Tražilica


Ezekiel 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 19,1A ti počni tužaljku nad knezovima Izraelovim
Ezekiel 19,2I reci: "Kako je ipak bila mati tvoja lavica među lavovima! Ležala je usred lavova, hranila je mlade svoje!
Ezekiel 19,3Othranila je jedno mladunče svoje, ono je postalo lav: naučio je plijen grabiti, ljude je žderao.
Ezekiel 19,4Narodi su čuli za njega: uhvaćen je bio u jamu njihovu. Odveli su ga u verigama u zemlju egipatsku.
Ezekiel 19,5Kad je ona vidjela, da se je prevarila, da je nada njezina propala, uzela je drugo mladunče svoje, othranila ga je za lava.
Ezekiel 19,6On je hodio među lavovima, postao je lav: naučio je plijen grabiti, ljude je žderao.
Ezekiel 19,7Mnoge im je učinio udovice, opustošio je gradove njihove. Ustrašila se je zemlja i sve u njoj od glasne rike njegove,
Ezekiel 19,8Tada su proti njemu ustali narodi iz okolnih zemalja i razapeli mu mrežu svoju: uhvaćen je bio u jamu njihovu.
Ezekiel 19,9U verigama zatvorili su ga u krletku. Odveli su ga kralju babilonskomu, metnuli ga u jednu tvrđavu, da mu se više ne čuje rikanje po gorama Izraelovim.
Ezekiel 19,10Mati je tvoja bila kao loza u vinogradu, kraj vode zasađena. Rodna je bila, puna grana od obilne vode.
Ezekiel 19,11Na njoj je bila jaka grana za palice vladalačke. Rast njezin dizao se je visoko iznad lišća njezina.
Ezekiel 19,12Ali je bila iščupana u gnjevu, bačena je na zemlju. Istočnjak vjetar osušio je plod njezin. Jako granje njezino bilo je polomljeno, posušilo se, oganj ga je prožderao.
Ezekiel 19,13Sada je zasađena u pustili, u zemlji suhoj i bezvodnoj.
Ezekiel 19,14Izašao je oganj iz grane, prožderao je prutove i plod. Ništa nije ostalo od grane jake, od palice vladalačke. Tužaljka je ovo, i bit će tužaljka.
Ezekiel 19,1 A ti, sine čovječji, protuži tužaljkom za knezovima izraelskim.
Ezekiel 19,2Reci: Što bijaše tvoja mati? Lavica među lavovima, ležala je među lavićima, hraneći mladunčad svoju.
Ezekiel 19,3I othrani jedno mlado, koje lavom posta. Naučiv se plijen derati, stade ljude proždirati!
Ezekiel 19,4Narodi se protiv njega udružiše, lav upade u jamu njihovu, na lancu ga odvedoše u zemlju egipatsku.
Ezekiel 19,5A kad mati vidje da uzalud čeka i da joj nada propade, uze drugo mlado i od njega lava učini.
Ezekiel 19,6Živeć` tako među lavovima, i on lavom posta. Naučiv se plijen derati, stade ljude proždirati,
Ezekiel 19,7utvrde im rušiti, pustošiti gradove. Uzdrhta zemlja i sve na njoj od silne rike njegove.
Ezekiel 19,8Ali se ljudi iz okolnih mjesta protiv njega podigoše i zamke mu postaviše; i lav se uhvati u jamu njihovu.
Ezekiel 19,9Okovana u kavez ga zatvoriše, odvedoše kralju babilonskom, ondje ga u kulu zatočiše, da mu se više ne čuje rika po gorama izraelskim.
Ezekiel 19,10Mati tvoja bješe kao loza pokraj vode zasađena, rodna i granata od obilja vode!
Ezekiel 19,11Imala je jaku granu za palicu vladalačku: uzdiže se nad krošnju, naočita visinom, mnoštvom grančica.
Ezekiel 19,12Al` u gnjevu bješe iščupana i na zemlju bačena. Istočnjak joj rod sasuši: polomi se i uvenu jaka grana njezina i vatra je svu proguta.
Ezekiel 19,13U pustinju bje presađena, u zemlju suhu, bezvodnu.
Ezekiel 19,14Al` liznu oganj iz pruta njezina i spali joj grane i plodove! I nema više na njoj grane jake za palicu vladalačku." To je, evo tužaljka, i ostat će tužaljka.
Ezekiel 19,1” A ti, zapjevaj jednu tužaljku o prinčevima Izraelovim.
Ezekiel 19,2Ti ćeš reći: Tvoja majka! lavica, koja leži među lavovima. U sred lavića, on hrani svoje mladunce.
Ezekiel 19,3 Ona podiže jednog od svojih mladih koji postaje mladi lav; on uči razdirati svoju žrtvu, on jede čovjeka.
Ezekiel 19,4Narodi čuše govoriti o njemu; on bi ulovljen u njihovu jamu, odvedoše ga s kukama u Egipat .
Ezekiel 19,5Kad lavica vidje da njeno očekivanje, njena nada bijaše uzaludna, ona uze jedno drugo od svojih mladunaca, ona ga načini mladim lavom.
Ezekiel 19,6On se kretaše među lavovima, postade mladi lav. On nauči razdirati žrtvu svoju, on jede čovjeka.
Ezekiel 19,7Razori njihove palače, poruši njihove vile; zemlja i njeni žitelji biše mučeni, uz buku njegovog rikanja.
Ezekiel 19,8Okolni narodi, pridošli iz svojih pokrajina, ustadoše protiv njega; oni razapeše nad njim svoje mreže, on bi ulovljen u njihovu jamu.
Ezekiel 19,9Uz pomoć kuka bi stavljen u jedan kavez i odvedoše ga kralju Babilonije : odvedoše ga u pećine, da mu se glas više ne čuje po planinama Izraelovim.
Ezekiel 19,10 Tvoja majka sličiše jednoj lozi posađenoj uz rub vode. Ona bijaše plodna i bokorasta zbog obilnih voda.
Ezekiel 19,11 Ona imade krjepke ogranke, koji postadoše žezla vladara. Njen se stas dizaše u sred grana. Ona izazivaše udivljenje svojom visinom, obiljem svojih ogranaka.
Ezekiel 19,12Ali, ona iz bijesa bi iščupana, bačena na zemlju, a vjetar joj istočnjak sasuši plodove njene koji su opali. Njene krjepke grane su usahle, vatra ih progutala.
Ezekiel 19,13 A sada, on je zasađena u pustinji, u jednoj zemlji bezvodnosti i žeđi .
Ezekiel 19,14Ali, jedna je vatra izišla iz granja, ona je progutala izdanke i plodove. Nema više na lozi jakih grana, žezla kraljevskog. “ Ovo je jedna tužaljka, ispjevana kao jedna tužaljka.
Jezekilj 19,1A ti nariči za knezovima Izrailjevijem;
Jezekilj 19,2I reci: šta bješe mati tvoja? lavica; među lavovima ležaše, mlad svoju među lavovima hranjaše.
Jezekilj 19,3I othrani jedno mlade svoje, i posta lavić, i naučiv se loviti žderaše ljude.
Jezekilj 19,4I čuše narodi za nj; uhvati se u jamu njihovu, i odvedoše ga u verigama u zemlju Misirsku.
Jezekilj 19,5A ona kad vidje gdje se nada ali joj nad propade, uze jedno mlade svoje, i učini od njega lavića.
Jezekilj 19,6I on idući među lavovima posta lavić, i nauči se loviti i žderaše ljude.
Jezekilj 19,7I pozna dvore njihove, i pustošaše gradove njihove tako da opustje zemlja i što je u njoj od rike njegove.
Jezekilj 19,8I ustaše na nj narodi iz okolnijeh zemalja, i razapeše mu mrežu svoju, i uhvati se u jamu njihovu.
Jezekilj 19,9I metnuše ga u krletku u verigama, i odvedoše ga caru Vavilonskom, i metnuše ga u grad da mu se više ne čuje glas po gorama Izrailjevijem.
Jezekilj 19,10Dok bijaše miran, mati tvoja bijaše kao vinova loza, posađena kraj vode, rodna i granata bijaše od mnoge vode.
Jezekilj 19,11I bijahu na njoj jaki prutovi za palicu vladalačku, i rastom svojim uzvisi se iznad gustijeh grana, i bi naočita visinom svojom, mnoštvom grana svojih.
Jezekilj 19,12Ali bi iščupana u gnjevu i na zemlju bačena, i ustoka osuši rod njezin; polomiše se i posušiše se jaki prutovi njezini; oganj ih proždrije.
Jezekilj 19,13A sada je posađena u pustinji, u zemlji suhoj i bezvodnoj.
Jezekilj 19,14I izađe oganj iz pruta grana njezinijeh i proždrije rod njezin da nema na njoj pruta jaka za palicu vladalačku. To je naricanje, i biće naricanje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje