Tražilica


Nehemija 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 13,1U ono vrijeme čitalo se je narodu iz knjige Mojsijeve. I u njoj se nađe napisano, da ne smije nikada biti primljen u zajednicu Božju Amonac i Moabac,
Nehemija 13,2Jer oni nijesu bili izašli u susret sinovima Izraelovim s kruhom i vodom, nego su najmili Balaama, da ih prokune. Ali Bog naš obrati onu kletvu u blagoslov.
Nehemija 13,3Kad čuše taj zakon, odvojiše od Izraela sav tuđi svijet.
Nehemija 13,4Prije toga svećenik Elijašib, koji je bio namješten nad sobama u hramu Boga našega, rođak Tobijin,
Nehemija 13,5Bio je uredio njemu veliku sobu, gdje su prije bili spremali darove žrtvene, kad, posuđe, desetinu od žita, vina i ulja, pristojbine za Levite, pjevače i vratare i prinose za svećenike.
Nehemija 13,6Dok se je to zbivalo, nijesam bio u Jerusalemu; jer trideset druge godine Artakserksa, kralja babilonskoga, bio sam otišao kralju. Poslije nekoliko vremena zamolih kralja za dopust
Nehemija 13,7I vratih se u Jerusalem. Tada vidjeh zlo, što ga je bio učinio Elijašib u korist Tobiji, kad mu uredi sobu u trijemu hrama Božjega.
Nehemija 13,8To mi je bilo vrlo neugodno. Zato dadoh izbaciti sve pokućstvo Tobijino iz sobe
Nehemija 13,9I zapovjedih, da se očiste sobe, i onda da se u njih opet unese posude hrama Božjega, dar žrtveni i kad.
Nehemija 13,10Također doznadoh, da se Levitima nije bio davao njihov dio, te da su bili otišli k svojim kućama Leviti i pjevači, koji su morali da vrše službu.
Nehemija 13,11Prekorih predstojnike i upitah ih; "Zašto je hram Božji ostavljen?" Nato one opet skupih i postavih ih na njihova mjesta.
Nehemija 13,12I sav je Juda donosio desetinu od žita, vina i ulja u spremnice.
Nehemija 13,13Za nadzornike nad spremištima postavih svećenika Šelemju, književnika Sadoka i Pedaju od Levita, i za pomoć njima Hanana, sina Zakura, sina Matanijina, jer ih se je držalo kao ljude pouzdane. Zato je bio njima povjeren posao, da dijele drugovima svojim.
Nehemija 13,14- Spomeni me se, Bože moj, za to i ne zaboravi dobročinstva, što sam ih iskazao hramu Božjemu u službi njegovoj!
Nehemija 13,15U one dane vidjeh u Judeji gdje gaze u kacama u subotu, nose snopove, tovare na magarce vino, grožđe, smokve i svakovrsne druge terete, i to dovode u Jerusalem u subotu. I opomenuh ih, da na taj dan ne prodaju živežnih namirnica.
Nehemija 13,16I Tirci što su stanovali tamo, donosili bi ribe i svakovrsnu robu i prodavali u subotu Judejcima i u Jerusalemu.
Nehemija 13,17Tada prekorih glavare judejske i rekoh im: "Što činite toliko zlo, te skvrnite subotu?
Nehemija 13,18Nijesu li to činili oci naši, i nije li Bog nas pustio na nas i na ovaj grad sve ovo zlo? Hoćete li još veći gnjev da navalite na Izraela, kad skvrnite subotu?
Nehemija 13,19I čim bi se uoči subote smrklo na vratima Jerusalema, zapovjedih, da se zatvore sva vrata, i naredih, da se ne otvaraju do iza subote. I postavih nekoliko svojih ljudi na vratima, da se ne unosi nikakav teret u subotu."
Nehemija 13,20I prenoćiše trgovci i prodavci svakovrsne robe jedanput ili dvaput vani pred Jerusalemom,
Nehemija 13,21Opomenuh ih i rekoh im: "Zašto noćujete pred zidom? Ako još jednom to učinite, stavit ću ruku na vas." Otada nijesu više dolazili u subotu.
Nehemija 13,22Onda zapovjedih Levitima, da se očiste i da dođu da čuvaju vrata, da bi se subota držala sveto. I za to me se spomeni, Bože, i spasi me po velikom milosrđu svojemu!
Nehemija 13,23U one dane vidjeh i Judejce, koji su bili uzeli žene Ašdoćanke, Amonke i Moapke,
Nehemija 13,24Djeca njihova govorila su napola ašdodski. Nijesu umjeli govoriti judejski, nego su govorili jezikom dotičnoga naroda.
Nehemija 13,25Prekorih ih, prokleh ih, neke od njih izbih i nalupah i zakleh ih Bogom: "Ne dajte ipak svojih kćeri njihovim sinovima i ne uzimajte nijedne od njihovih kćeri za sinove svoje i za sebe!
Nehemija 13,26Nije li stim sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Među svim mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je ljubimac Boga svojega, i Bog ga je učinio kraljem nad svim Izraelom. Pa opet ga navratiše na grijeh žene tuđinke.
Nehemija 13,27I sad moramo o vama čuti, da činite to veliko zlo i griješite Bogu našemu uzimajući žene tuđinke.
Nehemija 13,28Od sinova Jojade, sina Elijašiba, velikog svećenika, bio je jedan zet Sanbalatu, Horonjaninu. Ja ga odstranih iz svoje blizine.
Nehemija 13,29Zapamti ih, Bože moj, što oskvrniše svećeništvo i zavjet, koji si sklopio sa svećenicima i Levitima!
Nehemija 13,30Ja ih očistih od svega poganskoga i uredih službene dužnosti svećenika i Levita za svakoga pojedinoga,
Nehemija 13,31I opskrbu drvima u određeno vrijeme i darove prvina. Spomeni me se za to, Bože moj, na dobro moje!
Nehemija 13,1 U ono vrijeme čitala se narodu knjiga Mojsijeva i ondje se našlo zapisano da Amonac i Moabac ne smiju nikada ući u zbor Božji,
Nehemija 13,2jer nisu sinovima Izraelovima izašli u susret s kruhom i vodom, nego su čak najmili protiv njih Bileama da ih prokune, ali je naš Bog obratio kletvu u blagoslov.
Nehemija 13,3Kad su čuli Zakon, isključili su iz Izraela sve strance.
Nehemija 13,4A prije toga svećenik Elijašib, postavljen nad sobama Doma Boga našega, bijaše svom rođaku Tobiji
Nehemija 13,5uredio prostranu sobu gdje su se prije ostavljali prinosi, tamjan, posuđe, desetine žita, vina i ulja, određene za levite, pjevače i vratare, i doprinosi za svećenike.
Nehemija 13,6U to vrijeme nisam bio u Jeruzalemu, jer sam trideset i druge godine babilonskog kralja Artakserksa otišao kralju; ali poslije nekog vremena izmolio sam u kralja
Nehemija 13,7da se mogu vratiti u Jeruzalem. Tada doznadoh za zlo djelo što ga učini Elijašib uredivši Tobiji sobu u predvorjima Doma Božjega.
Nehemija 13,8To me veoma rasrdilo: izbacih iz sobe sav namještaj Tobijina stana
Nehemija 13,9i naredih da se sobe očiste, zatim unesoh onamo posuđe Doma Božjega, prinose i tamjan.
Nehemija 13,10Doznadoh i to da levitima nisu davali njihovih dijelova i da su se i leviti i pjevači, određeni za službu, razbježali svaki u svoje polje.
Nehemija 13,11I prekorih odličnike i rekoh: "Zašto je zapušten Dom Božji?" Zatim skupih levite i pjevače i vratih ih k njihovim službama.
Nehemija 13,12Tada je sva Judeja donosila u spremišta desetinu žita, vina i ulja.
Nehemija 13,13Nad spremištima postavio sam svećenika Šelemju, književnika Sadoka i levita Pedaju, a uz njih Hanana, sina Zakura, sina Matanijina. Njih su smatrali pouzdanima; njihova je dužnost bila da dijele svojoj braći.
Nehemija 13,14Zato, sjeti se mene, Bože moj: ne prezri mojih pobožnih djela koja učinih za Dom Boga svoga i za službu u njemu.
Nehemija 13,15U ono sam vrijeme vidio u Judeji ljude koji gaze u tijescima u dan subotnji; drugi su nosili snopove žita, tovarili na magarce vino, grožđe, smokve i svakojake terete da ih u dan subotnji unesu u Jeruzalem. I prekorih ljude što u taj dan prodaju živež.
Nehemija 13,16A Tirci koji su živjeli u Jeruzalemu donosili su onamo ribu i svakovrsnu robu da je prodaju Židovima u subotu.
Nehemija 13,17Prekorih judejske velikaše i rekoh im: "Kakvo to zlo djelo činite i skrnavite dan subotnji?
Nehemija 13,18Nisu li tako činili i vaši oci te je Bog naš doveo svu ovu nesreću na nas i na ovaj grad? A zar vi želite umnažati gnjev protiv Izraela skrnaveći subotu?
Nehemija 13,19I zapovjedih još da uoči subote, kad se mrak spusti na jeruzalemska vrata, zatvore njihova krila i rekoh neka se ne otvaraju do iza subote! Postavio sam nekoliko svojih momaka na vrata da se ne unosi nikakav tovar u dan subotnji.
Nehemija 13,20Jednom su ili dvaput trgovci i prodavači svakovrsne robe proveli noć izvan Jeruzalema,
Nehemija 13,21ali sam ih upozorio i rekao im: "Zašto provodite noć pod zidom? Ako to ponovite, dignut ću na vas ruku!" Od toga vremena nisu više dolazili u subotu.
Nehemija 13,22Zapovjedio sam levitima da se očiste i da dođu čuvati vrata, kako bi se svetkovao dan subotnji. I za ovo se spomeni mene, Bože moj, i smiluj mi se po svome velikom milosrđu!
Nehemija 13,23Onih sam dana vidio i Židove koji se bijahu oženili Ašdođankama, Amonkama i Moapkama.
Nehemija 13,24Polovica njihovih sinova govorila je ašdodski ili jezikom ovoga ili onoga naroda: više nisu znali govoriti židovski.
Nehemija 13,25Korio sam ih i proklinjao, neke sam i tukao, čupao im kose i zaklinjao ih Bogom: "Ne dajite svojih kćeri njihovim sinovima i ne uzimajte žene od njihovih kćeri za svoje sinove, a ni za sebe!
Nehemija 13,26Nije li u tome sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Među mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tuđinke navele na grijeh!
Nehemija 13,27Treba li slušati kako i vi činite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu našemu ženeći se tuđinkama?
Nehemija 13,28Jedan od sinova Jojade, sina velikog svećenika Elijašiba, bijaše zet Horonjaninu Sanbalatu. Njega sam otjerao od sebe.
Nehemija 13,29Spomeni se, Bože moj, ovih ljudi, jer su oskvrnuli svećeništvo i zavjet svećenički i levitski.
Nehemija 13,30Tako sam ih očistio od svega tuđega i opet uspostavio službe svećenika i levita dodijelivši svakome njegov posao.
Nehemija 13,31Uredio sam i da se nose drva u određene dane i prvine. Sjeti me se, Bože moj, za moje dobro!
Nehemija 13,1U ono vrijeme, čitaše se u knjizi Mojsijevoj u nazočnosti puka i nađe se napisano da Amonit i Moabit nikad neće ući u sabor Božji,
Nehemija 13,2jer ne bijahu došli pred sinove Izraelove s kruhom i vodom, a Moab bijaše potplatio Balaama protiv njih, za prokleti ih; ali naš Bog promijeni prokletstvo u blagoslov.
Nehemija 13,3Kad oni saslušaše taj zakon, odvojiše od Izraela svakog čovjeka miješane krvi.
Nehemija 13,4Odprije, svećenik Elijašib bijaše odgovorni soba Kuće našeg Boga; on bijaše blizak rod Bobijau
Nehemija 13,5i bijaše pripravio za njega jednu veliku sobu gdje su se otprije stavljali milodari, *tamjan, pribor, Dîm od pšenice, novo vino i ulje, ono što je bilo zapovjeđeno za *levite, pjevače i nosače, isto kao i predujam za svećenike.
Nehemija 13,6Za to vrijeme, ja nisam bio u Jeruzalemu, jer u trideset i drugoj godini Artakserksa, kralja Babilonije, ja bijah otišao kod kralja. Ali nakon nekog vremena, ja zatražih otpust od kralja,
Nehemija 13,7i ja se vratih u Jeruzalem; uvjerih se u zlo koje bijaše načinio Eliašib, zbog Tobija, pripremajući mu jednu sobu u *trijemu Kuće Božje.
Nehemija 13,8Ja bih time veoma razljućen i izbacih iz odaje sve predmete Tobijavljeve kuće.
Nehemija 13,9Potom rekoh da se *očiste sobe, i dadoh donijeti pribor Kuće Božje, milodare i tamjan.
Nehemija 13,10Ja također bih izvješćen da dijelovi levitski nije bijahu predavani i da leviti i pjevači koji bijahu u službi bijahu pobjegli, svaki u svoje polje.
Nehemija 13,11Ja prekorih sudske činovnike, i rekoh: ` Zašto je Kuća Božja napuštenađ` Potom ih sakupih i postavih ponovo na njihova mjesta.
Nehemija 13,12Tad sva Juda donese dîm od pšenice, novog vina i ulja za staviti u zalihe.
Nehemija 13,13Ja dadoh zapovijed postaviti te zalihe pod nadzor svećenika Šelemija, zakonoznanca Sadoka i Pedaja, jednog od levita, s Hananom do njih, sinom Zakurovim, sina Matanijavljeva, jer oni bijahu smatrani odanim ljudima. Njima je pripadalo obavljati razdiobu svojoj braći.
Nehemija 13,14Sjeti se mene, moj Bože, zbog toga, i ne izbriši vjernost s kojom sam postupao za Kuću mog Boga i za njegovu službu
Nehemija 13,15Tih dana, ja vidjeh, u Judi, ljude koji gaziše nogama u tijesku tijekom *šabata, koji donosiše snoplje i tovariše također na magarce vino, grožđe, smokve i svu silu drugih tovara za odnijeti ih u Jeruzalem tijekom dana šabata. Ja im uputih prigovore, u dan kad oni prodavahu svoje živežne mairnice.
Nehemija 13,16Tirijanci koji stanovahu u gradu dovozili su ribu i svu silu roba koje prodavahu tijekom šabata sinovima Jude i u Jeruzalemu.
Nehemija 13,17Ja uputih prijekore odličnicima Judinim i rekoh im:` Koje je ovo zlo djelo koje vi činite skrnaveći dan šabata?
Nehemija 13,18Nisu li tako činili i očevi vaši? Tada, naš Bog je doveo na nas, kao i na ovaj grad, svu nesreću. Ali vi, skrnaveći šabat, vi pojačavate gnjev Božji protiv Izraela!`
Nehemija 13,19Kad vrata Jeruzalema počeše ulaziti u sjenu prije šabata, ja rekoh da se zatvore krila i rekoh također da se ne otvaraju sve do poslije šabata. Postavih nekolicinu mojih slugu na vrata da ne uđe nikakav tovar tijekom dana šabata.
Nehemija 13,20Trgovci i preprodavači svih vrsta roba provedoše noć, jedan ili dva puta, izvan Jeruzalema.
Nehemija 13,21Ja im dadoh upozorenje i rekoh im: ` Zašto vi provodite noć pred zidom? Ako ponovo počnete stavit ću ruku na vas!` Od tog časa, oni ne dođoše više za vrijeme šabata.
Nehemija 13,22Potom, ja rekoh levitima da se očiste za doći čuvati vrata da bi posvetili dan šabata. Zbog toga također, sjeti se mene, moj Bože; imaj milosti za mene prema tvojoj velikoj vjernosti!
Nehemija 13,23To je u to vrijeme da ja vidjeh Židove koji bijahu oženili ašodiditske, amonitske i moabske žene;
Nehemija 13,24polovica njihovih sinova govorila je ašodiditdki i nitko od njih nije se pokazao sposobnim govoriti židovski, već jezik jednog ili drugog naroda.
Nehemija 13,25Ja im uputih prijekore i kletve; udarih nekolicinu između njih i iščupah im kose; potom ih zakleh u ime Boga: ` Ne dajite svojih kćeri njihovim sinovima, i ne uzimajte njihovih kćeri za svoje sinove ni za sebe!
Nehemija 13,26Nije li to zbog toga griješio Solomon, kralj Izraela? Između brojnih naroda ne bijaše kralja kao on; on bijaše voljen od svog Boga i Bog ga bijaše postavio kraljem nad svim Izraelom. Ipak je on taj kojeg su žene strankinje odvukle u grijeh! `
Nehemija 13,27I za vas također, mora li se čuti da vi činite tu grješku tako ozbiljnu da budete nevjerni nešem Bogu, ženeći žene tuđinkeđ`
Nehemija 13,28Jedan od sinova Jojadavljevih, sina Elijašiba, velikog svećenika, bijaše zet Sanbalatu, Horonitu. Ja ga nagnah u bijeg, daleko od mene!
Nehemija 13,29Sjeti se njih, moj Bože, jer oni su zaprljali svećenstvo i savez sa svećeništvom i levitima!
Nehemija 13,30Ja ih očistih od svih strankinja, i uspostavih službe koje se odnose na svećenike i levite, svakog na njegovcu službu;
Nehemija 13,31ja uspostavih također milodare u drvetu, u utvrđeno vrijeme, kao i *prvine.Sjeti se mene, moj Bože, po dobru !
Nemija 13,1U to vrijeme čita se knjiga Mojsijeva narodu, i u njoj se nađe napisano da ne ulazi Amonac ni Moavac u sabor Božji dovijeka;
Nemija 13,2Jer ne sretoše sinova Izrailjevijeh s hljebom i vodom, nego najmiše na njih Valama da ih prokune, ali Bog naš obrati onu kletvu u blagoslov.
Nemija 13,3A kad čuše taj zakon odlučiše od Izrailja sve tuđince.
Nemija 13,4A prije toga Elijasiv sveštenik, koji bješe nad klijetima doma Boga našega, oprijatelji se s Tovijom,
Nemija 13,5I načini mu veliku klijet, gdje se prije ostavljahu dari i kad i sudovi i desetak od žita, vina i ulja, određeni Levitima i pjevačima i vratarima, i prinosi za sveštenike.
Nemija 13,6A kad to sve bivaše, ne bjeh u Jerusalimu, jer trideset druge godine Artakserksa cara Vavilonskoga vratih se k caru, i poslije nekoliko godina izmolih se opet u cara.
Nemija 13,7I kad dođoh u Jerusalim, vidjeh zlo što učini Elijasiv radi Tovije načinivši mu klijet u trijemu doma Božijega.
Nemija 13,8I bi mi vrlo mrsko, te izbacih sve pokućstvo Tovijino napolje iz klijeti.
Nemija 13,9I zapovjedih, te očistiše klijeti; i unesoh u njih opet posuđe doma Božijega, dare i kad.
Nemija 13,10Potom doznah da se Levitima nijesu davali dijelovi, te su se razbjegli svaki na svoju njivu i Leviti i pjevači, koji rađahu posao.
Nemija 13,11I ukorih starješine i rekoh: zašto je ostavljen dom Božji? I sabrah ih opet i postavih na njihovo mjesto.
Nemija 13,12I svi Judejci donosiše desetke od žita i vina i ulja u spreme.
Nemija 13,13I postavih nastojnike nad spremama, Selemiju sveštenika i Sadoka književnika, i između Levita Fedaju, i uz njih Anana sina Zahura sina Matanijina, jer se za vjerne držahu; i bijaše im posao dijeliti braći svojoj.
Nemija 13,14Pomeni me, Bože moj, za to, i nemoj izbrisati dobara mojih koja učinih domu Boga svojega i službi njegovoj.
Nemija 13,15U to vrijeme vidjeh u Judeji gdje gaze u kacama u subotu i nose snopove natovarivši na magarce, i vino, grožđe i smokve i svakojake tovare, i nose u Jerusalim u subotu, i prekorih ih onaj dan kad prodavahu žitak.
Nemija 13,16I Tirci koji življahu u Jerusalimu donošahu ribu i svakojaki trg i prodavahu u subotu sinovima Judinijem u Jerusalimu.
Nemija 13,17Zato prekorih glavare Judejske i rekoh im: kako je to zlo što činite te skvrnite subotu?
Nemija 13,18Nijesu li tako činili oci vaši, te Bog naš pusti na nas i na ovaj grad sve ovo zlo? I vi još umnožavate gnjev na Izrailja skvrneći subotu.
Nemija 13,19I kad dođe sjen na vrata Jerusalimska uoči subote, zapovjedih te zatvoriše vrata, i zapovjedih da ih ne otvaraju do poslije subote; i postavih nekoliko svojih momaka na vratima da se ne unosi nikakav tovar u subotu.
Nemija 13,20I prenoćiše trgovci i koji prodavahu svakojaki trg iza Jerusalima jednom i drugom.
Nemija 13,21I opomenuh ih i rekoh im: zašto noćujete oko zida? Ako još jednom to učinite, uložiću na vas. Od tada ne dolaziše u subotu.
Nemija 13,22A Levitima zapovjedih da se očiste i da dođu i čuvaju vrata da bude svet dan subotni. I za ovo pomni me, Bože moj, i oprosti mi po velikoj milosti svojoj.
Nemija 13,23Još vidjeh u to vrijeme Judejce koji se bijahu oženili Azoćankama, Amonkama i Moavkama.
Nemija 13,24I sinovi njihovi govorahu pola Azotski, i ne umijahu govoriti Judejski nego jezikom i jednoga drugoga naroda.
Nemija 13,25Zato ih karah i psovah, i neke između njih bih i čupah, i zakleh ih Bogom da ne daju kćeri svojih sinovima njihovijem niti da uzimaju kćeri njihovijeh za sinove svoje ili za sebe.
Nemija 13,26Nije li tijem zgriješio Solomun car Izrailjev, ako i ne bješe u mnogim narodima cara njemu ravna i mio bješe Bogu svojemu i Bog ga bješe postavio carem nad svijem Izrailjem? pa opet ga navratiše na grijeh žene tuđinke.
Nemija 13,27A vama li ćemo dopustiti da činite to sve veliko zlo i griješite Bogu našemu uzimajući žene tuđinke?
Nemija 13,28I od sinova Jojade sina Elijasiva pogavara svešteničkoga jedan bješe zet Sanavalatu Oronjaninu, kojega otjerah od sebe.
Nemija 13,29Pomeni ih, Bože moj, što oskvrniše sveštenstvo i zavjet sveštenički i Levitski.
Nemija 13,30I tako ih očistih od svijeh tuđinaca, i opet postavih redove svešteničke i Levitske, svakoga na posao njegov,
Nemija 13,31I da se donose drva za žrtve na rokove, i prvine. Pomeni me, Bože moj, na dobro.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje