Tražilica


1. Ljetopisa 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 18,1Poslije toga pobijedi David Filisteje i podjarmi ih, I Gat i kćeri njegove uze iz ruku filistejskih.
1. Ljetopisa 18,2Nadalje pobi Moapce. Tako postadoše Moapci Davidu podložni i moradoše plaćati danak.
1. Ljetopisa 18,3David pobijedi i Hadadezera, kralja sobskoga, koja leži u pravcu prema Hamatu, kad se je ovaj spremio da utvrdi svoju vlast na Eufratu.
1. Ljetopisa 18,4Od njega uze David tisuću kola, sedam tisuća kolskih boraca i dvadeset tisuća pješaka. Sve konje dade David ohromiti; samo stotinu konja ostavi.
1. Ljetopisa 18,5Kad Sirijci od Damaska dođoše u pomoć kralju Hadadezeru sobskomu, pobi David dvadeset i dvije tisuće Sirijaca.
1. Ljetopisa 18,6Potom namjesti David namjesnika u Siriji od Damaska, i Sirijci postadoše podložni Davidu i obvezani na danak. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.
1. Ljetopisa 18,7David zaplijeni zlatne štitove, što su ih imale sluge Hadadezerove, i donese ih u Jerusalem.
1. Ljetopisa 18,8U Tibhatu i Kunu, gradovima Hadadezerovim, zaplijeni David veoma mnogo mjedi, od čega Salomon dade načiniti more mjedeno, stupove i posuđe mjedeno.
1. Ljetopisa 18,9Kad Tou, kralj hamatski, doznade, da je David pobio svu vojsku kralja Hadadezera sobskoga,
1. Ljetopisa 18,10Posla on svojega sina Adorama kralju Davidu, da ga pozdravi i sreću mu zaželi, što se je borio proti Hadadezeru i pobijedio ga. Hadadezer bio je naime ratni protivnik Touov. On donese sa sobom svakojakih sprava od srebra, zlata i mjedi.
1. Ljetopisa 18,11I to posveti kralj David Gospodu zajedno sa srebrom i zlatom, što je bio uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filisteja i Amalečana.
1. Ljetopisa 18,12Abišaj, sin Serujin, pobi osamnaest tisuća Edomaca u slanoj dolini.
1. Ljetopisa 18,13On namjesti u Edomu namjesnike, i sav Edom bio je podložan Davidu. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.
1. Ljetopisa 18,14I David je vladao nad svim Izraelom i davao svemu narodu svojemu pravdu i pravicu.
1. Ljetopisa 18,15Vrhovni zapovjednik vojske bio je Joab, sin Serujin. Pečatnik je bio Jošafat, sin Ahiludov,
1. Ljetopisa 18,16Svećenici su bili Sadok, sin Ahitubov, i Abimelek, sin Abiatarov. Šavša je bio državni pisar.
1. Ljetopisa 18,17Zapovjednik nad Keretejima i Peletejima bio je Benaja, sin Jehojadov. Sinovi Davidovi bili su prvi iza kralja.
1. Ljetopisa 18,1 Poslije toga David porazi Filistejce i pokori ih te ote Gat s njegovim selima iz filistejskih ruku.
1. Ljetopisa 18,2Porazio je i Moapce i oni postadoše Davidovi podanici koji su mu donosili danak.
1. Ljetopisa 18,3David je porazio i Hadadezera, sopskoga kralja u Hamatu, kad je izišao da utvrdi svoju vlast do rijeke Eufrata.
1. Ljetopisa 18,4David zarobi od njega tisuću bojnih kola, sedam tisuća konjanika i dvadeset tisuća pješaka; ispresijecao je petne žile svim konjima od bojnih kola, ostavio ih je samo stotinu.
1. Ljetopisa 18,5Damaščanski su Aramejci bili došli u pomoć Hadadezeru, sopskome kralju, ali je David pobio među Aramejcima dvadeset i dvije tisuće ljudi.
1. Ljetopisa 18,6Postavio je namjesnike u Damaščanskom Aramu. Tako Aramejci postadoše Davidovi podanici i moradoše mu plaćati danak. Jahve je davao pobjedu Davidu kuda je god išao.
1. Ljetopisa 18,7David zaplijeni zlatne štitove što ih imahu Hadadezerove sluge i donese ih u Jeruzalem.
1. Ljetopisa 18,8I iz Hadadezerovih gradova Tibhata i Kuna odnio je silni tuč od kojega je Salomon načinio mjedeno more, stupove i tučano posuđe.
1. Ljetopisa 18,9Kad je čuo hamatski kralj Tou da je David porazio svu vojsku Hadadezera, sopskoga kralja,
1. Ljetopisa 18,10posla svoga sina Hadorama kralju Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao protiv Hadadezera i porazio ga, jer je Tou bio u ratu s Hadadezerom; i da mu odnese svakojakih zlatnih, srebrnih i tučanih predmeta.
1. Ljetopisa 18,11I njih je kralj David posvetio Jahvi sa srebrom i zlatom što ga bijaše uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filistejaca i Amalečana.
1. Ljetopisa 18,12Sarvijin sin Abišaj pobio je osamnaest tisuća Edomaca u Slanoj dolini.
1. Ljetopisa 18,13David je postavio namjesnike po Edomu. Tako su svi Edomci postali Davidove sluge. I kuda je god David išao, Jahve mu davaše pobjedu.
1. Ljetopisa 18,14David kraljevaše nad svim Izraelom čineći pravo i pravicu svemu svome narodu.
1. Ljetopisa 18,15Sarvijin je sin Joab bio zapovjednik vojske; Ahiludov sin Jošafat bijaše tajni savjetnik.
1. Ljetopisa 18,16Ahitubov sin Sadok i Ahimelekov sin Ebjatar bili su svećenici, Šavša pisar.
1. Ljetopisa 18,17Jojadin sin Benaja bio je nad Kerećanima i Pelećanima, a Davidovi su sinovi bili prvi do kralja.
1. Kronika 18,1Poslije toga, David potuče Filistince i pokori ih. David uze Gat iz ruku Filistincima .
1. Kronika 18,2On potuče Moabite, i Moabiti postadoše za Davida sluge podvrgnute plaćanju danka.
1. Kronika 18,3David porazi Hadadezera, kralja Sova, kod Hamata, kad ovaj postavi svoju vlast na na rijeku Eufrat.
1. Kronika 18,4A David mu uze tisuću kola, 7.000 konjanika i 20.000 pješaka. David posiječe potkoljenice svim zapregama ostavljajući samo jednu stotinu tih zaprega.
1. Kronika 18,5*Aramenci iz Damaska dođoše u pomoć Hadadezeru, kralju Sova, ali David ubi 22.000 ljudi među Aramencima.
1. Kronika 18,6David tad postavi upravitelja u Aramu damaškom. Aramenci postadoše za Davida sluge podvrgnute nametu. GOSPOD dade dakle pobjedu Davidu svugdje gdje on iđaše.
1. Kronika 18,7David se domože zlatnih štitova koje nosiše sluge Hadadezerove i donese ih u Jeruzalem.
1. Kronika 18,8A u gradovima Hadadezerovim, Tivatu i Kunu, David se dočepa jedne veila velike količine bronce: Solomon od toga načini more od bronce, stubove i pribor od bronce .
1. Kronika 18,9Tu, kralj Hamata, doznade da David bijaše pobio svu vojsku Hadadezeru, kralju Sova.
1. Kronika 18,10On dakle posla svog sina Hadorama kralju Davidu za pozdraviti ga i čestitati mu za rat da ga je potukao jer Hadadezer bijaše neprijatelj Tuu i donijeti mu razne vrste predmeta od zlata, srebra i bronce.
1. Kronika 18,11Te predmete također, kralj David posveti GOSPODU, uz srebro i zlato koje bijaše uzeo od svih pokorenih naroda Edoma, Moaba, od sinova Amonovih, od Filistinaca i od Amaleka .
1. Kronika 18,12Abšaj, sin Serujavljev, pobijedi Aramejce u dolini Sol, njih 18.000 na broju.
1. Kronika 18,13On postavi u Edomu upravitelje, i svi Edomiti postadoše sluge Davidu. GOSPOD dade dakle pobjedu Davidu kud god on iđaše. :
1. Kronika 18,14David zavlada nad svim Izraelom i vršiše pravo i pravdu nad svim svojim narodom.
1. Kronika 18,15Joab, sin Serujev, zapovijedaše vojskom; Jehošafat, sin Ahiludov, bijaše poklisar;
1. Kronika 18,16Sadok, sin Ahituvljev, i Ahimelek, sin Abiatarov, bijahu svećenici; Šavša bi zakonoznanac;
1. Kronika 18,17Benajahu, sin Jehojadavljev, zapovijedaše Keretincima i Peletincima; i sinovi Davidovi bijahu prvi do kralja. :
1. Dnevnika 18,1A poslije toga pobi David Filisteje i pokori ih, i uze Gat i sela njegova iz ruku Filistejskih.
1. Dnevnika 18,2Pobi i Moavce, i postaše Moavci sluge Davidove i plaćahu mu danak.
1. Dnevnika 18,3Razbi David i Adad-Ezera cara Sovskoga u Ematu izašav da raširi vlast svoju do rijeke Efrata.
1. Dnevnika 18,4I uze mu David tisuću kola i sedam tisuća konjika i dvadeset tisuća pješaka, i podreza David žile svijem konjima kolskim, samo ostavi za sto kola.
1. Dnevnika 18,5A bijahu došli Sirci iz Damaska u pomoć Adad-Ezeru caru Sovskomu, i David pobi dvadeset i dvije tisuće Siraca.
1. Dnevnika 18,6I namjesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
1. Dnevnika 18,7I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adad-Ezerove, i donese ih u Jerusalim.
1. Dnevnika 18,8I iz Tivata i iz Huna gradova Adad-Ezerovijeh odnese David silnu mjed, od koje Solomun načini more mjedeno i stupove i posuđe mjedeno.
1. Dnevnika 18,9A kad ču Toja car Ematski da je David pobio svu vojsku Adad-Ezera cara Sovskoga,
1. Dnevnika 18,10Posla Adorama sina svojega k caru Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao na Adad-Ezera i ubio ga, jer Toja imaše rat sa Adad-Ezerom i svakojakih zaklada zlatnijeh i srebrnijeh i mjedenijeh.
1. Dnevnika 18,11Pa i to car David posveti sa srebrom i zlatom što bješe uzeo od svijeh naroda, od Edomaca i od Moavaca i od sinova Amonovijeh i od Filisteja i od Amalika.
1. Dnevnika 18,12I Avisaj sin Serujin pobi osamnaest tisuća Idumejaca u slanoj dolini.
1. Dnevnika 18,13I namjesti vojsku po Idumeji, i svi Idumejci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
1. Dnevnika 18,14Tako carova David nad svijem Izrailjem sudeći i dajući pravdu svemu narodu svojemu.
1. Dnevnika 18,15I Joav sin Serujin bješe nad vojskom, a Josafat sin Ahiludov pametar,
1. Dnevnika 18,16A Sadok sin Ahitovov i Avimeleh sin Avijatarov sveštenici, a Susa pisar,
1. Dnevnika 18,17A Venaja sin Jodajev bješe nad Heretejima i Feletejima, a sinovi Davidovi prvi do cara.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje