Tražilica


Jeremija 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 24,1Gospod mi dade da gledam ovo: Dvije košarice smokava stajale su pred hramom Gospodnjim, - kad je Nebukadnezar, kralj babilonski, bio iz Jerusalema odveo i u Babilon doveo Jehoniju, sina Jojakimova, kralja Judina, i knezove Judine zajedno s kovačima i bravarima -.
Jeremija 24,2U jednoj su košarici bile smokve vrlo dobre, nalik na rane smokve; u drugoj su košarici bile vrlo loše smokve, koje se nijesu mogle jesti; tako su bile loše.
Jeremija 24,3Gospod me zapita: "Jeremija, što vidiš?" Ja odgovorih: "Smokve! Dobre su smokve vrlo dobre; loše su vrlo loše, tako loše, da se ne mogu jesti."
Jeremija 24,4Tada mi dođe riječ Gospodnja:
Jeremija 24,5Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: "Kao te dobre smokve, tako ću milostivo pogledati zarobljenike iz Jude, što sam ih odaslao iz ovoga mjesta u zemlju Kaldejaca.
Jeremija 24,6Svoje oko puno milosti obratit ću na njih i opet ih dovesti u ovu zemlju, sazidati ih i više ih ne razarati, zasaditi ih i više ih ne počupati.
Jeremija 24,7I dat ću im razbor, da me spoznaju, da sam ja Gospod. Oni će biti narod moj, i ja ću biti Bog njihov, ako se obrate k meni svim srcem.
Jeremija 24,8Ali kao te loše smokve, što su tako loše, da se ne mogu jesti," tako veli Gospod, "tako ću učiniti kralja Judina Zedekiju zajedno s njegovim knezovima i ostacima iz Jerusalema, što su ostali u ovoj zemlji ili su se nastanili u Egiptu.
Jeremija 24,9Učinit ću ih strašilom nesreće za sva kraljevstva zemaljska, porugom, sramotom, podsmijehom i prokletstvom po svim mjestima, kamo ću ih razagnati.
Jeremija 24,10Poslat ću na njih mač, glad i kugu, dok se sasvim ne istrijebe iz zemlje, koju sam dao njima i ocima njihovim."
Jeremija 24,1 Jahve mi pokaza, i gle: dvije kotarice smokava stajahu pred Domom Jahvinim, pošto Nabukodonozor, kralj babilonski, odvede iz Jeruzalema i izagna u Babilon Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, zajedno s knezovima judejskim, kovačima i bravarima.
Jeremija 24,2U jednoj kotarici bijahu izvrsne smokve, kakve već jesu rane smokve; a u drugoj bijahu pokvarene smokve, tako rđave da se ne mogahu jesti.
Jeremija 24,3I Jahve me upita: "Jeremija, što vidiš?" A ja odgovorih: "Smokve! Dobre su vrlo dobre, a loše su vrlo loše - tako loše da nisu za jelo.
Jeremija 24,4I dođe mi riječ Jahvina:
Jeremija 24,5Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Kao na ove dobre smokve, tako ću milostivo pogledati na sužnje judejske koje sam s ovoga mjesta prognao u zemlju kaldejsku.
Jeremija 24,6I milostivo ću svrnuti oči na njih i vratiti ih u ovu zemlju. Ponovo ću ih podići i neću ih više uništiti; opet ću ih posaditi i neću ih više iščupati.
Jeremija 24,7I dat ću im srce da me poznaju da sam ja Jahve, da budu narod moj, a ja Bog njihov, jer će se oni svim srcem svojim opet k meni obratiti.
Jeremija 24,8Ali kao s lošim smokvama koje su tako loše da nisu za jelo - da, riječ je Jahvina - tako ću postupiti i sa Sidkijom, kraljem judejskim, s njegovim knezovima i sa svim Jeruzalemcima što preostadoše u ovoj zemlji i s onima što se u Egiptu nastaniše.
Jeremija 24,9Učinit ću da budu na užas svim kraljevstvima zemaljskim, na sramotu i porugu, na ruglo i kletvu posvuda kamo ih protjeram.
Jeremija 24,10I poslat ću na njih mač, glad i kugu dok se ne istrijebe sa zemlje koju dadoh njima i ocima njihovim." Ç25Riječ upućena Jeremiji o svem narodu judejskom, četvrte godine Jojakima, sina kralja judejskog - to je prve godine Nabukodonozora, kralja babilonskog. ô2õProrok
Jeremija 24,1GOSPOD mi dade vidjeti dvije kotarice smokava stavljene jednu kraj druge ispred palače GOSPODOVE, nakon što Nabukodonozor, kralj Babilonije, bude prognao iz Jeruzalema Jekonija, sina Jojakimova, kralja Jude, kao i visoke službenike Judine, tehničare i inženjere, i odvede ih u Babiloniju.
Jeremija 24,2Jedna od kotarica sadržavala je veoma lijepe smokve, prvorazredne kakvoće, dok je druga sadržavala smokve veoma loše kakvoće, toliko loše da su bile nejestive.
Jeremija 24,3Tad mi GOSPOD reče: ” što vidiš ti Jeremija?“ Ja odgovorih:” Smokve. One koje su dobre kakvoće veoma su lijepe, a one koje su loše veoma su ružne, toliko ružne da su nejestive.“
Jeremija 24,4Tada se riječ Božja uputi meni u ovim izrazima:
Jeremija 24,5Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Kao što se ističu ove lijepe smokve tako ja promatram sa zadovoljstvom izgnanike Judine koje sam istjerao iz ovog mjesta u zemlju Kaldejaca .
Jeremija 24,6Moj se pogled spušta na njih sa zadovoljstvom, i ja ću ih vratiti u ovu zemlju; ja ću ih podići, ja ih neću više uništavati, ja ću ih zasaditi, ja ih neću iskorijenjivati više.
Jeremija 24,7Dat ću im jednu pamet koja će im dopustiti da me spoznaju; da, ja sam GOSPOD, i oni će postati narod za mene, a ja, ja ću postati Bog za njih: oni će se vratiti k meni sa dna samih sebe.
Jeremija 24,8Ali, ono što se događa s lošim smokvama, tako lošim da su nejestive ovako govori GOSPOD, to je ono što ću učiniti sa Sedecijasom, kraljem Jude, njegovim ministrima i svim ostatkom Jeruzalema, svim koji su ostali u ovoj zemlji, i onima koji borave u Egiptu :
Jeremija 24,9s užasom, ja ću načiniti od njih jedan zastrašujući primjer za sva kraljevstva zemlje; u svim mjestima gdje sam ih raspršio, oni su priča i poruga ljudima i postaju predmetom kletvi i proklinjanja.
Jeremija 24,10Ja puštam protiv njih mač, glad i kugu sve dok ne nestanu sa zemlje koju sam ja dao njima i njihovim očevima .
Jeremija 24,1Pokaza mi Gospod, i gle, dvije kotarice smokava namještene pred crkvom Gospodnjom, pošto Navuhodonosor car Vavilonski zarobi Jehoniju sina Joakimova cara Judina, i knezove Judine, i drvodjelje i kovače iz Jerusalima i odvede ih u Vavilon.
Jeremija 24,2U jednoj kotarici bijahu smokve vrlo dobre, kake bijahu rane smokve, a u drugoj kotarici bijahu vrlo rđave smokve, koje se ne mogahu jesti, tako bijahu rđave.
Jeremija 24,3I reče mi Gospod: šta vidiš, Jeremija? A ja rekoh: smokve, jedne dobre smokve, vrlo dobre, a druge rđave, vrlo rđave, koje se ne mogu jesti, tako su rđave.
Jeremija 24,4I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jeremija 24,5Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: kake su te smokve dobre, tako će mi biti dobra radi roblje Judino, koje odaslah iz ovoga mjesta u zemlju Haldejsku.
Jeremija 24,6I obratiću oči svoje na njih dobra radi, i dovešću ih opet u ovu zemlju, i sazidaću ih i neću ih razoriti, i nasadiću ih i neću ih počupati.
Jeremija 24,7Jer ću im dati srce da me poznadu da sam ja Gospod, i biće mi narod i ja ću im biti Bog, jer će se obratiti k meni svijem srcem svojim.
Jeremija 24,8A kake su te rđave smokve da se ne mogu jesti, kako su rđave, takim ću, veli Gospod, učiniti Sedekiju cara Judina i knezove njegove i ostatak Jerusalimljana koji ostaše u ovoj zemlji i koji žive u zemlji Misirskoj.
Jeremija 24,9Učiniću da se potucaju po svijem carstvima zemaljskim na zlo, da budu sramota i priča i rug i uklin po svijem mjestima, kuda ih razdenem.
Jeremija 24,10I poslaću na njih mač, glad i pomor, dokle se ne istrijebe sa zemlje, koju sam dao njima i ocima njihovijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje