Tražilica


1. Kraljevima 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 15,1U osamnaestoj godini kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, postade Abijam kralj nad Judom.
1. Kraljevima 15,2On je vladao tri godine u Jerusalemu, Njegova se mati zvala Maaka i bila je unuka Abišalomova.
1. Kraljevima 15,3On je činio sve grijehe oca svojega, što ih ovaj bio činio pred njim, i srce njegovo nije bilo cijelo odano Gospodu, Bogu njegovu, kao srce njegova djeda Davida.
1. Kraljevima 15,4Ipak mu je Gospod, Bog njegov, zbog Davida dao svjetiljku u Jerusalemu, kad je nakon njega podigao sina njegova u Jerusalemu i utvrdio Jerusalem,
1. Kraljevima 15,5Jer je David bio činio, što se je dopadalo Gospodu, i za svega života svojega nije bio odstupio od onoga, što mu je bio zapovjedio, osim u slučaju s Hitejinom Urijom.
1. Kraljevima 15,6Između Roboama i Jeroboama bio je rat, dokle je god onaj živio.
1. Kraljevima 15,7Ostala povijest Abijamova i sve, što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih. I između Abijama i Jeroboama bio je rat.
1. Kraljevima 15,8Kad je Abijam bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u gradu Davidovu. Mjesto njega postade kralj njegov sin Asa.
1. Kraljevima 15,9U dvadesetoj godini kraljevanja Jeroboamova nad Izraelom postade Asa kralj nad Judom.
1. Kraljevima 15,10On je vladao četrdeset i jednu godinu u Jerusalemu. Njegova se je mati zvala Maaka i bila je kći Abišalomova.
1. Kraljevima 15,11Asa je činio, što se je dopadalo Gospodu, kao njegov djed David.
1. Kraljevima 15,12On protjera bludnice iz zemlje i odstrani sve idolske likove, što su ih bili načinili oci njegovi.
1. Kraljevima 15,13I mater svoju Maaku svrže s njezina mjesta kao gospodarice, jer je bila podigla idolski lik Ašere. Asa sasiječe njezinu ljagu i spali je u dolini kidronskoj.
1. Kraljevima 15,14Ali uzvisine nijesu bile srušene, ipak Asa ostade svega života svojega vjerno odan Gospodu.
1. Kraljevima 15,15I dade u hram Gospodnji unijeti sve posvetne darove oca svojega i svoje vlastite darove, srebro, zlato i sudove.
1. Kraljevima 15,16Između Ase i Baaše, kralja Izraelova, bio je rat, dokle su god živjeli.
1. Kraljevima 15,17Baaša, kralj Izraelov, izađe proti Judi i utvrdi Rami, da ne da nikome otići k Asi, kralju Judinu, ni od njega doći.
1. Kraljevima 15,18Ali Asa uze sve srebro i zlato, što je bilo još ostalo u riznicama hrama Gospodnjega, i blago palače kraljevske i predade ga slugama svojim. Tako ih posla kralj Asa k Ben-Hadadu, sinu Tabrimonovu, unuku Hezjonovu, kralju sirskomu, koji je imao svoje sjedište u Damasku, i poruči:
1. Kraljevima 15,19"Savez postoji između mene i tebe, između mojega i tvojega oca. Evo šaljem ti srebro i zlato kao dar. Pa razriješi svoj savez s Baašom, kraljem Izraelovim, da moradne otići od mene!"
1. Kraljevima 15,20Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla vojskovođe svoje proti gradovima Izraelovim. Dade poharati Ijon, Dan, Abel Bet-Maaku i sav Kineret zajedno sa svom zemljom Naftalijevom.
1. Kraljevima 15,21Kad Baaša primi vijest o tom, presta utvrđivati Ramu i vrati se u Tirsu.
1. Kraljevima 15,22I kralj Asa podiže sve Judejce bez iznimke. Oni moradoše odnijeti kamenje i grede, što ih je bio Baaša upotrebljavao za utvrđivanje Rame. Stim dade kralj Asa utvrditi Gebu Benjaminovu i Mispu
1. Kraljevima 15,23Sva ostala povijest Asina, sve pobjede njegove i djela njegova i gradovi, što ih je utvrdio, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih. U starosti svojoj bolovao je od nogu.
1. Kraljevima 15,24Kad je Asa bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu njegova djeda Davida. Mjesto njega postade kralj njegov sin Jošafat.
1. Kraljevima 15,25Nadab, sin Jeroboamov, postade kralj Izraelov u drugoj godini kraljevanja Asina nad Judom, i vladao je dvije godine nad Izraelom.
1. Kraljevima 15,26On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i hodio je tragom oca svojega i u grijehu njegovu, na koji je bio naveo Izraela.
1. Kraljevima 15,27Proti njemu zasnova urotu Baaša, sin Ahijin, od kuće Isakarove, i ubi ga Baaša kod Gibetona, što je pripadao Filistejima, kad su Nadab i sav Izrael opsjedali Gibeton.
1. Kraljevima 15,28Ubi ga Baaša u trećoj godini kraljevanja Asina nad Judom, i mjesto njega postade kralj.
1. Kraljevima 15,29Čim je on bio postao kralj, istrijebi svu kuću Jeroboamovu i ne ostavi na životu nijedne duše od porodice Jeroboamove, dok je nije bio uništio. Tako je bio unaprijed rekao Gospod preko svojega sluge Ahije iz Šila.
1. Kraljevima 15,30Zbog grijeha, što ih je bio počinio Jeroboam i na koje je bio naveo Izraela, i zbog gnjeva, na koji je bio podražio Gospoda, Boga Izraelova.
1. Kraljevima 15,31Ostala povijest Nadabova i sve, što je učinio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 15,32Između Ase i kralja Izraelova Baaše bio je rat, dokle su god živjeli.
1. Kraljevima 15,33U trećoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Baaša, sin Ahijin, kralj svega Izraela i vladao je u Tirsi dvadeset i četiri godine.
1. Kraljevima 15,34On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i hodio je tragom Jeroboamovim i u grijehu njegovu, na koji je bio naveo Izraela.
1. Kraljevima 15,1 Osamnaeste godine kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, zakraljio se Abijam u Judeji.
1. Kraljevima 15,2Tri je godine kraljevao u Jeruzalemu; njegova se majka zvala Maaka, a bila je kći Abšalomova.
1. Kraljevima 15,3On je hodio u svim grijesima što ih je njegov otac činio prije njega, i njegovo srce nije bilo potpuno odano Jahvi, Bogu svome, kao srce njegova praoca Davida.
1. Kraljevima 15,4Ipak, zbog Davida, dao mu je Jahve, Bog njegov, svjetiljku u Jeruzalemu, podigavši sinove njegove poslije njega i sačuvavši Jeruzalem.
1. Kraljevima 15,5Jer je David činio sve što je pravo u očima Jahvinim i za svega svoga života nije odstupio ni od čega što mu je zapovjedio, osim onog što je učinio Uriji Hetitu.
1. Kraljevima 15,6#
1. Kraljevima 15,7Ostala povijest Abijamova, sve što je učinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih? A bijaše rat između Abijama i Jeroboama.
1. Kraljevima 15,8Potom je Abijam počinuo sa svojim ocima. Sahraniše ga u Davidovu gradu; na njegovo se mjesto zakralji sin mu Asa.
1. Kraljevima 15,9Dvadesete godine Jeroboamova kraljevanja nad Izraelom postade Asa kraljem Judeje.
1. Kraljevima 15,10Kraljevao je četrdeset i jednu godinu u Jeruzalemu; njegova se baka zvala Maaka, a bila je kći Abšalomova.
1. Kraljevima 15,11Asa je činio što je pravo u očima Jahvinim, kao i njegov praotac David.
1. Kraljevima 15,12Protjerao je iz zemlje posvećene bludnice i uklonio sve idole koje njegovi oci bijahu načinili.
1. Kraljevima 15,13Sam je uklonio svoju baku s dostojanstva velike kneginje, jer bijaše načinila gada Ašeri. Asa je sasjekao njezina gada i spalio ga u potoku Kidronu.
1. Kraljevima 15,14Ali uzvišice nisu bile uklonjene; ipak je Asino srce bilo privrženo Jahvi svega njegova života.
1. Kraljevima 15,15Unio je u Dom Jahvin posvećene darove svoga oca i svoje: srebro, zlato i posuđe.
1. Kraljevima 15,16Bio je rat između Ase i Baše, kralja izraelskoga, u sve njihove dane.
1. Kraljevima 15,17Izraelski kralj Baša navali na Judeju i stade utvrđivati Ramu da spriječi svako kretanje judejskom kralju Asi.
1. Kraljevima 15,18Asa tada uze srebra i zlata koje je preostalo u riznicama Doma Jahvina i u riznicama kraljevskog dvora i dade ga svojim slugama te ih posla Ben-Hadadu, sinu Tabrimonovu, sinu Hezjonovu, aramejskom kralju, koji je stolovao u Damasku, i poruči mu:
1. Kraljevima 15,19"Neka bude savez između mene i tebe, između moga i tvoga oca; evo, šaljem ti na dar srebra i zlata: hajde, raskini savez s izraelskim kraljem Bašom da bi otišao od mene.
1. Kraljevima 15,20Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla svoje vojskovođe na izraelske gradove te oni pokoriše Ijon, Dan, Abel Bet-Maaku, sav Kineret i svu zemlju Naftali.
1. Kraljevima 15,21A kada to Baša dozna, presta utvrđivati Ramu i vrati se u Tirsu.
1. Kraljevima 15,22Kralj Asa sazva sve Judejce, bez izuzetka, i oni odnesoše kamenje i drvo kojima je Baša utvrđivao Ramu, i kralj Asa utvrdi time Gebu Benjaminovu i Mispu.
1. Kraljevima 15,23Ostala povijest Asina, sve njegove pobjede i sve što je učinio i gradovi koje je utvrdio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih? A u starosti bolovao je od nogu.
1. Kraljevima 15,24Asa je počinuo sa svojim ocima i sahranjen je sa svojim ocima u gradu Davida, svoga praoca. Njegov sin Jošafat zakralji se mjesto njega.
1. Kraljevima 15,25Nadab, sin Jeroboamov, postade kraljem Izraela druge godine Asina kraljevanja Judejom i vladao je dvije godine Izraelom.
1. Kraljevima 15,26Činio je zlo u očima Jahvinim. Hodio je putem svoga oca i oponašao njegov grijeh na koji je navodio Izraela.
1. Kraljevima 15,27Baša, sin Ahijin, iz kuće Jisakarove, uroti se protiv njega i ubi ga u Gibetonu, koji pripada Filistejcima i koji su opsjedali Nadab i sav Izrael.
1. Kraljevima 15,28Baša ga ubi treće godine Asina kraljevanja Judejom i zavlada mjesto njega.
1. Kraljevima 15,29Kad je postao kraljem, pobi svu kuću Jeroboamovu i ne poštedi nikoga od Jeroboamovih dokle sve ne istrijebi po riječi koju je Jahve rekao preko sluge svoga Ahije iz Šila.
1. Kraljevima 15,30Zbog grijeha što ih je učinio i na koje je naveo Izraela i zbog gnjeva kojim je raspalio Jahvu, Boga Izraelova.
1. Kraljevima 15,31Ostala povijest Nadabova, i sve što je učinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?
1. Kraljevima 15,32Između Ase i Izraelova kralja Baše vladao je rat u sve njihove dane.
1. Kraljevima 15,33Treće godine Asina kraljevanja Judejom postade Baša, sin Ahijin, kraljem nad svim Izraelom u Tirsi i vladao je dvadeset i četiri godine.
1. Kraljevima 15,34Činio je zlo u očima Jahvinim i hodio je putem Jeroboama i njegovih grijeha kojima je zavodio Izraelce.
1. Kraljevima 15,1Osamneste godine vladavine Jeroboama, sina Nebatova, Abijam postade kralj nad Judom.
1. Kraljevima 15,2On vladaše tri godine u Jeruzalemu. Ime njegove majke Bijaše Maaka, kćer Absalomova .
1. Kraljevima 15,3On oponašaše sve grijehe koje njegov otac bijaše počinio prije njega; ni njegovo srce ne bi čisto glede GOSPODA, njegovog Boga, suprotno onom kakvo bijaše srce u Davida, njegovog oca.
1. Kraljevima 15,4To bijaše izričito zbog Davida kojem GOSPOD, njegov Bog, dade jednu svjetiljku u Jeruzalemu, podižući mu jednog sina za održati Jeruzalem:
1. Kraljevima 15,5to je zbog toga što je David činio ono što bijaše pravo u očima GOSPODOVIM i ne bijaše se u ničemu odstranio od onoga što mu on bijaše zapovjedao svakog dana njegovog života, izuzev u stvari Urija Hitita .
1. Kraljevima 15,6Bijaše rat između Roboama i Jeroboama cijelog njegovog života .
1. Kraljevima 15,7Ostatak djela Abijamovih, sve što je činio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude? Bijaše rat između Abijama i Jeroboama.
1. Kraljevima 15,8Abijam leže sa svojim očevima, a ukopaše ga u *gradu Davidovu; njegov sin Aza zavlada na njegovom mjestu.
1. Kraljevima 15,9Dvadesete godine vladavine Jeroboamove, kralja Izraela, Aza, kralj Jude, postade kraljem.
1. Kraljevima 15,10On vladaše 41 godinu u Jeruzalemu; ime njegove majke bijaše Maaka kćer Absalomljeva .
1. Kraljevima 15,11Aza činiše sve što je dobro u očima GOSPODOVIM, kao njegov otac David.
1. Kraljevima 15,12On ukloni iz zemlje svete prostitutke i uništi sve idole koje bijahu izradili njihovi očevi.
1. Kraljevima 15,13I čak on liši svoju majku Maaku njenog položaja Kraljice Majke jer ona bijaše načinila jedan besramni idol za Ašera . Aza posiječe njen besramni idol i spali ga u klancu Cedrona.
1. Kraljevima 15,14Ali, visoka *mjesta ne nestadoše. Ipak, srce Azavljevo ostade neporočno glede GOSPODA, tijekom cijelog njegovog života.
1. Kraljevima 15,15On donese u Kuću GOSPODOVU ono što njegov otac i on sam bijahu posvetili: srebro, zlato i potrepštine.
1. Kraljevima 15,16Bi rat između Aza i Beša, kralja Izraelovog tijekom cijelog njihovog života.
1. Kraljevima 15,17Beša, kralj Izraela uspe se protiv Jude i utvrdi Ramu za zapriječiti cestu kralju Jude, Azi.
1. Kraljevima 15,18Ovaj uze sve srebro i zlato koji ostadoše u riznicama Kuće GOSPODOVE i u riznicama kuće kraljevske; kralj Aza to vrati slugama svojim za poslati ih Ben-Hadadu, sinu Tabrimu, sinu Heziona, kralja *Arama, koji stolovaše u Damasku, govoreći:
1. Kraljevima 15,19” Ima jedan savez između mene i tebe, između mog oca i tvog oca. Ja ti šaljem na dar srebra i zlata. Dakle raskini svoj savez s Bešom, kraljem Izraela, da više ne diže se protiv mene.“
1. Kraljevima 15,20Ben-Hadad posluša kralja Azu; on posla protiv gradova zapovjednike svojih armija i on udari Ijon, Dan, Abel-Bet-Maka, svu regiju Kinerota i, osim toga, svu zemlju Neftalijevu;
1. Kraljevima 15,21čim Beša doznade za tu novost, on prestade utvrđivati Ramu i ostade u Tirsi.
1. Kraljevima 15,22Tada kralj Aza sazva svu Judu, bez izuzetka; i donesoše kamenje i drveta iz Rame koju Beša utvrdi. Kralj Aza se njime služio za ojačati Gevu Benjaminovu i Mispu .
1. Kraljevima 15,23Ostatak svih djela Azinih, svi njegovi poduhvati, sve što je činio, gradovi koje je sagradio, nije li to zapisano u *knijzi povijesti kraljeva Jude, osim da je u svojoj starosti imao jednu bolest nogu?
1. Kraljevima 15,24Aza leže s očevima svojim u *Gradu Davida, oca svojeg. Njegov sin Jozafat zavlada na njegovom mjestu.
1. Kraljevima 15,25Nadab, sin Jeroboamov, postade kralj nad Izraelom druge godine vladavine Aze, kralja Judinog; on vladaše dvije godine nad Izraelom.
1. Kraljevima 15,26On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM; on hodiše putovima svojeg oca i oponašaše grijehe koje on bijaše počinio u Izraelu.
1. Kraljevima 15,27Beša, sin Ahijavljev, iz kuće Isakarove, uroti se protiv njega. Beša ga potuče u Gibetonu koji pripadaše Filistincima, u času kad Nadab i sav Izrael opsjedaše Gibeton.
1. Kraljevima 15,28Beša ubi Nadaba treće godine vladavine Aza, kralja Jude.
1. Kraljevima 15,29čim bi kralj, on pobi svu kuću Jeroboamovu, ne ostavljajući Jeroboamu nikog, a da ga nije istrijebio, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao posredništvom sluge svog Ahija u Silu .
1. Kraljevima 15,30glede grijehova Jeroboamovih, onih koje ovaj bijaše počinio i onih koje ovaj bijaše dao počiniti u Izraelu, vrijeđajući GOSPODA, Boga Izraelovog.
1. Kraljevima 15,31Ostatak djela Nadabovih, sve što je činio, nije li zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih?
1. Kraljevima 15,32Bijaše rat između Aza i Beša, kralja Izraelova, tijekom sveg njihovog života .
1. Kraljevima 15,33Treće godine vladavine Aza, kralja Jude, Beša, sin, Ahijavljev, postade kralj nad svim Izraelom, u Tirsu, za 24 godine.
1. Kraljevima 15,34On činiše što je zlo u očima GOSPODA; on hodiše putem Jeroboamovim i oponašaše grijehe koje on bijaše počinio u Izraelu.
1. Carevima 15,1A osamnaeste godine carovanja Jerovoama sina Navatova zacari se Avijam nad Judom.
1. Carevima 15,2I carova tri godine u Jerusalimu. A materi mu bješe ime Maha kći Avesalomova.
1. Carevima 15,3On hođaše u svijem grijesima oca svojega, koje je činio pred njim, i ne bješe srce njegovo cijelo prema Gospodu Bogu njegovu kao srce Davida oca njegova.
1. Carevima 15,4Ali radi Davida dade mu Gospod Bog njegov vidjelo u Jerusalimu podigav sina njegova nakon njega i utvrdiv Jerusalim;
1. Carevima 15,5Jer je David činio što je pravo pred Gospodom niti je otstupao od svega što mu je zapovjedio svega vijeka svojega osim stvari s Urijom Hetejinom.
1. Carevima 15,6A rat bješe između Rovoama i Jerovoama do njegova vijeka.
1. Carevima 15,7A ostala djela Avijamova i sve što je činio nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh? A bijaše rat između Avijama i Jerovoama.
1. Carevima 15,8I Avijam počinu kod otaca svojih, i pogreboše ga u gradu Davidovu, a na njegovo mjesto zacari se Asa sin njegov.
1. Carevima 15,9Godine dvadesete carovanja Jerovoama nad Izrailjem zacari se Asa nad Judom.
1. Carevima 15,10Četrdeset i jednu godinu carova u Jerusalimu. A materi mu bješe ime Maha kći Avesalomova.
1. Carevima 15,11I tvoraše Asa što je pravo pred Gospodom kao David otac mu.
1. Carevima 15,12Jer istrijebi adžuvane iz zemlje i ukinu sve gadne bogove koje bjehu načinili oci njegovi.
1. Carevima 15,13I mater svoju Mahu svrže s vlasti, jer ona načini idola u lugu; i Asa izlomi idola i sažeže na potoku Kedronu.
1. Carevima 15,14Ali visine ne biše oborene; ali srce Asino bješe cijelo prema Gospodu svega vijeka njegova.
1. Carevima 15,15I unese u dom Gospodnji što bješe posvetio otac njegov i što on posveti, srebro i zlato i sudove.
1. Carevima 15,16I bješe rat između Ase i Vase cara Izrailjeva svega vijeka njihova.
1. Carevima 15,17Jer Vasa car Izrailjev izide na Judu i stade zidati Ramu da ne da nikome otići k Asi caru Judinu ni od njega doći.
1. Carevima 15,18Ali Asa uzev sve srebro i zlato što bješe ostalo u riznici Gospodnjoj i u riznici doma careva dade ga slugama svojim, i posla ih car Asa Ven-Adadu sinu Tavrimona sina Esionova, caru Sirskom, koji stanovaše u Damasku, i poruči:
1. Carevima 15,19Vjera je između mene i tebe, između oca tvojega i oca mojega; evo šaljem ti dar, srebro i zlato; hajde, pokvari vjeru koju imaš sa Vasom carem Izrailjevim, eda bi otišao od mene.
1. Carevima 15,20I posluša Ven-Adad cara Asu, i posla vojvode svoje na gradove Izrailjeve i pokori Ijon i Dan i Avel-Vetmahu i sav Hinerot i svu zemlju Neftalimovu.
1. Carevima 15,21A kad Vasa to ču, presta zidati Ramu, i vrati se u Tersu.
1. Carevima 15,22Tada car Asa sazva sav narod Judin, nikoga ne izuzimajući; te odnesoše kamenje iz Rame i drva, čim zidaše Vasa, i od njega sazida car Asa Gevu Venijaminovu i Mispu.
1. Carevima 15,23A ostala sva djela Asina i sva junaštva njegova, i što je god činio i koje je gradove sagradio, nije li sve zapisano u dnevniku careva Judinijeh? Ali u starosti svojoj bolovaše od nogu.
1. Carevima 15,24I Asa počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida oca svojega. A na njegovo mjesto zacari se Josafat sin njegov.
1. Carevima 15,25A Nadav sin Jerovoamov poče carovati nad Izrailjem druge godine carovanja Asina nad Judom; i carova nad Izrailjem dvije godine.
1. Carevima 15,26I činjaše što je zlo pred Gospodom hodeći putem oca svojega i u grijehu njegovu, kojim navede na grijeh Izrailja.
1. Carevima 15,27I podiže na nj bunu Vasa sin Ahijin od doma Isaharova, i ubi ga Vasa kod Givetona, koji bijaše Filistejski, kad Nadav i sav Izrailj bjehu opkolili Giveton.
1. Carevima 15,28I tako ga ubi Vasa treće godine carovanja Asina nad Judom, i zacari se na njegovo mjesto.
1. Carevima 15,29A kad se zacari, pobi sav dom Jerovoamov, i ne ostavi ni jedne duše od roda Jerovoamova dokle sve ne istrijebi po riječi Gospodnjoj, koju reče preko sluge svojega Ahije Silomljanina.
1. Carevima 15,30Za grijehe Jerovoamove, kojima je griješio i kojima je na grijeh naveo Izrailja, i za draženje kojim je dražio Gospoda Boga Izrailjeva.
1. Carevima 15,31A ostala djela Nadavova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
1. Carevima 15,32I bješe rat između Ase i Vase cara Izrailjeva svega vijeka njihova.
1. Carevima 15,33Treće godine carovanja Asina nad Judom zacari se Vasa sin Ahijin nad svijem Izrailjem u Tersi, i carova dvadeset i četiri godine.
1. Carevima 15,34I činjaše što je zlo pred Gospodom hodeći putem Jerovoamovijem i u grijehu njegovu, kojim navede na grijeh Izrailja.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje