteja. Isto tako vladao je mir među Izraelom i Amorejima.
1. Samuelova 7,15Samuel je bio sudac Izraelu svega vijeka svojega.
1. Samuelova 7,16Svake godine išao je okolo, obišao bi Betel, Gilgalu i Mispu i u svima tim mjestima sudio bi Izraelu.
1. Samuelova 7,17Onda bi se vratio u Ramu; jer tamo je imao kuću svoju i tamo je sudio sinovima Izraelovim. I načini tamo žrtvenik Gospodu.
1. Samuelova 7,1 Tada dođoše ljudi iz Kirjat Jearima i odnesoše Kovčeg Jahvin sebi. Unesoše ga u kuću Abinadabovu, na uzvišici, i posvetiše njegova sina Eleazara da čuva Kovčeg Jahvin.
1. Samuelova 7,2Od dana kad je Kovčeg bio postavljen u Kirjat Jearimu, prođe mnogo vremena - dvadeset godina - i sav je dom Izraelov uzdisao za Jahvom.
1. Samuelova 7,3Tada Samuel progovori svemu domu Izraelovu ovako: "Ako se od svega srca svoga vraćate Jahvi, uklonite iz svoje sredine tuđe bogove, baale i aštarte, i upravite srce svoje Jahvi i njemu jedinome služite. Tada će vas on izbaviti iz ruke Filistejaca.
1. Samuelova 7,4Sinovi Izraelovi ukloniše nato baale i aštarte i služahu jedinome Jahvi.
1. Samuelova 7,5Samuel tada zapovjedi: "Skupite sve sinove Izraelove u Mispu da se pomolim Jahvi za vas.
1. Samuelova 7,6Oni se dakle skupiše u Mispi; ondje su grabili vodu i izlijevali je pred Jahvom. I postili su onaj dan i priznavali: "Sagriješili smo Jahvi!" I Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Mispi.
1. Samuelova 7,7Kad su Filistejci čuli da su se sinovi Izraelovi skupili u Mispi, krenu filistejski knezovi da napadnu na Izraela. Kad to vidješe sinovi Izraelovi, uplašiše se Filistejaca.
1. Samuelova 7,8I zamoliše sinovi Izraelovi Samuela: "Ne prestaj vapiti za nas Jahvi, Bogu našemu, da nas izbavi iz ruke Filistejaca.
1. Samuelova 7,9Samuel uze jedno janje sisanče i prinese ga Jahvi kao žrtvu paljenicu i glasno se pomoli Jahvi za Izraela, i Jahve ga usliša.
1. Samuelova 7,10Dok je Samuel prinosio žrtvu paljenicu, Filistejci su došli da udare na Izraela, ali Jahve toga dana zagrmi silnom grmljavinom na Filistejce i tako ih prestraši i smete da su podlegli Izraelu.
1. Samuelova 7,11Ratnici izraelski iziđoše iz Mispe i potjeraše Filistejce, tukući ih sve do ispod Bet Kara.
1. Samuelova 7,12A Samuel uze jedan kamen i postavi ga između Mispe i Ješane i nazva ga imenom Eben Haezer govoreći: "Dovde nam je Jahve pomogao.
1. Samuelova 7,13Tako su Filistejci bili poniženi i nikada više ne navališe na zemlju Izraelovu, a ruka je Jahvina pritiskivala Filistejce svega vijeka Samuelova.
1. Samuelova 7,14I gradove koje Filistejci bijahu zauzeli od Izraela vratiše se njemu, od Ekrona do Gata, i Izrael oslobodi njihovo područje iz ruke filistejske. I bio je mir između Izraela i Amorejaca.
1. Samuelova 7,15Samuel je bio sudac u Izraelu svega svoga vijeka.
1. Samuelova 7,16Svake je godine obilazio Betel, Gilgal i Mispu i u svim je tim mjestima sudio Izraelu.
1. Samuelova 7,17Zatim se vraćao u Ramu, jer je ondje imao svoju kuću i ondje je sudio Izraelu. Ondje je podigao i žrtvenik Jahvi.
1. Samuelova 7,1Ljudi Kirijat-Jearima dođoše i odnesoše kovčeg GOSPODOV. Oni ga uvedoše u kuću Abinadabovu, na brijegu, i posvetiše njegovog sina Eleazara za čuvati kovčeg GOSPODOV.
1. Samuelova 7,2Od dana smještanja *kovčega u Kirijat-Jearimu, bijaše proteklo dosta dana, dvadeset godina veće, otkako sva kuća Izraelova uzdiše za GOSPODOM.
1. Samuelova 7,3Samuel tada reče svoj kući Izraelovoj: ” Ako je to iz sveg vaše srca što se vraćate ka GOSPODU, odstranite od sebe bogove stranaca i Astarte; upravite vaše srce prema GOSPODU, služite samo njega, i on će vas istrgnuti iz ruku Filistinaca. “
1. Samuelova 7,4Sinovi Izraelovi odstraniše *Bale i Astarte i više ne služiše nego GOSPODA.
1. Samuelova 7,5Samuel reče: ”Skupite sav puk u Mispu : ja ću se zauzeti za vas kod GOSPODA. “
1. Samuelova 7,6Oni se okupiše u Mispi. Oni natočiše vode i razliše ju pred GOSPODOM. Oni *postiše, onog dana, i izjaviše na tom mjestu: ” Mi smo zgriješili protiv GOSPODA. “ A Samuel sudiše sinovima Izraelovim u Mispi .
1. Samuelova 7,7Filistinci doznadoše da sinovi Izraelovi bijahu se okupili u Mispi i prinčevi Filistinci popeše se protiv Izraela. Sinovi Izraelovi to doznadoše i uplašiše se Filistinaca.
1. Samuelova 7,8Sinovi Izraelovi rekoše Samuelu: ” Ne ostani nijem! Ne napuštaj nas! Krikni prema GOSPODU, našem Bogu, da nas spasi iz ruku Filistinaca! “
1. Samuelova 7,9Samuel uze jedno janje odojče i ponudi ga cijelog u holokaust GOSPODU. Samuel zavapi prema nebu u prilog Izraelu, a GOSPOD mu odgovori.
1. Samuelova 7,10 No, dok Samuel nudiše holokaust, Filistinci se primaknuše za potući Izrael. Ali GOSPOD, onoga dana, zagrmi velikim praskom protiv Filistinaca. On ih udari panikom i biše potučeni pred Izraelom.
1. Samuelova 7,11Ljudi Izraelovi iziđoše iz Mispe i proganjaše Filistince udarcima svojim sve do BetKara
1. Samuelova 7,12Samuel uze jedan kamen i postavi ga između Mispe i Zuba. On ga nazva Even-Ezer, to jest: Kamen spasa, ” jer, reče on, jer sve dovde nas je GOSPOD pomogao “.
1. Samuelova 7,14 Filistinci biše oboreni i oni ne počinjaše više prodirati u Izraelovo područje. A ruka GOSPODOVA bi na Filistincima tijekom svih dana Samuelovih.
1. Samuelova 7,14 Gradovi koje Filistinci bijahu uzeli Izraelu vratiše se Izraelu, od Ekrona do Gata Izrael jednako istrgnu Filistincima njihovo područje. I bi mir između Izraela i *Amorita.
1. Samuelova 7,15 Samuel sudiše Izrael svih dana svojeg života .
1. Samuelova 7,16 On putovaše svake godine obilaziti Betel, Gilgal i Mispu i sudiše Izrael u svim tim mjestima.
1. Samuelova 7,17 On se vraćaše potom u Ramu . Ondje on sudiše Izrael i ondje on sagradi jedan *oltar GOSPODU.
1. Samuilova 7,1Tada dođoše ljudi iz Kirijat-Jarima: i uzeše kovčeg Gospodnji, i odnesoše ga u kuću Avinadavovu na brdu, a Eleazara sina njegova posvetiše da čuva kovčeg Gospodnji.
1. Samuilova 7,2A kad kovčeg osta u Kirijat-Jarimu, prođe mnogo vremena, dvadeset godina, i plakaše sav dom Izrailjev za Gospodom.
1. Samuilova 7,3A Samuilo reče svemu domu Izrailjevu govoreći: ako se svijem srcem svojim obraćate ka Gospodu, povrzite tuđe bogove između sebe i Astarote, i spremite srce svoje za Gospoda, njemu jedinomu služite, pa će vas izbaviti iz ruku Filistejskih.
1. Samuilova 7,4I povrgoše sinovi Izrailjevi Vale i Astarote, i služiše Gospodu jedinomu.
1. Samuilova 7,5Potom reče Samuilo: skupite svega Izrailja u Mispu, da se pomolim Gospodu za vas.
1. Samuilova 7,6I skupiše se u Mispu, i crpući vodu proljevaše pred Gospodom, i postiše onaj dan, i ondje rekoše: sagriješismo Gospodu. I Samuilo suđaše sinovima Izrailjevijem u Mispi.
1. Samuilova 7,7A Filisteji kad čuše da su se sinovi Izrailjevi skupili u Mispu, izidoše knezovi Filistejski na Izrailja. A kad to čuše sinovi Izrailjevi, uplašiše se od Filisteja.
1. Samuilova 7,8I rekoše sinovi Izrailjevi Samuilu: ne prestaj vapiti za nas ka Gospodu Bogu našemu, eda bi nas izbavio iz ruku Filistejskih.
1. Samuilova 7,9Tada Samuilo uze jedno jagnje odojče, i prinese ga svega Gospodu na žrtvu paljenicu; i vapi Samuilo ka Gospodu za Izrailja, i usliši ga Gospod.
1. Samuilova 7,10I kad Samuilo prinošaše žrtvu paljenicu, približiše se Filisteji da udare na Izrailja; ali zagrmje Gospod grmljavinom velikom u onaj dan na Filisteje i smete ih, i biše pobijeni pred Izrailjem.
1. Samuilova 7,11A Izrailjci izidoše iz Mispe, i potjeraše Filisteje, i biše ih do pod Vet-Har.
1. Samuilova 7,12Tada uze Samuilo kamen, i metnu ga između Mispe i Sena, i nazva ga Even-Ezer, jer reče: dovde nam Gospod pomože.
1. Samuilova 7,13Tako biše pokoreni Filisteji, i više ne dolaziše na među Izrailjevu. I ruka Gospodnja bješe protiv Filisteja svega vijeka Samuilova.
1. Samuilova 7,14I povratiše se Izrailju gradovi, koje bjehu uzeli Filisteji Izrailju, od Akarona do Gata, i međe njihove izbavi Izrailj iz ruku Filistejskih; i bi mir među Izrailjem i Amorejima.
1. Samuilova 7,15A Samuilo suđaše Izrailju svega vijeka svojega.
1. Samuilova 7,16I idući svake godine obilažaše Vetilj i Galgal i Mispu, i suđaše Izrailju u svijem tijem mjestima.
1. Samuilova 7,17Potom se vraćaše u Ramu, jer ondje bijaše kuća njegova, i suđaše ondje Izrailju, i ondje načini oltar Gospodu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje