Tražilica


1. Mojsijeva 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Mojsijeva 4,1Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, i reče: dobih čovjeka od Gospoda.
1. Mojsijeva 4,2I rodi opet brata njegova Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.
1. Mojsijeva 4,3A poslije nekoga vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga;
1. Mojsijeva 4,4A i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,
1. Mojsijeva 4,5A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promijeni.
1. Mojsijeva 4,6Tada reče Gospod Kajinu: što se srdiš? što li ti se lice promijeni?
1. Mojsijeva 4,7Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? a kad ne činiš dobro, grijeh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji.
1. Mojsijeva 4,8Poslije govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad bijahu u polju, skoči Kajin na Avelja brata svojega, i ubi ga.
1. Mojsijeva 4,9Tada reče Gospod Kajinu: gdje ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?
1. Mojsijeva 4,10A Bog reče: šta učini! glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni.
1. Mojsijeva 4,11I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje.
1. Mojsijeva 4,12Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i bjegunac na zemlji.
1. Mojsijeva 4,13A Kajin reče Gospodu: krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.
1. Mojsijeva 4,14Evo me tjeraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi.
1. Mojsijeva 4,15A Gospod mu reče: za to ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.
1. Mojsijeva 4,16I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji Naidskoj na istoku prema Edemu.
1. Mojsijeva 4,17I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh.
1. Mojsijeva 4,18A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila: a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.
1. Mojsijeva 4,19I uze Lameh dvije žene: jednoj bješe ime Ada a drugoj Sela.
1. Mojsijeva 4,20I Ada rodi Jovila; od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu.
1. Mojsijeva 4,21A bratu njegovu bješe ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.
1. Mojsijeva 4,22A i Sela rodi Tovela, koji bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožđa; a sestra Tovelu bješe Noema.
1. Mojsijeva 4,23I reče Lameh svojima ženama, Adi i Seli: čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte riječi moje: ubiću čovjeka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju.
1. Mojsijeva 4,24Kad će se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.
1. Mojsijeva 4,25A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nadje mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugoga sina za Avelja, kojega ubi Kajin.
1. Mojsijeva 4,26I Situ se rodi sin, kojemu nadjede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje