Tražilica


Izaija 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 7,1U dane Ahaza, sina Jotama, sina Uzije, kralja Judina, dođoše kralj Resin od Arama i Pekah, sin Remalijin, kralj Izraelov, na Jerusalem, da ga opsjednu, ali ga ne mogoše zauzeti.
Izaija 7,2Javiše kući Davidovoj: "Aram se je utaborio u Efraimu." Tada zadrhta srce njegovo i srce naroda njegova kao što ustrepće drveće u šumi od vjetra.
Izaija 7,3I Gospod reče Izaiji: "Izađi k Ahazu, ti i tvoj sin Šear-Jašub, na kraj vodovoda gornjega jezera l na put kod polja valjareva,
Izaija 7,4I reci mu: čuvaj se i budi miran, ne boj se i srce tvoje neka se ne plaši od ta dva ugarka, što se puše, unatoč raspaljenom gnjevu Resina i Arama i sina Remalijina!
Izaija 7,5Jer Haran zlo misli proti tebi i Efraim i sin Remalijin,
Izaija 7,6Jer rekoše: "Hajdemo na Judu, pritisnimo ga, osvojimo ga za se, i sina Tabelova učinimo kraljem u njem!"
Izaija 7,7Zato veli Gospod, Svemogući: "To neće nikada uspjeti i nikada se dogoditi!
Izaija 7,8Ne, Aramu je glava Damask, i Damasku je glava Resin. Još šezdeset i pet godina, i Efraim je opustošen, i nema više tamo naroda.
Izaija 7,9Efraimu je glava Samarija, i Samariji je glava sin Remalijin. Ako ne vjerujete, nemate više opstanka."
Izaija 7,10I Gospod reče dalje Ahazu:
Izaija 7,11"Izmoli sebi znak od Gospoda, Boga svojega, u dubini dolje, ili gore u visini!
Izaija 7,12Ahaz odgovori: "Neću moliti za to, niti ću kušati Gospoda."
Izaija 7,13Tada reče Izaija: "Slušajte dakle od kuće Davidove! Nije li vam dosta, što dosađujete ljudima, da još dosađujete i Bogu mojemu?
Izaija 7,14Zato će vam sam Svemogući dati znak: "Eto, djevica će začeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel
Izaija 7,15Gruševinom i medom hranit će se, dok ne nauči odbaciti zlo, a izabrati dobro.
Izaija 7,16Jer prije nego još dječak nauči odbaciti zlo, a izabrati dobro, ležat će opustošena zemlja, pred koje dvojicom kraljeva tebe hvata groza.
Izaija 7,17Gospod će pustiti na te, na narod tvoj i na kuću oca tvojega dane, kakvih nije bilo, otkad Efraim otpade od Jude, preko kralja asirskoga.
Izaija 7,18U onaj će se dan dogoditi, da Gospod zazviždi muhi, što sjedi na kraj rijeka egipatskih, i pčeli u zemlji asirskoj.
Izaija 7,19Svi oni dolaze i nastanjuju se u pustim dolinama i u kamenim rasjelinama, u svim trnjacima i na svakom pašnjaku.
Izaija 7,20U onaj će dan Svemogući obrijati britvom kupljenom iz preko Eufrata, kraljem asirskim, kosu na glavi i sve druge kose. I bradu će on uzeti.
Izaija 7,21U onaj će se dan dogoditi, da jedan sebi drži kravicu i dvije ovce.
Izaija 7,22I zbog množine mlijeka, što ga one daju, hranit će se ljudi gruševinom; jer od gruševine i meda živjet će svaki, koji je preostao u zemlji.
Izaija 7,23U onaj će se dan dogoditi, da je svako mjesto, gdje ima tisuće čokota za tisuću šekela, puno trnja i puno drače.
Izaija 7,24Sa strijelom i lukom ide se onamo, jer je sva zemlja trnje i drača.
Izaija 7,25Na sve brežuljke, što se sada kopaju trnokopom, neće se više stupiti od straha pred trnjem i dračom. Služit će govedima kao pasište i bit će gaženi od ovaca."
Izaija 7,1 U dane judejskoga kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.
Izaija 7,2Tada dojaviše domu Davidovu: "Aramci se utaborili u Efrajimu." Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce svega naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra.
Izaija 7,3I Jahve reče Izaiji: "Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje.
Izaija 7,4Reci mu: `Pazi, smiri se, ne boj se, i nek` ti ne premire srce od ovih dvaju ugaraka zadimljenih, od raspaljenog bijesa Rasona aramskog i sina Remalijina,
Izaija 7,5jer Aram, Efrajim i sin Remalijin smisliše tvoju propast.`
Izaija 7,6Pođimo, rekoše, na Judeju, uplašimo je i osvojimo da u njoj zakraljimo sina Tabelova.
Izaija 7,7Ovako govori Jahve Gospod: `To se neće zbiti: toga biti neće!
Izaija 7,8[8a] Damask je glava Aramcima, a Damasku je glava Rason;
Izaija 7,9Samarija je glava Efrajimcima, a Samariji glava je Remalija. [8b]Još šezdeset i pet godina, i Efrajim, razoren, neće više biti narod. [9b] Ako se na me ne oslonite, održat` se nećete!"

Izaija 7,10Jahve opet progovori Ahazu i reče mu:
Izaija 7,11"Zaišti od Jahve, Boga svoga, jedan znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.
Izaija 7,12Ali Ahaz odgovori: "Ne, neću iskati i neću iskušavati Jahvu.
Izaija 7,13Tada reče Izaija: "Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate!
Izaija 7,14Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!
Izaija 7,15Vrhnjem i medom on će se hraniti dok ne nauči odbacivat` zlo i birati dobro.
Izaija 7,16Jer prije nego dječak nauči odbacivat` zlo i birati dobro, opustjet će zemlja, zbog koje strepiš, od dvaju kraljeva.
Izaija 7,17Protiv tebe i protiv tvog naroda i protiv kuće oca tvojega dovest će Jahve dane kakvih ne bijaše otkad se Efrajim odvoji od Jude - kralja asirskoga.
Izaija 7,18U dan onaj zazviždat će Jahve muhama na ušću egipatskih rijeka i pčelama u zemlji asirskoj
Izaija 7,19da dođu i popadaju po strmim dolovima, po rasjelinama stijena, po svim trnjacima i svim pojilištima.
Izaija 7,20U dan onaj Gospod će obrijati britvom najmljenom s onu stranu Eufrata - kraljem asirskim - kosu s glave, dlake s nogu i bradu s obraza.
Izaija 7,21U dan onaj svatko će hraniti po kravu i dvije ovce
Izaija 7,22i od obilja mlijeka koje će mu dati hranit će se vrhnjem; vrhnjem i medom hranit će se koji god u zemlji preostanu.
Izaija 7,23U dan onaj gdje god bijaše tisuću čokota, vrijednih tisuću srebrnika, izrast će drač i trnje.
Izaija 7,24Onamo će polaziti sa strijelom i lukom, jer sva će zemlja u drač i trnje zarasti.
Izaija 7,25A po svim gorama gdje se motikom kopalo nitko više neće ići, strašeći se trnja i drača: onuda će goveda pasti i gaziti ovce.
Izaija 7,1U dane Akhaza, sina Jotamova, sina Oziasova, kralja Jude, Resin, kralj *Arama, i Pekah, sin Remalijahuov, kralja Izraelova, pođoše napasti Jeruzalem, ali ne mogaše navaliti na nj.
Izaija 7,2Najaviše kući Davidovoj: ” Aram je zauzeo položaj u Efraimu . “ Tada, njegovo srce i srce njegovog naroda bi uznemireno poput stabala šumskih uzdrmanih vjetrom.
Izaija 7,3GOSPOD reče Izaiji: ” Iziđi u susret Akhazu, ti i tvoj sin Šear-Jašuv, prema kraju kanala gornjeg rezervoara, prema poljskoj cesti iz Fulona .
Izaija 7,4Ti ćeš mu reći: Ostani miran, ne boj se! Nek tvoje srce ne zamre zbog ta dva kraja dimeće tkanine, pod utjecajem žestokog gnjeva Resinovog, Aramovog i sina Remalijahuova.
Izaija 7,5Pošto Aram s Efraimom i sinom Remalijahuvljevim odlučio je o tvom gubitku govoreći:
Izaija 7,6Uspnimo se protiv Jude za zaplašiti ju, prodrimo kod njega za privesti ga k nama i postavimo ondje kao kralja sina Tavelova,
Izaija 7,7Ovako govori Gospodin BOG: To neće opstati, toga neće biti!
Izaija 7,8Jer, glava Aramova, to je Damask, a glava Damaska, to je Resin još 65 godina i Efraim slomljeni prestat će bitin jedan narod
Izaija 7,9glava Efraimova, to je Samarija, a glava Samarije, to je sin Remalijahuvljev. Ako vi ne povjerujete, nećete ni ustrajati. “
Izaija 7,10GOSPOD još govoriše Akhazu ovim riječima:
Izaija 7,11”Zatraži jedan znak za sebe u GOSPODA svog Boga,zatraži mu ga u najdubljem ili na vrhovima, gore.“
Izaija 7,12Akhaz odgovori: ” Ja mu neću tražiti i neću GOSPODA stavljati na iskušenje. “
Izaija 7,13On . tad reče: Slušajte dakle, kućo Davidova! Je li premalo za vasda zamarate ljude, što zamarate također mog Boga?
Izaija 7,14Također Gospod vam će dati on sam jedan znak: Evo da je jedna mlada žena trudna i rađa jednog sina i ona će mu dati ime Emanuel .
Izaija 7,15Vrhnjem i medom on će se hraniti, znajući odbaciti zlo i iza brati dobro.
Izaija 7,16čak i prije no što će dijete znati odbaciti zlo i izabrati dobro, ona će biti napuštena, zemlja čijih se ti dvaju kraljeva plašiš .
Izaija 7,17GOSPOD će dovesti na tebe, na tvoj puk i na kuću oca tvojeg, dane kakvi još nisu došli odkad se Efraim odvojio od Jude. kralja Asirije .
Izaija 7,18Dogodit će se, u onaj dan da GOSPOD zazviždat će poziv muhama koje su na krajevima kanala Egipta i pčelama koje su u zemlji Asiriji.
Izaija 7,19One će doći i postaviti se sve u rasjeline klanaca i u pukotine stijenja, u sve gustiše i u sva ispasišta.
Izaija 7,20U onaj dan, Gospod će obrijati jednom britvom iznajmljenom s one strane Rijeke kraljem Asirije glavu i dlake nogu. Brada također bit će skinuta .
Izaija 7,21Dogovdit će se u unaj dan da svatko će uzgojiti u krupne stoke jednu junicu, i dvije glave sitne stoke
Izaija 7,22i, zbog obilne muže mlijeka, jest će se vrhnje; da, vrhnjem i medom hranit će se oni koji će ostati u zemlji.
Izaija 7,23Dogodit će se, u onaj dan, da svako mjesto gdje bijaše tisuću čokota loze, vrijednih tisuću srebrenjaka, postat će trnje i šiblje.
Izaija 7,24Doći će sa strijelama i lukom, jer sva zemlja postat će trnje i šiblje.
Izaija 7,25Glede svih planina koje se opkopavalo pijukom, strah trnja i šiblja neće tu doći; bit će to jedno ispasište za goveda i pašnjak za ovce.
Isaija 7,1U vrijeme Ahaza sina Jotama sina Ozije cara Judina dođe Resin car Sirski i Fakej sin Remalijin car Izrailjev na Jerusalim da ga biju, ali ga ne mogoše uzeti.
Isaija 7,2I dođe glas domu Davidovu i rekoše: Sirija se složi s Jefremom. A srce Ahazovo i srce naroda njegova ustrepta kao drveće u šumi od vjetra.
Isaija 7,3Tada reče Gospod Isaiji: izidi na susret Ahazu, ti i Sear-jasuv sin tvoj, nakraj jaza gornjega jezera, na put kod polja bjeljareva.
Isaija 7,4I reci mu: čuvaj se i budi miran, ne boj se i srce tvoje neka se ne plaši od dva kraja ovijeh glavanja što se puše, od raspaljenoga gnjeva Resinova i Sirskoga i sina Remalijina.
Isaija 7,5Što se Sirci i Jefrem i sin Remalijin dogovoriše na tvoje zlo govoreći:
Isaija 7,6Hajdemo na Judejsku da joj dosadimo i da je osvojimo i da postavimo u njoj carem sina Taveilova;
Isaija 7,7Zato ovako veli Gospod Bog: neće se to učiniti, neće biti.
Isaija 7,8Jer je glava Siriji Damask, a Damasku je glava Resin; i do šezdeset i pet godina satrće se Jefrem tako da više neće biti narod.
Isaija 7,9I glava je Jefremu Samarija, a Samariji je glava sin Remalijin. Ako ne vjerujete, nećete se održati.
Isaija 7,10I još reče Gospod Ahazu govoreći:
Isaija 7,11Išti znak od Gospoda Boga svojega, išti ozdo iz dubine ili ozgo s visine.
Isaija 7,12A Ahaz reče: neću iskati, niti ću kušati Gospoda.
Isaija 7,13Tada reče Isaija: slušajte sada, dome Davidov; malo li vam je što dosađujete ljudima, nego dosađujete i Bogu mojemu?
Isaija 7,14Zato će vam sam Gospod dati znak; eto djevojka će zatrudnjeti i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuilo.
Isaija 7,15Maslo i med ješće, dokle ne nauči odbaciti zlo a izabrati dobro.
Isaija 7,16Jer prije nego nauči dijete odbaciti zlo a izabrati dobro, ostaviće zemlju, na koju se gadiš, dva cara njezina.
Isaija 7,17Gospod će pustiti na te i na narod tvoj i na dom oca tvojega dane, kakih nije bilo od kad se Jefrem odvoji od Jude, preko cara Asirskoga.
Isaija 7,18I tada će Gospod zazviždati muhama koje su nakraj rijeka Misirskih, i pčelama koje su u zemlji Asirskoj;
Isaija 7,19I doći će i popadaće sve u puste doline i u kamene rasjeline i na sve česte i na svako drvce.
Isaija 7,20Tada će Gospod obrijati britvom zakupljenom ispreko rijeke, carem Asirskim, glavu i dlake po nogama, i bradu svu.
Isaija 7,21I tada ko sačuva kravicu i dvije ovce,
Isaija 7,22Od mnoštva mlijeka što će davati ješće maslo; jer maslo i med ješće ko god ostane u zemlji.
Isaija 7,23I tada će svako mjesto gdje ima tisuća čokota za tisuću srebrnika zarasti u čkalj i trnje.
Isaija 7,24Sa strijelama i s lukom ići će se onamo, jer će sva zemlja biti čkalj i trnje.
Isaija 7,25A na sve gore koje su se kopale motikom, na njih neće doći strah od čkalja i trnja, nego će biti ispust volovima i gaziće ih ovce.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje