Tražilica


1. Samuelova 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 12,1I Samuel reče svemu Izraelu: "Eto, u svemu, što mi predložiste, ispunio sam vaš zahtjev i postavio sam kralja nad vama.
1. Samuelova 12,2Sada će kralj ići pred vama. Ja sam ostario i osijedio. Sinovi su moji među vama. Od mladosti moje sve do danas moj je život stajao otvoren pred vama.
1. Samuelova 12,3Evo me! Istupite proti meni pred Gospodom i pomazanikom njegovim! Kojemu sam oduzeo njegova vola? Kojemu sam odveo njegova magarca? Koga sam tlačio? Kojemu sam silu nanio? Od koga sam primio mito i jedno oko stisnuo naprema njemu? Ja ću vam to natrag vratiti."
1. Samuelova 12,4Oni odgovoriše: "Nijesi nas tlačio, nijesi nam sile nanosio i nijesi ni od koga Eto uzeo."
1. Samuelova 12,5On im reče: "Gospod neka mi je svjedok naprema vama, i neka je svjedok danas njegov pomazanik, da nijeste našli nikakvo nepravedno dobro u mojemu posjedu." Oni povikaše: "Tako je."
1. Samuelova 12,6Tada reče Samuel narodu: "Gospod je, koji je postavio Mojsija, Arona, i oce vaše izveo iz Egipta.
1. Samuelova 12,7Sad pristupite, da vam pred Gospodom predočim sva dobročinstva, što ih je iskazao Gospod vama i ocima vašim!
1. Samuelova 12,8Kad je Jakov bio došao u Egipat i oci vaši kad su vapili Gospodu za pomoć, posla Gospod Mojsija i Arona. Oni izvedoše oce vaše iz Egipta i naseliše ih u ovoj zemlji.
1. Samuelova 12,9Ali zaboraviše Gospoda, Boga svojega. I on ih dade u ruke Siseri, vojskovođi hasorskomu, u ruke Filistejima i u ruke kralju moapskomu, kad zavojevaše na njih.
1. Samuelova 12,10A kad su zavapili Gospodu za pomoć i priznali: Sagriješismo, što ostavismo Gospoda i služismo baalima i aštartama; ali sada izbavi nas iz ruku neprijatelja naših, pa ćemo ti služiti, -
1. Samuelova 12,11Tada posla Gospod Jerubaala, Bedana, Jeftahu i Samuela i ote vas iz ruku neprijatelja vaših unaokolo, tako da ste mogli živjeti u sigurnosti.
1. Samuelova 12,12A kad vidjeste, da amonski kralj Nahaš izađe proti vama, rekoste mi: "Ne, nego kralj neka vlada nad nama! A ipak je kralj vaš Gospod, Bog vaš.
1. Samuelova 12,13I sada, eto kralja, kojega izabraste, kojega htjedoste! Evo, Gospod vam je postavio kralja.
1. Samuelova 12,14Neka biste se bojali Gospoda i njemu služili, slušali glas njegov i ne protivili se zapovijedi Gospodnjoj! Neka biste se i vi i kralj, koji vlada nad vama, pokoravali Gospodu, Bogu svojemu!
1. Samuelova 12,15Ako ne budete slušali glas Gospodnji i budete se protivili zapovijedi Gospodnjoj, ruka će Gospodnja biti proti vama, kao Što je bila proti ocima vašim.
1. Samuelova 12,16A sada pazite i vidite, koliko će čudo učiniti Gospod pred očima vašim!
1. Samuelova 12,17Nije li sada žetva pšenična? Ja ću prizvati Gospoda, neka bi poslao gromove i dažd. Tada ćete spoznati i vidjeti, koliko je u očima Gospodnjim bilo zlo, što ga počiniste, kad ste zahtijevali sebi kralja."
1. Samuelova 12,18Kad Samuel zavapi Gospodu, posla Gospod još isti dan gromove i dažd. Sav narod obuze velik strah pred Gospodom i Samuelom.
1. Samuelova 12,19I sav narod zamoli Samuela: "Zagovaraj sluge svoje kod Gospoda, Boga svojega, da ne pomremo, jer dodasmo k svim grijehima svojim još zlo, kad smo zahtijevali sebi kralja."
1. Samuelova 12,20Samuel reče narodu: "Ne bojte se! Počiniste doduše sve to zlo. Ali sad barem ne odstupaj te više od Gospoda, nego služite Gospodu svim srcem svojim!
1. Samuelova 12,21Ne otpadajte opet nakon mene k ništavim idolima, koji ne mogu pomoći niti izbaviti, jer su ništa!
1. Samuelova 12,22Jer tada neće Gospod odbiti naroda svojega radi velikoga imena svojega; jer Gospodu je bila volja, da vas učini svojim narodom.
1. Samuelova 12,23A daleko neka je od mene, da se ogriješim o Gospoda prestavši zagovarati vas; nego ću vas upućivati na put dobar i pravi.
1. Samuelova 12,24Samo se bojte Gospoda i služite mu iskreno svim srcem; jer vidite, kakve je velike stvari učinio za vas!
1. Samuelova 12,25Ako li ipak zlo činite, i vi ćete i kralj vaš propasti."
1. Samuelova 12,1 Tada Samuel reče svemu Izraelu: "Evo, ispunio sam vašu želju u svemu što ste od mene tražili i postavih kralja nad vama.
1. Samuelova 12,2I od sada će kralj ići pred vama. A ja sam ostario i osijedio i moji sinovi eto su među vama. Ja sam išao pred vama od svoje mladosti pa do današnjega dana.
1. Samuelova 12,3Evo me! Posvjedočite protiv mene pred Jahvom i pred njegovim pomazanikom: kome sam oteo vola i kome sam oteo magarca? Koga sam prevario? Koga sam tlačio? Od koga sam primio mito da bih zažmirio na jedno oko? Ja ću vam sve natrag vratiti.
1. Samuelova 12,4A oni odgovoriše: "Nisi nas prevario, nisi nas tlačio, nisi ni od koga primio ništa.
1. Samuelova 12,5Još im reče: "Svjedok je Jahve protiv vas i svjedok je njegov pomazanik u ovaj dan da niste našli ništa u mojoj ruci." A oni odgovoriše: "Tako je!
1. Samuelova 12,6Tada Samuel reče narodu: "Jest, svjedok je Jahve koji je postavio Mojsija i Arona i koji je izveo vaše oce iz Egipta.
1. Samuelova 12,7Stanite sada ovamo da probesjedim s vama pred Jahvom i da vas podsjetim na sva velika djela koja je učinio Jahve vama i vašim ocima.
1. Samuelova 12,8Kad je Jakov došao u Egipat, Egipćani su ih pritisnuli, a vaši su oci vapili Jahvi za pomoć. I Jahve posla Mojsija i Arona, koji izvedoše oce vaše iz Egipta i naseliše ih na ovome mjestu.
1. Samuelova 12,9Ali oni zaboraviše Jahvu, Boga svoga, i on ih predade u ruke Siseri, vojvodi hasorske vojske, i u ruke Filistejaca, i u ruke moapskome kralju, koji su vojevali na njih.
1. Samuelova 12,10I opet su vapili Jahvi za pomoć govoreći: `Zgriješili smo jer smo ostavili Jahvu i uzeli služiti baalima i aštartama; izbavi nas sada iz ruku naših neprijatelja pa ćemo ti služiti!`
1. Samuelova 12,11I Jahve posla Jerubaala i Baraka, Jiftaha i Samuela te vas izbavi iz ruku vaših neprijatelja unaokolo, tako da ste mogli živjeti bez straha.
1. Samuelova 12,12Ali kad vidjeste Nahaša, kralja amonskoga, kako ide na vas, rekoste mi: `Ne, nego kralj neka vlada nad nama!` Pa ipak je vaš kralj Jahve, vaš Bog!
1. Samuelova 12,13I eto vam sada kralja koga ste izabrali! Eto, Jahve je postavio kralja nad vama.
1. Samuelova 12,14Ako se budete bojali Jahve i njemu budete služili, ako budete slušali njegov glas i ne budete se protivili njegovim zapovijedima, slijedit ćete Jahvu, Boga svoga, vi i kralj koji kraljuje nad vama.
1. Samuelova 12,15Ako li ne budete slušali Jahvina glasa, ako se budete protivili njegovim zapovijedima, tada će se ruka Jahvina spustiti na vas i na vašega kralja da vas uništi.
1. Samuelova 12,16Sada još jednom pristupite i vidite veliki znak koji će Jahve učiniti pred vašim očima.
1. Samuelova 12,17Nije li sada pšenična žetva? Ali ja ću zazvati Jahvu i on će poslati gromove i kišu. I jasno ćete razabrati kako je veliko zlo koje ste učinili pred Jahvom tražeći sebi kralja.
1. Samuelova 12,18Tada Samuel zazva Jahvu i Jahve posla gromove i kišu u onaj dan i sav se narod vrlo poboja Jahve i Samuela.
1. Samuelova 12,19I sav narod reče Samuelu: "Moli se Jahvi, svome Bogu, za svoje sluge da ne pomremo, jer smo svim svojim grijesima dodali zlo tražeći sebi kralja.
1. Samuelova 12,20Ali Samuel reče narodu: "Ne bojte se! Vi ste, doduše, učinili sve ovo zlo, ali sada ne ostavljajte više Jahvu, nego služite Jahvi svim svojim srcem.
1. Samuelova 12,21Ne priklanjajte se više ništavim idolima koji vam ništa ne koriste, ništa vam ne pomažu jer su samo ništavila.
1. Samuelova 12,22A Jahve neće odbaciti svoga naroda, radi velikog imena svoga, jer se Jahve udostojao da vas učini svojim narodom.
1. Samuelova 12,23A od mene neka je daleko da zgriješim Jahvi prestajući moliti za vas i upućivati vas na dobar i pošten put.
1. Samuelova 12,24Samo se bojte Jahve i njemu iskreno služite svim svojim srcem; jer, pogledajte kako se velikim očitovao među vama.
1. Samuelova 12,25Ako li budete činili zlo, propast ćete vi i vaš kralj.
1. Samuelova 12,1Samuel reče svem Izraelu: ” Evo ja sam poslušao vaš glas u svemu što ste mi rekli: ja sam učinio vladati nad vama jednog kralja.
1. Samuelova 12,2A sada, evo kralja koji ide pred vama. Ja, ja sam star, ja sam pobijelio, a moji su sinovi ovdje s vama. Ja sam taj koji je išao pred vama od svoje mladosti sve do ovog dana.
1. Samuelova 12,3Evo me. Posvjedočite o meni pred GOSPODOM i pred njegovim mesijom : od koga sam ja uzeo jedno govedo i od koga sam uzeo jednog magarca? Koga sam ja izrabljivao i koga sam tlačio? Kome sam iznudio novas za zatvoriti oči pred vašim slučajem? Ja ću vam ga vratiti. “
1. Samuelova 12,4Oni rekoše: ” Ti nas nisi izrabljivao. Ti nas nisi tlačio. Ti nisi nikom ništa iznudio. “
1. Samuelova 12,5On im reče: ” GOSPOD je svjedokom s vama i njegov mesija, u ovaj dan, da vi niste ništa našli u mojoj ruci. “ Odgovoriše: ” Svjedokom je. “
1. Samuelova 12,6A Samuel reče puku: ” GOSPOD koji učini s Mojsijem i Aaronom i izvede vaše očeve iz Egipta! “
1. Samuelova 12,7” A sada, stanite ondje: ” pred GOSPODA, ja ću izreći protiv vas sve činove pravde GOSPODOVE izvršene prema vama i vašim očevima.
1. Samuelova 12,8Kad Jakov bi stigao iz Egipta, vaši očevi su vapili prema GOSPODU i GOSPOD posla Mojsija i Aarona koji izvedoše očeve vaše iz Egipta i smjestiše ih u ovom mjestu.
1. Samuelova 12,9Ali, oni su zaboravili GOSPODA, svojeg Boga, i on vas je prodao Siseri, zapovjedniku vojske Hasorove, Filistincima i kralju Moaba , koji zarati s njima.
1. Samuelova 12,10 Tada, oni su vapili prema GOSPODU: mi smo zgriješili, jer smo napustili GOSPODA i služili *Bale i Astarte Sada, istrgni nas iz ruku naših neprijatelja i mi ćemo ti služiti.
1. Samuelova 12,11I GOSPOD je poslao Jerubala, Bedana, Jeftea i Samuela, i on vas je iščupao iz ruku vaših okolnih neprijatelja, a vi ste nastanjivali zemlju u sigurnosti.
1. Samuelova 12,12Ali, kad ste vi vidjeli da Nahaš, kralj sinova Amonovih, dolazi vas napasti, vi ste mi rekli: Ne, to je jedan kralj koji će nad nama vladati. A ipak GOSPOD, vaš Bog, je vaš kralj.
1. Samuelova 12,13Sada dakle, evo kralja kojeg ste vi izabrali, kojeg ste iskali, i evo da vam je GOSPOD dao jednog kralja.
1. Samuelova 12,14 Ako se vi bojite GOSPODA, ako ga služite, ako slušate njegov glas, da se ne bunite protiv zapovijedi GOSPODOVIH, tada vi sami i kralj koji vlada nad vama, vi će te nastaviti slijediti GOSPODA, svojeg Boga.
1. Samuelova 12,15 Ali, ako vi ne slušate glas GOSPODOV, ako se vi bunite protiv zapovijedi GOSPODOVIH, ruka će vas GOSPODOVA dosegnuti kao što je i vaše očeve
1. Samuelova 12,16Sada još, stojte ovdje i vidite ovu veliku stvar koju će GOSPOD izvesti pred vašim očima.
1. Samuelova 12,17 Nije li sada u tijeku žetva žita? Ja ću zazvati GOSPODA, a on će učiniti da zagrmi i padne kiša Shvatite dakle i vidite veličinu zla koje ste počinili u očima GOSPODOVIM tražeći za sebe jednog kralja. “
1. Samuelova 12,18 Samuel zazva GOSPODA i GOSPOD dade grmiti i kišiti, u onaj dan, i sav puk pade u jedan veliki strah od GOSPODA i od Samuela.
1. Samuelova 12,19Sav puk reče Samuelu: ” Posreduj za svoje sluge kod GOSPODA, tvojeg Boga, da mi ne bismo umrli, jer, svim našim grijesima mi smo dodali krivicu iskanja za sebe jednog kralja. “
1. Samuelova 12,20Samuel reče narodu: ” Ne bojte se. Vi ste ti koji su načinili sve ovo zlo. Ipak ne odstranjujte se od GOSPODA, veće služite GOSPODU svim svojim srcem.
1. Samuelova 12,21Ne odstranjujte se, jer to bi bilo radi slijeđenja ništavila koji ne služe ničemu i koji ne mogu osloboditi, jer nisu drugo do ništa.
1. Samuelova 12,22U stvari, GOSPOD neće ostaviti svoj narod, zbog svojeg velikog *Imena, pošto je GOSPOD htio učiniti od vas svoj narod.
1. Samuelova 12,23Glede mene, bilo bi gnusno zgriješiti protiv GOSPODA prekidajući posredovati u vašu korist.
1. Samuelova 12,24Samo se bojte GOSPODA i služite ga s odanošću, svim svojim srcem.Vidite, u stvari, kako se pokazao prema vama!
1. Samuelova 12,25Ali ako vi činite zlo, bit će te uništeni, vi i vaš kralj. “
1. Samuilova 12,1Tada reče Samuilo svemu Izrailju: eto, poslušao sam glas vaš u svemu što mi rekoste, i postavih cara nad vama.
1. Samuilova 12,2I sada eto, car ide pred vama, a ja sam ostario i osijedio; i sinovi moji eto su među vama; i ja sam išao pred vama od mladosti svoje do danas.
1. Samuilova 12,3Evo me, odgovorite mi pred Gospodom i pred pomazanikom njegovijem. Kome sam uzeo vola ili kome sam uzeo magarca? kome sam učinio nasilje? kome sam učinio krivo? ili iz čije sam ruke uzeo poklon, da bih stiskao oči njega radi? pak ću vam vratiti.
1. Samuilova 12,4A oni rekoše: nijesi nam učinio sile niti si kome učinio krivo, niti si uzeo što iz čije ruke.
1. Samuilova 12,5Jošte im reče: svjedok je Gospod na vas, i svjedok je pomazanik njegov danas, da nijeste našli ništa u mojim rukama. I rekoše: svjedok je.
1. Samuilova 12,6Tada reče Samuilo narodu: Gospod je koji je postavio Mojsija i Arona, i koji je izveo oce vaše iz zemlje Misirske.
1. Samuilova 12,7Sada dakle stanite da se prem s vama pred Gospodom za sva dobra što je činio Gospod vama i vašim ocima.
1. Samuilova 12,8Pošto dođe Jakov u Misir, vikaše oci vaši ka Gospodu, i Gospod posla Mojsija i Arona, koji izvedoše oce vaše iz Misira i naseliše ih na ovom mjestu.
1. Samuilova 12,9Ali zaboraviše Gospoda Boga svojega, te ih dade u ruke Sisari vojvodi Asorskom, i u ruke Filistejima, i u ruke caru Moavskomu, koji vojevaše na njih.
1. Samuilova 12,10Ali vikaše ka Gospodu i rekoše: sagriješismo što ostavismo Gospoda i služismo Valima i Astarotama; ali sada izbavi nas iz ruku neprijatelja naših, pa ćemo ti služiti.
1. Samuilova 12,11I Gospod posla Jerovala i Vedana i Jeftaja i Samuila, i ote vas iz ruku neprijatelja vaših unaokolo, te živjeste bez straha.
1. Samuilova 12,12Ali kad vidjeste Nasa cara Amonskoga gdje dođe na vas, rekoste mi: ne, nego car neka caruje nad nama, premda Gospod Bog vaš bješe car vaš.
1. Samuilova 12,13Sada dakle, eto cara kojega izabraste, kojega iskaste; evo Gospod je postavio cara nad vama.
1. Samuilova 12,14Ako se uzbojite Gospoda, i njemu uzaslužite, i uzaslušate glas njegov i ne usprotivite se zapovijesti Gospodnjoj, tada ćete i vi i car vaš koji caruje nad vama ići za Gospodom Bogom svojim.
1. Samuilova 12,15Ako li ne uzaslušate glasa Gospodnjega, nego se usprotivite zapovijesti Gospodnjoj, tada će biti ruka Gospodnja protiv vas kao što je bila protiv otaca vaših.
1. Samuilova 12,16Ali stanite sada jošte, i vidite ovu stvar veliku koju će učiniti Gospod pred vašim očima.
1. Samuilova 12,17Nije li danas žetva pšenična? Ja ću prizvati Gospoda, i spustiće gromove i dažd, da razumijete i vidite koliko je zlo što učiniste pred Gospodom iskavši sebi cara.
1. Samuilova 12,18Tada Samuilo zavapi ka Gospodu, i Gospod spusti gromove i dažd u taj dan; i sav se narod poboja vrlo Gospoda i Samuila.
1. Samuilova 12,19I reče sav narod Samuilu: moli se za sluge svoje Gospodu Bogu svojemu da ne pomremo; jer dodasmo k svijem grijesima svojim zlo ištući sebi cara.
1. Samuilova 12,20Tad reče Samuilo narodu: ne bojte se, vi ste učinili sve ovo zlo; ali ne otstupajte od Gospoda, nego služite Gospodu svijem srcem svojim.
1. Samuilova 12,21Ne otstupajte; jer biste pošli za ništavim stvarima, koje ne pomažu, niti izbavljaju, jer su ništave.
1. Samuilova 12,22Jer Gospod neće ostaviti naroda svojega radi velikoga imena svojega; jer Gospodu bi volja da vas učini svojim narodom.
1. Samuilova 12,23A meni ne dao Bog da zgriješim Gospodu i prestanem moliti se za vas; nego ću vas upućivati na put dobar i prav.
1. Samuilova 12,24Samo se Bojte Gospoda i služite mu istinito, svijem srcem svojim, jer vidite, kakve je velike stvari učinio za vas.
1. Samuilova 12,25Ako li zlo uščinite, propašćete i vi i car vaš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje