Tražilica


1. Ljetopisa 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 4,1Sinovi Judini jesu Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.
1. Ljetopisa 4,2Raji, sinu Šobalovu rodi se Jahat, a Jahatu se rodi Ahumaja i Lahada. To su porodice Zoratejaca.
1. Ljetopisa 4,3Ovo su od oca Etama: Jezreel, Išma i Idbaš. Sestra se njihova zvala Haslelponija.
1. Ljetopisa 4,4Penuel je bio otac Gedoru, i Ezer otac Hušin. To su sinovi Hura, prvorođenca Efrate, oca Betlehema.
1. Ljetopisa 4,5Ašur, otac Tekoe, imao je dvije žene, Helahu i Naarahu.
1. Ljetopisa 4,6Naaraha mu rodi Ahuzama, Hefera, Temenija i Ahaštara; to su sinovi Naarahini.
1. Ljetopisa 4,7Sinovi Halahini jesu Zeret, Zohar i Etnan.
1. Ljetopisa 4,8Kosu se rodi Anuba i Zobeba i porodice Aharhela, sina Harumova,
1. Ljetopisa 4,9Jabez je bio ugledniji od svoje braće. Njegova mati nadjenu mu ime Jabez, kad reče: "Rodila ga s bolom."
1. Ljetopisa 4,10Jabez prizva Boga Izraelova i reče: "Ako me blagosloviš i raširiš područje moje, pomogneš mi i milostiv me očuvaš od zla, da me ne stigne bol." I Bog usliši molbu njegovu.
1. Ljetopisa 4,11Kelubovu, bratu Šuhinu, se rodi Mehira, ovome se rodi Ešton.
1. Ljetopisa 4,12Eštonu se rodi Bet-Rafa, Paseah i Tehina, oca gradu Ir-Nahaša. To su ljudi Rekini.
1. Ljetopisa 4,13Sinovi Kenazovi jesu Otniel i Seraja, sin Otnielov jest Hatat.
1. Ljetopisa 4,14Meonotaju se rodi Ofru, Seraja rodi Joaba, oca dolini zanatlijskoj; jer su bili zanatlije.
1. Ljetopisa 4,15Sinovi Kaleba, sina Jefuneova, jesu Iru, Ela i Naam, sin Elin Kenaz.
1. Ljetopisa 4,16Sinovi Jehalelelovi jesu Zif, Zifa, Tirja i Asrael.
1. Ljetopisa 4,17Sinovi Ezrini jesu Jeter, Mered, Efer i Jalon; a žena Meredova, Egipćanka, rodi Mirjamu, Šamaja i Išbaha, oca Eštemou.
1. Ljetopisa 4,18Njegova druga žena, Judejka, rodi Jereda, oca Gedoru, Hebera, oca Sokova, i Jekutiela, oca Zanoahova, To su sinovi Bitje, kćeri faraonove, koju je bio Mered uzeo za ženu.
1. Ljetopisa 4,19Sinovi žene Hodije, sestre Nahama, jesu otac Keilah, Garmeja, i Eštemeja, Maakateja.
1. Ljetopisa 4,20Sinovi Šimonovi jesu Amnon, Ben-Hananov sin Rina i Tilon. Sinovi Išijevi jesu Zohet i sin Zohetov.
1. Ljetopisa 4,21Sinove Šele, sina Judina, jesu Er, otac Lekin, i Laada, otac Marešin, i porodice platnarskih radnika kuće Ašbeine,
1. Ljetopisa 4,22Nadalje Jokim i ljudi od Kozebe i Joaš i Saraf, koji postadoše gospodari Moaba i onda se povratiše u Jašubi-Lahemu. Ali to su stare povijesti.
1. Ljetopisa 4,23Oni su bili lončari i stanovali su u Netaimu i Gederah; tamo su boravili kod kralja u službi njegovoj.
1. Ljetopisa 4,24Sinovi Simeonovi jesu Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.
1. Ljetopisa 4,25A njegov sin Šalum, a njegov sin Mibsam, a njegov sin Mišma.
1. Ljetopisa 4,26Potomci Mišmini jesu njegov sin Hamuel, i njegov sin Zakur, i njegov sin Šimej.
1. Ljetopisa 4,27Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri. A braća njegova nijesu imala mnogo djece. Sve porodice njihove nijesu se množile toliko, koliko sinovi Judini.
1. Ljetopisa 4,28Svoja naselja imali su u Beeršebi, Moladi, Hasar-Šualu,
1. Ljetopisa 4,29U Bilhi, Esemu, Toladu,
1. Ljetopisa 4,30U Betuelu, Hormi, Siklagu,
1. Ljetopisa 4,31U Bet-Markabotu, Hasar-Susimu, Bet-Biraju i Šaarajimu. To su gradovi njihovi do vremena kralja Davida.
1. Ljetopisa 4,32Sela njihova bila su Etam, Ain, Rimon, Token i Ašan: "pet mjesta,
1. Ljetopisa 4,33Nadalje sva sela njihova, što su bila u okolici spomenutih mjesta, sve do Baala. To su bila njihova naselja. Imali su svoj vlastiti popis porodica.
1. Ljetopisa 4,34Mešobad, Jamlek, Amazijin sin Joša,
1. Ljetopisa 4,35Joel, Jehu, sin Jošibje, sina Seraje, sina Asielova,
1. Ljetopisa 4,36Elioenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja
1. Ljetopisa 4,37I Ziza, sin Šifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Šimrijeva, sina Šemajina:
1. Ljetopisa 4,38Ovi po imenu navedeni bili su knezovi u porodicama svojim. Obitelji njihove bile su se jako raširile.
1. Ljetopisa 4,39Oni otidoše do ulaza u Gedor, do na istok doline, da traže pašu stoci svojoj.
1. Ljetopisa 4,40I nađoše pašu obilatu i dobru. Zemlja je pružala na sve strane dosta prostora i mirnu, bezbrižnu sigurnost; jer koji su prije prebivali tamo, bili su Hamovi potomci.
1. Ljetopisa 4,41U vrijeme Ezekije, kralja Judina, dođoše po imenu gore zapisani, uništiše šatore njihove i Meuneje, koji su živjeli tamo, i izvršiše na njima prokletstvo do današnjega dana. Naseliše se mjesto njih; jer je tamo bilo pašnjaka za stoku njihovu.
1. Ljetopisa 4,42Jedan dio njih, sinova Simeonovih, pet stotina ljudi otide u goru Seir. Vodili su ih Pelatija, Nearja, Refaja i Uziel, sinovi Išijevi.
1. Ljetopisa 4,43Oni pobiše posljednje ostatke Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana.
1. Ljetopisa 4,1 Judini su sinovi bili: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.
1. Ljetopisa 4,2Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi.
1. Ljetopisa 4,3Ovo su sinovi od oca Etama: Jizreel, Jišma i Jidbaš, a njihovoj je sestri bilo ime Haslelponija.
1. Ljetopisa 4,4Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Hušin otac. To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema.
1. Ljetopisa 4,5A otac Tekoe Ašhur imao je dvije žene, Helu i Naaru.
1. Ljetopisa 4,6Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce. To su Naarini sinovi.
1. Ljetopisa 4,7Helini su sinovi bili: Seret, Sohar i Etnan.
1. Ljetopisa 4,8Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela.
1. Ljetopisa 4,9Jabes je bio izvrsniji među braćom i mati mu je nadjela ime Jabes govoreći: "Rodila sam ga s bolom.
1. Ljetopisa 4,10Jabes je prizvao Izraelova Boga govoreći: "Ako me odista blagoslivljaš, raširi moje područje, neka bude tvoja ruka uza me i sačuvaj me oda zla, tako da se ne mučim!" Ispuni mu Bog za što ga je molio.
1. Ljetopisa 4,11Šuhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Eštonov otac.
1. Ljetopisa 4,12Od Eštona poteče Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaša. To su Rekini ljudi.
1. Ljetopisa 4,13A Kenazovi su sinovi bili: Otniel i Seraja. Otnielovi sinovi: Hatat i Meonotaj.
1. Ljetopisa 4,14Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive u Dolini rukotvoraca, jer bijahu rukotvorci.
1. Ljetopisa 4,15Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su: Ir, Ela i Naam; Elin je sin bio Kenaz.
1. Ljetopisa 4,16Jehalelelovi su sinovi bili Zif, Zifa, Tirja i Asrael.
1. Ljetopisa 4,17Ezrini sinovi: Jeter, Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjamu, Šamaja i Jišboha, Eštemoina oca.
1. Ljetopisa 4,18Njegova žena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca, i Jekutiela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, faraonove kćeri koju je za ženu uzeo Mered.
1. Ljetopisa 4,19Sinovi Hodijine žene, sestre Nahama, Keilina oca, bili su: Šimun, otac Jomama Garmijca, i Eštemoa Maakaćanin.
1. Ljetopisa 4,20Šimunovi su sinovi bili: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi sinovi: Zohet i Ben-Zohet.
1. Ljetopisa 4,21Sinovi Judina sina Šele bili su: Er, Lekin otac, Lada, Marešin otac, i obitelji platnarske kuće u Bet Ašbeji;
1. Ljetopisa 4,22Jokim i ljudi iz Kozebe Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari događaji.
1. Ljetopisa 4,23To su bili lončari koji su živjeli u Netajimu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega.
1. Ljetopisa 4,24Šimunovi su sinovi bili Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.
1. Ljetopisa 4,25Njegov je sin bio Šalum, a njegov je sin Mibsam, njegov sin Mišma.
1. Ljetopisa 4,26Mišmini su sinovi bili: Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin Šimej.
1. Ljetopisa 4,27Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri; njegova braća nisu imala mnogo sinova, i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova.
1. Ljetopisa 4,28Živjeli su u Beer Šebi, Moladi i Hasar Šualu,
1. Ljetopisa 4,29u Bilhi, u Esemu, u Toladu,
1. Ljetopisa 4,30u Betuelu, u Hormi, u Siklagu,
1. Ljetopisa 4,31u Bet Markabotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja.
1. Ljetopisa 4,32A njihova su naselja bila: Etam i Ajin, Rimon, Token i Ašan, pet gradova.
1. Ljetopisa 4,33I sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi.
1. Ljetopisa 4,34Mešobad, Jamlek i Amasjin sin Joša,
1. Ljetopisa 4,35Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asielova,
1. Ljetopisa 4,36Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel i Benaja,
1. Ljetopisa 4,37Ziza, sin Šifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemajina.
1. Ljetopisa 4,38Ti su imenovani bili starješine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnožile.
1. Ljetopisa 4,39Zato su otišli do mjesta kako se ide u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci.
1. Ljetopisa 4,40Našli su obilatu i dobru pašu i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Budući da su ondje prije živjeli Hamovi potomci,
1. Ljetopisa 4,41Šimunovci, poimence popisani, navališe za vremena judejskoga kralja Ezekije te razbiše njihove šatore i njihove zaklone koji se nađoše ondje. Baciše na njih kletvu, koja traje do današnjega dana, i nastaniše se na njihovo mjesto jer su ondje bili pašnjaci za njihovu stoku.
1. Ljetopisa 4,42Onda su neki među onima što su pripadali Šimunovim sinovima, njih pet stotina, izbili na planinu Seir, na čelu s Felatjom, Nearjom, Refajom i Uzielom, Išijevim sinovima.
1. Ljetopisa 4,43Oni pobiše ostatak koji se spasio između Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana.
1. Kronika 4,1Sinovi Judini: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šoval.
1. Kronika 4,2Reaja, sin Šivalov, rodi Jahata. Jahat porodi Ahumaja i Lahada: to su obitelji Soreatita.
1. Kronika 4,3Evo sinova Hurovih: otac Etamov, Izreelov, Jišmajev i Jidbašev; njihova se sestra zvaše Haseleelponi.
1. Kronika 4,4Potom Penuel otac Gedorov, i Ezer otac Hušavljev. To bijahu sinovi Hurovi, provorođenog u Efrataa, oca Betlehemova.
1. Kronika 4,5Ašehur, otac Tekoavljev, imade dvije žene: Helau i Naarau.
1. Kronika 4,6Naara mu rodi Ahuzama, Hefera, Temanite i Ahaštarite. Bijahu to sinovi Naaraovi.
1. Kronika 4,7Sinovi Heleavljevi: Seret, Sohar i Etnan.
1. Kronika 4,8Kos porodi Anuba i Hasobeba i obitelji Aharhel ove, sina Harumova.
1. Kronika 4,9Jaebes bijaše ugledniji od svoje braće, a njegova ga majka bijaše zvala imenom Jaebes govoreći: ” Rodila sam u bolovima .“
1. Kronika 4,10Jaebes zazva Boga Izraelovog govoreći: ” Ako me ti uistinu blagosiljaš, tad ćeš uvećati moju teritoriju, tvoja će ruka biti sa mnom i ti ćeš udaljiti nesreću da ja ne budem u bolovima.“ A Bog ispuni ono što je on tražio.
1. Kronika 4,11Kelub, brat Šuhavljev, porodi Mehira koji bi otac Eštonov.
1. Kronika 4,12Ešton porodi BetRafaa, Paseaha i Tehinnaa, oca Ir-Nahaša. To su ljudi iz Rekaa.
1. Kronika 4,13Sinovi Kenazovi: Otniel i Seraja. Sin Otnielov: Hatat.
1. Kronika 4,14Meonotaj porodi Joaba, oca Ge-Harašima, jer oni bijahu zanatlije .
1. Kronika 4,15Sinovi Kalebovi, sina Jefuneova: Iru, Ela i Naam. Sin Elavljev: Kenaz.
1. Kronika 4,16Sinovi Jehalelovi: Zif, Zifa, Tiria, i Azareel.
1. Kronika 4,17Sinovi Ezravljevi: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Ona zače Mirijam, Šamaja i Jišbaha, oca Eštemoa.
1. Kronika 4,18Njegova žena, Judejka, porodi Jereda, oca Gedora, Hebera oca Sokoova, i Jekutiela, oca Zanoahova; to su sinovi Bitije, kćeri *Faraonove, koju bijaše uzeo Mered.
1. Kronika 4,19Sinovi žene Hodijavljeve, sestre Nahamove: oca Keilavljeva, Garmita, i Eštememoa Makatita.
1. Kronika 4,20Sinovi Šimonovi: Amnon, Rina, BenHanan i Tilon. Sinovi Jišejevi: Zohet i sin Zohetov.
1. Kronika 4,21Sin Šelavljevi, sinovi Jude: Er, otac Lekavljev, Laeda otac Marešavljev, obitelji kuće gdje se pravila morska svila, u BetAšbea,
1. Kronika 4,22Jokim, ljudi Kozevavljevi, Joaš i Saraf, koji biše gospodarima Moaba i vratiše u Betlehem to su stare stvari;
1. Kronika 4,23to bijahu lončari i stanovnici nasada i zabrana . Oni stanovaše ondje, s kraljem, u službi njegovoj.
1. Kronika 4,24Sinovi Simeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, Šaul;
1. Kronika 4,25Šalum njegov sin, Mivsam njegov sin.
1. Kronika 4,26Sin Mišmajev: Hamuel njegov sin, Zakur njegov sin, Šimej njegov sin.
1. Kronika 4,27Šimej imade šesnaest sinova i šest kćeri; ali njegova braća ne imadoše mnogo sinova, sve njihove obitelji ne biše tako brojne kao sinovi Judini.
1. Kronika 4,28Oni nastaniše BerŠebu, Molad, Hasar-Šaual .
1. Kronika 4,29Bilhu, Esem, Tolad,
1. Kronika 4,30Betuel, Hormu, Siklag,
1. Kronika 4,31BetMarkavot, Hasar-Suzim, BetBirej, Šaaraim. To biše njihovi gradovi sve do vladavine Davidove
1. Kronika 4,32i njihova sela: Etam, Ain, Rimon, Token, Ašan: pet gradova,
1. Kronika 4,33i sva njihova sela koja bijahu uokolo tih gradova sve do Baala. To biše njihova previvališta i njihove vlastite liste rodoslovne.
1. Kronika 4,34Mešobab, Jamlek, Joša sin Amasijavljev,
1. Kronika 4,35Joel, Jehu sin Jošibijavljev, sin Serajavljev, sin Azielov,
1. Kronika 4,36Elioenaj, Jaakoba, Ješohaja, Azaja, Adiel, Jezimiel, Benaja,
1. Kronika 4,37Ziza, sin Šifejev, sin Alonov, sin Jedajavljev, sin Šimrijev, sin Šemajavljev:
1. Kronika 4,38Oni, koji su upravo imenovani, biše poglavarima u svojim obiteljima, a njihove se obitelji mnogo uvećaše.
1. Kronika 4,39Oni odoše na ulaz Gedera sve do na istok doline, u potrazi za ispašom za svoja stada;
1. Kronika 4,40oni nađoše tuste i dobre ispaše a zemlja bijaše prostrana, mirna i spokojna, jer oni koji ju nekada nastanjivaše potjecaše od Šama .
1. Kronika 4,41Ti ljudi, koji biše upravo spomenuti, dođoše dakle u vrijeme Ezekiasa, kralja Jude, uništiše njihove šatore i zaklone koji se nalaziše ondje i posvetiše ih zabrani sve do ovog dana. Oni stanovaše na njihovom mjestu, jer bijaše ondje ispaše za njihovu sitnu stoku.
1. Kronika 4,42Nekji od Simeonovih sinova odoše u planinu Seir: 500 ljudi s, na čelu, Pelatijaom, Nearijaom, Refaijaom i Uzielom, sinovima Jišejevim.
1. Kronika 4,43Oni potukoše ostatak preživjelih Amaleka i stanovaše ondje sve do ovog dana.
1. Dnevnika 4,1Sinovi Judini bjehu: Fares, Esron i Harmija i Or i Soval.
1. Dnevnika 4,2A Reaja sin Sovalov rodi Jata, a Jat rodi Ahumaja i Lada. To su porodice Saratske.
1. Dnevnika 4,3A ovo su od oca Itama: Jezrael i Jesma i Jedvas, a sestri njihovoj bješe ime Aselelfonija.
1. Dnevnika 4,4I Fanuilo bješe otac Gedoru, i Eser otac Husin. To bijahu sinovi Ora prvenca Efrate oca Vitlejemcima.
1. Dnevnika 4,5A Ashor otac Tekujanima imaše dvije žene, Elu i Naru.
1. Dnevnika 4,6I Nara mu rodi Ahuzama i Efera i Temana i Ahastara. To su sinovi Narini.
1. Dnevnika 4,7A sinovi Elini: Sered, Jesoar i Etnan.
1. Dnevnika 4,8A Kos rodi Anuva i Sovivu i porodice Aharila sina Arumova.
1. Dnevnika 4,9A Javis bješe slavniji od svoje braće, i mati mu nadje ime Javis govoreći: rodih ga s bolom.
1. Dnevnika 4,10I Javis prizva Boga Izrailjeva govoreći: o da bi me blagoslovio i raširio međe moje, i ruka tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sačuvao oda zla da me ne ucvijeli! I učini Bog za što ga moli.
1. Dnevnika 4,11A Heluv brat Sujin rodi Mehira. On bi otac Estonov.
1. Dnevnika 4,12A Eston rodi Vet-Rafu i Feseju i Tehinu oca gradu Nasu. To su ljudi Rihavovi.
1. Dnevnika 4,13A sinovi Kenezovi bjehu Gotonilo i Seraja. A sinovi Gotonilovi: Atat.
1. Dnevnika 4,14A Meonotaj rodi Ofru; a Seraja rodi Joava, oca onijeh što žive u dolini drvodjeljskoj, jer bijahu drvodjelje.
1. Dnevnika 4,15A sinovi Haleva sina Jefonijina bijahu Ir, Ila i Nam. A sin Ilin bješe Kenez.
1. Dnevnika 4,16A sinovi Jeleleilovi: Zif i Zifa, Tirija i Asareilo.
1. Dnevnika 4,17A sinovi Ezrini: Jeter i Mered i Efer i Jalon; a žena Meredova rodi Marijama i Samaja i Jesvu, oca Estemoji.
1. Dnevnika 4,18A žena njegova Judija rodi Jereda oca Gedoru, i Evera oca Sohotu, i Jekutila oca Zanoji. A to bijahu sinovi Vitije kćeri Faraonove, kojom se oženi Mered.
1. Dnevnika 4,19A sinovi žene Odijine sestre Nama oca Keili bijahu Garmija i Estemoja Mahaćanin.
1. Dnevnika 4,20A sinovi Simonovi: Amion i Rina i Ven-Anan i Tilon. A sinovi Jesejevi: Zohet i Ven-Zohet.
1. Dnevnika 4,21A sinovi Sile sina Judina: Ir otac Lihu, i Lada otac Marisi, i porodice doma platnarskoga, doma Asvejina.
1. Dnevnika 4,22I Jokim i Hasivljani, i Joas i Saraf, koji vladahu u Moavskoj, i Jasuvi-Lehem. Ali to su stare stvari.
1. Dnevnika 4,23To bijahu lončari i življahu u sadovima i zabranima, i bijahu ondje kod cara za njegove poslove.
1. Dnevnika 4,24Sinovi Simeunovi: Nemuilo i Jamin, Jariv, Zera, Saul;
1. Dnevnika 4,25A njegov sin Salum, a njegov sin Mivsam, a njegov sin Misma.
1. Dnevnika 4,26A sinovi Mismini: Amuilo sin mu, i njegov sin Zahur, i njegov sin Simej.
1. Dnevnika 4,27A Simej imaše šesnaest sinova i šest kćeri; a braća njegova nemahu mnogo sinova, i sve porodice njihove ne bješe tako mnogo kao sinova Judinijeh.
1. Dnevnika 4,28A življahu u Virsaveji i Moladi i Asar-Sualu,
1. Dnevnika 4,29I u Vali i u Asemu i u Toladu,
1. Dnevnika 4,30I u Vetuilu i u Ormi i u Siklagu,
1. Dnevnika 4,31I u Vet-Marhavotu I u Asar-Susimu i u Vet-Vireju i u Saraimu. To bjehu gradovi njihovi do cara Davida.
1. Dnevnika 4,32A sela njihova bijahu Itam i Ajin, Rimon i Tohen i Asan, pet gradova,
1. Dnevnika 4,33I sva sela njihova što bijahu oko tijeh gradova do Vala. To bijahu stanovi njihovi po rodu njihovu.
1. Dnevnika 4,34A Mesovav i Jamlih i Josa sin Amasijin,
1. Dnevnika 4,35I Joilo i Juj sin Josivije sina Seraje sina Asilova,
1. Dnevnika 4,36I Elioinaj i Jakova i Jesohaja i Asaja i Adilo i Jesimilo i Venaja,
1. Dnevnika 4,37I Zisa sin Sifija sina Alona sina Jedaje sina Simrija sinova Semajina;
1. Dnevnika 4,38Ti imenovani bijahu knezovi u porodicama svojim, i domovi otaca njihovijeh umnožiše se veoma.
1. Dnevnika 4,39I zato otidoše u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci svojoj.
1. Dnevnika 4,40I nađoše pašu obilatu i dobru i zemlju prostranu i mirnu i rodnu, jer prije ondje življahu koji bijahu od Hama.
1. Dnevnika 4,41Ti dakle zapisani po imenu došavši za Jezekije cara Judina razbiše šatore njihove i stanovnike koji se nađoše ondje, i pobiše ih kao proklete da ne osta nijedan do danas, i naseliše se mjesto njih, jer ondje bijaše paše za stoku njihovu.
1. Dnevnika 4,42A između njih, sinova Simeunovijeh, izide na goru Sir pet stotina ljudi, a poglavice im bijahu Felatija i Nearija i Refaja i Ozilo, sinovi Jesejevi.
1. Dnevnika 4,43I pobiše ostatak što bijahu utekli između Amalika, i naseliše se ondje do današnjega dana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje