Tražilica


Izaija 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 28,1Teško gizdavome vijencu pijanica Efraimovih i uvelome cvijetu krasnoga nakita na vrhu iznad plodne doline pijanih od vina!
Izaija 28,2Gle, već šalje Svemogući jednoga jakoga i moćnoga! Kao tuča, kao bura što pustoši, kao prolom oblaka sa silnom provalom vode ruši ih on silom na zemlju.
Izaija 28,3Nogama će ih izgaziti, gizdavi vijenac pijanica Efraimovih.
Izaija 28,4I uvelome cvijetu krasnoga nakita na vrhu iznad plodne doline biva kao ranoj smokvi prije žetve: ugleda li je tko, već je pojede, jedva je došla u ruku njegovu.
Izaija 28,5U onaj će dan Gospod nad vojskama ostatku naroda svojega biti kićena kruna i sjajan vijenac na čelu.
Izaija 28,6Duh pravice onome, koji sjedi da sudi, i snaga junačka onima, koji suzbijaju navalu kod vrata.
Izaija 28,7I ovi tu teturaju od vina i posrću od silovita pića. Svećenici i proroci teturaju od silovita pića, osvojilo ih vino i posrću od silovita vina posrću u prorokovanju i spotiču se u suđenju.
Izaija 28,8Jest, svi su stolovi puni bljuvotine, puni gada do posljednjeg mjesta.
Izaija 28,9"Koga će još učiti mudrosti i koga će još uputiti u objave? One, koji su odviknuti od mlijeka, koji su odbijeni od prsiju?
Izaija 28,10Jer zapovijed po zapovijed, zapovijed po zapovijed, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje.
Izaija 28,11Dakako, tepavim usnama i tuđim jezikom govorit će tome narodu,
Izaija 28,12On, koji im je rekao: "Ovo je počivalište - dajte počinak umornima! - i ovo je okrijepilište." Ali ne htjedoše poslušati.
Izaija 28,13I bit će im riječ Gospodnja: zapovijed po zapovijed, zapovijed po zapovijed, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje. Da idu i padaju nauznak, da se razbiju, da se zapletu i uhvate.
Izaija 28,14Zato čujte, vi podsmjevači, riječ Gospodnju, vi kolovođe toga naroda u Jerusalemu!
Izaija 28,15Vi velite: "Mi smo sklopili savez sa smrću, učinili smo ugovor s carstvom mrtvih. Kad se prelije bič, neće nas dohvatiti; jer smo se utekli k lukavosti i skrili smo se u prijevaru."
Izaija 28,16Zato ovako veli svemogući Gospod: "Evo, ja mećem temeljni kamen u Sionu, prokušan kamen, skupocjen ugaoni kamen, što drži najčvršće. Tko vjeruje, neće uzmaknuti.
Izaija 28,17Učinit ću pravicu pravilom, pravednost mjerilom. Tuča potre utočište lukavosti, voda odnese zaklon."
Izaija 28,18Tada će se razvezati savez vaš sa smrću, i ugovor će vaš sa svijetom mrtvih pasti. Kad bukne povodanj, satrt će vas.
Izaija 28,19Kadgod bukne, odnijet će vas, jer će buknuti svako jutro, danju i noću. Kad se čuje glas, bit će sam strah.
Izaija 28,20Jer će postelja biti prekratka, da se pruži čovjek, pokrivač i preuzak, da se umota.
Izaija 28,21Jer kao la gori Perasimu ustat će Gospod, kao u dolini kod Gibeona razgnjevit će se, da izvrši djelo svoje - čudesno djelo - , da učini posao svoj - neobičan posao svoj.
Izaija 28,22Zato se prođite svojega podsmijevanja, da okovi vaši ne postanu još jači, jer sam određeno uništenje čuo od svemogućega Gospoda nad vojskama proti svoj zemlji.
Izaija 28,23Pazite i čujte glas moj! Slušajte i čujte govor moj!
Izaija 28,24Ore svaki dan orač, da posije. Brazdi i povlači jednako njivu svoju.
Izaija 28,25Zar ne? Kad je poravnio ozgo, tada sije grahor i kim; meće pšenicu u redovima i ječam kao osobit dio i krupnik na najbolje mjesto.
Izaija 28,26Tako ga je upućivao i učio Bog njegov kako će raditi.
Izaija 28,27Jer se grahor ne mlati branom, niti se točak kolski obrće po kuminu; nego se štapom mlati grahor, i kumin prutom.
Izaija 28,28Satire li se pšenica? Ne, po njoj se ne mlati; nego se po njoj obrće točak kolski, ili se tjeraju konji, ali se ne satire.
Izaija 28,29I to dolazi od Gospoda nad vojskama; divna je osnova njegova, velika je mudrost njegova.
Izaija 28,1 Teško gizdavu vijencu pijanica Efrajimovih, uvelu cvijetu blistava mu nakita - onima što uvrh plodnog dola leže vinom opijeni!
Izaija 28,2Evo, od Gospoda jaki i moćni, kao pljusak s tučom, kao vihor razorni, prolom oblaka i povodanj, i svom ih snagom na zemlju baca.
Izaija 28,3Bit će izgažen nogama gizdav vijenac pijanica Efrajimovih
Izaija 28,4i uveo cvijet blistava mu nakita uvrh plodnih dolina; bit će kao rana smokva prije ljeta: čim je tko spazi, odmah je ubere.
Izaija 28,5U onaj dan Jahve nad Vojskama postat će kruna slave i sjajan vijenac Ostatku svoga naroda -
Izaija 28,6duh pravde onome koji sjedi na stolici sudačkoj i srčanost onome koji odbija napad na vrata.
Izaija 28,7Oni posrću od vina, teturaju od žestoka pića: svećenici i proroci od žestoka pića posrću; omami ih vino; teturaju od žestoka pića, posrću u viđenjima, ljuljaju se sudeći.
Izaija 28,8Svi su stolovi puni gnusnih bljuvotina, nigdje čista mjesta nema!
Izaija 28,9"Koga on to uči mudrosti, koga on upućuje u objavu? Zar djecu odviknutu od mlijeka odbijenu od prsiju?
Izaija 28,10Sav la-sav, sav la-sav, kav la-kav, kav la-kav, zeer šam, zeer šam.
Izaija 28,11Da, mucavim usnama i na stranom jeziku govorit će se ovom narodu.
Izaija 28,12On im reče: "Evo počinka, dajte umornom da otpočine! Evo odmora!" Ali ne htjedoše poslušati.
Izaija 28,13Zato će im Jahve ovako govoriti: "Sav la-sav, sav la-sav, kav la-kav, kav la-kav, zeer šam, zeer šam", da hodeći padnu nauznak, da se razbiju, zapletu i uhvate.
Izaija 28,14Stoga čujte riječ Jahvinu, vi podsmjevači, vi što vladate narodom ovim koji je u Jeruzalemu.
Izaija 28,15Vi velite: "Sklopismo savez sa smrću i s Podzemljem učinismo sporazum. Kad prođe bič razorni, ne, neće nas dohvatiti, jer od laži načinismo sebi sklonište i od obmane skrovište.
Izaija 28,16Stog ovako govori Jahve Gospod: "Evo, postavljam na Sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni, temeljac. Onaj koji u nj vjeruje neće propasti.
Izaija 28,17I uzet ću pravo za mjeru, a pravdu za tezulju." I tuča će vam zastrti sklonište od laži, a voda otplaviti skrovište;
Izaija 28,18propast će savez vaš sa smrću, vaš sporazum s Podzemljem održat` se neće. Kada bič razorni prođe, satrt će vas;
Izaija 28,19kad god prođe, dohvatit će vas; prolazit će svako jutro, danju i noću. Samo će vas strah uputit u objavu.
Izaija 28,20Prekratka će bit` postelja da se čovjek pruži, preuzak pokrivač da se umota.
Izaija 28,21Da, kao na gori Perasimu, Jahve će ustati, kao u Dolini gibeonskoj, on će se razjariti, da izvrši djelo svoje, djelo čudnovato, da ispuni naum svoj, naum tajnoviti.
Izaija 28,22Podsmijevanja se okanite, da vas jače okovi ne stegnu; jer čuh da je od Gospoda, Jahve nad Vojskama, zemlji ovoj dosuđeno uništenje.
Izaija 28,23Poslušajte i čujte glas moj, prisluhnite pomno moju besjedu.
Izaija 28,24Ore li orač svakog dana, brazdi, brana njivu svoju?
Izaija 28,25A kad joj poravna površinu, ne sije li grahor, ne sipa li kumin? Pšenicu gdje treba, proso i ječam, i napokon raž po rubovima?
Izaija 28,26Bog ga njegov upućuje, on ga uči djelu pravom.
Izaija 28,27Ne mlati se grahor cijepom, nećeš točkom po kuminu, već se grahor štapom mlati, a kumin se prutom lupa.
Izaija 28,28A da li se žito tare? Ne, nećeš ga dovijeka mlatiti: po njem ćeš pognat kolski točak i konje, ali ga zdrobiti nećeš.
Izaija 28,29I to dolazi od Jahve nad Vojskama, savjetom divnog, mudrošću velikog.
Izaija 28,1Nesreća! Ponosna kruna pijanaca Efraimovih i uvelo cvijeće koje blista svojim uresom iznad doline bujne, vi koji ste usnuli od vina.
Izaija 28,2Evo jednog moćnog bojovnika GOSPODOVOG, sličnog jednoj oluji gradonosnoj, jednoj oluji opustošiteljici, oluji koja pravi povodanj nemilosrdnih voda: žestoko, ona će poleći sve na zemlju.
Izaija 28,3Ona će biti pod nogama, ponosna kruna pijanaca Efraimovih;
Izaija 28,4a, uvelo cvijeće koje blista svojim uresom iznad doline bujne bit će kao jedna smokva prezrela, zrela prije ljeta: tko god je primijeti, odmah ju proguta.
Izaija 28,5Onog dana, GOSPOD, sve-mogući, bit će kruna blještava, dijadema i ures ostatka svog naroda.
Izaija 28,6On će biti duh pravde za onog koji sjedi u pravednosti, srčanost onih koji potiskuju boj prema vratima.
Izaija 28,7Isto tako, svećenici i *proroci zastranili su u vinu, oni posrću pod utjecajem žestokih pića, pića ih smućuju, vina ih proždiru, oni posrću pod utjecajem žestokih pića, oni se gube u priviđenjima, oni posrću izgovarajući svoje izreke.
Izaija 28,8Svi su stolovi prekriveni kužnim bljuvotinama: ni jednog čistog mjesta!
Izaija 28,9I oni si govore: ” Koga dakle on će poučavati ? Kome će on objasniti svoja otkrovenja? Djeci tek odbijenoj od sise? Dojenčadi koja su upravo ostavila sise?
Izaija 28,10On ponavlja : Sawlasaw, sawlasaw, qawlaqaw, qawlaqaw, zeer šam, zeer šam . “,
Izaija 28,11eh dobro, da, to je govorenje isjeckano, to je jedan strani jezik što GOSPOD će govoriti tom narodu,
Izaija 28,12on koji im bijaše rekao: ” Evo odmora, pustite se odmoriti onome koji je iscrpljen, evo smirenja, “ ali nisu htjeli slušati.
Izaija 28,13Hoće li riječ GOSPODOVA također za njih biti: ”Sawlasaw, sawlasaw, qawlaqaw, qawlaqaw, zeer šam, zeer šam“, tako da hodeći, padaju oni nauznak, slome si križa, padnu u zamku i budu uhvaćeni.
Izaija 28,14Slušajte dakle riječ GOSPODOVU, vi, podrugljivci koji vladate tim narodom u Jeruzalemu.
Izaija 28,15Vi kažete: ” mi smo zaključili jedan savez sa Smrću, mi smo napravili ugovor s donjim svijetom . Razularena nevolja, kad bude prošla, nas neće dosegnuti, jer mi smo si od laži načinili jedno utočište i u dvoličnosti mi imamo svoj zaklon.“
Izaija 28,16Međutim, ovako govori Gospodin BOG: Evo ja postavljam u *Sion jedan kamen pouzdan, jedan ugaoni kamen, dragocijen, postavljen da služi kao temelj. Onaj koji se o njeg osloni neće biti iznenađen.
Izaija 28,17Ja ću uzeti pravo kao visak i pravdu kao libelu . A, tuča će pomesti sklonište laži. i vode odnijet će vaše sklonište.
Izaija 28,18On će biti izbrisan, vaš savez sa Smrću, vaš ugovor sa svijetom donjim neće opstati. Nevolja razvezana, kad bude prošla, vas će slomiti.
Izaija 28,19Svaki put kad prođe, ona će vas ponovo dohvatiti, jer će prolaziti ponovo jutro za jutrom, dan i noć, i bit će to pravi užas razumjeti to otkrovenje.
Izaija 28,20Ležaj će biti prekratak za u njem se opružiti, prekrivač preuzak za njime se omotati .
Izaija 28,21Da, GOSPOD će se dignuti kao na planini Perasim, on će strijepiti kao u ravnici Gabaon, u času da ispuni svoje djelo, djelo neobično, da izvrši svoj posao, posao čudni.
Izaija 28,22A sada, ne igrajte više podrugljivci, da se vaše stege ne bi pritegnu, jer ja sam doznao od Gospodina BOGA svemogućeg da je uništenje sve zemlje odlučeno.
Izaija 28,23Pripravite uho, slušajte me! Budite pažljivi, slušajte moju riječ.
Izaija 28,24Da li je to tako da svo vrijeme orač, zbog sijanja, ore, kopa i drlja zemlju?
Izaija 28,25Nije li istina da on poravna površinu, potom prospe divlju ćuriku i sije kumin, stavlja pšenicu i ječam, i ozimi krupnik pri međi .
Izaija 28,26No, to je njegov Bog koji ga poučava pravilou za slijediti i koji ga uvježbava.
Izaija 28,27Divlja ćurika ne treba biti polomljena drljačom za vršidbu, a točkovi kola ne smiju proći po kuminu, već je batina ta kojom se mlati divlja ćurika, a mlatilom kumin.
Izaija 28,28Pšenica je li samljevena? Ne, ona se ne mlati beskonačno; prevuče se odozgo točkove kola i zubce zaprege, ali se ne drobi ona.
Izaija 28,29To također dolazi od GOSPODA svemogućeg, koji se pokazuje čudesnim savjetnikom i velikim znalcem.
Isaija 28,1Teško gizdavome vijencu pijanica Jefremovijeh, uvelom cvijetu krasnoga nakita njihova, koji su uvrh rodnoga dola, pijani od vina!
Isaija 28,2Gle, u Gospoda ima neko jak i silan kao pljusak od grada, kao oluja koja sve lomi, kao poplava silne vode, kad navali, oboriće sve na zemlju rukom.
Isaija 28,3Nogama će se izgaziti gizdavi vijenac, pijanice Jefremove.
Isaija 28,4I uveli cvijet krasnoga nakita njihova, što je uvrh rodnoga dola, biće kao voće uzrelo prije ljeta, koje čim ko vidi, uzme u ruku i pojede.
Isaija 28,5U ono će vrijeme Gospod nad vojskama biti slavna kruna i dičan vijenac ostatku naroda svojega,
Isaija 28,6I duh suda onome koji sjedi da sudi, i sila onima koji uzbijaju boj do vrata.
Isaija 28,7Ali se i oni zanose od vina, i posrću od silovita pića: sveštenik i prorok zanose se od silovita pića, osvojilo ih je vino, posrću od silovita pića, zanose se u prorokovanju, spotiču se u suđenju.
Isaija 28,8Jer su svi stolovi puni bljuvotine i nečistote, nema mjesta čista.
Isaija 28,9Koga će učiti mudrosti, i koga će uputiti da razumije nauku? Djecu, kojoj se ne daje više mlijeko, koja su odbijena od sise?
Isaija 28,10Jer zapovijest po zapovijest, zapovijest po zapovijest, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, ovdje malo, ondje malo davaše se.
Isaija 28,11Zato će nerazumljivom besjedom i tuđim jezikom govoriti tome narodu;
Isaija 28,12Jer im reče: ovo je počinak, ostavite umorna da počine; ovo je odmor; ali ne htješe poslušati.
Isaija 28,13I biće im riječ Gospodnja, zapovijest po zapovijest, zapovijest po zapovijest, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje, da idu i padaju nauznako i razbiju se, i da se zapletu u zamke i uhvate.
Isaija 28,14Zato slušajte riječ Gospodnju, ljudi potsmijevači, koji vladate narodom što je u Jerusalimu.
Isaija 28,15Što rekoste: uhvatismo vjeru sa smrću, i ugovorismo s grobom; kad zađe bič kao povodanj, neće nas dohvatiti, jer od laži načinismo sebi utočište, i za prijevaru zaklonismo se;
Isaija 28,16Zato ovako veli Gospod Gospod: evo, ja mećem u Sionu kamen, kamen izabran, kamen od ugla, skupocjen, temelj tvrd; ko vjeruje neće se plašiti.
Isaija 28,17I izvršiću sud po pravilu i pravdu po mjerilima; i grad će potrti lažno utočište i voda će potopiti zaklon.
Isaija 28,18I vjera vaša sa smrću uništiće se, i ugovor vaš s grobom neće ostati, a kad zađe bič kao povodanj, potlačiće vas.
Isaija 28,19Čim zađe, odnijeće vas, jer će zalaziti svako jutro, danju i noću, i kad se čuje vika, biće sam strah.
Isaija 28,20Jer će odar biti kratak da se čovjek ne može pružiti, i pokrivač uzak da se ne može umotati.
Isaija 28,21Jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgnjeviće se kao u dolu Gavaonskom, da učini djelo svoje, neobično djelo svoje, da svrši posao svoj, neobičan posao svoj.
Isaija 28,22Nemojte se dakle više potsmijevati da ne postanu jači okovi vaši, jer čuh od Gospoda Gospoda nad vojskama pogibao određenu svoj zemlji.
Isaija 28,23Slušajte, i čujte glas moj, pazite i čujte besjedu moju.
Isaija 28,24Ore li orač svaki dan da posije? ili brazdi i povlači njivu svoju?
Isaija 28,25Kad poravni ozgo, ne sije li grahor i kim? i ne meće li pšenicu na najbolje mjesto, i ječam na zgodno mjesto, i krupnik na njegovo mjesto?
Isaija 28,26I Bog ga njegov uči i upućuje kako će raditi.
Isaija 28,27Jer se grahor ne vrše branom, niti se točak kolski obrće po kimu, nego se cijepom mlati grahor i kim prutom.
Isaija 28,28Pšenica se vrše, ali neće jednako vrijeći niti će je satrti točkom kolskim na zupcima razdrobiti.
Isaija 28,29I to dolazi od Gospoda nad vojskama, koji je divan u savjetu, velik u mudrosti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje