Tražilica


Izlazak 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 27,1"Onda podigni žrtvenik od drveta akacije, pet lakata dug i pet lakata širok. Žrtvenik ima biti četverouglast i tri lakta visok.
Izlazak 27,2Metni mu na četiri ugla rogove. Rogovi imaju da čine jednu cjelinu s njim. I okuj ga u mjed.
Izlazak 27,3I lonce mu za skupljanje pepela, lopatice, kotliće, viljuške i kliješta, sve mu posuđe napravi od mjedi.
Izlazak 27,4Onda mu napravi rešetku mrežastu od mjedi i stavi na rešetku četiri koluta od mjedi na četiri ugla njezina.
Izlazak 27,5Pričvrsti je ispod ophodnog stepena žrtvenika odozdo, tako da rešetka dopire sve do pola visine žrtvenika.
Izlazak 27,6Napravi za žrtvenik motke od drveta akacije i okuj ih u mjed.
Izlazak 27,7Ove motke imaju se utaknuti u kolute, tako da budu motke s obje strane žrtveniku, kada se nosi.
Izlazak 27,8Napravi ga od dasaka tako, da je šupalj. Kao što ti je pokazano na gori, tako imaju napraviti.
Izlazak 27,9Dvorište Šatoru napravi ovako: Na južnoj strani neka budu zavjesi za dvorište od finoga lana uzvedenoga, sto lakata dugi za ovu stranu.
Izlazak 27,10Uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica njihovih od mjedi. Kuke stupova i koluti njihovi neka budu od srebra.
Izlazak 27,11Isto tako napravi za sjevernu uzdužnu stranu zavjese što lakata duge, uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica njihovih od mjedi. Kuke stupova i koluti njihovi imaju biti od srebra.
Izlazak 27,12Za širinu dvorišta na zapadnoj strani imaju biti zavjesi pedeset lakata dugi; uz to deset stupova sa deset stopica njihovih.
Izlazak 27,13širina dvorišta na istočnoj strani ima biti pedeset lakata.
Izlazak 27,14I to neka budu zavjesi od petnaest lakata na jednoj strani, uz to tri stupa sa tri stopice njihove.
Izlazak 27,15Na drugoj strani isto tako zavjesi od petnaest lakata, uz to tri stupa sa tri stopice njihove.
Izlazak 27,16Ulaz u dvorište neka ima zavjes dvadeset lakata dug od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga s umjetnim vezivom, uz to četiri stupa sa četiri stopice njihove.
Izlazak 27,17Svi stupovi dvorišta unaokolo neka imaju srebrne kolute. I kuke njihove neka budu od srebra, stopice njihove od mjedi.
Izlazak 27,18Dvorište ima biti što lakata dugo, pedeset lakata široko i pet lakata visoko. Zavjesi neka budu od finoga lana uzvedenoga i stopice od mjedi.
Izlazak 27,19Sve posuđe u Šatoru, za svaku službu u njemu, i sve kolje njegovo, kao i sve kolje dvorišta neka bude od mjedi.
Izlazak 27,20Zapovjedi sinovima Izraelovim, da ti donosu čistoga ulja od stučenih maslina za svijećnjak, da bi svjetionice mogle gorjeti neprestano.
Izlazak 27,21U Šatoru sastanka izvan zavjesa, što je pred kovčegom sa zakonom, neka ga opremaju Aron i sinovi njegovi, da gori od večera do jutra pred Gospodom. Ovaj zakon neka ima vječnu valjanost za sve naraštaje sinova Izraelovih."
Izlazak 27,1 "Načini žrtvenik od bagremova drva, pet lakata dug, pet lakata širok - prava četvorina - i tri lakta visok.
Izlazak 27,2Na njegova četiri ugla načini rogove. Neka mu rogovi budu u jednome komadu s njim. I tučem ga okuj.
Izlazak 27,3Dalje, načini za žrtvenik posude za zgrtanje otpadaka: strugače, kotliće, viljuške i kadionike. Sve potrepštine za žrtvenik načini od tuča.
Izlazak 27,4Onda načini za nj rešetku od tuča, u obliku mrežice,
Izlazak 27,5a na četiri ugla mrežicu ispod izbočine žrtvenika, tako da zahvati do sredine žrtvenika.
Izlazak 27,6Napravi zatim motke za žrtvenik, motke od bagremova drva, pa ih tučem okuj.
Izlazak 27,7Neka se motke provuku kroz kolutove, tako da dođu na obje strane žrtvenika kad se nosi.
Izlazak 27,8Načini ga šuplja, od dasaka: kako ti je pokazano na brdu, onako neka je i napravljen.
Izlazak 27,9"Napravi i dvorište Prebivališta. Na južnoj strani napravi zavjese od prepredenog lana, sto lakata u dužinu s te strane.
Izlazak 27,10Njihovih dvadeset stupova neka stoji na dvadeset podnožja od tuča i neka imaju kopče i šipke od srebra.
Izlazak 27,11Isto tako za sjevernu stranu načini plahte sto lakata duge. Njihovih dvadeset stupova i dvadeset podnožja od tuča, ali kopče i šipke neka su od srebra.
Izlazak 27,12Širini dvorišta sa zapadne strane trebat će zavjese pedeset lakata duge, sa deset stupova i deset podnožja.
Izlazak 27,13Širina dvorišta prema istočnoj strani neka bude pedeset lakata.
Izlazak 27,14Nadalje, zavjese s jedne strane vrata neka su petnaest lakata duge, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja.
Izlazak 27,15A s druge strane neka su zavjese opet petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja.
Izlazak 27,16Za dvorišni ulaz: vezen zastor od dvadeset lakata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; i sa svoja četiri stupa i njihova četiri podnožja.
Izlazak 27,17Svi stupovi naokolo dvorišta neka su povezani srebrnim šipkama. Neka su im kopče od srebra, a podnožja od tuča.
Izlazak 27,18Neka je dvorište u duljinu sto lakata, u širinu pedeset, a u visinu pet lakata. Neka su mu plahte od prepredenog lana, podnožja od tuča.
Izlazak 27,19Sve potrepštine u Prebivalištu za opću upotrebu i svi njegovi kočići, a tako i kočići u dvorištu, neka su od tuča.
Izlazak 27,20"Nadalje, naredi Izraelcima da ti za svjetlo donose čistoga ulja od istupanih maslina, tako da svjetlo neprestano gori.
Izlazak 27,21Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u Šator sastanka izvan zavjese što zaklanja Svjedočanstvo da gori pred Jahvom od večeri do jutra. Neka je to neopoziva naredba za izraelske naraštaje.
Izlazak 27,1` Potom načinit ćeš *oltar od drveta akacije: pet lakata dug, pet lakata širok i tri lakta visok.
Izlazak 27,2Na njegova četiri ugla načinit ćeš rogove koji će činiti tijelo s njim i obložit ćeš ih broncom.
Izlazak 27,3Načinit ćeš spremištea za pepeo žrtvenika, lopatice, zdjele, kuke i kadionice; koristit ćeš broncu za sva ta sredstva.
Izlazak 27,4Načinit ćeš mu jednu rešetku, i stavit ćeš četiri obruča od bronce na četiri kraja mreže.
Izlazak 27,5Postavit ćeš mrežu pod ivičnjak oltara, u osnovu, i on će doprijeti na poluvisinu oltar.
Izlazak 27,6Načinit ćeš poluge za oltar, poluge od drveta akacije i obložit ćeš ih broncom.
Izlazak 27,7Ugurat će se njene poluge u obručeve i poluge bit će na dvije strane oltara kad se bude nosio.
Izlazak 27,8Učinit ćeš ga izdubljenim, u daskama. Trebat će ti ga napraviti kako ti je pokazano na planini.
Izlazak 27,9Potom ćeš napraviti trijem *boravišta. Sa strane prema Negevu, na jugu, trijem će imati zastore od predenog lana, dužine od stotinu lakata za samo jednu stranu.
Izlazak 27,10Njegovih stotinu stubova i njihovih dvadeset soklova bit će od bronce; kuke stubova i njihovi karnise bit će od srebra.
Izlazak 27,11Isto tako, sa sjeverne strane, po dužini, zastori za jednu dužinu od od stotinu lakata, njegovih dvadeset stubova i njegovih dvadeset soklova u bronci, kuke stubova i njihovi karniše od srebra.
Izlazak 27,12Za širinu trijema, s morske strane : zastori 50 lakata, njihovih deset stubova i njihovih deset soklova.
Izlazak 27,13Za širinu trijema s istočne strane, prema levantu: 50 lakata;
Izlazak 27,14petnaest lakata zastora na jednom krilu s njegova tri stuba i njihova tri sokla,
Izlazak 27,15i, na drugom krilu, petnaest lakata zastora s njegova tri stupa i njihova tri sokla.
Izlazak 27,16Za vrata trijema, jedna zavjesa od dvadeset lakata, od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana - rad šivača - četiri stuba i njihova četiri sokla.
Izlazak 27,17Svi stubovi trijema bit će združeni srebrenim trokutovima, njihove kuke bit će od srebra, a njihovi sokli od bronce.
Izlazak 27,18Duljina trijema: stotinu lakata. Širina: 50 na svakom kraju. Visina: pet lakata od predenog lana - soklovi od bronce bit će.
Izlazak 27,19Za sav pribor boravišta, korišten tijekom tvoje službe, svi tvoji kolčići i kolčići trijema: od bronce.
Izlazak 27,20` Ti ćeš također zapovjediti sinovima Izraelovim da ti pribave za svjetlila ulje od masline, bistro i samotočno, da bi lampa bila vječito zapaljena,
Izlazak 27,21u *šatoru susretanja, ispred vela koji skriva *ispravu. Aaron i njegovi sinovi udesit će tako da gori od večeri do jutra pred GOSPODOM: to je jedan nepromjenjv zakon za sinove Izraelove iz doba u doba.
2. Mojsijeva 27,1I načini oltar od drveta sitima, pet lakata u dužinu i pet lakata u širinu, četvorouglast da bude oltar, tri lakta visok.
2. Mojsijeva 27,2I na četiri ugla načini mu rogove, iz njega da izlaze rogovi, i okovaćeš ga u mjed.
2. Mojsijeva 27,3I načinićeš mu lonce za pepeo i lopatice i kotliće i viljuške i mašice; sve mu posuđe načini od mjedi.
2. Mojsijeva 27,4I načini mu rešetku od mjedi kao mrežu, i načini u rešetke četiri biočuga od mjedi na četiri ugla njezina.
2. Mojsijeva 27,5I metni je ispod oltara unaokolo, da bude rešetka do sredine oltara.
2. Mojsijeva 27,6Načini i poluge oltaru, poluge od drveta sitima, i okuj ih u mjed.
2. Mojsijeva 27,7I poluge da se provuku kroz biočuge, da budu poluge s dvije strane oltaru, kad se nosi.
2. Mojsijeva 27,8Načinićeš ga od dasaka da bude iznutra šupalj; kao što ti je pokazano na gori tako neka načine.
2. Mojsijeva 27,9I načinićeš trijem šatoru na južnoj strani; zavjesi trijemu da budu od tankoga platna uzvedenoga, sto lakata u dužinu na jednoj strani.
2. Mojsijeva 27,10I dvadeset stupova i pod njih dvadeset stopica od mjedi, a kuke na stupovima i pasovi njihovi od srebra.
2. Mojsijeva 27,11Tako i sa zapadne strane da budu zavjesi sto lakata dugi, i dvadeset stupova i dvadeset stopica od mjedi, na stupovima kuke i njihovi pasovi od srebra.
2. Mojsijeva 27,12A širina će trijemu imati sa zapadne strane zavjese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica pod njih.
2. Mojsijeva 27,13A na prednjoj strani prema istoku biće trijem širok pedeset lakata.
2. Mojsijeva 27,14Od petnaest lakata neka budu zavjesi na jednoj strani, i za njih tri stupa i tri stopice pod njih;
2. Mojsijeva 27,15Na drugoj strani zavjesi od petnaest lakata, i tri stupa za njih i tri stopice pod njih.
2. Mojsijeva 27,16A nad vratima od trijema zavjes od dvadeset lakata od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen, i četiri stupa za nj, i pod njih četiri stopice.
2. Mojsijeva 27,17Svi stupovi u trijemu unaokolo da budu opasani srebrom, i kuke da su im srebrne a stopice od mjedi.
2. Mojsijeva 27,18U dužinu će trijem imati sto lakata, u širinu pedeset svuda, a u visinu pet lakata, da bude od tankoga platna uzvedenoga, a stopice od mjedi.
2. Mojsijeva 27,19Sve posuđe u šatoru za svaku službu, i sve kolje u njemu i sve kolje u trijemu da bude od mjedi.
2. Mojsijeva 27,20I ti zapovjedi sinovima Izrailjevim da ti donesu ulja maslinova čistoga cijeđenoga za vidjelo, da bi žišci gorjeli svagda.
2. Mojsijeva 27,21U šatoru od sastanka pred zavjesom, koji će zaklanjati svjedočanstvo, neka ih Aron i sinovi njegovi spremaju da gore od večera do jutra pred Gospodom. To neka je uredba vječna koljenima njihovijem među sinovima Izrailjevim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje