Tražilica


Izaija 49. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 49,1"Poslušajte me, vi zemlje na moru! Pazite, vi narodi daljine: Gospod me je pozvao od krila materina, imenovao me je od krila materina.
Izaija 49,2Učinio je usta moja da su kao oštar mač, držao me je u zaštiti ruke svoje, učinio me je da sam kao glatka strijela skrio me u tobolcu svojemu.
Izaija 49,3On mi reče: 'Ti, Izraele, moj si sluga, u kojem ću se proslaviti!'
Izaija 49,4A ja rekoh: 'Uzalud sam se dakle trudio, snagu sam svoju badava, ni za što potrošio. Ipak u Gospoda stoji moje pravo, u Boga mojega plača moja'.
Izaija 49,5A sada govori Gospod, koji me je od krila materina načinio slugom svojim, da mu privedem natrag Jakova, da skupim Izraela za njega. Proslavio sam se u očima Gospodnjim, i Bog je moj bio meni jakost.
Izaija 49,6On dakle reče: "Premalo je, da si mi sluga, da se podignu plemena Jakovljeva, da se vrate otkupljeni Izraelovi. I zato te činim svjetlom neznabožaca, da budeš posrednik mojega spasenja do na kraj zemlje."
Izaija 49,7Ovako veli Gospod, otkupitelj Izraelov, Svetac njegov, prezrenomu, gadu ljudi, slugi silnika: "Kraljevi će vidjeti i dignuti se. Knezovi će pasti na koljena zbog Gospoda, koji je vjeran, zbog Sveca Izraelova, koji te je izabrao."
Izaija 49,8Ovako veli Gospod: "U Vrijeme milosti uslišio sam te, pomogao sam ti u dan spasenja. Čuvao sam te, učinio sam te posrednikom zavjeta za narod, da podigneš zemlju, da razdijeliš opustjelu baštinsku zemlju,
Izaija 49,9Da dovikneš sužnjima: 'Izađite!' Onima, koji stanuju u mraku: 'Dođite na svjetlo!' Odmah na putovima oni će pasti, svoju će pašu još naći po svim golim visinama.
Izaija 49,10Neće biti gladni ni žedni, neće ih pogađati jug ni sunce, jer će ih pratiti milosrdnik njihov i odmarat će ih na izvorvodama.
Izaija 49,11Sve gore svoje obratit ću u putove. Visoke će biti ceste moje.
Izaija 49,12Gle, ovi dolaze izdaleka! Gle, oni od sjevera, od zapada i oni od zemlje sinimske!"
Izaija 49,13Kličite, nebesa! Veseli se, zemljo! Podvikujte, gore, jer je Gospod utješio narod svoj, smilovao se siromasima u njemu.
Izaija 49,14A ipak se je tužio Sion: "Ostavio me je Gospod. Zaboravi me Svemogući."
Izaija 49,15Zaboravi li žena djetešce svoje, ne smiluje li se plodu tijela svojega? A da bi ga i zaboravila: Ja ne zaboravljam tebe!
Izaija 49,16Gle, na ruke sam te svoje zapisao, zidovi tvoji stoje mi vazda pred očima.
Izaija 49,17Djeca tvoja hite ovamo, tvoji razoritelji i pustošitelji odlaze od tebe.
Izaija 49,18Podigni oči svoje unaokolo i vidi: svi se oni skupljaju i dolaze k tebi. "Tako bio ja živ", - veli Gospod -: "svima njima ti ćeš se zaodjenuti kao nakitom, opasat ćeš se njima kao nevjesta.
Izaija 49,19Jer tvoje ruševine i pustoši i opustošena zemlja tvoja, sada su pretijesne za stanovnike, i daleko borave kvaritelji tvoji.
Izaija 49,20Jest, sinovi tvoji, što ti još ostadoše iz vremena, kad si bila bez djece, vikat će glasno: 'Pretijesan mi je prostor, napravi mjesto za mene, da mogu stanovati!'
Izaija 49,21Tada ćeš se ti pitati: 'Tko mi je ove rodio, kad sam ipak bila bez djece i neplodna, prognana i zabačena, tko ih je othranio? Bila sam ipak još preostala sama, a gdje su bili ovi?'"
Izaija 49,22Ovako veli svemogući Gospod: "Evo, podižem ruku svoju za neznabošce, zastave svoje izdižem za narode. U naručju donose oni sinove tvoje, i na plećima nose oni kćeri tvoje.
Izaija 49,23Tvoji su čuvari kraljevi, tvoje su dojilje kraljice, klanjaju ti se licem do zemlje i cjelivaju prah tvojih nogu. Tako ćeš spoznati, da ja, Gospod, jesam onaj, koji ne da da se posrame oni, koji se ufaju u njega."
Izaija 49,24Otima li se jakome plijen, i ugrabi li se silniku grabež?
Izaija 49,25Jest! Oval o govori Gospod: "I jakome otet će se plijen, i silniku ugrabit će se grabež, jer ću se boriti s protivnicima tvojim, izbavit ću djecu tvoju.
Izaija 49,26Mučiteljima tvojim dajem da jedu svoje vlastito meso. Opit će se svojom krvlju kao novim vinom. Tada će svaki narod spoznati, da ja, Gospod, jesam izbavitelj tvoj, otkupitelj tvoj, jaki Bog Jakovljev."
Izaija 49,1 Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki! Jahve me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje spomenuo se moga imena.
Izaija 49,2Od usta mojih britak mač je načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje, od mene je oštru načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu.
Izaija 49,3Rekao mi: "Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!
Izaija 49,4A ja rekoh: "Zaludu sam se mučio, nizašto naprezao snagu." Ipak, kod Jahve je moje pravo, kod mog Boga nagrada je moja. A sad govori Jahve, koji me od utrobe Slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael.
Izaija 49,5Proslavih se u očima Jahvinim, Bog moj bijaše mi snaga.
Izaija 49,6I reče mi: "Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje doneseš.
Izaija 49,7Ovako govori Jahve, otkupitelj Izraelov, Svetac njegov, onome kog preziru i odbacuju narodi, sluzi silničkome: "Kad vide, dići će se kraljevi, bacit će se ničice knezovi, zbog Jahve, koji je vjernost svoju pokazao, Sveca Izraelova, koji te izabrao.
Izaija 49,8Ovako govori Jahve: "U vrijeme milosti ja ću te uslišiti, u dan spasa ja ću ti pomoći. Sazdao sam te i postavio za Savez narodu, da zemlju podignem, da nanovo razdijelim baštinu opustošenu,
Izaija 49,9da kažeš zasužnjenima: `Iziđite!` a onima koji su u tami: `Dođite na svjetlo!` Oni će pasti uzduž svih putova, i paša će im biti po svim goletima.
Izaija 49,10Neće više gladovat` i žeđati, neće ih mučiti žega ni sunce, jer vodit će ih onaj koji im se smiluje, dovest će ih k izvorima vode.
Izaija 49,11Sve gore svoje obratit će u putove, i ceste će se moje povisiti.
Izaija 49,12Gle, jedni dolaze izdaleka, drugi sa sjevera i sa zapada, a neki iz zemlje sinimske.
Izaija 49,13Kličite, nebesa, veseli se, zemljo, podvikujte, planine, od veselja; jer Jahve tješi narod svoj, on je milosrdan nevoljnima.
Izaija 49,14Sion reče: "Jahve me ostavi, Gospod me zaboravi.
Izaija 49,15"Može li žena zaboravit` svoje dojenče, ne imat` sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću.
Izaija 49,16Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima.
Izaija 49,17Obnovitelji tvoji hitaju, rušioci tvoji i pustošitelji odlaze od tebe.
Izaija 49,18Obazri se oko sebe i pogledaj: sabiru se svi i dolaze k tebi. Života mi moga" - riječ je Jahvina - "svima ćeš se njima zaodjenuti k`o nakitom, i njima ćeš se k`o nevjesta ukrasiti!
Izaija 49,19Jest, tvoje ruševine, tvoje razvaline i tvoja zemlja poharana pretijesna će biti žiteljima tvojim kad se udalje oni što te zatirahu.
Izaija 49,20Opet će na tvoje uši reći sinovi kojih si bila lišena: `Pretijesno mi je mjesto ovo, makni se da se mogu smjestiti.`
Izaija 49,21I ti ćeš se u srcu svom zapitati: `Tko mi rodi sve ove? Bijah bez djece, neplodna, prognana i odbačena, pa tko ih podiže? Bijah, eto, sama ostala, a oni gdje su bili?`
Izaija 49,22Ovako govori Gospod Jahve: "Evo, dajem rukom znak narodima i zastavu svoju dižem plemenima. Vratit će ti u naručju sinove, nosit će ti kćeri na plećima.
Izaija 49,23Kraljevi će biti tvoji skrbnici, a kneginje im tvoje dojkinje. Klanjat će ti se licem do zemlje i prah će lizat s tvojih nogu. I znat ćeš da sam ja Jahve: koji se u me uzdaju, neće se posramiti.
Izaija 49,24Može li se otet plijen junaku? Može li sužanj pobjeć pobjedniku?
Izaija 49,25Da, ovako govori Jahve: "Bit će oduzet sužanj junaku, pobjeći će plijen pobjedniku! S onima koji se s tobom spore ja ću se sporiti, tvoju djecu ja ću izbaviti;
Izaija 49,26tlačiteljima ću tvojim dati njihovo meso za jelo i svojom krvlju opit će se kao moštom. I znat će svako tijelo da sam ja Jahve, Spasitelj tvoj, i da je tvoj okupitelj Silni Jakovljev.
Izaija 49,1Slušajte me, otoci, budite pažljivi, varoši u daljini: GOSPOD me pozvao iz krila materinog, iz trbuha moje majke, on je ponavljao moje ime.
Izaija 49,2On je uredio moja usta kao jedan mač šiljati, u sjeni svoje ruke on me skrio; on me uredio kao jednu strijelu počeličenu, u svom tobolcu on me držao skrivenog.
Izaija 49,3On mi je rekao: ” Moj sluga, to si ti, Izrael, putem kojeg ja iskazujem svoju raskoš.“
Izaija 49,4Ali ja kažem: ” To je ni zašto što sam se ja zamarao, to je uprazno, u vjetar, što sam ja iscrpljivao svoju snagu! “ U stvari, moje me pravo čekalo u GOSPODA, moja naknada, kod mog Boga.
Izaija 49,5A sada, u stvari, GOSPOD je govorio, on koji me stvorio od krila materinog da budem njegov sluga. da dovedem Jakova k njemu, da Izrael za njega bude sakupljen: od tada ja imam težinu u očima GOSPODOVIM, a moja snaga, to je moj Bog.
Izaija 49,6On mi je rekao : ” To je premalo da ti za mene budeš jedan sluga uzdižući plemena Jakovljeva, i vraćajući sačuvane Izraelove; ja sam ti namijenio da budeš svjetlost narodima, da bi moj spas bio nazočan sve do na kraj svijeta.“
Izaija 49,7Ovako govori GOSPOD, Iskupitelj i *Svetac Izraelov, onome koji je prezren i kojeg svijet gleda kao jedno biće prezreno, robu silnika: Kraljevi će vidjeti i dići se, prinčevi također, i poklonit će se oni, iz obzira spram GOSPODU, koji je vjeran, za Sveca Izraelova koji te izabrao.
Izaija 49,8Ovako govori GOSPOD: U vrijeme milosti, ja sam ti odgovorio, u dan spasa, ja sam ti u pomoć došao; ja sam te stavio u pričuvu i namijenio da budeš *savez mnoštva, podižući zemlju, i naslijediš opustošeno naslijeđe,
Izaija 49,9govoreći . zatvorenicima: ”Iziđite!“, Onima koji su u tminama : ”Pokažite se!“ Uzduž puteva oni će imati svoju ispašu, na svim ogoljelim padinama, svoja ispasišta.
Izaija 49,10Oni neće oćutjeti ni gladi ni žeđi, nikad ih neće klati, ni vrelina pijeska, ni ona od sunca; jer, onaj koji je pun nježnosti za njih vodit će ih, i prema vode zastorima odvest će ih osvježiti se.
Izaija 49,11Iz svih planina napravit ću jedan put sebi, a ceste će biti za mene povišene.
Izaija 49,12Evo ih: iz daleka stižu oni, jedni sa sjevera i sa zapada, drugi, iz zemlje Asuana .
Izaija 49,13Nebesa, kličite, zemljo raduj se, planine, rasprsnite se od klicanja, jer GOSPOD je okrjepio svoj narod, i svojim poniženima pokazao svoju blagost.
Izaija 49,14*Sion govoriše: ” GOSPOD me je napustio, moj me Gospodin zaboravio!“
Izaija 49,15žena je li svoje dojenče zaboravila, je li ona zaboravila pokazati blagost djetetu svojeg tijela? čak i da je ona to zaboravila, ja, ja te ne bih zaboravio!
Izaija 49,16Evo sam te na svojim pestima zarezao, da tvoji bedemi stalno u mom vidu budu.
Izaija 49,17Oni dotrčaše, tvoji graditelji, a tvoji rušitelji, tvoji opustošitelji daleko od tebe oni odoše.
Izaija 49,18Prođi svojim pogledom uokolo i vidi: svi, oni se skupljaju, oni dolaze k tebi. Po životu mojem, proročanstvo GOSPODOVO, da, ti ćeš ih sve odjenuti kao jedan ures, kao jedna zaručnica, ti ćeš od njih sebi pojas načiniti.
Izaija 49,19Da, pustošenje, uništenje, zemlja razaranja što si ti, da od sada ti ćeš biti pretijesan za stanovnika, dok će odmagliti oni koji te proždiraše.
Izaija 49,20Iz nova, oni će na tvoje uši reći, sinovi čiji si ti gubitak ćutio: ” Prostor je pretijesan za mene. Mjesta za mene! Stisni se, da ja mogu stanovati.“
Izaija 49,21Ti ćeš tada reći u svom *srcu: ” Ovi ovdje, tko mi ih je porodio? Ja, ja bijah lišen djece, neplodan, u izgnanstvu, isključen; ovi ovdje, tko ih je podigao? Evo sam ostala sama, ovi ovdje, gdje oni dakle bijahu?“
Izaija 49,22Ovako govori Gospodin BOG: Evo ja ću podići ruku svoju prema narodima, ja ću razviti svoj barjak prema pukovima: oni će donijeti sinove tvoje u naručjima svojim, a tvoje će kćeri biti uzdignute na njihova pleća.
Izaija 49,23Kraljevi će biti skrbnici tvoji, a njihove princeze, tvoje hraniteljice. Licem prema zemlji oni će se pokloniti pred tobom, oni će lizati prašinu s tvojih stopala. Tad ti ćeš znati da sam ja GOSPOD; oni koji se uzdaju u mene nikakvog neće imati stida.
Izaija 49,24Hoće li od junaka plijen biti preotet? Zatvorenik silnikov hoće li oslobođen biti?
Izaija 49,25Da, ovako govori GOSPOD: Sigurno! Zapljena junakova bit će preoteta, a plijen silnikov bit će oslobođen! Tvoj grditelj, ja sam taj koji će njega izgrditi; tvoji sinovi, ja sam taj koji će njih spasiti.
Izaija 49,26Ja ću tvojim tlačiteljima njihovo vlastito meso dati jesti, oni će se svojom krvlju opijati kao vinom koje iz tijeska curi; i sva tjelesna bića znat će da onaj koji te spasio, to sam ja, GOSPOD, da onaj koji te otkupio, to je neukrotivi Jakovljev !
Isaija 49,1Poslušajte me, ostrva, i pazite narodi daljni. Gospod me pozva od utrobe; od utrobe matere moje pomenu ime moje.
Isaija 49,2I učinio je usta moja da su kao oštar mač, u sjenu ruke svoje sakri me; učinio me je sjajnom strijelom, i u tulu svojem sakri me.
Isaija 49,3I reče mi: ti si sluga moj, u Izrailju ću se tobom proslaviti.
Isaija 49,4A ja rekoh: uzalud se trudih uzalud i naprazno potroših silu svoju; ali opet sud je moj u Gospoda i posao moj u Boga mojega.
Isaija 49,5A sada govori Gospod, koji me je sazdao od utrobe materine da sam mu sluga, da mu dovedem natrag Jakova; ako se Izrailj i ne sabere, opet ću se proslaviti pred Gospodom, i Bog će moj biti sila moja.
Isaija 49,6I reče mi: malo je da mi budeš sluga da se podigne pleme Jakovljevo i da se vrati ostatak Izrailjev, nego te učinih vidjelom narodima da budeš moje spasenje do krajeva zemaljskih.
Isaija 49,7Ovako veli Gospod, izbavitelj Izrailjev, svetac njegov, onome kojega preziru, na koga se gadi narod, sluzi onijeh koji gospodare: carevi će vidjeti i ustati, i knezovi će se pokloniti radi Gospoda, koji je vjeran, radi sveca Izrailjeva, koji te je izabrao.
Isaija 49,8Ovako veli Gospod: u vrijeme milosno usliših te, i u dan spasenja pomogoh ti; i čuvaću te i daću te da budeš zavjet narodu da utvrdiš zemlju i naslijediš opustjelo našljedstvo;
Isaija 49,9Da kažeš sužnjima: izidite; onima koji su u mraku: pokažite se. Oni će pokraj putova pasti, i paša će im biti po svijem visokim mjestima.
Isaija 49,10Neće biti gladni ni žedni, neće ih biti vrućina ni sunce; jer kome ih je žao, on će ih voditi, i pokraj izvora vodenijeh provodiće ih.
Isaija 49,11I sve gore svoje obratiću u putove, i staze će moje biti povišene.
Isaija 49,12Gle, ovi će iz daleka doći, gle, i oni od sjevera i od zapada, i oni iz zemlje Sinske.
Isaija 49,13Pjevajte, nebesa, i veseli se, zemljo, podvikujte, gore, veselo; jer Gospod utješi svoj narod, i na nevoljnike svoje smilova se.
Isaija 49,14Ali Sion reče: ostavi me Gospod, i zaboravi me Gospod.
Isaija 49,15Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe.
Isaija 49,16Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom.
Isaija 49,17Pohitjeće sinovi tvoji, a koji te raskopavaše i pustošiše, otići će od tebe.
Isaija 49,18Podigni oči svoje unaokolo, i vidi: svi se oni skupljaju i idu k tebi. Tako bio ja živ, veli Gospod, svjema njima kao nakitom zaodjenućeš se, i uresićeš se njima kao nevjesta.
Isaija 49,19Jer razvaline tvoje i pustoline i potrvena zemlja tvoja biće tada tijesna za stanovnike kad se udalje oni koji te proždiraše.
Isaija 49,20I djeca koju ćeš imati, pošto si bila bez djece, reći će da čuješ: tijesno mi je ovo mjesto, pomakni se da se mogu nastaniti.
Isaija 49,21A ti ćeš reći u srcu svom: ko mi ih rodi, jer bijah sirota i inokosna, zarobljena i prognana? i ko ih othrani? eto, ja bijah ostala sama, a gdje oni bijahu?
Isaija 49,22Ovako veli Gospod Gospod: evo, podignuću ruku svoju k narodima, i k plemenima ću podignuti zastavu svoju, i donijeće sinove tvoje u naručju, i kćeri tvoje na ramenima će se nositi.
Isaija 49,23I carevi će biti hranitelji tvoji i carice njihove tvoje dojkinje, i klanjaće ti se licem do zemlje, i prah s nogu tvojih lizaće, i poznaćeš da sam ja Gospod, i da se neće osramotiti oni koji mene čekaju.
Isaija 49,24Hoće li se junaku uzeti plijen i hoće li se oteti roblje pravednomu?
Isaija 49,25Jer ovako govori Gospod: i roblje junaku uzeće se i plijen jakomu oteće se, jer ću se ja preti s onima koji se s tobom pru, i sinove tvoje ja ću izbaviti;
Isaija 49,26I koji ti krivo čine, nahraniću ih njihovijem mesom i opiće se svojom krvlju kao novijem vinom; I poznaće svako tijelo da sam ja Gospod spasitelj tvoj i izbavitelj tvoj, jaki Bog Jakovljev.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje