Tražilica


1. Samuelova 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 10,1Tada Samuel uze uljanicu, izli mu je na glavu, poljubi ga i reče: "Ovim te pomaza Gospod za kneza nad vlasništvom svojim.
1. Samuelova 10,2Kad sada otideš od mene, naći ćeš u Selzahu kod groba Rahelina na međi Benjaminovoj dva čovjeka, koji će ti reći: "Magarice, što si ih išao tražiti našle se. Otac tvoj ne misli više na magarice, Ali se je zabrinuo za vas i veli: Što ću činiti zbog sina svojega?
1. Samuelova 10,3Kad onda otide dalje odatle i dođeš do hrasta Tabora, tamo će te sresti tri čovjeka, koji idu k svetištu u Betel Jedan nosi tri jareta, drugi tri kruha, a treći mješinu vina.
1. Samuelova 10,4Oni će te pozdraviti i dva kruha ponuditi. Primi ih od njih,
1. Samuelova 10,5Kad onda stigneš u Brdo Elohim, gdje je straža filistejska, tamo ćeš na ulasku u grad sresti četu proroka. Oni dolaze s gore. Pred njima se razliježu harfe, bubnji, frule i citare. Oni su sami u zanosu.
1. Samuelova 10,6Tada će Duh Gospodnji doći na te. Ti ćeš s njima pasti u zanos i pretvoriti se u drugoga Čovjeka.
1. Samuelova 10,7Kad so ovi znači ispune na tebi, onda čini, što snaga tvoja može da učini; jer je Bog s tobom.
1. Samuelova 10,8Tada siđi prije mene u Gilgalu! Ja ću doći k tebi, da prinesem žrtve paljenice i zakoljem žrtve mirotvorne. Čekaj sedam dana, dok dođem k tebi i priopćim ti, što imaš činiti!"
1. Samuelova 10,9Kad on okrenu leđa, da ode od Samuela preokrenu mu Bog njegovo srce, i svi se oni znaci zbiše još isti dan.
1. Samuelova 10,10Kada dođoše tamo u Gibeu srete ga četa proroka, i dođe na njega Duh Božji, tako da on među njima pade u zanos,
1. Samuelova 10,11I kad vidješe svi, koji su ga poznavali otprije, kako je među prorocima pao u zanos, pitali su ljudi jedan drugoga: "Što se to dogodi sa sinom Kiševim? Je li i Saul među prorocima?"
1. Samuelova 10,12Tada reče jedan čovjek odanle: "A tko li im je otac?" Tako nastade poslovica: "Je li i Saul među prorocima?"
1. Samuelova 10,13Rad prestade zanos njegov i on dođe na goru,
1. Samuelova 10,14Upita stric Saulov njega i momka njegova: "Kamo ste išli?" On odgovori: "Da tražimo magarice. Kad vidjesmo, da ih nigdje nema, otidosmo k Samuelu."
1. Samuelova 10,15Stric Saulov zamoli ga: "Pripovijedaj mi, što vam je rekao Samuel!"
1. Samuelova 10,16Saul reče stricu svojemu: "Rekao nam je, da su se našle magarice." Što mu je Samuel rekao o kraljevskoj časti, ne reče mu.
1. Samuelova 10,17Jednoga dana, kad je Samuel bio sazvao narod Gospodu u Mispu,
1. Samuelova 10,18Reče on sinovima Izraelovim: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Ja izvedoh Izraela iz Egipta i izbavih vas iz ruku Egipćana i svih kraljevstva, koja su vas tlačila.
1. Samuelova 10,19A vi sada odbacujete Boga svojega, koji vas je izbavljao od svih nevolja i tjeskoba, kad zahtijevate od njega: Postavi kralja nad nama! Sada dakle stanite pred Gospodom po svojim plemenima i tisućama!"
1. Samuelova 10,20Kad je Samuel priveo sva plemena Izraelova, pade ždrijeb na pleme Benjaminovo.
1. Samuelova 10,21Potom privede pleme Benjaminovo po porodicama njegovim, i pade ždrijeb na porodicu Matrijevu. Tada pade na Saula, sina Kišova. Kad su ga tražili, ne mogoše ga naći.
1. Samuelova 10,22Upitaše zato još jedanput Gospoda: "Je li on uopće došao ovamo?" Gospod odgovori: "Jest, skrio se je za prtljagom."
1. Samuelova 10,23Otrčaše i dovedoše ga odanle. Kad stade usred naroda, bio je viši od svih drugih od ramena i dalje.
1. Samuelova 10,24Samuel reče svemu narodu: "Vidite, njemu, koga je izabrao Gospod, nitko nije jednak u svemu narodu!" Tada udari narod u klicanje i povika: "živio kralj!"
1. Samuelova 10,25I Samuel reče narodu prava kraljevska, napisa ih u knjigu i metnu je pred Gospodom, Potom Saul raspusti sav narod, svakoga k svojoj kući.
1. Samuelova 10,26I Saul se vrati k svojoj kući u Gibeu. Četa onih, kojima Bog taknu srce, otprati ga.
1. Samuelova 10,27A neki ljudi nevaljali rekoše: "što nam taj može pomoći?" Oni su ga prezirali i nijesu mu donijeli nikakva dara, Ali se on učini, kao da nije opazio ništa.
1. Samuelova 10,1 Tada Samuel uze uljanicu s uljem te je izli na glavu Šaulu; zatim ga poljubi i reče: "Ovim te Jahve pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti ćeš vladati nad narodom Jahvinim i izbavit ćeš ga iz ruke njegovih neprijatelja unaokolo. I evo ti znaka da te Jahve pomazao za kneza nad svojom baštinom.
1. Samuelova 10,2Kad odeš sada od mene, naći ćeš dva čovjeka kod Rahelina groba, na granici zemlje Benjaminove, u Selsahu. Oni će ti reći: `Našle su se magarice koje si pošao tražiti; i gle, tvoj je otac zaboravio na magarice, a zabrinut je za vas i govori: Što da učinim za svoga sina?`
1. Samuelova 10,3A kad odeš odande dalje i dođeš do Taborskog Hrasta, srest ćeš ondje tri čovjeka koja će ići gore k Bogu u Betel. Jedan će nositi tri jareta, drugi tri okrugla kruha, a treći mijeh vina.
1. Samuelova 10,4Oni će te pozdraviti i dat će ti dva kruha, a ti ih primi iz njihove ruke.
1. Samuelova 10,5Poslije toga doći ćeš u Gibeu Božju (gdje se nalazi filistejski stup). Kad uđeš u grad, namjerit ćeš se na povorku proroka koji će silaziti s uzvišice, a pred njima harfe, bubnjevi, frule i citre; oni će biti u proročkom zanosu.
1. Samuelova 10,6Tada će na te sići duh Jahvin te ćeš pasti u proročki zanos s njima i promijenit ćeš se u drugog čovjeka.
1. Samuelova 10,7A kad ti se ispune ti znakovi, onda čini kako ti se prilika pruži jer je Bog s tobom.
1. Samuelova 10,8Zatim ćeš sići preda mnom u Gilgal i ja ću sići k tebi da prinesem žrtve paljenice i žrtve pričesnice. Sedam dana čekaj dok ne dođem k tebi i ne poučim te što ćeš činiti.
1. Samuelova 10,9Čim je Šaul okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi ispuniše u onaj dan.
1. Samuelova 10,10Kad su, naime, došli u Gibeu, gle, dođe mu u susret povorka proroka i duh Božji siđe na njega te on pade u proročki zanos usred njih.
1. Samuelova 10,11I kad su ga svi koji ga poznavahu otprije vidjeli gdje prorokuje s prorocima, počeše govoriti jedan drugome: "Što se to dogodilo sa sinom Kiševim? Zar je Šaul među prorocima?
1. Samuelova 10,12A jedan od njih odvrati i reče: "A tko je njihov otac?" Otuda je nastala poslovica: "Zar je i Šaul među prorocima?
1. Samuelova 10,13Kad je prošao njegov zanos, Šaul se vrati kući.
1. Samuelova 10,14A Šaulov stric upita njega i njegova momka: "Kamo ste išli?" A Šaul odgovori: "Da tražimo magarice; a kad smo vidjeli da ih nema, otišli smo k Samuelu.
1. Samuelova 10,15A njegov ga stric zamoli: "Pripovijedaj mi što vam je rekao Samuel.
1. Samuelova 10,16A Šaul odgovori svome stricu: "Rekao nam je da su se našle magarice." Ali mu ništa ne reče o kraljevskoj časti koju mu je prorekao Samuel.
1. Samuelova 10,17Poslije toga Samuel sazva narod pred Jahvu u Mispu
1. Samuelova 10,18i reče sinovima Izraelovim: "Ovako govori Jahve: `Ja sam izveo Izraela iz Egipta i izbavio sam vas iz egipatske ruke i iz ruke svih kraljevstava koja su vas tlačila.
1. Samuelova 10,19A vi ste danas odbacili svoga Boga, onoga koji vas je izbavljao od svih vaših zala i svih vaših nevolja i rekli ste mu: `Ne, nego postavi kralja nad nama!` Zato sada stanite pred Jahvom po svojim plemenima i rodovima.`
1. Samuelova 10,20Potom Samuel privede sva plemena Izraelova i ždrijeb pade na pleme Benjaminovo.
1. Samuelova 10,21Zatim privede pleme Benjaminovo po rodovima i ždrijeb pade na Matrijev rod; a kad privede Matrijev rod, čovjeka po čovjeka, ždrijeb pade na Šaula, sina Kiševa; ali kad ga potražiše, na nađoše ga.
1. Samuelova 10,22Tada još jednom upitaše Jahvu: "Je li taj čovjek došao ovamo?" A Jahve odgovori: "Eno ga, sakrio se za tovarom.
1. Samuelova 10,23Otrčaše i dovedoše ga odande; a kad je stao usred naroda, bijaše glavom i ramenima viši od sviju.
1. Samuelova 10,24Tada Samuel reče svemu narodu: "Vidite li koga je izabrao Jahve? Nema mu ravna u svemu narodu." I sav narod uze klicati i vikati: "Živio kralj!
1. Samuelova 10,25Nato Samuel objavi narodu kraljevsko pravo i zapisa ga u knjigu koju položi pred Jahvu. Najposlije Samuel otpusti sav narod da ide svaki svojoj kući.
1. Samuelova 10,26Šaul se također vrati kući u Gibeu, a s njim pođoše junaci kojima je Bog taknuo srce.
1. Samuelova 10,27Ali neke ništarije rekoše: "Kako će nas taj spasiti?" I prezreše ga i ne donesoše mu nikakva dara.
1. Samuelova 10,1Samuel uze bočicu ulja, sasu je na glavu Saulovu i poljubi ga. On reče: ” Nije li GOSPOD koji te je *pomazao kao *poglavara svoje baštine ?
1. Samuelova 10,2Danas, pošto me budeš napustio, ti ćeš susreti dva čovjeka pokraj Rahelinog groba na Benjaminovoj granici u Selsahu Oni će ti reći: Magarice koje si ti išao tražiti, pronađene su, a sada je tvoj otac zaboravio na priču o magaricama i brine se za vas. On si reče: Što mogu učiniti za svog sina?
1. Samuelova 10,3Odavde, goneći dalje ti ćeš stići k hrastu Taborovu. Ondje doći će te tražiti tri čovjeka uspinjući se prema Bogu u Betelu, jednog koji nosi tri jareta, drugog koji nosi kruhove, trećeg koji nosi vina.
1. Samuelova 10,4Oni će te pozdraviti i dat će ti dva kruha: ti ćeš ih primiti iz njihove ruke.
1. Samuelova 10,5Potom ti ćeš stići u Giveu Božju, gdje borave upravitelji filistinski Ondje, kad budeš ušao u grad, naići ćeš na jednu družinu *proroka koji silaze s *visokog mjesta, prethođeni harfama, tamburinima, frulama i citrama. Oni će biti obuzeti jednim proročkim zanosom.
1. Samuelova 10,6Tad će na tebe pasti duh GOSPODOV, ti ćeš pasti u zanos s njima i bit ćeš promijenjen u jednog drugog čovjeka.
1. Samuelova 10,7Kad budeš vidio kako se pojavljuju znakovi, učini što budeš trebao, jer Bog je s tobom.
1. Samuelova 10,8Ti ćeš sići prije mene u Gilgal . Što se tiče mene, ja ću sići pridružiti ti se, za ponuditi holokauste i *žrtve mira. Ti ćeš me čekati sedam dana sve dok ne dođem pridružiti ti se . Tad ću ja tebi priopćiti što ti je činiti. “
1. Samuelova 10,9Čim se Saul bi okrenuo napuštajući Samuela, Bog mu promijeni *srce i svi se znakovi zbiše u onaj dan.
1. Samuelova 10,10 Kad oni stigoše u Giveu, jedna družina proroka dolaziše im u susret. Tad duh Božji pade na njega, i on pade u zanos s njima.
1. Samuelova 10,11Sva njegova ranija saznanja mu dođoše: ona prorokova, s prorocima! Kaže se u narodu: ”Što se dogodi dakle sinu Kišovu? Saul je li također među prorocima? “
1. Samuelova 10,12Jedan čovjek iz mjesta se umiješa za reći: ” Ali tko je dakle njihov otac ? “ Evo zašto je ta riječ prešla u poslovicu: ” Saul da li je također među prorocima? “
1. Samuelova 10,13Vrativši se iz zanosa, Saul stiže do visokog mjesta.
1. Samuelova 10,14 Njegov mu stric reče, njemu i njegovom sluzi: ”Kamo ste vi išli? “ On odgovori: ” U potragu za magaricama. Ali, mi nismo ništa vidjeli pa smo otišli kod Samuela.
1. Samuelova 10,15 Stric Saulov reče: ” Pričaj mi, molim te, što vam je rekao Samuel. “
1. Samuelova 10,16 Saul reče svojem stricu: ” On nam je pričao da magarice bijahu pronađene. “ Ali, glede kraljevstva, on mu ne ispriča ništa od onoga što njemu bijaše rekao Samuel.
1. Samuelova 10,17 Samuel sazva puk kod GOSPODA u Mispu
1. Samuelova 10,18On reče sinovima Izraelovim: Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja sam taj koji vas je izveo iz Egipta i koji vas je istrgao iz ruku Egipta i svih kraljeva koji su vas tlačili.
1. Samuelova 10,19A vi, danas, vi ste odbacili svojeg Boga, onog koji vas je oslobodio od svih vaših nesreća i svih vaših nevolja, a vi mu bijaste rekli: Ti ćeš nam dati jednog kralja. Sada dakle, predstavite se pred GOSPODA, po plemenima i po zadrugama.
1. Samuelova 10,20Samuel primaknu sva plemena Izraelova: pleme Benjaminovo bi označeno.
1. Samuelova 10,21On primaknu pleme Benjaminovo po zadrugama: zadruga Matrijeva bi označena. Potom Saul, sin Kišov bi označen. Tražiše ga ne našavši ga.
1. Samuelova 10,22Pitaše ponovo GOSPODA: ” Netko drugi da li je došao ovamo? GOSPOD reče: ” Evo ga, sakriven pokraj prtljage.“
1. Samuelova 10,23Potrčaše tražiti ga i on se pojavi u sred naroda: on nadvisivaše sav puk glavom i plećima.
1. Samuelova 10,24Samuel reče svem puku: ” Jeste li vi vidjeli onog koga je izabrao GOSPOD? Nema mu jednakog u svem puku. “ Sav puk načini ovacije kličuči: ” Živio kralj! “
1. Samuelova 10,25Samuel izloži puku kraljevsko pravo i on ga upi sa u jednu knjigu, koju odloži pred GOSPODA. Potom Samuel otpusti sav narod, svakog k svojoj kući.
1. Samuelova 10,26Saul također ode k domu svom u Giveu Pođoše s njim junaci kojima Bog bijaše taknuo *srce.
1. Samuelova 10,27Ali ništarije rekoše: ” Kako će nam ovaj vladati? “ Oni ga prezriješe i ne donesoše mu dara. Ali, on ostade ravnodušan.
1. Samuilova 10,1Tada Samuilo uze uljanicu, i izli mu ulje na glavu, pa ga cjelova, i reče mu: eto, nije li te pomazao Gospod nad našljedstvom svojim da mu budeš vođ?
1. Samuilova 10,2Kad otideš danas od mene, naći ćeš dva čovjeka kod groba Rahiljina u kraju Venijaminovu u Selsi, koji će ti reći: našle su se magarice, koje si pošao da tražiš, i evo otac tvoj ne mareći za magarice zabrinuo se za vas govoreći: šta ću činiti poradi sina svojega?
1. Samuilova 10,3I otišavši odande dalje kad dođeš u ravnicu Tavorsku, srešće te ondje tri čovjeka idući k Bogu u Vetilj, noseći jedan tri jareta, a drugi noseći tri hljeba, a treći noseći mješinu vina.
1. Samuilova 10,4Pa će te upitati za zdravlje, i daće ti dva hljeba, koje primi iz ruku njihovijeh.
1. Samuilova 10,5Potom ćeš doći na hum Božji, gdje je straža Filistejska, i kad uđeš u grad, srešće te gomila proroka slazeći s gore, a pred njima psaltiri i bubnji i svirale i gusle; i oni će prorokovati.
1. Samuilova 10,6I sići će na te duh Gospodnji, te ćeš prorokovati s njima, i postaćeš drugi čovjek.
1. Samuilova 10,7I kad ti dođu ti znaci, čini što ti dođe na ruku, jer je Bog s tobom.
1. Samuilova 10,8Potom ćeš otići prije mene u Galgal, i gle, ja ću doći k tebi da prinesem žrtve paljenice i da prinesem žrtve zahvalne. Sedam dana čekaj dokle dođem k tebi i kažem ti šta ćeš činiti.
1. Samuilova 10,9I kad se okrete da ide od Samuila, Bog mu dade drugo srce; i svi se oni znaci zbiše onaj dan.
1. Samuilova 10,10I kad dođoše na hum, gle, srete ga gomila proroka, i dođe na nj duh Božji, i prorokova među njima.
1. Samuilova 10,11I kad ga vidješe svi koji ga poznavahu od pređe gdje prorokuje s prorocima, rekoše jedan drugome: šta to bi od sina Kisova? eda li je i Saul među prorocima?
1. Samuilova 10,12A jedan odande odgovori i reče: ko li im je otac? Otuda posta priča: eda li je i Saul među prorocima?
1. Samuilova 10,13I prestavši prorokovati dođe na goru.
1. Samuilova 10,14A stric Saulov reče njemu i momku njegovu: kuda ste išli? A on odgovori: da tražimo magarice; i kad vidjesmo da ih nigdje nema, otidosmo k Samuilu.
1. Samuilova 10,15A stric Saulov reče: kaži mi šta vam je rekao Samuilo?
1. Samuilova 10,16A Saul reče stricu svojemu: kazao nam je da su se našle magarice. Ali mu ne reče za carstvo što mu je kazao Samuilo.
1. Samuilova 10,17A Samuilo sazva narod u Mispu ka Gospodu.
1. Samuilova 10,18I reče sinovima Izrailjevijem: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ja izvedoh Izrailja iz Misira, i izbavih vas iz ruku Misirskih i izbavih vas iz ruku svijeh carstava koja vas mučahu.
1. Samuilova 10,19A vi danas odbaciste Boga svojega, koji vas sam izbavlja od svijeh zala vaših i nevolja vaših, i rekoste mu: postavi cara nad nama. Sada dakle stanite pred Gospodom po plemenima svojim i po tisućama svojim.
1. Samuilova 10,20I privede Samuilo sva plemena Izrailjeva, i pade na pleme Venijaminovo.
1. Samuilova 10,21Potom privede pleme Venijaminovo po porodicama njegovijem, i pade na porodicu Matrijevu; potom pade na Saula sina Kisova. I tražiše ga, ali se ne nađe.
1. Samuilova 10,22Tada opet upitaše Gospoda: hoće li još doći ovamo taj čovjek? A Gospod reče: eto sakrio se za prtljagom.
1. Samuilova 10,23Tada otrčaše, i dovedoše ga odande. I stade usred naroda, i bijaše glavom viši od svega naroda.
1. Samuilova 10,24I reče Samuilo svemu narodu: vidite li koga je izabrao Gospod da niko nije kao on u svemu narodu? I sav narod povika i reče: da živi car!
1. Samuilova 10,25Tada Samuilo kaza narodu prava carska i napisa u knjigu, i metnu je pred Gospodom. Potom Samuilo raspusti narod da ide svak svojoj kući.
1. Samuilova 10,26I Saul također otide svojoj kući u Gavaju, i s njim otidoše vojnici, kojima Bog taknu srca.
1. Samuilova 10,27A ljudi nevaljali rekoše: taj li će nas izbaviti? I prezirahu ga, niti mu donesoše dara. Ali se on učini kao da nije čuo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje