Tražilica


1. Samuelova 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 19,1Saul je govorio svojemu sinu Jonatanu i svima svojim dvoranima o tome, da on hoće ubiti Davida. A jer je Jonatan, sin Saulov, bio Davidu vrlo odan,
1. Samuelova 19,2Javi to Jonatan Davidu i reče: "Moj otac Saul ide za tim, da te ubije. Zato se čuvaj sutra rano, povuci se u koje skrovište i skrij se!
1. Samuelova 19,3Ja ću izaći i u polju, gdje ti budeš, stajat ću uz oca svojega govorit ću o tebi s ocem svojim. Što doznam, javit ću ti."
1. Samuelova 19,4A Jonatan je govorio pred svojim ocem Saulom samo dobro o Davidu. On mu reče: "Kralj neka se ne ogriješi o slugu svojega Davida, jer on tebi nije ništa skrivio, dapače djela su njegova vrlo dobra za te.
1. Samuelova 19,5On je život svoj stavio na kocku i Filistejina ubio. Tako je dao svemu Izraelu veliku pobjedu. Ti si to vidio i radovao si se. Zašto dakle da se ogriješiš o krv nedužnu i Davida ubiješ ni za što?
1. Samuelova 19,6Saul posluša Jonatana. I zakle se Saul: "Tako živ bio Gospod, on neće poginuti!"
1. Samuelova 19,7I Jonatan dozva Davida, i ka za mu Jonatan sve ovo. Tada dovede Jonatan Davida k Saulu. I on ostade kao prije u njegovoj okolini.
1. Samuelova 19,8Kad je rat buknuo ponovno, David izađe na polje, pobi se s Filistejima i porazi ih veoma, tako da su nagnuli u bijeg pred njim.
1. Samuelova 19,9Jednoga dana opet napade Saula zao duh od Gospoda. Sjedio je u svojoj palači i imao sulicu u ruci, a David je udarao u harfu.
1. Samuelova 19,10I Saul htjede Davida svojom sulicom pribiti uza zid. Ali se on izmače Saulu, te sulica udari u zid. David pobježe i uteče.
1. Samuelova 19,11One noći posla Saul ljude kući Davidovoj, da ga čuvaju i drugog jutra ubiju. Ali Mikala, žena Davidova, javi mu to i reče: "Ako se još noćaš ne skloniš na sigurno mjesto, sutra ćeš biti mrtav."
1. Samuelova 19,12I Mikala spusti Davida kroz prozor. On pobježe i umače.
1. Samuelova 19,13Mikala uze kip, metnu ga u postelju, prekri mu glavu pleterom od kozje dlake i pokri ga pokrivačem.
1. Samuelova 19,14Kad Saul posla ljude, da uhvate Davida, reče ona: "Bolestan je."
1. Samuelova 19,15Ali Saul posla ljude natrag, da vide Davida, i zapovjedi: "Donesite mi ga u postelji, da ga ubijem!"
1. Samuelova 19,16Kad dođoše poslani, a to kip u postelji, oko glave mu pleter od kozje dlake.
1. Samuelova 19,17I reče Saul Mikali: "Što me tako prevari i pusti neprijatelja mojega da umakne, te da se skloni na sigurno mjesto? Mikala odgovori Saulu: "On mi zaprijeti: "Pusti me, ili ću te ubiti!"
1. Samuelova 19,18Izakako je David bio bijegom umakao, ode k Samuelu u Ramu i pripovjedi mu sve, što mu je bio učinio Saul. Tada otide sa Samuelom, i stanovali su u proročkoj kući.
1. Samuelova 19,19Kad se javilo Saulu: "David je u proročkoj kući u Rami,"
1. Samuelova 19,20Posla Saul ljude, da uhvate Davida, Kad oni ugledaše skup proroka i njima na čelu Samuela u ushićenju, dođe Duh Božji i na poslanike Saulove, te i oni padoše u ushićenje.
1. Samuelova 19,21Kad to javiše Saulu, posla on druge poslanike, ali i oni padoše u ushićenje. I Saul posla po treći put poslanike, ali i oni padoše u ushićenje.
1. Samuelova 19,22Tada pođe on sam u Ramu. Kad dođe k velikoj jami kod Soka, upita: "Gdje su Samuel i David? Odgovoriše mu: "U proročkoj kući u Rami."
1. Samuelova 19,23Pođe dakle odatle k proročkoj kući u Rami. Ali i na njega dođe Duh Božji, tako da je otišao dalje u ushićenju, dok stiže k proročkoj kući u Rami.
1. Samuelova 19,24I on skide gornju haljinu sa sebe i bio je ushićen pred Samuelom, Sav dan i svu noć ležao je tu bez haljine. Zato se govori: "Je li i Saul među prorocima?"
1. Samuelova 19,1 Šaul razloži svome sinu Jonatanu i svim svojim dvoranima svoju namjeru da ubije Davida. Ali Jonatan, Šaulov sin, vrlo je volio Davida.
1. Samuelova 19,2I Jonatan to javi Davidu ovako: "Moj otac Šaul kani te ubiti. Budi, dakle, na oprezu sutra ujutro, ostani u skrovištu i pritaji se.
1. Samuelova 19,3A ja ću izaći i stajat ću pokraj svoga oca u polju gdje ti budeš i govorit ću za tebe sa svojim ocem. Kad saznam kako je, javit ću ti.
1. Samuelova 19,4Jonatan pohvali Davida svome ocu Šaulu i reče mu ovako: "Neka se kralj ne ogriješi o svoga slugu Davida jer se on nije ništa ogriješio o tebe; naprotiv, ono što je radio bilo je od velike koristi za tebe.
1. Samuelova 19,5On je stavio život svoj na kocku, ubio je Filistejca i Jahve je pribavio veliku pobjedu svemu Izraelu: vidio si i radovao se. Zašto bi se, dakle, ogriješio o nevinu krv ubijajući Davida bez razloga?
1. Samuelova 19,6Šaul posluša Jonatanove riječi i zakle se: "Živoga mi Jahve, David neće umrijeti!
1. Samuelova 19,7Tada Jonatan dozva Davida i kaza mu sve te riječi. Zatim Jonatan dovede Davida k Šaulu i David opet dobi službu koju je imao prije.
1. Samuelova 19,8Kad je rat i opet buknuo, iziđe David na bojište da se bori s Filistejcima; i porazi ih tako da su pobjegli pred njim.
1. Samuelova 19,9Tada zao duh Jahvin obuze Šaula: kad je sjedio u svojoj kući, s kopljem u ruci, a David rukom udarao u harfu,
1. Samuelova 19,10Šaul pokuša da svojim kopljem pribode Davida uza zid, ali on izmakne Šaulovu udarcu te se koplje zabode u zid. David pobježe i spasi se.
1. Samuelova 19,11Iste noći Šaul posla glasnike da nadziru Davidovu kuću jer je htio da ubije Davida u rano jutro. Ali Davidova žena Mikala javi to Davidu govoreći: "Ako noćas ne umakneš na sigurno mjesto, sutra ćeš biti mrtav!
1. Samuelova 19,12Tada Mikala spusti Davida kroz prozor. On ode i spasi se bijegom.
1. Samuelova 19,13A Mikala uze idol, položi ga u postelju, stavi mu oko glave kozju dlaku i pokri ga pokrivačem.
1. Samuelova 19,14Kad je Šaul poslao glasnike da uhvate Davida, ona im reče: "Bolestan je.
1. Samuelova 19,15Ali Šaul vrati glasnike natrag da vide Davida i zapovjedi im: "Donesite ga k meni u postelji da ga ubijem!
1. Samuelova 19,16A kad su glasnici ušli, gle: u postelji bješe idol, s kozjom dlakom oko glave!
1. Samuelova 19,17Tada Šaul reče Mikali: "Zašto si me tako prevarila i pustila moga neprijatelja da pobjegne i da se spasi?" A Mikala odgovori Šaulu: "On mi je rekao: `Pusti me da odem, ili ću te ubiti!`
1. Samuelova 19,18Tako je David pobjegao i spasio se. I ode on k Samuelu u Ramu i javi mu sve što mu je učinio Šaul. Potom odoše on i Samuel i nastaniše se u Najotu.
1. Samuelova 19,19A Šaulu javiše ovako: "Eno Davida u Najotu u Rami.
1. Samuelova 19,20Tada Šaul posla glasnike da uhvate Davida. Kad su oni vidjeli zbor proroka u proročkom zanosu, a Samuela im na čelu, obuze Božji duh i Šaulove glasnike te i oni padoše u proročki zanos.
1. Samuelova 19,21Kad su to javili Šaulu, on posla druge glasnike, ali i oni padoše u proročki zanos. Potom Šaul posla i treće glasnike, ali i oni padoše u proročki zanos.
1. Samuelova 19,22Tada Šaul krenu sam u Ramu i kad dođe do velikog bunara kod Sekua, zapita: "Gdje su Samuel i David?" I odgovoriše mu: "Eno ih u Najotu u Rami.
1. Samuelova 19,23On odmah pođe prema Najotu u Rami. Ali i njega obuze duh Božji te je išao u proročkom zanosu sve dok nije došao u Najot u Rami.
1. Samuelova 19,24Tu i on svuče svoje haljine jer i njega obuze zanos pred Samuelom; zatim je legao gol i ostao tako cio onaj dan i svu noć. Tako je nastala uzrečica: "Zar je i Šaul među prorocima?
1. Samuelova 19,1Saul govoriše sinu svojem Jonatanu i svim svojim slugama o svojem naumu da usmrti Davida. No, Jonatan, sin Saulov, volješe mnogo Davida.
1. Samuelova 19,2Jonatan obvijesti Davida: ” Moj otac Saul, reče on, traži usmrtiti te. Budi na oprezu sutra u jutro, ostani u zaklonu i skloni se.
1. Samuelova 19,3Za mene, ja ću izići i bit ću u blizini oca svojeg u polju gdje ćeš i ti biti. Ja ću govoriti o tebi svojemu ocu, vidjet ćušto je i izvijestit ću te o tome. “
1. Samuelova 19,4Jonatan goviriše ocu svojem u prilog Davidu. On mu reče: ” Nek kralj ne zgriješi protiv Davida, jer on ni u čemu nije zgriješio protiv tebe i njegova junačka djela su za tebe jedna izvrsna stvar.
1. Samuelova 19,5Po cijenu svojeg života on je pobijedio Filistinca, i GOSPOD je ispunio jednu veliku pobjedu za sav Izrael. Ti si to vidio i ti si se tome radovao. Zašto bi ti dakle zgriješio prolijevajući krv jednom nedužnom, usmrtivši Davida bez razloga? “
1. Samuelova 19,6Saul sasluša glas Jonatanov i Saul načini ovu prisegu: ” Života mi GOSPODOVOG, on neće biti usmrćen!“
1. Samuelova 19,7Jonatan pozva Davida i priopći mu sve ove riječi. Potom Jonatan odvede Davida Saulu i David bi u službi njegovoj kao u prošlosti. David spašen od Mikale
1. Samuelova 19,8Kako se rat bijaše obnovio, David pođe tući Filistince. On im nanese veoma težak udarac i oni pobjegoše pred njim.
1. Samuelova 19,9Jedan zao duh, došao od GOSPODA, dočepa se Saula. On bijaše sjedio u svojoj kući, dok David sviraše svojim glazbalom.
1. Samuelova 19,10 Saul tražiše kako prikovati Davida o zid, ali Davi izbježe Saulov udarac i koplje Saulovo zabode se u zid. David pobježe i izmaknu te noći.
1. Samuelova 19,11Saul posla svoje izaslanike u kuću Davidovu za nadzirati ga i usmrtiti sutradan. Njegova žena Mikala obvijesti Davida o tom i reče mu: ” Ako ti ne spasiš svoj život ove noći sutra bit ćeš usmrćen. “
1. Samuelova 19,12Mikal dade Davidu sići kroz prozor. On pobježe i bi spašen.
1. Samuelova 19,13Mikal uze idol, stavi ga na krevet, stavi na njegovo uzglavlje mrežu od kozje kostrijeti i pokri ju odjećom.
1. Samuelova 19,14 Saul posla izaslanike da se domognu Davida. Mikal reče: ” On je bolestan. “
1. Samuelova 19,15 Saul posla izaslanike za vidjeti Davida. On im reče: Donesite mi ga u njegovom krevetu da ga usmrtim. “
1. Samuelova 19,16 Kad izaslanici dođoše, u krevetu bijaše samo idol s mrežom od kozje kostrijeti u njegovom krevetu!
1. Samuelova 19,17 Saul reče Mikali: ” Zašto si me ti prevarila na takav način? Ti su pustila otići mojeg neprijatelja i on se spasio! “ Mikal reče Saulu: ” On je taj koji mi je rekao: Pusti me otići. Trebam li ja biti usmrćen? “
1. Samuelova 19,18 Budući se tako spasio bijegom, David dođe kod Samuela u Ramu i izvijesti ga o svemu što mu bijaše učinio Saul. On i Samuel odoše stanovati u Najote
1. Samuelova 19,19Rekoše Saulu: ” Evo, David je u Najotima u Rami. “
1. Samuelova 19,20Saul posla izaslanike da se domognu Davida. Oni primijetiše zajednicu *prorokinja u trenu dok su prorokovale, a Samuel stoji na njihovom čelu. Duh Božji se domože Saulovih izaslanika, i oni također padoše u zanos, oni isto.
1. Samuelova 19,21Izvjestiše to Saulu koji posla druge izaslanike; i oni padoše u zanos, oni također. Saul posla treću grupu izaslanika, oni padoše u zanos, oni također.
1. Samuelova 19,22On sam pođe u Ramu i stiže do velike žusterne koja se nalazi u Sekou On upita: ” Gdje su Samuel i David? “ Rekoše mu: ” U Najotama u Rami! “
1. Samuelova 19,23On se nađe domlje, u Najotama u Rami. Duh Božji ga se dograbi također i on nastavi hodati u stanju zanosa sve do svojeg dolaska u Najote u Rami.
1. Samuelova 19,24On se također oslobodi svoje odjeće i on bi u zanosu, on također, pred Samuelom. Potom, nag, on se stropošta i ostade tako cijelog dana i cijele noći. Evo zašto se kaže: ” Saul da li je također među proročicama? “
1. Samuilova 19,1I Saul govori Jonatanu sinu svojemu i svijem slugama svojim da ubiju Davida; ali Jonatan sin Saulov ljubljaše veoma Davida.
1. Samuilova 19,2I javi Jonatan Davidu i reče mu: Saul otac moj traži da te ubije; nego se čuvaj sjutra, skloni se gdjegod i prikrij se.
1. Samuilova 19,3A ja ću izaći i stajaću pored oca svojega u polju gdje ti budeš, i govoriću o tebi s ocem svojim, i što doznam javiću ti.
1. Samuilova 19,4I Jonatan progovori za Davida Saulu ocu svojemu, i reče mu: da se ne ogriješi car o slugu svojega Davida, jer se on nije ogriješio o tebe, nego je još vrlo dobro za te što je činio.
1. Samuilova 19,5Jer nije mario za život svoj i pobio je Filisteje, i Gospod učini spasenje veliko svemu Izrailju; vidio si i radovao si se; pa zašto bi se ogriješio o krv pravu i ubio Davida ni za što?
1. Samuilova 19,6I posluša Saul Jonatana, i zakle se Saul: tako živ bio Gospod, neće poginuti.
1. Samuilova 19,7Tada Jonatan dozva Davida, i kaza mu Jonatan sve ovo; i dovede Jonatan Davida k Saulu, i opet bi pred njim kao pređe.
1. Samuilova 19,8I nasta opet rat, i David izide i pobi se s Filijstejima, i razbi ih veoma, te bježaše od njega.
1. Samuilova 19,9Potom zli duh Gospodnji napade Saula kad sjeđaše kod kuće i držaše koplje u ruci, a David udaraše rukom o gusle.
1. Samuilova 19,10I Saul šćaše Davida kopljem prikovati za zid, ali se on izmače Saulu, te koplje udari u zid, a David pobježe i izbavi se onu noć.
1. Samuilova 19,11A Saul posla ljude ka kući Davidovoj da ga čuvaju i ujutru ubiju. A to javi Davidu žena njegova Mihala govoreći: ako noćas ne izbaviš duše svoje, ujutru ćeš poginuti.
1. Samuilova 19,12Tada Mihala spusti Davida kroz prozor, te otide i pobježe i izbavi se.
1. Samuilova 19,13A Mihala uze lik, i metnu ga u postelju, i metnu mu pod glavu uzglavlje od kostrijeti, i pokri ga haljinom.
1. Samuilova 19,14I kad Saul posla ljude da uhvate Davida, ona reče: bolestan je.
1. Samuilova 19,15A Saul posla opet ljude da vide Davida govoreći: donesite mi ga u postelji da ga pogubim.
1. Samuilova 19,16A kad dođoše poslani, gle, lik u postelji i uzglavlje od kostrijeti pod glavom mu.
1. Samuilova 19,17I reče Saul Mihali: što me tako prevari i pusti neprijatelja mojega da uteče? A Mihala reče Saulu: on mi reče: pusti me, ili ću te ubiti.
1. Samuilova 19,18Tako David uteče i izbavi se, i dođe k Samuilu u Ramu, i pripovjedi mu sve što mu je učinio Saul. i otidoše on i Samuilo, i ostaše u Najotu.
1. Samuilova 19,19A Saulu dođe glas i rekoše mu: eno Davida u Najotu u Rami.
1. Samuilova 19,20Tada posla Saul ljude da uhvate Davida; i oni vidješe zbor proroka gdje prorokuju a Samuilo im starješina. I duh Gospodnji dođe na poslanike Saulove, te i oni prorokovahu.
1. Samuilova 19,21A kad to javiše Saulu, on posla druge poslanike, ali i oni prorokovahu, te Saul opet posla treće poslanike, ali i oni prorokovahu.
1. Samuilova 19,22Tada sam pođe u Ramu, i kad dođe na veliki studenac koji je u Sokotu, zapita govoreći: gdje je Samuilo i David? I rekoše mu: eno ih u Najotu u Rami.
1. Samuilova 19,23I pođe u Najot u Rami; ali i na njega siđe duh Božji, te idući dalje prorokovaše dokle dođe u Najot u Rami.
1. Samuilova 19,24Pa skide i on haljine svoje sa sebe, i prorokova i on pred Samuilom, i padnuvši ležaše go ceo onaj dan i svu noć. Stoga se govori: eda li je i Saul među prorocima?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje