Tražilica


2. Ljetopisa 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 10,1Roboam otide u Šekem, jer se je u Šekemu bio skupio sav Izrael, da ga učini kraljem.
2. Ljetopisa 10,2Potom primi vijest Jeroboam, sin Nebatov. On je naime još bio u Egiptu, kamo je bio morao pobjeći od kralja Salomona. Nato se vrati Jeroboam iz Egipta.
2. Ljetopisa 10,3I poslaše tamo i dadoše ga dozvati. Tako dođe Jeroboam i sav Izrael i dojaviše Roboamu ovo:
2. Ljetopisa 10,4"Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram. Olakšaj nam sada ti tvrdu službu oca svojega i teški Jaram, Što ga je metnuo na nas, i mi ćemo ti biti podložni!"
2. Ljetopisa 10,5On im odgovori: "Do tri dana dođite opet k meni!" Tada se udalji narod.
2. Ljetopisa 10,6I kralj Roboam posvjetova se sa starim ljudima, što su bili služili njegovu ocu Salomonu, dok je bio živ, i upita: "Što mi svjetujete da odgovorim tim ljudima?"
2. Ljetopisa 10,7Oni mu odgovoriše: "Ako danas udovoljiš tim ljudima, njima se prilagodiš i prijateljski im odgovoriš, oni će ti biti zauvijek podložni."
2. Ljetopisa 10,8Ali se on ne osvrnu na savjet, što mu ga dadoše starci, nego se posvjetova s mladim ljudima, koji su bili odrasli s njim i morali su ga pratiti.
2. Ljetopisa 10,9On ih upita: "Što mi svjetujete da odgovorim tim ljudima, koji su zahtijevali od mene: Olakšaj jaram, što ga je metnuo na nas tvoj otac?"
2. Ljetopisa 10,10Mladi ljudi, koji su bili odrasli s njim, odgovoriše mu ovo: "Ovako ćeš odgovoriti tim ljudima, koji ti rekoše: Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram, olakšaj ti naš jaram! Odgovori im: Moj je mali prst deblji od bedara oca mojega.
2. Ljetopisa 10,11Eto, otac vam je moj naprtio težak jaram. Ja ću vaš jaram učiniti još težim. Otac vas je moj šibao bičevima Ja ću vas krotiti štipavcima."
2. Ljetopisa 10,12Kad Jeroboam i sav narod dođoše opet treći dan k Roboamu, kako je to bio zapovjedio kralj rekavši: "Dođite opet k meni do tri dana!",
2. Ljetopisa 10,13Tada im kralj oštro odgovori, jer se kralj Roboam ne osvrnu na savjet staraca.
2. Ljetopisa 10,14Kako ga svjetovaše mladi ljudi, odgovori im: "Moj vam je otac naprtio težak jaram. Ja ću vaš jaram učiniti još težim. Otac vas je moj šibao bičevima. Ja ću vas krotiti štipavcima."
2. Ljetopisa 10,15Tako kralj ne usliši naroda, jer je Bog bio tako uredio, da Gospod ispuni svoje obećanje, što ga je preko Ahije Šilonjanina bio dao Jeroboamu, sinu Nebatovu.
2. Ljetopisa 10,16Kad vidje sav Izrael, da ih kralj neće uslišiti, odgovori narod kralju ovo: "Kakav dio mi imamo s Davidom? Mi nemamo baštine sa sinom Jesejevim. Kući, sinovi Izraelovi! Sad gledaj svoju kuću, Davide!" Tako otide sav Izrael kući.
2. Ljetopisa 10,17Roboam je vladao samo još nad sinovima Izraelovim, koji su stanovali u gradovima Judinim.
2. Ljetopisa 10,18Kad kralj Roboam posla Adorama, nadzornika nad rabotnim radnjama, sav ga Izrael zasu kamenjem i ubi. Kralj Roboam mogao je upravo još skočiti na svoja kola i pobjeći u Jerusalem.
2. Ljetopisa 10,19Tako otpade Izrael od kuće Davidove do današnjega dana.
2. Ljetopisa 10,1 Tada Roboam ode u Šekem, jer su u Šekem došli svi Izraelci da ga zakralje.
2. Ljetopisa 10,2Čim to ču Nebatov sin Jeroboam - koji je bio u Egiptu kamo bijaše pobjegao pred kraljem Salomonom - vrati se iz Egipta,
2. Ljetopisa 10,3jer bijahu poslali po nj i dozvali ga. Kad dođoše Jeroboam i sav zbor Izraelov, rekoše Roboamu:
2. Ljetopisa 10,4"Tvoj nam je otac nametnuo težak jaram, ti nam sada olakšaj tešku službu svoga oca i teški jaram koji metnu na nas, pa ćemo ti služiti.
2. Ljetopisa 10,5On im odgovori: "Za tri dana dođite opet k meni." I narod ode.
2. Ljetopisa 10,6Tada se kralj Roboam posavjetova sa starcima koji su služili njegovu ocu Salomonu dok je bio živ i upita ih: "Što savjetujete da odgovorim ovome narodu?
2. Ljetopisa 10,7A oni mu odgovoriše: "Ako udovoljiš tim ljudima, budeš im blagonaklon i odgovoriš im lijepim riječima, oni će ti uvijek biti sluge.
2. Ljetopisa 10,8Ali on odbaci savjet što mu ga dadoše starci i posavjetova se s mladićima koji su odrasli s njim i bili mu u službi.
2. Ljetopisa 10,9Upita ih: "Što savjetujete da odgovorim ovomu narodu koji mi reče: `Olakšaj jaram što nam ga nametnu tvoj otac!`
2. Ljetopisa 10,10Odgovoriše mu mladići koji bijahu s njim odrasli: "Narodu koji ti je rekao `Tvoj nam je otac nametnuo jaram, a ti nam ga olakšaj`, odvrati ovako: `Moj je mali prst deblji od bedara moga oca!
2. Ljetopisa 10,11Dakle, moj vam je otac nametnuo težak jaram, a ja ću još otežati vaš jaram; moj vas je otac šibao bičevima, a ja ću vas šibati bičevima sa željeznim štipavcima.`
2. Ljetopisa 10,12Trećega dana dođe Jeroboam i sav narod k Roboamu, jer im kralj bijaše naredio: "Vratite se k meni trećega dana.
2. Ljetopisa 10,13Kralj im oštro odgovori; odbacivši savjet starijih,
2. Ljetopisa 10,14odvrati po savjetu mladih: "Moj je otac otežao vaš jaram, a ja ću još dometnuti na nj; moj vas je otac šibao bičevima, a ja ću vas šibati bičevima sa željeznim štipavcima.
2. Ljetopisa 10,15Kralj, dakle, ne htjede poslušati naroda, jer tako upriliči Bog da se ispuni riječ što je preko Šilonjanina Ahije kaza Nabatovu sinu Jeroboamu.
2. Ljetopisa 10,16Kad Izraelci vidješe gdje se kralj oglušio, odgovori mu narod: "Kakav dio mi imamo s Davidom? Mi nemamo baštine s Jišajevim sinom! U šatore, Izraele! Sad se, Davide, brini za svoj dom!" I sav Izrael ode pod svoje šatore.
2. Ljetopisa 10,17Roboam zavlada samo nad Izraelovim sinovima koji su živjeli po judejskim gradovima.
2. Ljetopisa 10,18Potom kralj Roboam posla Adorama, nadstojnika za tlaku, ali ga Izraelci kamenovaše i on umrije; a kralj se Roboam brže-bolje pope na kola te pobježe u Jeruzalem.
2. Ljetopisa 10,19Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas.
2. Kronika 10,1Roboam se nađe u Sišemu, jer u Sišem sav Izrael bijaše dolazio za proglasiti kralja,
2. Kronika 10,2ali kad Jeroboam, sin Nebatov, to doznade - on bijaše još u Egiptu, jer on bijaše pobjegao daleko iz nazočnosti kralja Solomona on se vrati iz Egipta.
2. Kronika 10,3Poslaše ga pozvati Jeroboama i on dođe sa svim Izraelom. Oni govoriše Roboamu ovim riječima:
2. Kronika 10,4” Tvoj otac je učinio teškim*jaram naš; ti sada, olakšaj teško robovanje i tvojeg oca i teški jaram koji nam je nametnut, i mi ćemo te služiti. “
2. Kronika 10,5On im reče: ” Otiđite i vratite se k meni za tri dana. “ I narod otiđe.
2. Kronika 10,6Kralj Roboam se posavjetova sa *starješinama koji bijahu u službi njegovog oca Solomona kad on bijaše živ: ” Kako, vi, mene savjetujete odgovoriti ovom puku?“
2. Kronika 10,7Oni mu rekoše: ” Ako ti sebe pokažeš dobrim za ovaj narod, učiniš slugom naroda, ako mu služiš, i ako mu ti učiniš ugodu i kažeš im dobre riječi, oni će uvijek biti sluge tvoje. “
2. Kronika 10,8Ali Roboam zanemari savjet koji mu bijahu dale starješine i on uze savjet mladih ljudi koji bijahu rasli s njim i koji bijahu u njegovoj službi.
2. Kronika 10,9On im reče: ” A vi, što vi savjetujeteđ Što trebamo odgovoriti ovom puku koji mi kaže: Olakšaj jaram koji nam je nametnuo tvoj otac. “
2. Kronika 10,10Mladi ljudi koji bijahu rasli s njim odgovoriše: ” Evo što ćeš ti ti reći puku koji ti je govorio ovako: Tvoj je otac učino teškim naš jaram, ali ti, olakšaj ga nad nama! Evo dakle što ćeš ti njima reći: Moj mali prst je veći no pleća mojeg oca !
2. Kronika 10,11Od sada, pošto vam je moj otac natovario jedan težak jaram, ja ću uvećati teret vašeg jarma. Pošto vas je moj otac kažnjavao korbačima, ja ću to činiti remenjem načičkanim čavlima! “
2. Kronika 10,12Jeroboam i sav puk dođoše pronaći Roboama treći dan, kako im kralj bijaše rekao: ” Vratite se k meni trećeg dana. “
2. Kronika 10,13Kralj Roboam odgovori okrutno narodu: zanemarujući savjet koji su mu dale starješine,
2. Kronika 10,14on govoriše narodu prema savjetu mladih ljudi: ” Moj otac je učinio teškim vaš jaram, ja ću mu uvećati teret. Moj vas je otac kažnjavao korbačima, ja ću vas kažnjavati remenjem načičkanim čavlima. “
2. Kronika 10,15Kralj ne posluša naroda: to bi sredstvo korišteno posredno od GOSPODA za ispuniti riječ koju bijaše rekao Jeroboamu, sinu Nebatovom, po poredništvu Ahija iz Siloa
2. Kronika 10,16Kako ga kralj ne bijaše poslušao, sav puk Izraelov odgovori uzvrati narodu: ” Što mi imamo s Davidom ? Nema baštine sa sinom Jeseovim! Svaki k svojim šatorima, Izraele! Sada, zabavi se svojom kućom, Davide!“ I sav Izrael ode k svojim šatorima.
2. Kronika 10,17Ali Roboam nastavi vladati nad sinovima Izraelovim koji nastanjivahu gradove Judeje.
2. Kronika 10,18Kralj Roboam postavi nadglednikom tlake, Adorama, ali sav ga izrael kamenova i on umrije. Kralj Roboam uspjede u posljednji čas popeti se u svoja kola i pobjeći u Jeruzalem.
2. Kronika 10,19Izrael bijaše u ljutnji protiv kuće Davidove sve do danas.
2. Dnevnika 10,1Tada otide Rovoam u Sihem, jer se ondje skupi sav Izrailj da ga zacare.
2. Dnevnika 10,2A kad ču Jerovoam sin Navatov, koji bijaše u Misiru pobjegav onamo od cara Solomuna, vrati se Jerovoam iz Misira.
2. Dnevnika 10,3Jer poslaše, te ga dozvaše; i dođe Jerovoam i sav Izrailj i rekoše Rovoamu govoreći:
2. Dnevnika 10,4Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram; nego ti sada olakšaj ljutu službu oca svojega i teški jaram koji je metnuo na nas pa ćemo ti služiti.
2. Dnevnika 10,5A on im reče: do tri dana dođite opet k meni. i narod otide.
2. Dnevnika 10,6Tada car Rovoam učini vijeće sa starcima koji stajaše pred Solomunom ocem njegovijem dok bijaše živ, i reče: kako svjetujete da odgovorim narodu?
2. Dnevnika 10,7A oni mu rekoše govoreći: ako se udobriš narodu i ugodiš im i odgovoriš im lijepim riječima, oni će ti biti sluge svagda.
2. Dnevnika 10,8Ali on ostavi svjet što ga svjetovaše starci, i učini vijeće s mladićima koji odrastoše s njim i koji stajahu pred njim;
2. Dnevnika 10,9I reče im: šta vi svjetujete da odgovorimo narodu koji mi rekoše govoreći: olakšaj jaram koji je metnuo na nas tvoj otac.
2. Dnevnika 10,10Tada mu odgovoriše mladići koji odrastoše s njim, i rekoše: ovako kaži narodu što ti reče: otac je tvoj metnuo na nas težak jaram, nego ti nam olakšaj; ovako im reci: moj mali prst deblji je od bedara oca mojega.
2. Dnevnika 10,11Otac je moj metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivijem bičevima.
2. Dnevnika 10,12A treći dan dođe Jerovoam i sav narod k Rovoamu kako im bješe kazao car rekav: dođite opet k meni do tri dana.
2. Dnevnika 10,13I car im odgovori oštro, jer ostavi car Rovoam svjet starački,
2. Dnevnika 10,14I odgovori im kako ga svjetovaše mladići, govoreći: moj je otac metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na nj; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću bodljivijem bičevima.
2. Dnevnika 10,15I car se ogluši naroda, jer Bog bješe tako uredio da bi potvrdio Gospod riječ svoju što je rekao preko Ahije Silomljanina Jerovoamu sinu Navatovu.
2. Dnevnika 10,16A kad vidje sav Izrailj da ih se car ogluši, odgovori narod caru govoreći: kakav dio mi imamo s Davidom? nemamo našljedstva sa sinom Jesejevim. Svak u svoj šator, Izrailju! A ti, Davide, sad gledaj svoju kuću. Tako otide sav Izrailj u šatore svoje.
2. Dnevnika 10,17Samo nad sinovima Izrailjevijem koji življahu po gradovima Judinijem zacari se Rovoam.
2. Dnevnika 10,18I car Rovoam posla Adorama koji bijaše nad dankom, ali ga sinovi Izrailjevi zasuše kamenjem, te pogibe. Tada car Rovoam brže sjede na kola, te pobježe u Jerusalim.
2. Dnevnika 10,19Tako otpade Izrailj od doma Davidova do današnjega dana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje