Tražilica


Postanak 30. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 30,1Kad Rahela vidje, da ne rađa djece Jakovu, poče Rahela zavidjeti sestri svojoj i reče Jakovu: "Daj mi djece, inače umrijet ću!"
Postanak 30,2Tada se Jakov rasrdi na Rahelu i reče: "Zar sam ja a ne Bog, koji ti uskrati blagoslov djece?"
Postanak 30,3Ona odgovori: "Evo ti osobna sluškinja moja Bilha; opći s njom, da ona rodi za moje krilo, te tako po njoj dođem do djece!"
Postanak 30,4I dade mu osobnu sluškinju svoju Bilhu za inoču, i Jakov je općio s njom.
Postanak 30,5Zatrudnje Bilha i rodi Jakovu sina.
Postanak 30,6Rahela reče: "Dosudi mi Bog pravo, kad usliši i moju molbu i pokloni mi sina." Zato mu nadjenu ime Dan.
Postanak 30,7I opet zatrudnje sluškinja Rahelina Bilha i rodi Jakovu drugoga sina.
Postanak 30,8Tada reče Rahela: "Božje bojeve bojevah sa sestrom svojom, pa i pobijedih." Zato mu nadjenu ime Naftali.
Postanak 30,9I kad Lea vidje, da je prestala rađati, uze sluškinju svoju Zilpu i dade je Jakovu za ženu.
Postanak 30,10I sluškinja Leaina Zilpa rodi Jakovu sina.
Postanak 30,11Tada reče Lea: "Sretno!" Ona mu nadjenu ime Gad.
Postanak 30,12Potom sluškinja Leaina Zilpa rodi Jakovu drugoga sina.
Postanak 30,13Tada reče Lea: "sretna ja! Jest, sretnom će me slaviti žene," Zato mu nadjenu ime Ašer.
Postanak 30,14I kad Ruben izađe jedanput u vrijeme žetve pšenične, nađe na polju nadliške i donese ih materi svojoj Lei. Tada reče Rahela Lei: "Daj mi koji nadlišak sina svojega!"
Postanak 30,15A ona joj reče: "Zar ti nije dosta, što mi uze čovjeka mojega, pa ćeš mi sada uzeti i nadliške sina mojega?" A Rahela reče: "Zato noćas neka on slobodno bude kod tebe za nadliške sina tvojega!"
Postanak 30,16I kad je uvečer dolazio Jakov iz polja, izađe mu Lea u susret i reče: "K meni ćeš doći; jer te kupih za nadliške sina svojega!" Tako on provede onu noć kod nje.
Postanak 30,17Bog usliši Leau; ona zatrudnje i rodi Jakovu petoga sina.
Postanak 30,18Tada reče Lea: "Dade mi Bog plaću, jer dadoh sluškinju svoju čovjeku svojemu." Zato mu nadjenu ime Isakar.
Postanak 30,19Opet zatrudnje Lea i rodi Jakovu šestoga sina.
Postanak 30,20Lea reče: "Bog me obdari lijepim darom, sad će me čovjek moj poštivati, jer mu rodih šest sinova." Zato mu nadjenu ime Zebulun.
Postanak 30,21Kasnije rodi kćer, kojoj nadjenu ime Dina.
Postanak 30,22I spomenu se Bog Rahele, usliši je i darova joj radosti majčine.
Postanak 30,23Ona zatrudnje i rodi sina, te reče: "Oduze Bog sramotu moju."
Postanak 30,24I nadjenu mu ime Josip i reče: "Neka mi Gospod pridoda još jednoga sina!"
Postanak 30,25Kad Rahela rodi Josipa, reče Jakov Labanu: "Pusti me, htio bih poći u svoje mjesto i u svoju domovinu!
Postanak 30,26Daj mi žene moje i djecu, za koje sam ti služio, da idem; ta dobro znaš, kako sam ti služio."
Postanak 30,27Laban mu odgovori: "O da bih našao milost u očima tvojim! Znam, Gospod me je blagoslovio zbog tebe."
Postanak 30,28I on nastavi: "Odredi plaću, što je tražiš od mene, i dat ću ti je ti je."
Postanak 30,29On mu reče: "Znaš sam, kako sam ti služio, i što po meni postade stoka tvoja.
Postanak 30,30Malo je bilo, što si imao, prije nego dođoh k tebi, i to se umnoži silno, jer Gospod te je blagoslivljao pri svakom koraku mojem. A sad ću se i ja moći brinuti za kuću svoju?"
Postanak 30,31Onaj upita: "Što da i dadnem?" Jakov odgovori: "Ne trebaš mi ništa platiti. Ako pristaneš na ovo, što ću reći, opet ću ti čuvati životinje.
Postanak 30,32Pusti, da prođem danas sve životinje tvoje i da izlučim od njih svaki komad šaren i s biljegom! Svaki crn komad među ovcama i svaka s biljegom i šarena koza neka bude plača moja!
Postanak 30,33I na tom neka se pokaže poštenje moje ubuduće: kada dođeš, da vidiš plaču moju, neka bude sve, što nije šareno ili s biljegom među kozama i crno među ovcama, kao od mere ukradeno!"
Postanak 30,34Tada reče Laban: "Dobro, neka bude, kako si rekao!"
Postanak 30,35Nato izluči Laban još isti dan prugaste i biljegom jarce i sve šarene i s biljegom koze, sve, na čemu je bilo nešto bijelo, i sve, što je bilo crno među ovcama, i predade to sinovima svojima.
Postanak 30,36Onda odredi daljinu od tri dana hoda između sebe i Jakova. Jakov je naime pasao ostalu stoku Labanovu.
Postanak 30,37Tada Jakov donese sebi zelenih prutova topolovih, ljeskovih i kestenovih i oguli na njima bijele pruge time, da je otkrio bjelinu na prutovima.
Postanak 30,38Potom je metao oguljene prutove upravo pred životinje u žljebove, u korita, kamo su dolazile životinje da piju. One su se naime parile, kad bi dolazile da piju.
Postanak 30,39Jer su se životinje parile gledajući u prutove, to bi životinje omladile prugaste, šarene i s biljegom mlade.
Postanak 30,40Janjad bi onda Jakov izlučio. Tako se je brinuo, da mlade životinje u stadu Labanovu budu prugasti i crni komadi. Tim je namaknuo sebi posebna stada, što ih nije stavljao među životinje Labanove.
Postanak 30,41I kad su se god parile jake životinje, metao bi Jakov prutove u žljebove, da se omlade pred prutovima.
Postanak 30,42A pred slabe životinje nije ih metao. Tako je Laban dobivao slabe životinje, a Jakov jake.
Postanak 30,43Tako se čovjek veoma obogati i dobi mnogo stoke, sluškinja i sluga, deva i magaraca.
Postanak 30,1 Vidjevši Rahela da Jakovu ne rađa djece, postade zavidna svojoj sestri pa reče Jakovu: "Daj mi djecu! Inače ću svisnuti!
Postanak 30,2Jakov se razljuti na Rahelu te reče. "Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?
Postanak 30,3A ona odgovori: "Evo moje sluškinje Bilhe: uđi k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj.
Postanak 30,4Dade mu dakle svoju sluškinju Bilhu za ženu, i Jakov priđe k njoj.
Postanak 30,5Bilha zače te Jakovu rodi sina.
Postanak 30,6Tada Rahela reče: "Jahve mi je dosudio pravo. Uslišao je moj glas i dao mi sina." Stoga mu nadjenu ime Dan.
Postanak 30,7Rahelina sluškinja Bilha opet zače i rodi Jakovu drugoga sina.
Postanak 30,8Tada Rahela reče: "Žestoko sam se borila sa sestrom, ali sam pobijedila." Tako mu nadjenu ime Naftali.
Postanak 30,9A vidjevši Lea da je prestala rađati, uzme svoju sluškinju Zilpu pa je dade Jakovu za ženu.
Postanak 30,10I kad je Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina,
Postanak 30,11Lea uskliknu: "Koje sreće!" Tako mu nadjenu ime Gad.
Postanak 30,12Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina,
Postanak 30,13i Lea opet uskliknu: "Blago meni! Žene će me zvati blaženom!" Tako mu nadjenu ime Ašer.
Postanak 30,14Jednoga dana, u vrijeme pšenične žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavčice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reče Lei: "Daj mi od ljubavčica svoga sina!
Postanak 30,15A Lea odgovori: "Zar ti nije dosta što si mi oduzela muža pa još hoćeš da od mene uzmeš i ljubavčice moga sina?" Rahela odgovori: "Pa dobro, neka s tobom noćas leži u zamjenu za ljubavčice tvog sina.
Postanak 30,16Kad je Jakov navečer stigao iz polja, Lea mu iziđe u susret pa reče: "Treba da dođeš k meni, jer sam te unajmila za ljubavčice moga sina." One je noći on s njom ležao.
Postanak 30,17Bog usliša Leu; ona zače te Jakovu rodi petog sina.
Postanak 30,18Onda Lea reče: "Bog mi je uzvratio nagradom što sam ustupila svoju sluškinju svome mužu." Stoga sinu nadjenu ime Jisakar.
Postanak 30,19Lea opet zače i rodi Jakovu šestoga sina.
Postanak 30,20Onda Lea reče: "Bog me obdari dragocjenim darom; sada će mi moj muž dati darove: ta rodila sam mu šest sinova." Tako mu nadjenu ime Zebulun.
Postanak 30,21Zatim rodi kćer te joj nadjenu ime Dina.
Postanak 30,22Uto se Bog sjeti Rahele: Bog je usliša i otvori njezinu utrobu.
Postanak 30,23Ona zače i rodi sina te reče: "Ukloni Bog moju sramotu!
Postanak 30,24Nadjene mu ime Josip, rekavši: "Neka mi Jahve pridoda drugog sina!
Postanak 30,25Pošto je Rahela rodila Josipa, Jakov reče Labanu: "Pusti me da idem u svoj zavičaj!
Postanak 30,26Daj mi moje žene za koje sam te služio i moju djecu da mogu otići: ta dobro znaš kako sam te služio.
Postanak 30,27A Laban mu odgovori: "Ne idi, ako si mi prijatelj. Znam da me Jahve blagoslivljao zbog tebe.
Postanak 30,28I nadoda: "Odredi plaću koju želiš od mene, i dat ću ti.
Postanak 30,29On mu odgovori: "Ti dobro znaš što je moja služba značila za te i kako je tvome blagu bilo sa mnom.
Postanak 30,30Malenkost što si je imao prije nego sam ja došao povećala se vrlo mnogo, jer kuda god sam prolazio Jahve te blagoslivljao na mojim koracima. A sad je vrijeme da poradim i za svoj dom.
Postanak 30,31On upita: "Koliko da ti platim?" Jakov odgovori: "Nemoj mi platiti ništa! Ako mi učiniš ovo, opet ću na pašu goniti i čuvati tvoje stado.
Postanak 30,32Daj da prođem danas kroz tvoje stado i od njega izlučim svaku garavu ovcu i svaku šarenu ili napruganu kozu! Neka to bude moja plaća!
Postanak 30,33A ubuduće kad budeš svojim očima provjeravao moju naplatu, moje će poštenje biti svjedok za mene: nađe li se među mojim kozama ijedna koja ne bude šarena ili naprugana, ili među ovcama koja ne bi bila garava, neka se smatra ukradenom!
Postanak 30,34Laban reče: "Dobro, neka bude kako si kazao.
Postanak 30,35Ali toga dana Laban izluči naprugane i šarene jarce i sve riđaste i šarene koze - svaku koja je na sebi imala bijelo - i sve garave ovce pa ih preda svojim sinovima.
Postanak 30,36I odande gdje je Jakov pasao ostatak Labanova stada udalji se za koja tri dana hoda.
Postanak 30,37A Jakov uzme zelenih mladica od topola, badema i platana; na njima izreza bijele pruge, otkrivši bjeliku na mladicama.
Postanak 30,38Pruće tako isprugano postavi u korita, u pojila iz kojih se stoka napajala. A kako se stoka parila kad je na vodu dolazila,
Postanak 30,39to su se jarci parili uz pruće, pa su koze kozile prugaste, riđaste i šarene kozliće.
Postanak 30,40Tako je i ovce Jakov bio izlučio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima što su bile u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada koja nije miješao s Labanovim stadima.
Postanak 30,41Osim toga, kad bi se god dobro uzrasla stoka parila, Jakov bi stavio pruće u korita, baš pred oči živine, tako da se pari pred prućem.
Postanak 30,42Ali ga pred kržljavu marvu nije stavljao. Tako je kržljava zapadala Labana, a dobro razvijena Jakova.
Postanak 30,43Čovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i sluškinje, deve i magarad.
Stvaranje 30,1Vidjevši kako ona sama ne daje djece Jakovu, Rahela posta ljubomorna na svoju sestru. Ona reče Jakovu: ` Daj mi sina ili umirem! `
Stvaranje 30,2Jakov se rasrdi na Rahelu i povika: ` Jesam li ja na mjestu Božjem? Njega koji nije dopustio tvojem krilu ponijeti ploda! `
Stvaranje 30,3Ona preuze: ` Evo moje sluškinje Bilhe, idi prema njoj, pa nek ona rodi na mojim koljenima; od nje, imat ću, ja također, jednog sina . `
Stvaranje 30,4Ona mu dade za ženu Bilhu svoju sluškinju i Jakov pođe k njoj.
Stvaranje 30,5Bilha zatrudnje i dade jednog sina Jakovu.
Stvaranje 30,6Rahela uskliknu: ` Bog mi je učinio pravdu! On me je također uslišio i dao mi sina. ` Zato ga ona nazva Dan .
Stvaranje 30,7Bilha, sluškinja Rahelina, zatrudnje nanovo i dade drugog sina Jakovu.
Stvaranje 30,8Rahela uskliknu: `Bih privezana sestri svojoj u saveze od Boga; ja sam pobijedila`, i ona ga nazva Neftali .
Stvaranje 30,9Kad Lea vidje da je prestala rađati, ona uze svoju sluškinju Zilpu koju dade za ženu Jakovu.
Stvaranje 30,10Zilpa, sluškinja Leina dade jednog sina Jakovu.
Stvaranje 30,11Lea uskliknu: ` Koja sreća! ` Ona ga nazva Gad .
Stvaranje 30,12Potom Zilpa, sluškinja Leina dade drugog sina Jakovu,
Stvaranje 30,13a Lea uskliknu: ` Koja sreća za mene! Jer će me djevojke proglasiti sretnom `, i ona ga nazva Ašer .
Stvaranje 30,14U vrijeme žetve žita, Ruben ode u polja u potrazi za rajčicom . On ju odnese svojoj majci Leai. Rahela reče Lei; ` … daj mi rajčica od tvog sina. `
Stvaranje 30,15Lea odgovori: ` Nije li ti dosta da si mi uzela supruga nego mi uzimaš također i rajčice od mog sina? ` Rahela preuze: ` Eh dobro! Nek Jakov noćas legne s tobom u zamjenu za rajčice tvojega sina. `
Stvaranje 30,16Na večer, Jakov se vrati s polja, Lea mu iziđe u susret i reče: Ti ćeš doći k meni, jer sam te platila rajčicama mojeg sin. On leže te noći s njom.
Stvaranje 30,17Bog usliša Leu, ona zatrudnje i dade petog sina Jakovu.
Stvaranje 30,18Lea uskliknu: ` Bog mi dade moju plaću jer sam ja dala svoju sluškinju svojem mužu. ` Ona ga nazva Isakar .
Stvaranje 30,19Lea zatrudnje nanovo i dade šestog sina Jakovu.
Stvaranje 30,20Ona povika: ` Bog mi dade lijep dar! Ovog puta moj će suprug priznati moj položaj jer sam mu ja dala šest sinova ` i nazva ga Zabulon .
Stvaranje 30,21Potom ona rodi jednu kćer koju nazva Dina.
Stvaranje 30,22Bog se sjeti Rahele, Bog je usliša i učini ju plodnom.
Stvaranje 30,23Ona zatrudnje, rodi jednog sina i uskliknu: ` Bog je je najzad skinuo moju ljagu! `
Stvaranje 30,24Ona ga nazva Josip govoreći: ` Nek mi GOSPOD doda drugog sina! `
Stvaranje 30,25Čim je Rahela rodila Josipa, Jakov reče Labanu: ` …Pusti me otići u moju zemlji.
Stvaranje 30,26Daj mi moju djecu i moje žene, one za koje sam ti služio, i ja ću otići. Ti dobro znaš koji sam posao obavio u tvojoj službi. `
Stvaranje 30,27Laban mu reče: ` Ako sam ja dakle našao milosti u tvojim očima… ja sam doznao putem gatki da me GOSPOD blagoslovio radi tebe. `
Stvaranje 30,28Laban preuze: ` Utvrdi mi tvoju plaću i ja ću ti je dati; `
Stvaranje 30,29On mu odgovori: ` Ti znaš i sam kako sam te ja služio i što je tvoje stado postalo sa mnom.
Stvaranje 30,30Tvoje je dobro bilo tek jedna malenkost prije mene, ono je iznenađujuće poraslo pod mojim ravnateljstvom i GOSPOD te u njemu blagoslovio. A sada, kad ću ja raditi, ja također, za svoju kuću? `
Stvaranje 30,31Laban reče: ` Što ću ti dati? ` ` Ti mi ne ćeš dati ništa, odgovori Jakov. Ako mi odobriš ono što ću ti reći, ja ću se vratiti napasati i čuvati tvoje ovce.
Stvaranje 30,32Ja ću pregledati danas svu sitnu stoku i povući svako šareno ili pjegavo janje svaku plodnu ovčicu između ovaca svaku pjegavu ili šarenu kozu, i to će biti moja plaća
Stvaranje 30,33Sutra, kad budeš došao provjeriti moju plaću, sve što ne bude pjegavo ili šareno između koza i plodno između ovaca dokazat će moju nepravednost; bit će to kod mene ukradeno. `
Stvaranje 30,34Laban reče: ` To je dobro, nek bude kako si ti rekao.`
Stvaranje 30,35Tog istog dana, Laban povuče sve prugaste i pjegave jarčeve, sve pjegave i šarene koze; sve to je Laban dograbio i plodne životinje među ovcama on ih povjeri svojim sinovima
Stvaranje 30,36i odmaknu ih tri dana hoda od Jakova. Jakov je napasao ostatak Labanovog stada.
Stvaranje 30,37On si priskrbi svježih topolovih, bademovih i plataninih prutova. On načini bijele pruge na njima ostavljajući golu bijeliku na prutovima.
Stvaranje 30,38Položi isprugane prutove pred životinje u korita za napajanje gdje su ovce dolazile piti.
Stvaranje 30,39Životinje se sparivaše pred prutovima; ženke kotiše mlade isprugane, pjegave ili šarene.
Stvaranje 30,40Što se tiče ovaca koje Jakov odstrani, on ih usmjeri prema onima koje bijahu prugaste sve što bijaše plodno u stadu Labanovom i stvori se posebno stado u kojem nije bilo životinja Labanovih.
Stvaranje 30,41Svaki put kad se krepka stoka sparivala, Jakov je stavljao prutove pred njene oči, u korita, da bi se sparivala pred prutovima;
Stvaranje 30,42on ih ne stavljaše kad se radilo od kržljavim životinjama. Kržljave životinje bijahu za Labana a krepke za Jakova.
Stvaranje 30,43Taj čovjek nagomila dobara, on posjedovaše brojna stada, sluškinje i sluge, deve i magarce.
1. Mojsijeva 30,1A Rahilja vidjevši gdje ne rađa djece Jakovu, pozavidje sestri svojoj; i reče Jakovu: daj mi djece, ili ću umrijeti.
1. Mojsijeva 30,2A Jakov se rasrdi na Rahilju, i reče: zar sam ja a ne Bog koji ti ne da poroda?
1. Mojsijeva 30,3A ona reče: eto robinje moje Vale, lezi s njom, neka rodi na mojim koljenima, pa ću i ja imati djece od nje.
1. Mojsijeva 30,4I dade mu Valu robinju svoju za ženu, i Jakov leže s njom.
1. Mojsijeva 30,5I zatrudnje Vala, i rodi Jakovu sina.
1. Mojsijeva 30,6A Rahilja reče: Gospod mi je sudio i čuo glas moj, te mi dade sina. Zato mu nadjede ime Dan.
1. Mojsijeva 30,7I Vala robinja Rahiljina zatrudnje opet, i rodi drugoga sina Jakovu;
1. Mojsijeva 30,8A Rahilja reče: borah se žestoko sa sestrom svojom, ali odoljeh. I nadjede mu ime Neftalim.
1. Mojsijeva 30,9A Lija vidjevši gdje presta rađati uze Zelfu robinju svoju i dade je Jakovu za ženu.
1. Mojsijeva 30,10I rodi Zelfa robinja Lijina Jakovu sina;
1. Mojsijeva 30,11I Lija reče: dođe četa. I nadjede mu ime Gad.
1. Mojsijeva 30,12Opet rodi Zelfa robinja Lijina drugoga sina Jakovu;
1. Mojsijeva 30,13I reče Lija: blago meni, jer će me blaženom zvati žene. Zato mu nadjede ime Asir.
1. Mojsijeva 30,14A Ruvim izide u vrijeme žetve pšenične i nađe mandragoru u polju, i donese je Liji materi svojoj. A Rahilja reče Liji: daj mi mandragoru sina svojega.
1. Mojsijeva 30,15A ona joj reče: malo li ti je što si mi uzela muža? hoćeš da mi uzmeš i mandragoru sina mojega? A Rahilja joj reče: neka noćas spava s tobom za mandragoru sina tvojega.
1. Mojsijeva 30,16I uveče kad se Jakov vraćaše iz polja, izide mu Lija na susret i reče: spavaćeš kod mene, jer te kupih za mandragoru sina svojega. I spava kod nje onu noć.
1. Mojsijeva 30,17A Bog usliši Liju, te ona zatrudnje, i rodi Jakovu petoga sina.
1. Mojsijeva 30,18I reče Lija: Gospod mi dade platu moju što dadoh robinju svoju mužu svojemu. I nadjede mu ime Isahar.
1. Mojsijeva 30,19I zatrudnje Lija opet, i rodi Jakovu šestoga sina;
1. Mojsijeva 30,20I reče Lija: dariva me Gospod darom dobrijem; da ako se sada već priljubi k meni muž moj, jer mu rodih šest sinova. Zato mu nadjede ime Zavulon.
1. Mojsijeva 30,21Najposlije rodi kćer, i nadjede joj ima Dina.
1. Mojsijeva 30,22Ali se Gospod opomenu Rahilje; i uslišiv je otvori joj matericu;
1. Mojsijeva 30,23I zatrudnje, i rodi sina, i reče: uze Bog sramotu moju.
1. Mojsijeva 30,24I nadjede mu ime Josif, govoreći: neka mi doda Gospod još jednoga sina.
1. Mojsijeva 30,25A kad Rahilja rodi Josifa, reče Jakov Lavanu: pusti me da idem u svoje mjesto i u svoju zemlju.
1. Mojsijeva 30,26Daj mi žene moje, za koje sam ti služio, i djecu moju, da idem, jer znaš kako sam ti služio.
1. Mojsijeva 30,27A Lavan mu reče: nemoj, ako sam našao milost pred tobom; vidim da me je blagoslovio Gospod tebe radi.
1. Mojsijeva 30,28I još reče: išti koliko hoćeš plate, i ja ću ti dati.
1. Mojsijeva 30,29A Jakov mu odgovori: ti znaš kako sam ti služio i kakva ti je stoka postala kod mene.
1. Mojsijeva 30,30Jer je malo bilo što si imao dokle ja ne dođoh; ali se umnoži veoma, jer te Gospod blagoslovi kad ja dođoh. Pa kad ću i ja tako sebi kuću kućiti?
1. Mojsijeva 30,31I reče mu Lavan: šta hoćeš da ti dam? A Jakov odgovori: ne treba ništa da mi daš; nego ću ti opet pasti stoku i čuvati, ako ćeš mi učiti ovo:
1. Mojsijeva 30,32Da zađem danas po svoj stoci tvojoj, i odlučim sve što je šareno i s biljegom, i sve što je crno između ovaca, i što je s biljegom i šareno između koza, pa što poslije bude tako, ono da mi je plata.
1. Mojsijeva 30,33Tako će mi se poslije posvjedočiti pravda moja pred tobom kad dođeš da vidiš zaslugu moju: što god ne bude šareno ni s biljegom ni crno između ovaca i koza u mene, biće kradeno.
1. Mojsijeva 30,34A Lavan reče: eto, neka bude kako si kazao.
1. Mojsijeva 30,35I odluči Lavan isti dan jarce s biljegom i šarene i sve koze s biljegom i šarene, i sve na čem bijaše što bijelo, i sve crno između ovaca, i predade sinovima svojim.
1. Mojsijeva 30,36I ostavi daljine tri dana hoda između sebe i Jakova. I Jakov pasijaše ostalu stoku Lavanovu.
1. Mojsijeva 30,37I uze Jakov zelenijeh prutova topolovijeh i ljeskovijeh i kestenovijeh, i naguli ih do bjeline koja bješe na prutovima.
1. Mojsijeva 30,38I metaše naguljene prutove pred stoku u žljebove i korita kad dolažaše stoka da pije, da bi se upaljivala kad dođe da pije.
1. Mojsijeva 30,39I upaljivaše se stoka gledajući u prutove, i što se mlađaše bijaše s biljegom, prutasto i šareno.
1. Mojsijeva 30,40I Jakov odlučivaše mlad, i obraćaše stado Lavanovo da gleda u šarene i u sve crne; a svoje stado odvajaše i ne obraćaše ga prema stadu Lavanovu.
1. Mojsijeva 30,41I kad se god upaljivaše stoka rana, metaše Jakov prutove u korita pred oči stoci da bi se upaljivala gledajući u prutove;
1. Mojsijeva 30,42A kad se upaljivaše pozna stoka, ne metaše; tako pozne bivahu Lavanove a rane Jakovljeve.
1. Mojsijeva 30,43I tako se taj čovjek obogati vrlo, te imaše mnogo stoke i sluga i sluškinja i kamila i magaraca.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje