Tražilica


2. Ljetopisa 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 8,1Kad prođe dvadeset godina, u koje sagradi Salomon hram Gospodnji i svoju vlastitu palaču,
2. Ljetopisa 8,2Utvrdi Salomon gradove, što ih je bio Hiram ustupio Salomonu, i naseli u njima sinove Izraelove.
2. Ljetopisa 8,3Tada otide Salomon proti Hamat Sobi i osvoji je.
2. Ljetopisa 8,4Utvrdi i Tadmor u pustinji i sve gradove za spremišta, što ih dade utemeljiti u Hamatu.
2. Ljetopisa 8,5I sagradi Gornji Bet-Horon i Donji Bet-Horon kao tvrđave sa zidinama, vratima i prijevornicama;
2. Ljetopisa 8,6Isto tako Baalat i sve gradove za spremišta, što ih je imao Salomon, sve gradove za kola, gradove za jahalište, nadalje sve gradnje, što ih je Salomon htio da podigne u Jerusalemu, na Libanonu i u svemu području svoje vlasti.
2. Ljetopisa 8,7Sve, što je još bilo ostalo od Hiteja, Amoreja, Perizeja, Hiveja i Jebuseja, koji nijesu pripadali sinovima Izraelovim,
2. Ljetopisa 8,8Potomke njihove, ukoliko su bili još ostali u zemlji, jer ih sinovi Izraelovi nijesu bili istrijebili, njih nagna Salomon da plaćaju danak do današnjega dana.
2. Ljetopisa 8,9Od sinova Izraelovih ne učini Salomon nijednoga robom za poslove svoje, nego oni postadoše njegovi ratnici, njegovi poglavari niže vođe, njegovi zapovjednici nad kolima i konjanicima
2. Ljetopisa 8,10Glavnih nastojnika, što ih je imao kralj Salomon, bilo je dvjesta i pedeset Oni su imali nadzor nad ljudima.
2. Ljetopisa 8,11Salomon preseli kćer faraonovu iz grada Davidova u palaču, koju je bio sagradio za nju, jer pomisli u sebi: "Neće stanovati žena moja u kući Davida, kralja Izraelova; jer je mjesto sveto, kad je kovčeg Gospodnji došao tamo."
2. Ljetopisa 8,12Tada dade Salomon prinijeti žrtve paljenice Gospodu na žrtveniku, što ga je bio podigao Gospodu pred trijemom.
2. Ljetopisa 8,13On dade tu žrtvovati ono, što je trebalo svaki dan po zapovijedi Mojsijevoj, nadalje što je bilo propisano u subote, na mjesece mlađake i na blagdane tri puta u godini, naime na blagdan nekvasnih kruhova, na blagdan sedmica i na blagdan sjenica.
2. Ljetopisa 8,14I postavi po naredbi svojega oca Davida redove svećeničke za službu njihovu i Levite za službene poslove njihove, naime da prinose hvalospjev i služe svećenicima, kako je trebalo svaki dan. Isto tako postavi vratare po redovima njihovim za pojedina vrata; jer tako je bio naredio David, čovjek Božji.
2. Ljetopisa 8,15Ni u čem nije se odstupilo od zapovijedi kraljeve gledom na svećenike i Levite, ni upogled riznica.
2. Ljetopisa 8,16I tako se svrši sve djelo Salomonovo od dana, kad se je postavio temelj hramu Gospodnjemu, pa do njegova dovršenja. Tako je bio dovršen hram Gospodnji.
2. Ljetopisa 8,17Tada otide Salomon u Esion-Geber i u Elat na obali morskoj u Edomu.
2. Ljetopisa 8,18Hiram posla mu po svojim ljudima lađe i momčad, što su bila vješta moru. Oni se zajedno s ljudima Salomonovim odvezoše u Ofir, uzeše odanle zlata četiri stotine i pedeset talenata i donesoše kralju Salomonu.
2. Ljetopisa 8,1 A kad je prošlo dvadeset godina, za koliko je vremena Salomon podigao Jahvin Dom i svoj dvor,
2. Ljetopisa 8,2posagradio je Salomon gradove, koje je dao Salomonu Hiram, i naselio ondje Izraelove sinove.
2. Ljetopisa 8,3Potom otiđe Salomon na Sopski Hamat i osvoji ga.
2. Ljetopisa 8,4Sagradi Tadmor u pustinji i svakojaka mjesta za skladišta u Hamatu.
2. Ljetopisa 8,5Sagradi i Gornji Bet Horon i Donji Bet Horon, tvrde gradove sa zidovima, vratima i prijevornicama;
2. Ljetopisa 8,6i Baalat, i sve gradove u kojima je imao skladišta, sve gradove za bojna kola i gradove za konjanike i što je god Salomon zaželio da gradi u Jeruzalemu i na Libanonu i po svoj zemlji svojega kraljevstva.
2. Ljetopisa 8,7Svim preostalim Hetitima, Amorejcima, Perižanima, Hivijcima i Jebusejcima, koji nisu bili Izraelci,
2. Ljetopisa 8,8sinovima njihovim koji ostadoše iza njih u zemlji i koje Izraelci nisu zatrli - Salomon nametnu tlaku do današnjega dana.
2. Ljetopisa 8,9Sinove Izraelove nije Salomon pretvarao u robove za posao, nego su bili vojnici, zapovjednici njegovih štitonoša i zapovjednici bojnih kola i konjice.
2. Ljetopisa 8,10Bili su poglavari nad upravnicima, kojih je kralj Salomon imao dvjesta i pedeset, i upravljali su narodom.
2. Ljetopisa 8,11Salomon preseli i faraonovu kćer iz Davidova grada u kuću koju joj bijaše sagradio, jer je mislio: "Neće moja žena živjeti u dvoru izraelskoga kralja Davida, jer je svet otkako je u nj došao Kovčeg Jahvin.
2. Ljetopisa 8,12Tada Salomon poče prinositi paljenice Jahvi na Jahvinu žrtveniku što ga bijaše sagradio pred trijemom,
2. Ljetopisa 8,13i to koliko je trebalo iz dana u dan da prinese po Mojsijevoj zapovijedi, u subote, i na mlađake, i na blagdane tri puta u godini, na Blagdan beskvasnih kruhova, i na Blagdan sedmica, i na Blagdan sjenica.
2. Ljetopisa 8,14Postavio je, po uredbi oca Davida, svećeničke redove po njihovoj službi i levitske po njihovim dužnostima da pjevaju hvale i da služe pred svećenicima, koliko treba iz dana u dan, i vratare po njihovim redovima na svakim vratima, jer je takva bila zapovijed Božjega čovjeka Davida.
2. Ljetopisa 8,15Nisu odstupili od kraljeve zapovijedi za svećenike i levite ni u čemu, ni za riznice.
2. Ljetopisa 8,16Tako se svršio sav Salomonov posao od dana kad je bio zasnovan Dom Jahvin pa dokle ga god nije dovršio. Tako bijaše dovršen Dom Jahvin.
2. Ljetopisa 8,17Tada je Salomon otišao u Esjon-Geber i u Elat na morskoj obali u zemlji edomskoj.
2. Ljetopisa 8,18A Hiram mu je poslao po slugama lađe i mornare vične moru te su otišli sa Salomonovim slugama u Ofir; uzeše odande četiri stotine i pedeset talenata zlata i donesoše ih kralju Salomonu.
2. Kronika 8,1Na izmaku dvadeset godina tijekom kojih Solomon gradiše Kuću GOSPODOVU i svoju vlastitu kuću,
2. Kronika 8,2on nanovo izgradi gradove koje Hiram njemu bijaše dao i tu stavio nastaniti sinove Izraelove .
2. Kronika 8,3Solomon pođe na Hamat-Sova i dočepa ga se.
2. Kronika 8,4On sagradi Tadmor u pustinji i sve gradove skladišta koja sagradi u Hamatu.
2. Kronika 8,5On sagradi Bet-Horon-Gornji i Bet-Horon-Donji, gradove utvrđene bedemima, vratima i zasunima,
2. Kronika 8,6i Baalat i sve gradove skladišta koji njemu pripadaše, sve gradove vojarni za kola i one za konjanike. Solomon izgradi također sve što je želio u Jeruzalemu, u Libanu i u svoj zemlji podvrgnutu njegovoj vlasti.
2. Kronika 8,7Ostalo je čitavo jedno pučanstvo Hitita, *Amorita, Perezita, Hivita i Jebuzita koji ne pripadaše Izraelu.
2. Kronika 8,8Među njihovim sinovima koji bijahu ostali kod njeih u zemlji i koje sinovi Izraelovi ne bijahu uništili, Solomon ih zavrbova za tlaku, sve do danas.
2. Kronika 8,9Ali među sinovima Izraelovim, Solomon ne potčini nikoga robovskom radu, jer oni bijahu ljudi ratnici, poglavari staja i poglavari njegovih kola i njegovih konja.
2. Kronika 8,10Evo broja poglavara upravitelja kralja Solomona: 250 koji zapovjedaše narodu.
2. Kronika 8,11Solomon dade dovesti kćer *Faraonovu iz *Grada Davidova u kuću koju joj bijaše izgradio, jer on reče: ” Moja žena ne treba stanovati u kući Davidovoj, kralja Izraela, jer to su *sveta mjesta gdje je ušao *kovčeg GOSPODOV.“
2. Kronika 8,12Tad Solomon ponudi holokauste GOSPODU na *oltaru koji bijaše izgradio u pred predvorjem,
2. Kronika 8,13u tijeku dana kad je trebalo ponuditi prema propisu Mojsijevom: o *šabatima, o *mlađacima i o svetkovinama, tri puta godišnja: blagdan *beskavsnih kruhova, blagdan Tjedana i blagdan Šatora .
2. Kronika 8,14On ustanovi, prema odluci Davida, svojeg oca, svećenićke razrede u njihovj službi, *levite u njihovoj straži za hvaliti i za službovati u nazočnosti svećenika u nizu dana, i vratare, prema njihovim razredima, na svakim vratima: jer takva bijaše naredba Davidova, čovjeka Božjeg.
2. Kronika 8,15Ne udalji se od propisa kraljevih o svećenicima i levitima, glede svake stvari i riznica.
2. Kronika 8,16Tako bi ostvareno svako djelo Solomonovo sve do dana kad bi utemeljena Kuća GOSPODOVA, potom, sve do njegovog ispunjenja kad bi završena kuća GOSPODOVA.
2. Kronika 8,17Tad se Solomon nađe u EsionGeveru i kod Eilata, na obali mora u zemlji Edom.
2. Kronika 8,18Hiram mu posla posredovanjem svojih slugu lađe i sluge koji dobro poznavaše more. Oni stigoše sa slugama Solomonovim u Ofir, donesoše otud 450 talenata zlata i predadoše ih kralju Solomonu.
2. Dnevnika 8,1A kad prođe dvadeset godina, u koje sazida Solomun dom Gospodnji i dom svoj,
2. Dnevnika 8,2Pogradi Solomun gradove, koje mu dade Hiram, i naseli onuda sinove Izrailjeve.
2. Dnevnika 8,3Potom otide Solomun na Emat Sovski, i osvoji ga.
2. Dnevnika 8,4I sazida Tadmor u pustinji i sve gradove za žitnice sazida u Ematu.
2. Dnevnika 8,5Sazida i Vet-Oron gornji i Vet-Oron donji, tvrde gradove, sa zidovima, vratima i prijevornicama,
2. Dnevnika 8,6I Valat i sve gradove u kojima Solomun imaše žitnice, i gradove u kojima mu bijahu kola, i gradove u kojima bijahu konjici, i što god Solomunu bi volja zidati u Jerusalimu i na Livanu i u svoj zemlji carstva svojega.
2. Dnevnika 8,7I sav narod što bješe ostao od Heteja i od Amoreja i od Ferezeja i od Jeveja i od Jevuseja, koji ne bijahu od Izrailja,
2. Dnevnika 8,8Od sinova njihovijeh koji bjehu ostali iza njih u zemlji, kojih ne potrše sinovi Izrailjevi, njih nagna Solomun da plaćaju danak do današnjega dana.
2. Dnevnika 8,9A od sinova Izrailjevijeh, kojih ne učini Solomun robovima za svoj posao, nego bijahu vojnici i poglavari nad vojvodama njegovijem, i zapovjednici nad kolima i konjicima njegovijem,
2. Dnevnika 8,10Od njih bijaše glavnijeh nastojnika, koje imaše car Solomun, dvjesta i pedeset, koji upravljahu narodom.
2. Dnevnika 8,11I kćer faraonovu preseli Solomun iz grada Davidova u dom koji joj sazida, jer reče: neće sjedjeti žena moja u domu Davida cara Izrailjeva, jer je svet što je došao u nj kovčeg Gospodnji.
2. Dnevnika 8,12Tada prinošaše Solomun žrtve paljenice Gospodu na oltaru Gospodnjem koji načini pred trijemom,
2. Dnevnika 8,13Što trebaše od dana na dan prinositi po zapovijesti Mojsijevoj, u subote i na mladine i na praznike, tri puta u godini, na praznik prijesnijeh hljebova i na praznik sedmica i na praznik sjenica.
2. Dnevnika 8,14I postavi po naredbi Davida oca svojega redove svešteničke prema službi njihovoj, i Levitske prema dužnosti njihovoj, da hvale Boga i služe pred sveštenicima kako treba svaki dan, i vratare po redovima njihovijem kako treba nad svakim vratima; jer taka bijaše zapovijest Davida čovjeka Božijega.
2. Dnevnika 8,15I ne otstupiše od zapovijesti careve za sveštenike i Levite ni u čem, ni za riznice.
2. Dnevnika 8,16Tako se svrši sve djelo Solomunovo od onoga dana kad bi osnovan dom Gospodnji pa dokle ga ne dovrši, i gotov bi dom Gospodnji.
2. Dnevnika 8,17Tada otide Solomun u Esion-Gaver i u Elot na brijegu morskom u zemlji Edomskoj.
2. Dnevnika 8,18A Hiram posla mu po svojim slugama lađe i sluge vješte moru, i otidoše sa slugama Solomunovijem u Ofir i uzeše odande četiri stotine i pedeset talanata zlata i donesoše caru Solomunu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje