Tražilica


2. Ljetopisa 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 5,1Kad su bili svršeni svi radovi, što ih dade kralj Salomon izvesti za hram Gospodnji, dade Salomon unijeti i posvećene darove svojega oca Davida. Srebro i zlato i sudove stavi u riznicu hrama Božjega.
2. Ljetopisa 5,2Tada skupi Salomon starješine Izraelove i sve glavare plemenske, knezove porodica izraelskih, u Jerusalem, da se prenese kovčeg zavjeta Gospodnjega iz grada Davidova, to jest Siona.
2. Ljetopisa 5,3I tako se skupiše kod kralja svi ljudi Izraelovi na blagdan, koji biva u sedmom mjesecu.
2. Ljetopisa 5,4Kad su se bile sastale sve starješine Izraelove, podigoše Leviti kovčeg
2. Ljetopisa 5,5prenesoše kovčeg, šator svjedočanstva i sve suđe sveto, što je bilo u šatoru. Svećenici, Leviti prenesoše ga.
2. Ljetopisa 5,6Pritom žrtvova kralj Salomon i sva zajednica Izraelova, što se bila našla kod njega, pred kovčegom toliko ovaca i goveda, da ih se zbog njihova mnoštva nije moglo izbrojiti niti proračunati.
2. Ljetopisa 5,7Tada unesoše svećenici kovčeg zavjeta Gospodnjega na njegovo mjesto u zadnjem prostoru hrama, u Svetinji nad svetinjama, pod krila kerubina.
2. Ljetopisa 5,8Kerubini su naime držali krila raširena nad mjestom, gdje je stajao kovčeg. Tako pokriše kerubini kovčeg i motke njegove odozgo.
2. Ljetopisa 5,9Motke su bile tako duge, da su se krajevi motki od kovčega vidjeli u svetištu pred zadnjim prostorom. Ali se dalje nijesu vidjeli. Ostadoše ondje do današnjega dana.
2. Ljetopisa 5,10U kovčegu su bile samo dvije ploče kamene, što ih je bio u njega metnuo Mojsije na Horebu, kad Gospod sklopi savez sa sinovima Izraelovim, pošto izađoše iz zemlje egipatske.
2. Ljetopisa 5,11I ostaviše svi svećenici svetište. Svi svećenici, koji se nađoše, bili su se naime posvetili bez obzira na redove.
2. Ljetopisa 5,12Levitski pjevači svi, Asaf, Heman, Jedutun uz svoje sinove i drugove stajali su obučeni u bez s cimbalima, harfama i citarama istočno od žrtvenika i s njima sto i dvadeset svećenika, koji su trubili u trube.
2. Ljetopisa 5,13Trubači i pjevači bili su morali u isto vrijeme i jednim glasom početi da slave Gospoda i da ga hvale. I čim odjeknuše trube i cimbali i ostala glazbala i hvalospjev Gospodu "Jer je dobrostiv, i vječno traje milost njegova", tada se napuni oblaka hram, kuća Gospodnja.
2. Ljetopisa 5,14Svećenici nijesu mogli radi oblaka pristupiti, da vrše svoju službu, jer slava Gospodnja napuni kuću Božju.
2. Ljetopisa 5,1 Tako bi priveden kraju posao što ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i sve posuđe - i stavi ih u riznicu Božjega Doma.
2. Ljetopisa 5,2Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve Izraelove starješine, knezove plemenske i glavare obiteljske, da se prenese Kovčeg saveza Jahvina iz Davidova grada, to jest sa Siona.
2. Ljetopisa 5,3Svi se ljudi Izraelovi sabraše pred kraljem na blagdan što je u sedmom mjesecu.
2. Ljetopisa 5,4Kad se sastadoše sve Izraelove starješine, leviti ponesoše Kovčeg
2. Ljetopisa 5,5i Šator sastanka sa svim posvećenim priborom što bješe u Šatoru; svećenici ih i leviti prenesoše.
2. Ljetopisa 5,6Potom kralj Salomon i sva izraelska zajednica što se sabra k njemu žrtvovaše pred Kovčegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu ni prebrojiti ni procijeniti.
2. Ljetopisa 5,7Svećenici donesoše Kovčeg saveza Jahvina na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubinÄa.
2. Ljetopisa 5,8Kerubini su imali raširena krila nad mjestom gdje stajaše Kovčeg i zaklanjahu Kovčeg i njegove motke.
2. Ljetopisa 5,9Motke su bile tako dugačke da su im se krajevi vidjeli iz Svetišta nasuprot Debiru, ali se nisu vidjele izvana i ondje stoje do dana današnjega.
2. Ljetopisa 5,10U Kovčegu nije bilo ništa, osim dviju ploča koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Jahve sklopi Savez s Izraelcima pošto iziđoše iz Egipta.
2. Ljetopisa 5,11Svi svećenici izađoše iz Svetišta, jer su se svi nazočni svećenici posvetili bez obzira na redove.
2. Ljetopisa 5,12Svi levitski pjevači, Asaf, Heman, Jedutun sa sinovima i braćom, stajahu obučeni u bez, s cimbalima, harfama i citrama, istočno od žrtvenika, a s njima sto i dvadeset svećenika koji su trubili u trube.
2. Ljetopisa 5,13I dok su trubili i pjevali složno kao jedan i jednoglasno hvalili i slavili Jahvu, podižući glas uz trube, cimbale i druga glazbala, hvaleći Jahvu "jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav", oblak ispuni Dom Jahvin.
2. Ljetopisa 5,14Svećenici ne mogoše od oblaka nastaviti službe: slava Jahvina ispuni Božji dom!
2. Kronika 5,1Kad bi sretno završeno djelo koje Solomon bijaše izvršio za Kući GOSPODOVU, on dade donijeti predmete posvećene od Davida, njegovog oca: srebrninu, zlatninu i sve posuđe za odložiti u riznice Kuće Božje.
2. Kronika 5,2Tada Solomon sakupi u Jeruzalemu starješine Izraelove i sve glavare plemenske, prinčeve obitelji sinova Izraelovih, za uspeti iz *grada Davidova, to jest iz *Siona, *kovčeg saveza GOSPODOVOG.
2. Kronika 5,3Svi se ljudi Izraelovi okupiše kod kralja, tijekom blagdana, onog iz sedmog mjeseca.
2. Kronika 5,4Kad sve starješine Izraelove biše stigle, *leviti ponesoše kovčeg.
2. Kronika 5,5Oni uspeše kovčeg, *šator susretanja i sve svete predmete koji bijahu u šatoru. Svećenici i *leviti su oni koji ih uznesoše.
2. Kronika 5,6Kralj Solomon i sva zajednica Izraelova ujedinjena pred kovčegom, žrtvovaše toliko sitne i krupne stoke da se ne mogaše, ni izračunati, ni prebrojati.
2. Kronika 5,7Svećenici donesoše kovčeg saveza GOSPODOVOG na njegovo mjesto, u svetu sobu Kuće, na presveto mjesto, pod krila *kerubinima.
2. Kronika 5,8Kerubini šireći svoja krila iznad mjesta za kovčeg pokrivaše kovčeg i njegove poluge.
2. Kronika 5,9Zbog dužine tih poluga, vidjeli su se njihovi krajevi dolazeći iz kovčega na svetu sobu, ali ih se ije vidjelo izvana. Ona je i danas ondje.
2. Kronika 5,10Nema ničeg u kovčegu, osim dviju kamenih ploča danih od Mojsija u Horebu, kad GOSPOD zaključi *savez sa sinovima Izraelovim po njihovom izlasku iz zemlje Egipta.
2. Kronika 5,11A, kad svećenici bijahu izišli iz svetog mjesta, svi svećenici koji se nalaziše ondje bijahu se *posvetili, ne pazeći na red razreda .
2. Kronika 5,12Leviti koji bijahu pjevači, u punom broju, Asaf, Heman, Jedutun, njihovi sinovi i njihova braća, ogrnuti lanom, stajahu s cimbalima, lirama i harfama, prema istoku od *oltara. S njima, svećenici na broju od 120, sviraše trube.
2. Kronika 5,13Svirači truba i pjevači, zajedno, izvodiše glazbu jednoglasno hvaleći i slaveći GOSPODA. Dok se uzdizaše zvuk trublji, cimbala i glazbala, oni hvališe GOSPODA: ” Jer on je dobar, jer njegova vjernost je zauvijek“ tad Kuća bi ispunjena oblakom Kuće GOSPODOVE.
2. Kronika 5,14A svećenici ne mogoše ostati ondje za svoju službu, zbog tog oblaka, jer slava GOSPODOVA ispunjavaše Kuću Božju.
2. Dnevnika 5,1I tako se svrši sav posao što uradi Solomun za dom Gospodnji; i unese Solomun što bješe posvetio David otac njegov, i srebro i zlato i sudove, i ostavi u riznicu doma Božijega.
2. Dnevnika 5,2Tada sabra Solomun starješine Izrailjeve i sve glavare plemenske, knezove domova otačkih sinova Izrailjevih u Jerusalim da prenesu kovčeg zavjeta Gospodnjega iz grada Davidova, koje je Sion.
2. Dnevnika 5,3I skupiše se k caru svi ljudi Izrailjevi na praznik koji biva sedmoga mjeseca.
2. Dnevnika 5,4I kad dođoše sve starješine Izrailjeve, uzeše Leviti kovčeg.
2. Dnevnika 5,5I prenesoše kovčeg i šator od sastanka i sve sudove svete što bijahu u šatoru, prenesoše sveštenici i Leviti.
2. Dnevnika 5,6A car Solomun i sav zbor Izrailjski koji se sabra k njemu prinesoše k njemu na žrtvu ovaca i goveda toliko da se ne mogaše od mnoštva ni izbrojiti ni proračunati.
2. Dnevnika 5,7I unesoše sveštenici kovčeg zavjeta Gospodnjega na mjesto njegovo, u unutrašnji dom, u svetinju nad svetinjama, pod krila heruvimima.
2. Dnevnika 5,8Jer heruvimima bijahu raširena krila nad mjestom gdje će stajati kovčeg i zaklanjahu heruvimi kovčeg i poluge njegove ozgo.
2. Dnevnika 5,9I povukoše mu poluge tako da im se krajevi viđahu od kovčega na prednjoj strani svetinje nad svetinjama, ali se napolje ne viđahu, i ostaše ondje do danas.
2. Dnevnika 5,10U kovčegu ne bješe ništa osim dvije ploče koje metnu Mojsije na Horivu kad Gospod učini zavjet sa sinovima Izrailjevijem pošto izidoše iz Misira.
2. Dnevnika 5,11A kad sveštenici izidoše iz svetinje, jer sveštenici koji se nađoše osveštaše se ne pazeći na red,
2. Dnevnika 5,12I Leviti pjevači svi, koji bijahu uz Asafa i Emana i Jedutuna, i sinovi njihovi i braća njihova, obučeni u tanko platno, stajahu s kimvalima i psaltirima i s guslama s istočne strane oltaru, i s njima sto i dvadeset sveštenika, koji trubljahu u trube,
2. Dnevnika 5,13I kad oni koji trubljahu u trube i koji pjevahu, složno jednijem glasom hvaljahu i slavljahu Gospoda, i podizahu glas uz trube i kimvale i gusle, hvaleći Gospoda da je dobar, da je dovijeka milost njegova, tada se napuni oblaka dom Gospodnji,
2. Dnevnika 5,14Te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka, jer se slave Gospodnje napuni dom Božji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje