Tražilica


2. Samuelova 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 21,1Jedanput u danima Davidovim vladala je glad tri godine, iz godine u godinu. I David upita Gospoda. "Na Saulu i njegovoj kući leži krvna krivnja," odgovori Gospod, "jer pogubi Gibeoneje."
2. Samuelova 21,2Tada kralj dozva Gibeoneje i upita ih. Gibeoneji ne pripadaju Izraelcima, nego ostacima Amoreja. Premda su im se Izraelci bili obvezali zakletvom, tražio je Saul u svojoj revnosti za Izraelce i Judejce da ih uništi.
2. Samuelova 21,3David dakle upita Gibeoneje: "Što da vam učinim? Čim da vas namirim? Blagoslovite ipak baštinu Gospodnju!"
2. Samuelova 21,4Gibeoneji mu odgovoriše: "Ne tražimo ni srebra ni zlata od Saula i kuće njegove. Niti nam je do toga, da se itko pogubi u Izraelu." On ih upita: "Pa što hoćete? Učinit ću vam."
2. Samuelova 21,5Oni odgovoriše kralju: "Čovjek, koji nas je zatirao i za tim išao, da nas iskorijeni, da nas ne bude nigdje u području Izraelovu,
2. Samuelova 21,6Od njegovih sinova neka nam se dadne sedam ljudi. Mi ćemo ih pred Gospodom u Gibei Saulovoj na gori Gospodnjoj objesiti." Kralj obeća: "Dat ću vam ih."
2. Samuelova 21,7Ali Mefibošeta, sina Jonatana, sina Saulova, sačuva kralj radi zakletve položene pred Gospodom, koja je bila među njima, Davidom i Jonatanom, sinom Saulovim.
2. Samuelova 21,8I uze kralj obadva sina, koje rodi Saulu Rispah, kći Ajina, Armonija i Mefibošeta, i pet sinova, koje Mikala, kći Saulova, rodi Adrielu, sinu Meholaja Barzilaja.
2. Samuelova 21,9Ove dade Gibeonejima, a oni ih objesiše na gori pred Gospodom. Tako sedmorica pogiboše u isto vrijeme. U prvim danima žetve, u početku ječmene žetve, umriješe.
2. Samuelova 21,10Tada uze Rispah, kći Ajina, crnu haljinu i sebi je prostrije po hridini kao postelju od početka žetve, dok ne pade na mrtva tjelesa dažd s neba. Tako spriječi, da padaju na njih u danu ptice nebeske, a u noći zvijeri poljske.
2. Samuelova 21,11I kad javiše Davidu, što učini inoča Saulova Rispah, kći Ajina,
2. Samuelova 21,12Dade David donijeti kosti Saulove i njegova sina Jonatana kod građana grada Jabeša u Gileadu. Ovi su ih bili potajno uzeli iz Bet-Šana, gdje ih objesiše Filisteji, kad Filisteji potukoše Saula na Gilboi.
2. Samuelova 21,13Odanle dade on donijeti kosti Saula i njegova sina Jonatana. K tomu priložiše kosti obješenih,
2. Samuelova 21,14I pokopaše kosti Saula i njegova sina Jonatana u grobu njegova oca Kiša u Seli, u zemlji Benjaminovoj. Pošto učiniše sve, kako i je bio naredio kralj, smilova se Bog zemlji.
2. Samuelova 21,15I nasta opet rat između Filisteja i Izraelaca. David otide s ljudima svojim i borio se je s Filistejima. I jer David pritom susta,
2. Samuelova 21,16Mogao ga je uhvatiti Iši-Benob, koji je bio od roda divova. U koplju njegovu bilo je trista šekela mjedi. Bio je novim mačem opasan. Kad je htio da ubije Davida,
2. Samuelova 21,17Dođe mu u pomoć Abišaj, sin Serujin, i ubi Filistejina. Tada ga zakleše ljudi Davidovi: "Ne smiješ više izlaziti s nama u boj, da ne ugasiš svjetionicu Izraelovu!"
2. Samuelova 21,18Potom nasta opet u Gobu rat s Filistejima. Tada Hušejin Sibekaj ubi Safa, koji je također od roda divova.
2. Samuelova 21,19Kad onda opet kod Gobe nasta rat s Filistejima, ubi Elhanan, sin Jaare-Oregima iz Betlehema, Golijata Giteja, kojemu je koplje bilo kao vratilo.
2. Samuelova 21,20I opet nasta rat kod Gata. Tu je bio jedan čovjek gorostas, koji je imao šest prsta na rukama i šest prsta na nogama, svega dvadeset i četiri. I on je bio od roda divova.
2. Samuelova 21,21Kad je on pogrdio Izraele, ubi ga Jonatan, sin Šimea, brata Davidova.
2. Samuelova 21,22Ta su četvorica vukla lozu od roda divova u Gatu i padoše od ruke Davidove i ljudi njegovih.
2. Samuelova 21,1 U dane Davidove vladaše jednom glad tri godine uzastopce. David se obrati Jahvi, a Jahve mu odgovori: "Na Šaulu i njegovu domu leži krvna krivnja jer je pogubio Gibeonce.
2. Samuelova 21,2Tada kralj sazva Gibeonce da ih pita. Ti Gibeonci nisu pripadali Izraelcima, nego su bili ostatak Amorejaca, kojima se Izraelci bijahu zakleli zakletvom, ali je Šaul tražio da ih uništi u svojoj revnosti za Izraelce i Judejce.
2. Samuelova 21,3David, dakle, upita Gibeonce: "Što da vam učinim i čime da vam dadem zadovoljštinu da biste blagoslovili baštinu Jahvinu?
2. Samuelova 21,4Gibeonci odgovoriše: "Ne tražimo mi ni srebra ni zlata od Šaula i njegova doma, niti nam je stalo da se pogubi koji čovjek u Izraelu." David će im nato: "Što reknete učinit ću za vas.
2. Samuelova 21,5A oni odgovoriše kralju: "Čovjek koji nas je zatirao i koji je smišljao da nas uništi, da nas ne bude nigdje u svemu izraelskom području,
2. Samuelova 21,6od njegovih potomaka neka nam se preda sedam ljudi da ih objesimo pred Jahvom u Gibeonu na gori Jahvinoj." Kralj odvrati: "Dat ću vam ih.
2. Samuelova 21,7Kralj poštedje Meribaala, sina Šaulova sina Jonatana, zbog zakletve pred Jahvom koja ih je vezala, Davida i Jonatana, sina Šaulova.
2. Samuelova 21,8Tako kralj uze oba sina Rispe, Ajine kćeri, koje je rodila Šaulu, Armonija i Meribaala, i svih pet sinova Merabe, Šaulove kćeri, koje je rodila Adrielu, sinu Barzilajevu, iz Mehole.
2. Samuelova 21,9Njih dade u ruke Gibeoncima, a oni ih objesiše na gori pred Jahvom. Tako sva sedmorica poginuše zajedno, pogubljeni prvih dana žetve, na početku ječmene žetve.
2. Samuelova 21,10Rispa, Ajina kći, uze kostrijet i prostrije je za sebe na stijeni od početka ječmene žetve sve dok nije kiša s neba pala na mrtva tijela, i tako nije dala nebeskim pticama da se spuštaju na njih danju ni poljskim zvijerima noću.
2. Samuelova 21,11Kad su Davidu javili što je učinila Ajina kći Rispa, Šaulova inoča,
2. Samuelova 21,12ode David i uze Šaulove kosti i kosti njegova sina Jonatana od stanovnika Jabeša Gileadskog, koji ih bijahu potajno odnijeli s trga u Bet Šanu, gdje su ih objesili Filistejci u onaj dan kad su Filistejci porazili Šaula na Gilboi.
2. Samuelova 21,13David prenese odande Šaulove kosti i kosti njegova sina Jonatana pa ih združi s kostima pogubljenih.
2. Samuelova 21,14I ukopaše Šaulove kosti i kosti njegova sina Jonatana s kostima pogubljenih u zemlji Benjaminovoj, u Seli, u grobu Šaulova oca Kiša. Pošto izvršiše sve što je kralj zapovjedio, Bog se smilova zemlji.
2. Samuelova 21,15Jednom opet nasta rat između Filistejaca i Izraelaca. David ode u boj sa svojim ljudima te su se borili s Filistejcima tako da se David umorio.
2. Samuelova 21,16Išibenob, jedan od Rafinih potomaka, čije je koplje bilo teško tri stotine mjedenih šekela i koji o pripasu imaše nov mač, hvastao se tada da će ubiti Davida.
2. Samuelova 21,17Ali Davidu priskoči u pomoć Sarvijin sin Abišaj; udari on Filistejca te ga ubi. Tada se Davidovi ljudi zakleše rekavši Davidu: "Nećeš više ići s nama u boj, da ne ugasiš svjetiljke Izraelove!
2. Samuelova 21,18Poslije toga opet izbi rat s Filistejcima u Gobu; tada je Hušanin Sibkaj pogubio Sipaja, jednoga od Rafinih potomaka.
2. Samuelova 21,19Uz to nasta rat s Filistejcima u Gobu; tada je Jairov sin Elhanan iz Betlehema pogubio Golijata Gitejca, koji je imao kopljaču kao tkalačko vratilo.
2. Samuelova 21,20Potom opet izbi rat u Gatu, gdje je bio neki čovjek visoka rasta: imaše taj na svakoj ruci i nozi po šest prstiju, dakle dvadeset i četiri; i on bijaše potomak Rafin.
2. Samuelova 21,21Kad je počeo ružiti Izraela, ubi ga Jonatan, sin Davidova brata Šimeja.
2. Samuelova 21,22Ta četvorica bijahu potomci istoga Rafe iz Gata, a poginuše od ruke Davidove i od ruku njegovih slugu.
2. Samuelova 21,1Bijaše jedna glad u vrijeme Davidovo, tri uzastopne godine. David uzmoli GOSPODA i GOSPOD reče: ”To pogađa Saula i tu krvoločnu kuću, jer je dao pogubiti Gabaonite .“
2. Samuelova 21,2Kralj sazva Gabaonite i govoriše im. Gabaoniti ne činiše dio sinova Izraelovih, već su se primili s prezivjelim Amoritima. Sinovi Izraelovi se bijahu obvezali spram njih prisegom; Ipak, Saul, u svojoj pretjeranoj gorljivosti za sinove Izraelove i Judine, bijaše tražio kako ih pobiti .
2. Samuelova 21,3David dakle izjavi Gabaonitima: ” što trebam ja učiniti za vas i kako mogu nadoknaditi da biste vi blagoslovili baštinu GOSPODOVU ? “
2. Samuelova 21,4Gabaoniti mu rekoše: ” Mi nemamo sa Saulom i kućom njegovom jedan posao oko srebra i zlata. Mi nemamo nikoga za usmrtiti u Izraelu . “
2. Samuelova 21,5On reče: ” Što god da kažete ja ću izvršiti za vas. “ Oni rekoše kralju: ” čovjek koji nas je htio uništiti i koji nas je već vjerovao uklonjenima iz sveg područja Izraelovog,
2. Samuelova 21,6da nam izruči sedam svojih potomaka, i mi ćemo ih raščetvoriti pred GOSPODOM u Givei Saulovo, izabranika GOSPODOVA. “ Kralj reče: ” Ja ću ih izručiti. “
2. Samuelova 21,7Ali, kralj poštedi Mefibošeta, sina Jonatanova, sina Saulova, radi prisege GOSPODOM koja bijaše između njih, između Davida i Jonatana, sina Saulova.
2. Samuelova 21,8Kralj dakle uze dva sina Rispina, kćeri Ajine, koje bijaše rodila Saulu, Armonija i Mezfibošeta, i pet sinova Mikalinih, kćeri Saulove, koje ona bijaše rodila Adrielu, sinu Barzilaja iz Mehola,
2. Samuelova 21,9i izruči ih Gabaonitima, koji ih raščetvoriše pred GOSPODOM. Oni padoše svih sedam zajedno. Usmrtiše ih na prvi dan žetve, u početku žetve ječma .
2. Samuelova 21,10Rispa, kćer Ajina, uze jednu *torbu, koju prostiraše na stijenu, od početka žetve sve dok voda ne pade na njih s neba. Ona ne dopusti pticama nebeskim spustiti se na njih tijekom dana, kao ni zvijerima divljim tijekom noći.
2. Samuelova 21,11Obavijestiše Davida o tome što bijaše učinila Rispa, kćer Ajina, suložnica Saulova.
2. Samuelova 21,12David ode preuzeti kosti Saulove i one sina njegovog Jonatana, od građana Javeša iz Galada, koji ih bijahu odnijeli s polja Bet-Seana, gdje ih Filistinci bijahu objesili, u dan kad Filistinci bijahu ubili Saula u Gilboau .
2. Samuelova 21,13On odnese odande kosti Saulove i njegovog sina Jonatanai prikupiše kosti pogubljenika.
2. Samuelova 21,14Pokopaše se kosti Saula i sina njegovog Jonatana u zemlji Benjaminovoj, u Sela, u grobu Kišovom, njegovog oca. Dakle bi učinjeno sve što kralj bijaše zapovjedio. Poslije toga, Bog se pokaza milostiv prema zemlji.
2. Samuelova 21,15Bijaše još jedan boj između Filistinaca i Izraela. David i njegove sluge s njim siđoše bojevati s Filistincima. David se osjećaše umornim.
2. Samuelova 21,16Jišbibenov, koji pripadaše potomcima Harafaovim, koji imaše jednu sulicu tesku 300 sikala, težine bronce, i koji bijaše opremljen novim, govoriše da će ubiti Davida.
2. Samuelova 21,17Ali Abišaj, sin Serujavljev, mu dođe u pomoć i smrtno udari Filistinca. Ljudi se Davidovi zaklinjaše govoreći: ” Ti više nećeš izlaziti s nam u boj da se ne bi ugasila svjetiljka Izraelova. “
2. Samuelova 21,18Poslije toga, bijaše još jedan boj protiv Filistinaca u Govu . To je onda kad je Šibekaj iz Huša potukao Safa, jednog od potomaka Harafaovih.
2. Samuelova 21,19bijaše još jedan boj protiv Filistinaca u Gobu. Elhanan, sin Jare-Oregimla, iz Betlehema, udari Golijata iz Gata, koji imaše koplje od drveta jednako gredi s tkalačkog stana
2. Samuelova 21,20bijaše još jedna bitka u Gobu. Bijaše jedan prvak koji je imao po šest prstiju na rukama i na nogama,
2. Samuelova 21,21ukupno. On također bijaše jedan potomak Harafaov.
2. Samuelova 21,21On baci izazov Izraelu. A Jehonatan, sin Šimeavljev, brat Davidov, ga ubi.
2. Samuelova 21,23Ta četvorica bijahu potomci Harafavljevi, u Gatu, i oni padose pod udarcima Davida i njegovih slugu.
2. Samuilova 21,1I bi glad za vremena Davidova tri godine zasopce. I David potraži lice Gospodnje; a Gospod mu reče: to je sa Saula i s doma njegova krvničkoga, što pogubi Gavaonjane.
2. Samuilova 21,2Tada car sazva Gavaonjane i govori im. A Gavaonjani ne bjehu od sinova Izrailjevijeh, nego ostatak od Amoreja, kojima se bjehu zakleli sinovi Izrailjevi, ali Saul gledaše da ih pobije revnujući za sinove Izrailjeve i Judine.
2. Samuilova 21,3I reče David Gavaonjanima: šta da vam učinim i čim da vas namirim, da blagoslovite dostojanje Gospodnje?
2. Samuilova 21,4A Gavaonjani mu rekoše: ne tražimo ni srebra ni zlata od Saula ili od doma njegova, niti da se ko pogubi u Izrailju. A on reče: šta dakle velite da vam učinim?
2. Samuilova 21,5Tada rekoše caru: ko nas je potro i radio da nas istrijebi, da nas ne bude nigdje u međama Izrailjevijem,
2. Samuilova 21,6Od njegovijeh sinova neka nam se da sedam ljudi da ih objesimo Gospodu u Gavaji Saula izbranika Gospodnjega. I reče car: ja ću dati.
2. Samuilova 21,7Ali car poštjede Mefivosteja sina Jonatana sina Saulova radi zakletve Gospodnje, koja bi među njima, među Davidom i Jonatanom sinom Saulovijem.
2. Samuilova 21,8I uze car dva sina Resfe kćeri Ajine, koje rodi Saulu, Armonija i Mefivosteja, i pet sinova Mihale kćeri Saulove, koje rodi Adrilu sinu Varzelaja Meolaćanina.
2. Samuilova 21,9I dade ih u ruke Gavaonjanima, a oni ih objesiše na gori pred Gospodom; i sva sedmorica pogiboše zajedno; a biše ubijeni prvijeh dana žetve, u početku ječmene žetve.
2. Samuilova 21,10A Resfa kći Ajina uze vreću, i prostrije po stijeni u početku žetve dokle ne pade na njih dažd sa neba, i ne dadijaše pticama nebeskim da padaju na njih danju ni zvjerima poljskim noću.
2. Samuilova 21,11I javiše Davidu šta učini Resfa kći Ajina, inoča Saulova.
2. Samuilova 21,12I David otide te uze kosti Saulove i kosti Jonatana sina njegova od građana u Javisu Galadovu, koji ih bijahu ukrali s ulice Vet-Sanske, gdje ih objesiše Filisteji kad ubiše Filisteji Saula na Gelvuji.
2. Samuilova 21,13I odnese odande kosti Saulove i kosti Jonatana sina njegova, pa skupiše i kosti obješenijeh.
2. Samuilova 21,14I pogreboše ih s kostima Saulovijem i Jonatana sina njegova u zemlji Venijaminovoj u Sili u grobu Kisa oca njegova, i učiniše sve kako zapovjedi car. Tako se poslije toga umilostivi Gospod zemlji.
2. Samuilova 21,15I nasta opet rat između Filisteja i Izrailja, i David otide sa slugama svojim, i biše se s Filistejima tako da David susta.
2. Samuilova 21,16Tada Jesvi-Venov, koji bješe od sinova Rafajevijeh, i u koplju mu bješe trista sikala mjedi, i imaše novo oružje, šćaše da ubije Davida.
2. Samuilova 21,17Ali mu pomože Avisaj sin Serujin, i udari Filistejina i ubi ga. Tada se zakleše ljudi Davidovi rekavši mu: nećeš više ići s nama u boj da ne ugasiš vidjela Izrailjeva.
2. Samuilova 21,18Poslije toga nasta opet rat s Filistejima u Govu; i tada Sivehaj Husaćanin ubi Safa, koji bijaše od sinova Rafajevih.
2. Samuilova 21,19I opet nasta drugi rat u Govu s Filistejima; i tada Elhanan sin Jare-Oregimov Vitlejemac ubi brata Golijata Getejina, kojemu kopljača bješe kao vratilo.
2. Samuilova 21,20I opet nasta rat u Gatu, gdje bijaše jedan čovjek vrlo visok, koji imaše po šest prsta na rukama i na nogama, svega dvadeset i četiri, i on bijaše također roda Rafajeva.
2. Samuilova 21,21I ružaše Izrailja te ga ubi Jonatan sin Same brata Davidova.
2. Samuilova 21,22Ta četvorica bijahu sinovi istoga Rafaja iz Gata, i pogiboše od ruke Davidove i od ruke sluga njegovijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje