Tražilica


Estera 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 8,1Onoga dana pokloni kralj Ahasver kraljici Esteri kuću Hamana, protivnika Judejaca, i Mordekaj dobi pristup kralju, jer je Estera bila rekla kralju, što joj je on.
Estera 8,2Kralj skide pečatni prsten, što ga je bio dao oduzeti Hamanu, i dade ga Mordekaju. A Estera postavi Mordekaja nad kućom Hamanovom.
Estera 8,3Estera je opet govorila s kraljem, bacila mu se pred noge i molila sa suzama, neka bi ukinuo zloglasni naum, što ga je bio naumio proti Judejcima Haman iz Agaga.
Estera 8,4Kralj pruži prema Esteri zlatno žezlo. Estera ustade, pristupi kralju i reče:
Estera 8,5"Ako je ugodno kralju, ako sam našla milost pred njim, ako s molba moja čini kralju opravdanom, i ako sam mu mila, onda neka jednom pismenom zapovijedi povuče natrag pisma s naumom Hamana, sina Hamedatova iz Agaga, kojima se naređuje istrebljenje Judejaca po svim pokrajinama kraljevskim!
Estera 8,6Jer kako bih mogla gledati zlo, koje bi zadesilo moj narod? Kako bih mogla mirno gledati propast svojega plemena?"
Estera 8,7Tada odgovori kralj Ahasver kraljici Esteri i Judejcu Mordekaju: "Eto, poklonio sam kuću Hamanovu Esteri, a njega samoga dao sam objesiti na vješala, jer je digao ruku svoju na Judejce.
Estera 8,8Sad vi možete pisati za Judejce kako vam je drago u ime kraljevo i zapečatiti prstenom kraljevim, jer što se piše u ime kraljevo i zapečati prstenom kraljevim, ne smije se natrag povući."
Estera 8,9Dvadeset i trećega dana trećega mjeseca, to jest mjeseca Sivana, bili su dakle pozvani pisari kraljevski, i sastavi se točno po naputku Mordekajevu pismena zapovijed Judejcima, satrapima, namjesnicima i knezovima sto dvadeset i sedam pokrajina od Indije do Etiopije, za svaku pokrajinu njezinim pismom i za svaki narod njegovim jezikom, i Judejcima njihovim pismom i jezikom.
Estera 8,10Pismene zapovijedi bile su napisane u ime kralja Ahasvera, prstenom kraljevim zapečaćene, i onda su pisma bila razaslana po glasnicima, koji su jahali na konjima za trku iz ergele.
Estera 8,11Po njima dopustio je kralj Judejcima u svim gradovima, da se okupe i brane život svoj, da svu momčad naroda i pokrajina, što bi udarila na njih, sa ženama i djecom istrijebe, pobiju i unište i njihovo imanje da zaplijene.
Estera 8,12To se ima dogoditi u svim pokrajinama kralja Ahasvera u jedan dan, trinaestoga dana mjeseca dvanaestoga, to jest mjeseca Adara.
Estera 8,13Prijepis zapovijedi imao se je oglasiti kao zakon po svim pokrajinama javno svima plemenima. Judejci su imali tada za onaj dan biti spremni, da se osvete svojim neprijateljima.
Estera 8,14Tada brže odjahaše glasnici na konjima za trku sa zapovijeđu kraljevom, čim je zakon bio izdan u prijestolnici Susi.
Estera 8,15Mordekaj izađe iz palače kraljeve u kraljevskom odijelu ljubičastom i bijelom, s velikom zlatnom krunom na glavi i u plaštu od tankoga platna i skerleta. Grad Susa radovao se i veselio se.
Estera 8,16Judejcima je bila sad doista sreća, radost, slast i čast.
Estera 8,17U svim pokrajinama i u svim gradovima, kamogod stiže zapovijed kraljeva i naredba njegova, bila je radost i veselje među Judejcima, bile su gozbe i svečanosti. Mnogi od poganskoga pučanstva postajali su Judejci; jer su se bojali Judejaca.
Estera 8,1 Onoga istog dana kralj Ahasver preda kraljici Esteri kuću Hamana, progonitelja Židova, a Mordokaj je stupio pred kraljevo lice, jer je Estera objasnila kralju što joj je on.
Estera 8,2Kralj skinu pečatni prsten, koji je već bio oduzeo Hamanu, i dade ga Mordokaju, a Estera postavi Mordokaja nad Hamanovom kućom.
Estera 8,3Estera tada ponovo progovori kralju. Baci mu se pred noge; rasplaka se i najvruće ga zamoli da osujeti zlo Hamana Agađanina i naum opaki što ga bijaše zasnovao protiv Židova.
Estera 8,4Kralj pruži prema Esteri zlatno žezlo. Estera se diže, stade pred kraljem
Estera 8,5i reče: "Ako je kralju po volji, ako sam našla milost pred licem njegovim, ako je kralju pravo te ako sam mila u njegovim očima, neka pismeno opozove sve što napisa Haman, sin Hamdatin, Agađanin, u opakoj nakani da se pobiju Židovi koji se nalaze u svim pokrajinama kraljevstva.
Estera 8,6Ta kako bih ja mogla gledati nesreću koja bi pogodila moj narod? Kako bih mogla gledati zator roda svoga?
Estera 8,7Kralj Ahasver odgovori kraljici Esteri i Mordokaju Židovu: "Eto, poklonio sam Esteri kuću Hamanovu, a njega sam dao objesiti jer je bio digao svoju ruku na Židove,
Estera 8,8a vi u ime kraljevo napišite o Židovima što vam se sviđa i zapečatite kraljevim prstenom. Jer neopoziv je proglas koji je u kraljevo ime napisan te kraljevim pečatom zapečaćen.
Estera 8,9Tada, dvadeset i trećeg dana trećega mjeseca, to jest mjeseca Sivana, budu sazvani pisari kraljevi i prema svemu što bijaše naredio Mordokaj napisa se Židovima, namjesnicima, upravljačima i knezovima pokrajina od Indije do Etiopije, a bijaše sto dvadeset i sedam pokrajina, svakoj pokrajini njezinim pismom, svakom narodu njegovim jezikom, pa i Židovima njihovim pismom i njihovim jezikom.
Estera 8,10On napisa pisma u ime kralja Ahasvera i zapečati ih kraljevim prstenom pa ih razasla po skorotečama koji su jahali na konjima, pastusima iz kraljevske ergele.
Estera 8,11Kralj je dopustio Židovima po svim gradovima da se mogu sastajati, braniti svoj život te uništiti, ubiti i zatrti svaku vojsku narodnu ili pokrajinsku koja bi ih napala, ne štedeći ni djecu ni žene, a slobodno im je oplijeniti njihova dobra;
Estera 8,12sve istoga dana u svim pokrajinama kraljevstva Ahasverova: trinaestog dana dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca Adara.
Estera 8,13Prijepis pisma, koje je imalo postati zakonom u svakoj pokrajini, bijaše objavljen među svim narodima, kako bi Židovi toga dana bili spremni osvetiti se svojim neprijateljima.
Estera 8,14Skoroteče, konjanici na kraljevskim pastusima, krenuše odmah i pojuriše, po kraljevoj zapovijedi. Naredba je bila objavljena i u tvrđavi Suzi.
Estera 8,15Mordokaj izađe od kralja odjeven u grimiznu i lanenu kraljevsku haljinu, s velikom zlatnom krunom i s ogrtačem od fine tkanine i crvena skrleta. Grad je Suza klicao i veselio se.
Estera 8,16Bio je to za Židove dan svjetla, veselja, kliktanja i slavlja.
Estera 8,17U svakoj pokrajini, u svakom gradu i mjestu do kojega je dopro kraljev ukaz i zakon, zavlada među Židovima veselje, radost, gozba i blagdan, i mnogi među pucima zemlje postadoše Židovi jer ih je spopao strah od Židova.
Estera 8,1Istog dana, kralj Kserks dade Esteri, kraljici, sve posjede Hamanovm, tlačitelja Židova. Osim toga, Mardoše dođe u nazočnost kraljevu, jer Estera bijaše otkrila što on njoj bijaše.
Estera 8,2Skidajući svoj prsten koji bijaše uzet Hamanu, kralj ga dade Mardošeju . A Ester postavi Mardošeja nad svim posjedima Hamanovim.
Estera 8,3Ponovo, Ester govoriše u nazočnosti kraljevoj: ona pade k nogama njegovim, zaplaka, i zamoli ga preklinjući da ukloni nesreću namjeravanu od Hamana Agagita i spletku koju bijaše skovao protiv Židova .
Estera 8,4Kralj pruži k Esteri zlatno žezlo . Tada se Estera diže i ostade stojati pred kraljem.
Estera 8,5Ona reče: ` Ako se dopada kralju i ako bih ja naišla na milost njegovu - ako stvar odgovara kralju i ako mu ja godim - da se napiše za opozvati pisma spletke koju je Haman, sin Hamefdata, Agagita, napisao za uništiti Židove u svim kraljevskim pokrajinama.
Estera 8,6Kako bih ja naime mogla podnijeti pogled na nesreću koja će zadesiti moj narodđ Kako bih mogla podnijeti pogled na uništenje moje rodbine?`
Estera 8,7Kralj Kserks odgovori Esteri, kraljici, i Mardošeju, Židovu: ` Evo, ja sam dao sva Hamanova dobra Esteri; on, objesio sam ga na vješala, jer je digao ruku na Židove.
Estera 8,8S vaše s trane, pišite Židovima kako vam se čini dobro, u ime kralja, i ovjereno kraljevskim prstenom, nemoguće ga je opozvati.`
Estera 8,9Kraljevski sekretari bijahu istog časa sazvani; to je trećeg mjeseca, tj. mjeseca "Siwana", 23., kad se pisalo, u potpunom skladu prema zapovjedima Mardošeja, Židova, prefektima, upraviteljima i ministrima pokrajina, 127 pokrajina, od Indije sve do Etiopije, svakoj pokrajini prema njenom pismu, svakom narodu prema njegovom jeziku i Židovima prema njihovom pismu i jeziku.
Estera 8,10Napisa se u ime kralja Kserksa i ovjeri kraljevskim prstenom; potom posla pisma po teklićima jašućim na službenim konjima, na konjima poteklim od probranih kobila.
Estera 8,11Evo sadržaja:` Kralj dopušta Židovima u svakom gradu sastati se, držati se na oprezu, istrijebiti, ubiti, i uništiti svaku naoružanu bandu, jednog naroda ili pokrajine, koji bi ugnjetavali njih, žene i djecu, i pljačkali njihova dobra,
Estera 8,12za samo jedan dan, u svim pokrajinama kralja Kserksa, trinaestog dvanaestog mjeseca, što će reći `Adara` .
Estera 8,13Kopija spisa bit će obznanjena kao naredba u svakoj pokrajini i priopćena svim narodima, da bi Židovi u rečeni dan bili spremni osvetiti se svojim neprijateljima.`
Estera 8,14Po naredbi kraljevoj, teklići jašući službene konje iziđoše u punoj žurbi, svom brzinom; i naredba bi obznanjena u Suza-tvrđi .
Estera 8,15Mardošej iziđe tad od kralja, noseći kraljevsku odjeću od purpura i čipke, veliku zlatnu krunu i ogrtač od lana i skerleta . Grad Suza kričaše i veseliše se.
Estera 8,16Za Židove to bijaše svjetlost i radost, slava i čast.
Estera 8,17U svakoj pokrajini i u svakom gradu gdej bijahu stigle kraljevska zapovijed i njegova naredba, to bi radost i veselje za Židove, bijahu to gozba i svečanost. Mnogo domaćih ljudi prikazivalo se Židovima, jer nasilje Židova je padalo na njih .
Jestira 8,1Istoga dana dade car Asvir carici Jestiri kuću Amana neprijatelja Judejskoga. A Mardohej izide pred cara, jer Jestira kaza šta joj je on;
Jestira 8,2I car snimiv prsten svoj, koji bješe uzeo od Amana, dade ga Mardoheju; a Jestira postavi Mardoheja nad kućom Amanovom.
Jestira 8,3Potom Jestira opet govori caru i padnuvši pred noge njegove i plačući moljaše ga da ukloni zloću Amana Agageja i misao njegovu koju bješe smislio na Judejce.
Jestira 8,4Tada car pruži zlatnu palicu prema Jestiri, i Jestira usta i stade pred carem.
Jestira 8,5I reče: ako je ugodno caru i ako sam našla milost pred njim, i ako je pravo pred carem i ako sam mu mila, neka se piše da se poreku knjige u kojima je misao Amana sina Amedatina, Agageja, koje je raspisao da se istrijebe Judejci što su po svijem zemljama carevijem.
Jestira 8,6Jer kako bih mogla gledati zlo koje bi zadesilo moj narod? i kako bih mogla gledati da se potre rod moj?
Jestira 8,7A car Asvir reče carici Jestiri i Mardoheju Judejcu: eto, dao sam kuću Amnonovu Jestiri a njega su objesili na vješala zato što šćaše dignuti ruku svoju na Judejce.
Jestira 8,8Vi dakle pišite za Judejce kako vam je drago u ime carevo i zapečatite prstenom carevijem; jer što se piše u ime carevo i zapečati prstenom carevijem ne može se poreći.
Jestira 8,9I dozvaše pisare careve u isto vrijeme, trećega mjeseca, koji je mjesec Sivan, dvadeset trećega dana, i pisa se sve, kako zapovjedi Mardohej, Judejcima i namjesnicima i knezovima i upraviteljima po zemljama, od Indije do Etiopije, sto i dvadeset i sedam zemalja, u svaku zemlju njezinijem pismom i svakom narodu njegovijem jezikom, i Judejcima njihovijem pismom i njihovijem jezikom.
Jestira 8,10A napisa u ime cara Asvira i zapečati prstenom carevijem, i razasla knjige po glasnicima koji jahahu na brzijem konjma i na mladijem mazgama:
Jestira 8,11Da je car dopustio Judejcima što su u kome god gradu da se skupe i brane život svoj, da potru i pobiju i istrijebe svaku vojsku kojega mu drago naroda i zemlje, koji bi udarili na njih, i djecu njihovu i žene njihove, a imanje njihovo da razgrabe.
Jestira 8,12U isti dan po svijem zemljama cara Asvira, trinaestoga dana mjeseca dvanaestoga, koje je mjesec Adar.
Jestira 8,13U knjigama se govoraše da se oglasi zapovijest po svijem zemljama i da se objavi svijem narodima da Judejci budu gotovi za onaj dan da se osvete svojim neprijateljima.
Jestira 8,14Glasnici koji jahahu na brzijem konjma i mazgama otidoše brzo i hitno po zapovijesti carevoj; i zapovijest bi oglašena u Susanu carskom gradu.
Jestira 8,15A Mardohej otide od cara u carskom odijelu ljubičastom i bijelom i pod zlatnijem vijencem velikim i u plaštu od tankoga platna i skerleta, i grad Susan radovaše se i veseljaše se.
Jestira 8,16Judejcima dođe svjetlost i veselje i radost i slava.
Jestira 8,17I u svakoj zemlji i u svakom gradu, gdje god dođe zapovijest careva i naredba njegova, bješe radost i veselje među Judejcima, gozba i blagi dani, i mnogi iz naroda zemaljskih postajahu Judejci, jer ih popade strah od Jevreja.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje