Tražilica


Postanak 46. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 46,1Tako zaputi Izrael sa svim imanjem svojim i dođe u Beer-Šebu, te prinese žrtvu Bogu oca svojega Izaka.
Postanak 46,2Bog progovori Izraelu u jednom noćnom viđenju, On ga pozva: "Jakove, Jakove!" On odgovori: "Evo me!"
Postanak 46,3Tada on reče: "Ja jesam Bog, Bog oca tvojega: ne boj se otići u Egipat; jer ću te tamo učiniti narodom velikim.
Postanak 46,4Ja ću sam ići s tobom u Egipat, i ja ću te opet sam dovesti natrag; a Josip će ti zatisnuti oči."
Postanak 46,5Tada se Jakov diže iz Beer-Šebe. Sinovi Izraelovi posadiše oca svojega Jakova, djecu svoju i žene svoje na kola, što ih bio poslao faraon, da ga dovedu.
Postanak 46,6Uzeše sa sobom i stada svoja i imanje svoje, što su ga bili stekli u zemlji kanaanskoj. Tako dođoše Jakov i sve potomstvo njegovo u Egipat.
Postanak 46,7Sinove svoje i unuke, kćeri svoje i unukinje, sve dakle potomstvo svoje dovede sa sobom u Egipat.
Postanak 46,8A ovo su imena djece Izraelove, što dođoše u Egipat, Jakova i potomaka njegovih: Prvorođenac Jakovljev bio je Ruben.
Postanak 46,9Sinovi Rubenovi bili su Henok, Palu, Hesron i Karmi.
Postanak 46,10Sinovi Simeonovi bili su Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar i Šaul, sin Kanaanke.
Postanak 46,11Sinovi Levijevi bili su Geršon, Kohat i Merari.
Postanak 46,12Sinovi Judini bili su Er, Onan, Šelah, Perez i Zerah; ali Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj. Sinovi Peresovi bili su Hesron i Hamul.
Postanak 46,13Sinovi Isakarovi bili su Tola, Puah, Jašub i Šimron.
Postanak 46,14Sinovi Zebulunovi bili su Sered, Elon i Jahleel.
Postanak 46,15To su sinovi Leaini, što ih ona bila rodila Jakovu u Mezopotamiji, uz kćer njegovu Dinu, svega trideset i tri sina i kćeri.
Postanak 46,16Sinovi Gadovi bili su Zifion, Hagi, Šuni, Ezbon, Eri, Arodi i Areli.
Postanak 46,17Sinovi Ašerovi bili su Jimna, Išuah, Isui i Beriah i sestra njihova Serah. Sinovi Beriahovi bili su Heber i Malkiel.
Postanak 46,18To su sinovi Zilpini, koju Laban dade kćeri svojoj Leai; ona ih rodi Jakovu, svega šesnaest osoba.
Postanak 46,19Sinovi Rahele, žene Jakovljeve, bili su Josip i Benjamin.
Postanak 46,20Josipu se rodiše u zemlji egipatskoj Manaseh i Efraim, što mu ih rodi Asenata, kći Puti-Fere, svećenika u Onu.
Postanak 46,21Sinovi Benjaminovi bili su Belah, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Ehi, Roš, Mupim, Hupim i Ard.
Postanak 46,22To su sinovi Rahelini, što ih ona rodi Jakovu, svega četrnaest osoba.
Postanak 46,23Sin Danov bio je Hušim.
Postanak 46,24Sinovi Naftalijevi bili su Jahzeel, Guni, Jezer i Šilem.
Postanak 46,25To su sinovi Bilhini, koju Laban dade kćeri svojoj Raheli; ona ih rodi Jakovu, svega sedam osoba.
Postanak 46,26Ukupni broj tjelesnih potomaka Jakovljevih, što s njim preseliše u Egipat, iznosio je, ne uračunavši žene sinova Jakovljevih, šezdeset i šest osoba.
Postanak 46,27Sinovi Josipovi, što mu se rodiše u Egiptu, bili su dvojica. Ukupni broj duša iz kuće Jakovljeve, što dođoše u Egipat, iznosio je sedamdeset.
Postanak 46,28A Judu posla pred sobom k Josipu, da bi dao upute prije dolaska njegova u Gošen. Kad su bili došli u zemlju gošensku,
Postanak 46,29Dade Josip upreći kola svoja i izađe u susret ocu svojemu Izraelu u Gošen. Kad se ovaj pojavi pred njim, pade mu oko vrata i plakao je dugo na prsima njegovim.
Postanak 46,30Tada reče Izrael Josipu: "Sad ću rado umrijeti, kad vidjeh lice tvoje i znam, da si još živ."
Postanak 46,31Nato Josip reče braći svojoj i ukućanima oca svojega: "Idem gore da javim faraonu i da mu reknem: 'Braća moja i ukućani oca mojega, što su živjeli u zemlji kanaanskoj, dođoše k meni.
Postanak 46,32Ti su ljudi pastiri ovaca; oni se naime bave oko stoke, i dovedoše sa sobom ovce svoje i goveda svoja s sve imanje svoje.'
Postanak 46,33Kad vas faraon pozove i upita: 'Što je zanimanje vaše?'
Postanak 46,34A vi odgovorite: 'Stočari su bile sluge tvoje od mladosti sve do sada, mi kao i oci naši', da biste smjeli ostati u zemlji gošenskoj, jer su Egipćanima svi pastiri ovaca nečisti.' "
Postanak 46,1 Tako Izrael krene na put sa svim što bijaše njegovo i stigne u Beer Šebu te prinese žrtvu Bogu svoga oca Izaka.
Postanak 46,2U noćnom viđenju zovne Bog Izraela: "Jakove! Jakove!" On odgovori: "Evo me!
Postanak 46,3"Ja sam Bog, Bog tvoga oca. Ne boj se sići u Egipat, jer ću ondje od tebe proizvesti velik narod.
Postanak 46,4Ja ću sići u Egipat s tobom i sam ću te vratiti ovamo; a Josip će ti svojom rukom oči zaklopiti.
Postanak 46,5I Jakov krene iz Beer Šebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kola što ih je faraon poslao da ga prevezu.
Postanak 46,6Uzmu sa sobom svoje blago i dobra što ih bijahu stekli u zemlji kanaanskoj te stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat.
Postanak 46,7Sa sobom je u Egipat poveo svoje sinove i unuke, svoje kćeri i kćeri svojih sinova, sve svoje potomstvo.
Postanak 46,8Ovo su imena Izraelaca - Jakova i njegovih potomaka - koji su stigli u Egipat: Jakovljev prvorođenac Ruben.
Postanak 46,9Rubenovi sinovi: Henok, Falu, Hesron i Karmi.
Postanak 46,10Sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke.
Postanak 46,11Sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari.
Postanak 46,12Sinovi Judini: Er, Onan, Šela, Peres i Zerah. Er i Onan umrli su u zemlji kanaanskoj. Peresovi sinovi bili su Hesron i Hamul.
Postanak 46,13Sinovi Jisakarovi: Tola, Fuva, Jašub i Šimron.
Postanak 46,14Sinovi Zebulunovi: Sered, Elon i Jahleel.
Postanak 46,15To su sinovi koje je Lea imala s Jakovom u Padan Aramu i još kćerka Dina. U svemu je, dakle, imao sinova i kćeri trideset i troje.
Postanak 46,16Sinovi Gadovi: Sifjon, Hagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.
Postanak 46,17Sinovi Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i sestra im Serah. Sinovi Berijini: Heber i Malkiel.
Postanak 46,18To su bili potomci Zilpe, koju je Laban darovao svojoj kćeri Lei. Ona je tako rodila Jakovu šesnaest duša.
Postanak 46,19Sinovi Jakovljeve žene Rahele: Josip i Benjamin.
Postanak 46,20Josipu su se u egipatskoj zemlji rodili Manaše i Efrajim. Rodila mu ih je kći onskog svećenika Poti-Fere.
Postanak 46,21Sinovi Benjaminovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Ehi, Roš, Mupim, Hupim i Ard.
Postanak 46,22To su bili potomci Rahelini koje je rodila Jakovu - u svemu njih četrnaest.
Postanak 46,23Danov je sin Hušim.
Postanak 46,24Sinovi Naftalijevi: Jahseel, Guni, Jeser i Šilem.
Postanak 46,25To su bili potomci Bilhe, koju je Laban dao svojoj kćeri Raheli. Ona je Jakovu rodila sedam potomaka.
Postanak 46,26Tako je sve Jakovljeve čeljadi što je od njega poteklo i u Egipat doselilo - ne uključujući žena Jakovljevih sinova - u svemu šezdeset i šest osoba.
Postanak 46,27I k tome dva sina Josipova što su mu se rodila u Egiptu. Prema tome, sve čeljadi Jakovljeva doma što se naseli u Egiptu bijaše sedamdeset duša.
Postanak 46,28Izrael posla Judu naprijed k Josipu da se pred njim pojavi u Gošenu. Kad stignu u gošenski kraj,
Postanak 46,29Josip upregne svoja kola i zaputi se u Gošen - u susret svome ocu Izraelu. Stupivši preda nj, pade mu oko vrata i dugo je tako plakao.
Postanak 46,30Onda Izrael reče Josipu: "Sada, pošto sam rođenim očima vidio da si još živ, mogu umrijeti.
Postanak 46,31Zatim Josip reče svojoj braći i očevoj obitelji: "Otići ću i obavijestiti faraona; reći ću mu: `Moja braća i obitelj moga oca, koji su bili u zemlji kanaanskoj, došli su k meni.
Postanak 46,32Oni su ljudi pastiri, uvijek su se bavili stočarstvom; dotjerali su sa sobom svoja stada i sve što im pripada.`
Postanak 46,33Tako, kad vas faraon pozove i zapita: `Čime se bavite?`
Postanak 46,34odgovorite: `Ljudi smo, sluge tvoje, koji se od početka do sad bavimo stočarstvom; i mi i naši preci`, tako da se možete naseliti u gošenskom kraju. Svi su, naime, pastiri Egipćanima mrski.
Stvaranje 46,1Izrael se stavi na put sa svim što mu je pripadalo. Stiže u BerŠebu i ponudi * žrtve Bogu svojek oca Izaka.
Stvaranje 46,2U svojoj noćnoj viziji, Bog se obrati Izraelu: ` Jakove, Jakove. ` ` Evo me `, odgovori on.
Stvaranje 46,3On tad reče: ` Ja sam El, Bog je tvoj otac. Ne plaši se ići u Egipat, jer ću ondje od tebe načiniti jedan veliki narod.
Stvaranje 46,4Ja, ići ću s tobom u Egipat i ja sam taj koji ćete također vratiti nazad . Josip će ti zaklopiti oči. `
Stvaranje 46,5Jakov napusti Ber-Ševu. Sinovi Izraelovi prevezoše svojeg oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kolima koje im je bio poslao Faraon za prevesti ih.
Stvaranje 46,6Oni uzeše svoja stada i svoja dobra koja su bili stekli u zemlji Kanaan. Jakov se nađe u Egiptu sa svim svojim potomcima,
Stvaranje 46,7njegovi sinovi i sinovi njegovih sinova s njim, njegove kćeri i kćeri njegovih sinova. On dovede sa sobom svo svoje potomstvo u Egipat.
Stvaranje 46,8Evo imena sinova Izraelovih koji dođoše u Egipat: Jakov i njegovi sinovi: prvorođeni Jakovljev: Ruben.
Stvaranje 46,9Sinovi Rubenovi: Hanoh, Palu, Hesron, Karmi.
Stvaranje 46,10Sinovi Simeonovi: Jemuel, Jamin Ohad, Jakin, Sohar, Šaul, sinovi Kanaankini.
Stvaranje 46,11Sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari.
Stvaranje 46,12Sinovi Judini: Er, Onan, Šela, Peres, Zerah. Er i Onan umriješe u zemlji Kanaan Peresovi sinovi biše Hesron i Hamoul.
Stvaranje 46,13Issakarovi sinovi: Tola, Puva, Jov, Šimron.
Stvaranje 46,14Sinovi Zabulonovi: Sered, Elon, Jahlel.
Stvaranje 46,15Ovo biše sinovi koje Lea dade Jakovu u dolini Aram, kao i njena kćer Dina. Njeni sinovi i njene kćeri brojaše ukupno 32 osobe.
Stvaranje 46,16Sinovi Gadovi: Sifion i Hagui, Šuni i Ešbon, Eri, Arodi i Areli.
Stvaranje 46,17Sinovi Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria, i njihova sestra Serah. Sinovi Berijini: Heber i Malkiel.
Stvaranje 46,18To biše sinovi Zilpaini koju Laban bi ustupio svojoj kćerki Lei da bi ona dala njih Jakovu: šesnaest osoba.
Stvaranje 46,19Sinovi Rahelini, žene Jakovljeve: Josip i Benjamin,
Stvaranje 46,20Rodiše se Josipu u Egiptu Manase i Efraim koje mu je dala Asenat, kćer PotiFera, svećenika iz Onea .
Stvaranje 46,21Sinovi Benjaminovi: Bela, Beker i Ašbel, Guera i Naman, Ehi i Roš, Mupim, Hupim i Ard.
Stvaranje 46,22To biše sinovi Rahelini koje ona dade Jakovu, sveukupno četrnaest osoba.
Stvaranje 46,23Sinovi Danovi: Hušim.
Stvaranje 46,24Sinovi Neftalijevi: Jahcel, Guni, Jecer, Šilem.
Stvaranje 46,25To biše sinovi Bilhini koju Laban ustupi svojoj kćeri Raheli da ona dadne njih Jakovu. Sveukupno: sedam osoba.
Stvaranje 46,26Ukupan broj osoba pripadajućih Jakovu i poteklim od njega, koji dođoše u Egipat, ne računajući žene njegovih sinova: 70 sveukupno.
Stvaranje 46,27Sinovi Josipovi koji mu biše dani u Egiptu: dvije osobe. Ukupan broj osoba kuće Jakovljeve koji dođoše u Egipat bi 70 osoba .
Stvaranje 46,28Jakov posla pred sobom Judu prema Josipu da mu prethodi u Gošen . Kad oni stigoše u zemlju Gošena,
Stvaranje 46,29Josip upregnu svoja kola i uspe se u Gošen u susret svojem ocu Izraelu. Samo što je vidio Josipa baci mu se o vrat njegov, i opet o njegov vrat, on zaplaka.
Stvaranje 46,30Izrael mu tada reče: ` Ovog puta, kad sam ponovo vidio tvoje lice, ja prihvaćam umrijeti jer ti si u još životu. `
Stvaranje 46,31Josip reče svojoj braći kući oca svojeg: ` Ja ću se vratiti obavijestiti * Faraona i njemu reći: Moja braća i kuća mojeg oca koji bijahu u Kanaanu došli su k meni.
Stvaranje 46,32Ti su ljudi *pastiri i uzgajivači stada. Oni su doveli svoju sitnu i svoju krupnu stoku, i sve što imahu svoje.
Stvaranje 46,33Također, kad vas Faraon bude pozvao i pitao koje je vaše zanimanje,
Stvaranje 46,34vi ćete odgovoriti: Tvoje sluge su bile odgajivači stada od svoje mladosti sve do danas; mi smo to kao i naši očevi što su bili. Vi ćete moći tako obitavati u zemlji Gošen, jer Egipćanin prezire sve pastire. `
1. Mojsijeva 46,1Tada pođe Izrailj sa svijem što imaše, i došav u Virsaveju prinese žrtvu Bogu oca svojega Isaka.
1. Mojsijeva 46,2I Bog reče Izrailju noću u utvari: Jakove! Jakove! A on odgovori: evo me.
1. Mojsijeva 46,3I Bog mu reče: ja sam Bog, Bog oca tvojega; ne boj se otići u Misir; jer ću ondje načiniti od tebe narod velik.
1. Mojsijeva 46,4Ja ću ići s tobom u Misir, i ja ću te odvesti onamo, i Josif će metnuti ruku svoju na oči tvoje.
1. Mojsijeva 46,5I pođe Jakov od Virsaveje; i sinovi Izrailjevi posadiše Jakova oca svojega i djecu svoju i žene svoje na kola koja posla Faraon po nj.
1. Mojsijeva 46,6I uzeše stoku svoju i blago svoje što bijahu stekli u zemlji Hananskoj; i dođoše u Misir Jakov i sva porodica njegova.
1. Mojsijeva 46,7Sinove svoje i sinove sinova svojih, kćeri svoje i kćeri sinova svojih, i svu porodicu svoju dovede sa sobom u Misir.
1. Mojsijeva 46,8A ovo su imena djece Izrailjeve što dođoše u Misir: Jakov i sinovi njegovi. Prvenac Jakovljev Ruvim;
1. Mojsijeva 46,9I sinovi Ruvimovi: Enoh, Faluj, Esron i Harmija.
1. Mojsijeva 46,10A sinovi Simeunovi: Jemuilo, Jamin, Aod, Jahin, Soar i Saul, sin jedne Hananejke.
1. Mojsijeva 46,11Sinovi Levijevi: Girson, Kat i Merarije.
1. Mojsijeva 46,12Sinovi Judini: Ir, Avnan, Silom, Fares i Zara; a umrli bjehu Ir i Avnan u zemlji Hananskoj, ali bijahu sinovi Faresovi Esrom i Jemuilo.
1. Mojsijeva 46,13Sinovi Isaharovi: Tola, Fuva, Jov, i Simron.
1. Mojsijeva 46,14Sinovi Zavulonovi: Sered, Alon, i Ahojilo.
1. Mojsijeva 46,15To su sinovi Lijini, koje rodi Jakovu u Padan-Aramu, i jošte Dina kći njegova. Svega duša, sinova njegovijeh i kćeri njegovijeh bješe trideset i tri.
1. Mojsijeva 46,16Sinovi Gadovi: Sifon, Agije, Sunije, Esvon, Irije, Arodije i Arilije.
1. Mojsijeva 46,17Sinovi Asirovi: Jemna, Jesva, Jesvija i Verija, i sestra njihova Sara. A sinovi Verijini Hovor i Melhilo.
1. Mojsijeva 46,18To su sinovi Zelfe, koju dade Lavan Liji kćeri svojoj, i ona ih rodi Jakovu, šesnaest duša.
1. Mojsijeva 46,19A sinovi Rahilje žene Jakovljeve: Josif i Venijamin.
1. Mojsijeva 46,20A Josifu se rodiše u Misiru od Asenete kćeri Potifere sveštenika Onskoga: Manasija i Jefrem.
1. Mojsijeva 46,21A sinovi Venijaminovi: Vela, Veher, Asvil, Gira, Naman, Ihije, Ros, Mupim, Upim i Arad.
1. Mojsijeva 46,22To su sinovi Rahiljini što se rodiše Jakovu, svega četrnaest duša.
1. Mojsijeva 46,23I sin Danov: Asom.
1. Mojsijeva 46,24A sinovi Neftalimovi: Asilo, Gunije, Jeser i Silim.
1. Mojsijeva 46,25To su sinovi Vale, koju dade Lavan Rahilji kćeri svojoj i ona ih rodi Jakovu; svega sedam duša.
1. Mojsijeva 46,26A svega duša što dođoše s Jakovom u Misir a izađoše od bedara njegovijeh, osim žena sinova Jakovljevijeh, svega duša bješe šezdeset i šest.
1. Mojsijeva 46,27I dva sina Josifova koji mu se rodiše u Misiru; svega dakle duša doma Jakovljeva, što dođoše u Misir, bješe sedamdeset.
1. Mojsijeva 46,28A Judu posla Jakov naprijed k Josifu, da mu javi da izađe preda nj u Gesem. I dođoše u zemlju Gesemsku.
1. Mojsijeva 46,29A Josif upreže u kola svoja, i izađe na susret Izrailju ocu svojemu u Gesem; i kad ga vidje Jakov, pade mu oko vrata, i plaka dugo o vratu njegovu.
1. Mojsijeva 46,30I reče Izrailj Josifu: sada ne marim umrijeti kad sam te vidio da si jošte živ.
1. Mojsijeva 46,31A Josif reče braći svojoj i domu oca svojega: idem da javim Faraonu; ali ću mu kazati: braća moja i dom oca mojega iz zemlje Hananske dođoše k meni;
1. Mojsijeva 46,32A ti su ljudi pastiri i svagda su se bavili oko stoke, i dovedoše ovce svoje i goveda svoja i što god imaju.
1. Mojsijeva 46,33A kad vas Faraon dozove, reći će vam: kaku radnju radite?
1. Mojsijeva 46,34A vi kažite: pastiri su bile sluge tvoje od mladosti, i mi i stari naši; da biste ostali u zemlji Gesemskoj; jer su Misircima svi pastiri nečisti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje