Tražilica


Nehemija 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 7,1Kad je bio zid sazidan, i kad sam bio namjestio vrsta, postavljeni biše vratari, pjevači i Leviti.
Nehemija 7,2Svojemu bratu Hananiju i gradskom stotniku Hananiji povjerih vrhovno zapovjedništvo nad Jerusalemom; jer je bio pouzdan, koji se je Boga bojao, više nego mnogi drugi.
Nehemija 7,3Zapovjedih im: "Vrata jerusalemska ne smiju se otvarati, dok sunce ne ogrije. U njihovoj nazočnosti imaju se vrata zatvoriti i staviti prijevornice. Neka se postave stražari i od stanovnika jerusalemskih, po jedan kao straža pred svojom kućom"
Nehemija 7,4Doduše bio je grad prostran i velik, ali je u njemu stanovalo samo malo ljudi. Mnoge kuće nijesu bile još sagrađene.
Nehemija 7,5Tada mi dade Bog u srce, te skupih starješine i predstojnike i narod, da se izbroje po plemenima. Pritom nađoh plemenski popis onih, koji su se bili najprije vratili iz ropstva, i u njemu zapisano:
Nehemija 7,6Ovo su ljudi iz ove pokrajine, što se vratiše iz ropstva i progonstva, koje je nekoć bio odveo Nebukadnezar, kralj babilonski, u progonstvo u Babilon, i sada se vratiše u Jerusalem i Judeju, svaki u svoj grad.
Nehemija 7,7Oni dođoše pod vodstvom Zerubabela, Ješue, Nehemije, Azarije, Raamije, Nahamanijem, Mordekaja, Bilšana, Mispereta, Bigvaja, Nahuma i Baana. Ovo je broj ljudi iz naroda Izraelova:
Nehemija 7,8Dvije tisuće što sedamdeset i dva potomka Paroševa;
Nehemija 7,9Trista sedamdeset i dva potomka Šefatijina;
Nehemija 7,10Šest stotina pedeset i dva potomka Arahovih;
Nehemija 7,11Dvije tisuće osam stotina i osamnaest potomaka Pahat-Moabovih iz linije Ješuine i Joabove;
Nehemija 7,12Tisuća dvjesta pedeset i četiri potomka Elamova;
Nehemija 7,13Osam stotina četrdeset i pet potomaka Zatuovih;
Nehemija 7,14Sedam stotina i šezdeset potomaka Zakajevih;
Nehemija 7,15Šest stotina četrdeset i osam potomaka Binujevih;
Nehemija 7,16Šest stotina dvadeset i osam potomaka Bebajevih;
Nehemija 7,17Dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva potomka Azgadova;
Nehemija 7,18Šest stotina šezdeset i sedam potomaka Adonikamovih;
Nehemija 7,19Dvije tisuće šezdeset i sedam potomaka Bigvajevih;
Nehemija 7,20Šest stotina pedeset i pet potomaka Adinovih;
Nehemija 7,21Devedeset i osam potomaka Aterovih iz linije Hezekijine;
Nehemija 7,22Trista dvadeset i osam potomaka Hašumovih;
Nehemija 7,23Trista dvadeset i četiri potomka Bezajeva;
Nehemija 7,24Sto i dvanaest potomaka Harifovih;
Nehemija 7,25Devedeset i pet ljudi iz Gibeona;
Nehemija 7,26što osamdeset i osam iz Betlehema i Netofe;
Nehemija 7,27što dvadeset i osam iz Anatota;
Nehemija 7,28Četrdeset i dva iz Bet-Azmaveta;
Nehemija 7,29Sedam stotina četrdeset i tri iz Kirjat-Jearima, Kefire i Beerota;
Nehemija 7,30šest stotina dvadeset i jedan iz Rame i Gebe;
Nehemija 7,31što dvadeset i dva iz Mikmaša;
Nehemija 7,32što dvadeset i tri iz Betela i Aja;
Nehemija 7,33Pedeset i dva iz Novoga Neba;
Nehemija 7,34Tisuća dvjesta pedeset i četiri iz Novoga Elama;
Nehemija 7,35Trista i dvadeset iz Harima;
Nehemija 7,36Trista četrdeset i pet iz Jeriha;
Nehemija 7,37Sedam stotina dvadeset i jedan iz Loda, Hadida i Ona;
Nehemija 7,38Tri tisuće devet stotina i trideset iz Senae,
Nehemija 7,39Svećenici: devet stotina sedamdeset i tri potomka Jedajina od kuće Ješuine;
Nehemija 7,40Tisuća pedeset i dva potomka Imerova;
Nehemija 7,41Tisuća dvjesta četrdeset i l sedam potomaka Pašhurovih
Nehemija 7,42I tisuća i sedamnaest potomaka Harimovih.
Nehemija 7,43Leviti: sedamdeset i četiri potomka Ješuina i Kadmielova iz kuće Hodvine.
Nehemija 7,44Pjevači: što četrdeset i osam potomaka Asafovih,
Nehemija 7,45Vratari: što trideset i osam potomaka Šalumovih, Aterovih, Talmonovih, Akubovih, Hatitinih i Šobajevih,
Nehemija 7,46Netineji: potomci Sihini, Hasufini, Tabaotovi,
Nehemija 7,47Kerosovi Sijajevi, Padonovi,
Nehemija 7,48Lebanini, Hagabini, Salmajevi,
Nehemija 7,49Hananovi, Gidelovi, Gaharovi,
Nehemija 7,50Reajini, Resinovi, Nekodini,
Nehemija 7,51Gazamovi, Uzini, Paseahovi,
Nehemija 7,52Bezajevi, Meunimovi, Nefusimovi,
Nehemija 7,53Bakbukovi, Hakufini, Harhurovi,
Nehemija 7,54Bazlitovi, Mehidini, Haršini,
Nehemija 7,55Barkosovi, Siserini, Tamahovi,
Nehemija 7,56Nesiahovi i Hatifini.
Nehemija 7,57Potomci sluga Salomonovih: Potomci Sotajevi, Soferetovi, Peridini,
Nehemija 7,58Jaalini, Darkonovi, Gidelovi,
Nehemija 7,59Šefatijini, Hatilovi, Pokeret-Sebajini od Sabajina i Amona.
Nehemija 7,60Svega bila su trista devedeset i dva Netanija i potomka sluga Salomonovih,
Nehemija 7,61Ovi, što se vratiše iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adona i Imera, ne mogoše dokazati, da je njihova obitelj i njihov rod izraelski:
Nehemija 7,62Šest stotina četrdeset i dva potomka Dalajina, Tobijina i Nekodina;
Nehemija 7,63Od svećenika: potomci Hobajini, Hakosovi i Barzilaja, koji se bio oženio jednom od kćeri Gileađanina Barzilaja i bio prozvan njihovim imenom.
Nehemija 7,64Ovi su bili tražili svoju rodovnicu, jer se nije mogla naći, bili su privremeno isključeni iz svećenstva.
Nehemija 7,65Namjesnik im zabrani jesti od Presvetoga, dok se opet ne posluži svećenik Urimom i Tumimom.
Nehemija 7,66Sva je zajednica svega brojila četrdeset dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
Nehemija 7,67Osim sluga i sluškinja, kojih je bilo sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. K tomu dolazi još dvjesta četrdeset i pet pjevača i pjevačica.
Nehemija 7,68Oni su imali sedam stotina trideset i šest konja, dvije stotine četrdeset i pet mazgi,
Nehemija 7,69Četiri stotine trideset i pet deva, šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
Nehemija 7,70Gdjekoji od obiteljskih glavara dadoše priloge za gradnju, Namjesnik darova u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset zdjelica, pet stotina i trideset haljina svećeničkih.
Nehemija 7,71Od obiteljskih glavara dadoše neki u riznicu za gradnju dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće i dvjesta mina srebra.
Nehemija 7,72Što dade ostali narod, iznosilo je dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam haljina svećeničkih.
Nehemija 7,73I tako se naseliše svećenici i Leviti, vratari, pjevači, ljudi iz naroda, Netineji i sav Izrael u svojim gradovima. Kad dođe sedmi mjesec, i kad su sinovi Izraelovi boravili u svojim gradovima.
Nehemija 7,1 A kad je zid bio sagrađen i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su čuvari na vratima i pjevači i leviti.
Nehemija 7,2Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvrđave, jer je ovaj bio čovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko.
Nehemija 7,3Rekao sam im: "Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude još visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete između žitelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kući.
Nehemija 7,4Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagrađenih kuća.
Nehemija 7,5A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odličnike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu nađoh zapisano:
Nehemija 7,6Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
Nehemija 7,7Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova:
Nehemija 7,8Paroševih sinova: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
Nehemija 7,9sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva;
Nehemija 7,10Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva!
Nehemija 7,11Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuće osam stotina i osamnaest;
Nehemija 7,12sinova Elamovih: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
Nehemija 7,13Zatuovih sinova: osam stotina četrdeset i pet;
Nehemija 7,14sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset;
Nehemija 7,15Binujevih sinova: šest stotina četrdeset i osam;
Nehemija 7,16sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam;
Nehemija 7,17Azgadovih sinova: dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva;
Nehemija 7,18sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam;
Nehemija 7,19Bigvajevih sinova: dvije tisuće šezdeset i sedam;
Nehemija 7,20sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet;
Nehemija 7,21Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam;
Nehemija 7,22sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam;
Nehemija 7,23Besajevih sinova: trista dvadeset i četiri;
Nehemija 7,24sinova Harifovih: stotinu i dvanaest;
Nehemija 7,25Gibeonovih sinova: devedeset i pet;
Nehemija 7,26ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam;
Nehemija 7,27ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
Nehemija 7,28ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
Nehemija 7,29ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;
Nehemija 7,30ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan;
Nehemija 7,31ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
Nehemija 7,32ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri;
Nehemija 7,33ljudi iz Neba: pedeset i dva;
Nehemija 7,34sinova drugoga Elama: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
Nehemija 7,35Harimovih sinova: trista dvadeset;
Nehemija 7,36ljudi iz Jerihona: trista četrdeset i pet;
Nehemija 7,37ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan;
Nehemija 7,38sinova Senajinih: tri tisuće devet stotina i trideset.
Nehemija 7,39Svećenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;
Nehemija 7,40Imerovih sinova: tisuću pedeset i dva;
Nehemija 7,41sinova Fašhurovih: tisuću dvjesta četrdeset i sedam;
Nehemija 7,42Harimovih sinova: tisuću i sedamnaest.
Nehemija 7,43Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i četiri.
Nehemija 7,44Pjevača: Asafovih sinova: stotinu četrdeset i osam.
Nehemija 7,45Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam.
Nehemija 7,46Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,
Nehemija 7,47sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,
Nehemija 7,48sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih,
Nehemija 7,49sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,
Nehemija 7,50sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,
Nehemija 7,51sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,
Nehemija 7,52sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih,
Nehemija 7,53sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,
Nehemija 7,54sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,
Nehemija 7,55sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,
Nehemija 7,56sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih.
Nehemija 7,57Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,
Nehemija 7,58sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,
Nehemija 7,59sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih.
Nehemija 7,60Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.
Nehemija 7,61Slijedeći ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla:
Nehemija 7,62sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina četrdeset i dva.
Nehemija 7,63A od svećenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od kćeri Barzilaja Gileađanina te uzeo njegovo ime.
Nehemija 7,64Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naći: bili su isključeni iz svećeništva
Nehemija 7,65i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumin.
Nehemija 7,66Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
Nehemija 7,67ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica,
Nehemija 7,68četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
Nehemija 7,69Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset vrčeva, trideset svećeničkih haljina.
Nehemija 7,70Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće dvije stotine mina srebra.
Nehemija 7,71A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina.
Nehemija 7,72Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.

Nehemija 7,1Kad zid bi izgrađen, ja postavih krila na vratima; vratari, pjevači i *leviti biše uvedeni u svoj posao.
Nehemija 7,2Ja dadoh zapovijed postaviti nad Jeruzalemom mojeg brata Hananija, a Hananiju zapovjednikom tvrđe, jer bijaše jedan vjeran čovjek koji se Boga bojaše, više no drugi.
Nehemija 7,3Ja im rekoh: ` Vrata Jeruzalema neće biti otvarana prije no sunce izgrije i, sve dok vratari ne budu na svojim mjestima, krila će biti čvrsto zatvorena . Postavit će se jedna stražarska kula za stanovnike Jeruzalema, svaki će imati svoje mjesto i svaki nasuprotv svojoj kući.`
Nehemija 7,4Grad bijaše velik i izdužen na dvije strane, a narod bijaše malobrojan unutra. Kuće ne bijahu obnovljene .
Nehemija 7,5Moj Bog mi stavi u srce sastaviti plemenitaše, sudske činovnike i puk za obaviti popis. Ja nađoh knjigu popisa onih koji bijahu uzišli u početku i tu nađoh ovako zapisano :
Nehemija 7,6Evo onih iz pokrajine koji, među izgnanim zatvorenicima oni koje Nabukodonozor, kralj Babilonije, bijaše izgnao uspeše se i vratiše u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad.
Nehemija 7,7Oni dođoše sa Zorobabelom, Jozueom, Nehemijom, Azarijaom, Ramijaom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanaom. Broj ljudi puka Izraelova:
Nehemija 7,8sinovi Pareoševi: 2.172;
Nehemija 7,9sinovi Šefatajevi: 372;
Nehemija 7,10sinovi Arahovi: 652;
Nehemija 7,11sinovi PahatMoabvljevi, tj. sinovi Ješuavljevi i Joabovi: 2.818;
Nehemija 7,12sinovi Elamovi: 1.254;
Nehemija 7,13sinovi Zatuvljevi: 845;
Nehemija 7,14sinovi Zakajevi: 760;
Nehemija 7,15sinovi Binujevi: 648;
Nehemija 7,16Sinovi Bevajevlji: 628;
Nehemija 7,17sinovi Azgadovi: 2.322;
Nehemija 7,18sinovi Adonikamovi: 667;
Nehemija 7,19sinovi Bigvajevi: 2.067;
Nehemija 7,20sinovi Adinovi: 655;
Nehemija 7,21sinovi Aterovi, tj. Jehizkijavljevi: 98;
Nehemija 7,22sinovi Hašumovi: 328;
Nehemija 7,23sinovi Bešajevi: 324;
Nehemija 7,24sinovi Harifovi:112;
Nehemija 7,25sinovi iz Gabaona: 95;
Nehemija 7,26sinovi iz Betlehema i iz Netofa: 188;
Nehemija 7,27ljudi iz Anatota: 128;
Nehemija 7,28ljudi iz Bet-Azmaveta: 42;
Nehemija 7,29sinovi iz Kirijat-Arima, Kefira i Beerota: 743;
Nehemija 7,30sinovi iz Rame i Geva: 621;
Nehemija 7,31ljudi iz Mikmasa: 122;
Nehemija 7,32ljudi iz Betela i Aja: 123;
Nehemija 7,33sinovi iz Neba: 52;
Nehemija 7,34sinovi jednog drugog Elama : 1.254;
Nehemija 7,35sinovi Harimovi: 320;
Nehemija 7,36sinovi iz Jerihona: 345;
Nehemija 7,37sinovi iz Loda, Hadida i Ona: 721;
Nehemija 7,38sinovi iz Senaaa: 3.930.
Nehemija 7,39Svećenici: sinovi Jedajavljevi, tj. kuće Jozuevljeve:973;
Nehemija 7,40sinovi Imerovi: 1.052;
Nehemija 7,41sinovi Pašehurovi: 1.247;
Nehemija 7,42sinovi Harimovi: 1.017.
Nehemija 7,43*Leviti: sinovi Ješuavljevi i Kadmielovi, tj. sinovi Hodavijavljevi: 74.
Nehemija 7,44Pjevači: sinovi Asafovi: 148.
Nehemija 7,45Vratari: sinovi Šalumovi: sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akuvljevi, sinovi Hatitovi, sinovi Šovajevi, svega: 138.
Nehemija 7,46Posluživači: sinovi Sihajevi, sinovi Hasufavljevi, sinovi Tabaotovi,
Nehemija 7,47sinovi Kerosovi, sinovi Siavljevi, sinovi Padonovi,
Nehemija 7,48sinovi Levanavljevi, sinovi Hagavavljevii, Šalmajevi,
Nehemija 7,49sinovi Hananovi, sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi,
Nehemija 7,50sinovi Reajavljevi, sinovi Resinovi, sinovi Nekodavljevi,
Nehemija 7,51sinovi Gazamovi, sinovi Uzavljevi, sinovi Pazeahovi,
Nehemija 7,52sinovi Bezajevi, sinovi Asnavljevi, sinovi Meunimovi, sinovi Nefusimovi,
Nehemija 7,53sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufavljevi, sinovi Harhurovi,
Nehemija 7,54sinovi Baslitovi, sinovi Mehidavljevi, sinovi Haršavljevi,
Nehemija 7,55sinovi Barkosovi, sinovi Sizeravljevi, sinovi Tamahovi,
Nehemija 7,56sinovi Nesiahovi, sinovi Hatifavljevi.
Nehemija 7,57Sinovi slugu Solomonovih : sinovi Sotajevi, sinovi Soferetovi, sinovi Peridavljevi,
Nehemija 7,58sinovi Jaalavljevi, sinovi Darkonovi, sinovi Gidelovi,
Nehemija 7,59sinovi Šefatijavljevi, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Ha-Sevaimovi, sinovi Amonovi.
Nehemija 7,60Svih posluživači i sinovi slugu Solomonovih: 392.
Nehemija 7,61A evo onih koji su se uspeli iz Tel-Melaha, Tel-Harša, Kerub Adana i Immera i koji nisu mogli poznati da li njihov očinski dom i njihov rod bijahu sigurno iz Izraela:
Nehemija 7,62sinovi Delajavljevi, sinovi Tobijavljevi, sinovi Nekodavljevi: 642;
Nehemija 7,63i neki među svećenicima: sinovi Hobajavljevi, sinovi Hadokovi, sinovi Barzilajevi oni koji bijahu uzeli žene među kćerima Barzilaja Galadita i bijahu bili nazvani njegovim imenom.
Nehemija 7,64Ti ljudi potražiše svoj zapisani rodoslov, ali ga ne nađoše; tad ih se oglasi nečistim, isključi iz svećeničke službe.
Nehemija 7,65A upravitelj njima reče da ne jedu *presvete hrane, sve dok se jedan svećenik ne predstavi za Urim i za Tumim.
Nehemija 7,66Sabor u cjelini brojaše 42.360 osoba,
Nehemija 7,67a da se ne računaju njihove sluge i sluškinje kojih bijaše 7. 337; oni imaše 245 pjevača i pjevačica;
Nehemija 7,68deva: 435; magaraca: 6.720.
Nehemija 7,69Jedan dio obiteljskih poglavara dade darove za radove. Upravitelj dade u riznicu tisuću drahmi zlata, 50 kupa, 530 svećenićkih tunika.
Nehemija 7,70Izvjesni poglavari obitelji dadoše u radnu riznicu 20.000 zlatnih drahmi i 2.200 mina srebra,
Nehemija 7,71a ono što dade ostatak naroda bi 20.000 zlatnih drahmi, 2.000 mina srebra i 67 svećeničkih tunika.
Nehemija 7,72Tada svećenici, leviti, vratari, pjevači i svi Izraeliti smjestiše se u svoje gradove. Sedmi mjesec stiže, a sinovi Izraelovi stanovaše u svojim gradovima.
Nemija 7,1A kad se sazida zid i namjestih vrata, i postavljeni biše vratari i pjevači i Leviti,
Nemija 7,2Zapovjedih Ananiju bratu svojemu i Ananiji zapovjedniku od grada Jerusalimskoga, jer bješe vjeran čovjek i bojaše se Boga više nego mnogi,
Nemija 7,3I rekoh im: da se ne otvaraju vrata Jerusalimska dokle sunce ne ogrije, i kad oni što stoje ondje zatvore vrata, ogledajte, i da se postave stražari između stanovnika Jerusalimskih, svaki na svoju stražu i svaki prema svojoj kući.
Nemija 7,4A grad bijaše širok i velik, ali naroda bješe malo u njemu i kuće ne bjehu pograđene.
Nemija 7,5I Bog moj dade mi u srce, te sabrah glavare i starješine i narod da se izbroje po plemenima. I nađoh knjigu, u kojoj bijaše prijepis onijeh koji se vratiše prvi put; i nađoh u njoj zapisano:
Nemija 7,6Ovo su ljudi iz ovoga kraja što se vratiše iz ropstva između onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski, pa se vratiše u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad,
Nemija 7,7Koji dođoše sa Zorovaveljem, Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom, Vanom; na broj bješe ljudi naroda Izrailjeva:
Nemija 7,8Sinova Farosovijeh dvije tisuće i sto i sedamdeset i dva;
Nemija 7,9Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;
Nemija 7,10Sinova Arahovijeh šest stotina i pedeset i dva;
Nemija 7,11Sinova Fat-Moavovijeh, od sinova Isusovijeh i Joavovih dvije tisuće i osam stotina i osamnaest;
Nemija 7,12Sinova Elamovijeh tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
Nemija 7,13Sinova Zatujevih osam stotina i četrdeset i pet;
Nemija 7,14Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;
Nemija 7,15Sinova Vinujevih šest stotina i četrdeset i osam;
Nemija 7,16Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i osam;
Nemija 7,17Sinova Azgadovijeh dvije tisuće i tri stotine i dvadeset i dva;
Nemija 7,18Sinova Adonikamovijeh šest stotina i šezdeset i sedam;
Nemija 7,19Sinova Vigvajevijeh dvije tisuće i šezdeset i sedam;
Nemija 7,20Sinova Adinovijeh šest stotina i pedeset i pet;
Nemija 7,21Sinova Atirovijeh od Jezekije devedeset i osam;
Nemija 7,22Sinova Asumovijeh trista i dvadeset i osam;
Nemija 7,23Sinova Visajevijeh trista i dvadeset i četiri;
Nemija 7,24Sinova Arifovijeh sto i dvanaest;
Nemija 7,25Sinova Gavaonskih devedeset i pet;
Nemija 7,26Ljudi iz Vitlejema i Netofata sto i osamdeset i osam;
Nemija 7,27Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;
Nemija 7,28Ljudi iz Vet-Asmaveta četrdeset i dva;
Nemija 7,29Ljudi iz Kirijat-Jarima, Hefire i Virota sedam stotina i četrdeset i tri;
Nemija 7,30Ljudi iz Rame i Gavaje šest stotina i dvadeset i jedan;
Nemija 7,31Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;
Nemija 7,32Ljudi iz Vetilja i Gaja sto i dvadeset i tri;
Nemija 7,33Ljudi iz drugoga Nevona pedeset i dva;
Nemija 7,34Sinova Elama drugoga tisuća i dvjesta i pedeset;
Nemija 7,35Sinova Harimovijh trista i dvadeset;
Nemija 7,36Sinova Jerihonskih trista i četrdeset i pet;
Nemija 7,37Sinova Lodskih, Adidskih i Ononskih sedam stotina i dvadeset i jedan;
Nemija 7,38Sinova Senajskih tri tisuće i devet stotina i trideset;
Nemija 7,39Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusova devet stotina i sedamdeset i tri;
Nemija 7,40Sinova Imirovijeh tisuća i pedeset i dva;
Nemija 7,41Sinova Pashorovijeh tisuća i dvjesta i četrdeset i sedam;
Nemija 7,42Sinova Harimovijeh tisuća i sedamnaest;
Nemija 7,43Levita: sinova Isusovijeh i Kadmilovijeh između sinova Odavijinih sedamdeset i četiri;
Nemija 7,44Pjevača: sinova Asafovijeh sto i četrdeset i osam;
Nemija 7,45Vratara: sinova Salumovijeh, sinova Atirovijeh, sinova Talmonovijeh, sinova Akuvovijeh, sinova Atitinijeh, sinova Sovajevijeh sto i trideset i osam;
Nemija 7,46Netineja: sinova Sišinijeh, sinova Asufinijeh, sinova Tavotovijeh,
Nemija 7,47Sinova Kirosovijeh, sinova Sijajinih, sinova Fadanovijeh,
Nemija 7,48Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Salamajevih,
Nemija 7,49Sinova Ananovijeh, sinova Gidilovijeh, sinova Garovijeh,
Nemija 7,50Sinova Reajinih, sinova Resinovijeh, sinova Nekodinijeh,
Nemija 7,51Sinova Gazamovijeh, sinova Uzinijeh, sinova Fasejenih,
Nemija 7,52Sinova Visajevih, sinova Meunimovijeh, sinova Nafusesimovijeh,
Nemija 7,53Sinova Vakvukovijeh, sinova Akufinijeh, sinova Arurovijeh,
Nemija 7,54Sinova Vaslitovijeh, sinova Meidinijeh, sinova Arsinijeh,
Nemija 7,55Sinova Varkosovijeh, sinova Sisarinijeh, sinova Taminijeh,
Nemija 7,56Sinova Nesijinih, sinova Atifinih;
Nemija 7,57Sinova sluga Solomunovijeh: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinijeh,
Nemija 7,58Sinova Jalinijeh, sinova Darkonovijeh, sinova Gidilovijeh,
Nemija 7,59Sinova Sefatijinih, sinova Atilovijeh, sinova Fohereta od Sevajima, sinova Amonovijeh,
Nemija 7,60Svega Netineja i sinova sluga Solomunovijeh, trista i devedeset i dva.
Nemija 7,61I ovi dođoše iz Tel-Melaha i Tel-Arise, Heruv, Adon i Imir, ali ne mogaše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, eda li su od Izrailja,
Nemija 7,62I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i četrdeset i dva,
Nemija 7,63I od sveštenika: sinova Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovijem imenom.
Nemija 7,64Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađe, za to biše odlučeni od sveštenstva.
Nemija 7,65I zaprijeti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.
Nemija 7,66Svega zbora skupa bješe četrdeset i dvije tisuće i tri stotine i šezdeset,
Nemija 7,67Osim sluga njihovijeh i sluškinja njihovijeh, kojih bješe sedam tisuća i tri stotine i trideset i sedam; i među njima bješe pjevača i pjevačica dvjesta i četrdeset i pet;
Nemija 7,68Imahu sedam stotina i trideset i šest konja, dvije stotine i četrdeset i pet masaka,
Nemija 7,69Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest tisuća i sedam stotina i dvadeset magaraca.
Nemija 7,70Tada neki između glavara doma otačkih priložiše na posao. Tirsata dade u riznicu tisuću drama zlata, pedeset čaša, šest stotina i trideset haljina svešteničkih.
Nemija 7,71A glavari domova otačkih dadoše u riznicu za posao dvadeset tisuća drama zlata, i srebra dvije tisuće i dvjesta mina.
Nemija 7,72A što dade ostali narod bješe dvadeset tisuća drama zlata, i dvije tisuće mina srebra, i šezdeset i sedam haljina svešteničkih.
Nemija 7,73I tako sa naseliše sveštenici i Leviti vratari i pjevači i ljudi iz naroda i Netineji i sav Izrailj u svojim gradovima; i kad dođe sedmi mjesec, sinovi Izrailjevi bijahu u svojim gradovima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje