Tražilica


Ezekiel 40. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 40,1U dvadeset petoj godini ropstva našega, u početku godine, deseti dan mjeseca, u četrnaestoj godini iza osvojenja grada, upravo taj dan, dođe ruka Gospodnja nada me odvede me onamo.
Ezekiel 40,2U zemlju Izraelovu odvede ne u jednom božanskom viđenju i postavi me na goru vrlo visoku. Na južnoj strani njezinoj nalazilo se nešto, što je izgledalo kao kakav grad.
Ezekiel 40,3Kad me je bio odveo onamo, ukaza nu se najednom čovjek, koji je izgledao sjajan kao mjed. Imao je u ruci vrpcu lanenu i mjerilo i stajao je na vratima.
Ezekiel 40,4Čovjek mi progovori: "Sine čovječji, gledaj ovamo očima svojim i slušaj ušima svojim! Pripazi točno na sve, što ću ti pokazati! Jer, da ti se to pokaže, zato si doveden ovamo. Objavi kući Izraelovoj sve, što vidiš!"
Ezekiel 40,5I gle, bio je obzid izvana oko hrama. Mjerilo, što ga je čovjek imao u ruci, bilo je šest lakata dugo, lakat je imao običan lakat i podlanicu. On izmjeri širinu obzida. Iznosila je jedno mjerilo; isto tako visina jedno mjerilo.
Ezekiel 40,6I on dođe na vrata, kojima je prednja strana bila prema istoku. Pope se uz stepenice i izmjeri prag vratima. Imao je u širinu jedno mjerilo; ovaj je prvi prag imao jedno mjerilo u širinu.
Ezekiel 40,7Izmjeri sobe; svaka je imala jedno mjerilo u dužinu i jedno mjerilo u širinu, prostor između soba pet lakata. Prag kod vrata uz trijem na unutarnjoj strani imao je jedno mjerilo.
Ezekiel 40,8Izmjeri trijem kod vrata na unutarnjoj strani; imao je jedno mjerilo!
Ezekiel 40,9Izmjeri trijem kod vrata; imao je osam lakata; pozidni stupovi njegovi imali su dva lakta. Trijem kod vrata bio je prema unutra.
Ezekiel 40,10Od soba kod istočnih vrata bile su tri na jednoj i tri na drugoj strani; sve tri imale su jednaku mjeru; i pozidni stupovi s obje strane imali su jednaku mjeru.
Ezekiel 40,11Izmjeri širinu ulaza kod vrata; imala je deset lakata, i dužina hodnika kod vrata trinaest lakata.
Ezekiel 40,12Pred sobama bila je po jedna ograda od jednog lakta širine s ove i s one strane. Soba na jednoj strani imala je šest lakata, isto tako soba na drugoj strani.
Ezekiel 40,13Izmjeri vrata od krova jedne sobe do krova druge sobe; širina je iznosila dvadeset i pet lakata od vrata do vrata.
Ezekiel 40,14Izmjeri na stupovima šezdeset lakata. Pred stupovima bio je trijem na vratima unaokolo.
Ezekiel 40,15Od prednje strane ulaza na vrata do prednje strane unutarnjeg trijema na vratima bilo je pedeset lakata.
Ezekiel 40,16Vrata su imala unakolo prozore, što su prema sobama i stupovima njihovim iznutra upadali odviše koso. I trijem je imao prozore unaokolo prema unutra. Na stupovima je bio načinjen nakit palmov.
Ezekiel 40,17Povede me u vanjski trijem. Vidio sam ćelije i kameni pod, što je pokrivao trijem unaokolo. Trideset ćelija bio je na kamenom podu.
Ezekiel 40,18Pod na stranama od vrata imao je istu širinu kao vrata, to je bio unutarnji kameni pod.
Ezekiel 40,19Izmjeri širinu trijema od unutarnje prednje strane donjih vrata do prednje strane unutarnjeg trijema izvana; iznosila je sto lakata, na istočnoj strani i na sjevernoj strani.
Ezekiel 40,20Potom izmjeri vrata, kojima je prednja strana bila prema sjeveru u vanjskom trijemu u njihovoj dužini i širini.
Ezekiel 40,21Tri su sobe bile na jednoj i tri sobe na drugoj strani. Pozidni stupovi i trijem imali su iste mjere kao kod prvih vrata; pedeset lakata iznosila je dužina i dvadeset i pet lakata širina.
Ezekiel 40,22Prozori, trijem i nakiti palmovi imali su iste mjere kao hod vrata, kojima je vanjska prednja strana bila okrenuta prema istoku. Uz sedam stepenica penjalo se k njima gore. Trijem je bio prema unutarnjoj strani.
Ezekiel 40,23Vrata, što su vodila u trijem unutarnji, bila su naprema vanjskim sjevernim vratima i odgovarala su istočnim vratima; izmjeri od vrata do vrata sto lakata.
Ezekiel 40,24Tada me odvede k jugu. Vidio sam i na jugu vrata. Izmjeri sve, pozidne stupove i trijem; imali su jednake mjere kao kod drugih vrata.
Ezekiel 40,25I bili su prozori na vratima i na trijemu unaokolo kao drugi prozori. Dužina je iznosila pedeset lakata, širina dvadeset i pet lakata.
Ezekiel 40,26Uz sedam stepenica penjalo se gore. Trijem je bio prema unutra. Pozidni stupovi nosili su s ove i s one strane nakite palmove.
Ezekiel 40,27Jedna su vrata vodila k unutarnjem trijemu na južnoj strani. Izmjeri od vrata do vrata prema jugu sto lakata.
Ezekiel 40,28Povede me kroz južna vrata u unutarnji trijem i izmjeri južna vrata; imala su jednake mjere kao druga vrata.
Ezekiel 40,29Sobe, stupovi i trijem imali su jednake mjere. Vrata i trijem imali su prozore unaokolo. Pedeset lakata iznosila je dužina, dvadeset i pet lakata širina.
Ezekiel 40,30Trijemovi su bili unaokolo, dvadeset i pet lakata dugi i pet lakata široki.
Ezekiel 40,31Trijem je bio prema vanjskom trijemu. Na stupovima su bili načinjeni nakiti palmovi. Iz osam, stepenica penjalo se gore.
Ezekiel 40,32Onda me povede u unutarnji trijem k vratima, što su bila prema istoku, i izmjeri vrata; imala su jednake mjere kao druga vrata.
Ezekiel 40,33Sobe, stupovi i trijem imali su jednake mjere kao kod drugih vrata. Vrata i trijem imali su prozore unaokolo. Pedeset lakata iznosila je dužina, dvadeset i pet lakata širina.
Ezekiel 40,34Trijem je bio prema vanjskom trijemu. Na stupovima bili su načinjeni nakiti palmovi s ove i s one strane. Uz osam stepenica penjalo se gore.
Ezekiel 40,35Tada me odvede na sjeverna vrata i izmjeri ih. Imala su jednake mjere kao druga vrata.
Ezekiel 40,36Sobe, stupovi i trijem imali su iste mjere kao kod drugih vrata. Imala su i prozore unaokolo. Dužina je iznosila pedeset lakata, širina dvadeset i pet lakata.
Ezekiel 40,37Trijem je bio prema vanjskomu trijemu. Na stupovima bili su načinjeni nakiti palmovi s ove i s one strane. Uz osam stepenica penjalo se gore.
Ezekiel 40,38Uz stupove kod vrata bio je prostor s jednim pristupom, gdje su se prale žrtve paljenice.
Ezekiel 40,39U trijemu kod vrata stajala su dva stola na jednoj strani i dva stola na drugoj strani. Na njima su se klale žrtve paljenice, žrtva za grijeh i žrtva za krivnju.
Ezekiel 40,40I na vanjskoj pokrajnoj strani, sjeverno od ulaza kroz vrata stajala su dva stola, i na drugoj vanjskoj strani trijema kod vrata stajala su isto tako dva stola.
Ezekiel 40,41Dakle četiri stola na jednoj strani i četiri stola na drugoj strani na pokrajnoj strani od vrata, svega osam stolova, na kojima se klalo.
Ezekiel 40,42Bila su tu i četiri stola od tesanoga kamena za žrtvu paljenicu, u dužinu lakat i pol, lakat i pol, u širinu i jedan lakat u visinu. Na njih su se stavljale sprave, kojima se klalo žrtve paljenice i žrtve zaklanice.
Ezekiel 40,43Unaokolo bile su postavljene ukrivljene letvice podlanicu široke. Na stolovima je ležalo žrtveno meso.
Ezekiel 40,44Povede me i u unutarnji trijem. Vidjeh ovdje dva prostora, od kojih je jedan bio na pokrajnoj strani sjevernih vrata licem prema juga, drugi na pokrajnoj strani južnih vrata licem prema sjeveru.
Ezekiel 40,45On mi reče: "Ovaj prostor, kojega lice ide prema jugu, određen je za svećenike, koji vrše službu u hramu.
Ezekiel 40,46A prostor, kojega lice ide prema sjeveru, određen je za svećenike, koji obavljaju službu na žrtveniku, t. j. za sinove Sadokove, koji se jedini od sinova Levijevih smiju približiti Gospodu, da mu služe."
Ezekiel 40,47Izmjeri i trijem; imao je sto lakata u dužinu i sto lakata u širinu, bio je dakle četvorina. Pred hramom je stajao žrtvenik za žrtve paljenice.
Ezekiel 40,48Odvede me i u trijem hrama i izmjeri stupove trijema; stup na jednoj strani bio je pet lakata širok, isto tako onaj na drugoj strani pet lakata širok. Širina vratima iznosila je četrnaest lakata, i širina pokrajnim stranama od vrata tri kakta na jednoj i tri lakta na drugoj strani.
Ezekiel 40,49Dužina trijema iznosila je dvadeset lakata i širila dvanaest lakata. Uz deset stepenica penjalo se k njemu gore. Na stupovima bili su stupići, jedan s ove, drugi s one strane.
Ezekiel 40,1 Godine dvadeset i pete za našega izgnanstva, početkom godine, prvoga mjeseca, desetoga dana, a četrnaest godina otkako pade Grad, upravo onoga dana spusti se na me ruka Jahvina.
Ezekiel 40,2I odvede me u božanskom viđenju u zemlju Izraelovu te me postavi na veoma visoku goru: Na njoj, s južne strane, bijaše nešto kao sazidan grad.
Ezekiel 40,3Povede me onamo, i gle: čovjek, sjajan kao mjed, stajaše na vratima, s lanenim užetom i mjeračkom trskom u ruci.
Ezekiel 40,4I taj mi čovjek reče: "Sine čovječji, gledaj svojim očima i slušaj svojim ušima, popamti sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem. Objavi domu Izraelovu sve što ovdje vidiš.
Ezekiel 40,5I gle, zdanje sve uokolo opasano zidom. Čovjek držaše u ruci mjeračku trsku od šest lakata, a svaki lakat bijaše za jedan dlan duži od običnoga lakta. On izmjeri zdanje. Širina: jedna trska, visina: jedna trska.
Ezekiel 40,6Zatim pođe k vratima što bijahu okrenuta k istoku. Uspe se uza stepenice i izmjeri prag vrata. Širina: jedna trska.
Ezekiel 40,7A svaka klijet jednu trsku dugačka i jednu trsku široka. Između klijeti: pet lakata. Prag vrata sa strane njihova trijema, iznutra, jedna trska.
Ezekiel 40,8Izmjeri trijem vrata iznutra: bijaše osam lakata širok,
Ezekiel 40,9a njegovi polustupovi dva lakta. Trijem vrata bijaše s nutarnje strane.
Ezekiel 40,10Na svakoj strani istočnih vrata bijahu po tri klijeti. I sve tri bijahu iste mjere. Tako i polustupovi: s obje strane bijahu iste mjere.
Ezekiel 40,11Zatim izmjeri vrata: bijahu deset lakata široka i trinaest lakata visoka.
Ezekiel 40,12Pred klijetima bijaše s jedne i s druge strane ograda od jednog lakta. Svaka klijet: šest lakata s jedne i šest lakata s druge strane.
Ezekiel 40,13A zatim izmjeri vrata od stražnje strane jedne klijeti do stražnje strane nasuprotne klijeti, u širinu: bijaše dvadeset i pet lakata; otvor pred otvorom.
Ezekiel 40,14Izmjeri i trijem: dvadeset lakata. Predvorje bijaše sve uokolo trijema vrata.
Ezekiel 40,15Od ulaznog pročelja vrata do nasuprotne strane njihova trijema bijaše pedeset lakata.
Ezekiel 40,16Na klijetima i njihovim dovracima, s unutrašnje strane sve uokolo, a tako i u trijemu, bijahu prozori s rešetkama. Takvi su prozori bili iznutra, sve naokolo, a na polustupovima palme.
Ezekiel 40,17Zatim me povede u vanjsko predvorje Doma. I gle, sve oko predvorja prostorije i pločnik. Trideset prostorija na pločniku.
Ezekiel 40,18Pločnik bijaše sa svake strane vrata i odgovaraše razini vrata. To je donji pločnik.
Ezekiel 40,19On izmjeri širinu predvorja od donjih vrata do unutrašnjega predvorja, s vanjske strane: sto lakata na istok i na sjever.
Ezekiel 40,20Sjevernim vratima vanjskoga predvorja izmjeri širinu i dužinu.
Ezekiel 40,21I ta su imala po tri klijeti sa svake strane, a stupovi im i trijemovi istih mjera kao u prvih vrata: pedeset lakata u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.
Ezekiel 40,22Prozori im, trijemovi i palme bijahu iste mjere kao na istočnim vratima, a na prilazu im sedam stepenica; trijem im bijaše s unutrašnje strane.
Ezekiel 40,23Unutrašnje predvorje imaše vrata što bijahu nasuprot sjevernim vratima; kao i istočna. On izmjeri: između jednih i drugih vrata bijaše sto lakata.
Ezekiel 40,24Zatim me povede na jug, i gle: i ondje vrata. Izmjeri ondje klijeti, polustupove i trijemove: bijahu iste mjere.
Ezekiel 40,25Ona, kao i njihovi trijemovi, imahu sve uokolo prozore što bijahu kao i oni prvi. Dužina je i tu iznosila pedeset lakata, a širina dvadeset i pet.
Ezekiel 40,26K vratima je vodilo sedam stuba; trijem im je bio s unutrašnje strane, a na stupovima imahu po jednu palmu sa svake strane.
Ezekiel 40,27Unutrašnje predvorje imaše jedna vrata i s južne strane. On izmjeri: od tih vrata do južnih vrata - sto lakata.
Ezekiel 40,28Zatim me na južna vrata uvede u unutrašnje predvorje. I izmjeri južna vrata: bijahu istih mjera.
Ezekiel 40,29Klijeti, stupovi i trijemovi bijahu istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud unaokolo prozore. Pedeset lakata bijaše tu u dužinu, dvadeset i pet lakata u širinu.
Ezekiel 40,30A sve uokolo trijemovi: dvadeset i pet lakata dugi, a pet lakata široki.
Ezekiel 40,31Trijemovi su se pružili prema vanjskom predvorju. Na polustupovima njihovim palme, a stubište im je imalo osam stuba.
Ezekiel 40,32Zatim me povede k istočnim vratima unutrašnjega predvorja. I izmjeri vrata: bijahu istih mjera.
Ezekiel 40,33Klijeti im, polustupovi i trijemovi bijahu također istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud naokolo prozore. U dužinu bješe pedeset lakata, u širinu dvadeset i pet.
Ezekiel 40,34Trijem im se pružao prema vanjskom predvorju. Na njihovim polustupovima s ove i s one strane bijahu palme. Stubište im imaše osam stuba.
Ezekiel 40,35Zatim me povede k sjevernim vratima. I izmjeri ih: bijahu istih mjera.
Ezekiel 40,36Klijeti im, polustupovi i trijemovi bijahu također istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud uokolo prozore. Pedeset je lakata tu bilo u dužinu, a dvadeset i pet u širinu.
Ezekiel 40,37Trijem je sezao do vanjskoga predvorja. Na polustupovima s ove i one strane bijahu palme. Stubište imaše osam stuba.
Ezekiel 40,38Uz trijemove vrata bijaše prostor s posebnim ulazom. Ondje su se ispirale žrtve paljenice.
Ezekiel 40,39U trijemu vrata s jedne i s druge strane bijahu po dva stola za klanje paljenicÄa, okajnicÄa i naknadnicÄa.
Ezekiel 40,40I s vanjske strane onomu tko ulazi na ulaz sjevernih vrata bijahu dva stola; i s druge strane, prema trijemu vrata, dva stola.
Ezekiel 40,41Četiri stola, dakle, s jedne, a četiri stola s druge strane vrata: u svemu osam stolova, na kojima se klahu žrtve.
Ezekiel 40,42Osim toga, četiri stola za paljenice, od klesanoga kamena. Bili su po lakat i pol široki i lakat visoki. Na njima je stajao pribor za klanje žrtava paljenica i klanica.
Ezekiel 40,43Stolovi bijahu sve uokolo obrubljeni žljebićima od jednoga dlana, zavrnutima unutra. Na stolove se stavljalo žrtveno meso.
Ezekiel 40,44Zatim me povede u unutrašnje predvorje. U unutrašnjem predvorju bijahu dvije prostorije: jedna bijaše sa strane sjevernih vrata, okrenuta prema jugu, a druga sa strane južnih vrata, okrenuta prema sjeveru.
Ezekiel 40,45I on mi reče: "Ta prostorija što je okrenuta na jug određena je za svećenike koji obavljaju službu u Domu.
Ezekiel 40,46A prostorija što je okrenuta na sjever jest za svećenike koji obavljaju službu na žrtveniku. To su sinovi Sadokovi, oni između sinova Levijevih koji smiju prići k Jahvi da mu služe!
Ezekiel 40,47On izmjeri predvorje. Dužina: sto lakata, širina: sto lakata; bijaše četverouglasto. Pred Domom stajaše žrtvenik.
Ezekiel 40,48A zatim me povede k trijemu. Izmjeri polustupove trijema: bijaše pet lakata na jednoj i pet lakata na drugoj strani. Vrata bijahu široka tri lakta s jedne i tri lakta s druge strane.
Ezekiel 40,49Trijem bijaše dugačak dvadeset lakata, a širok dvanaest lakata. Deset je stepenica vodilo onamo. Na dovratnicima s jedne i s druge strane stajaše po jedan stup.
Ezekiel 40,1Dvadeset i pete godine našeg izgnanstva, u početku godine, desetog u mjesecu, četrnaest godina nakon pada grada, isti dan točno ruka GOSPODOVA bi na meni. On me odnese onamo.
Ezekiel 40,2U božanskim viđenjima, on me odnese u zemlju Izraelovu; on postavi na vrlo visoku planinu, na kojoj, na jugu, bijaše nešto kao zgrade jednog grada.
Ezekiel 40,3On me odnese onamo; i evo: jedan čovjek; njegov izgled bijaše kao izgled bronce. On imaše u ruci kako jedan konop od lana tako i jedan štap za mjerenje. On stajaše na vratima.
Ezekiel 40,4čovjek mi reče: ” Sine čovjekov, gledaj svim svojim očima, slušaj svim svojim ušima; posveti svoju pažnju svemu što ću ti ja pokazati; jer ti si doveden ovamo da ti se da vidjeti. Ti ćeš pričati domu Izraelovu sve što ćeš vidjeti.“
Ezekiel 40,5I evo: vanjski zid, svud uokolo hrama. U ruci čovjekovoj, jedan štap za mjerenje, od šest lakata svaki od lakat i jedan pedalj . On izmjeri širinu gradnje: jedan štap; visina: jedan štap.
Ezekiel 40,6On dođe k vratima koja su licem prema istoku, on im se uspe uz stepenike; on izmjeri prag na vratima: jedan štap u dubinu za svaki prag, jedan štap jedan štap u dubinu.
Ezekiel 40,7Lože : jedan štap u dužinu i jedan štap u širinu; između loža, pet lakata. Prag vrata, sa strane predvorja vrata, počev iznutra, jedan štap.
Ezekiel 40,8On izmjeri predvorje vrata :
Ezekiel 40,9osam lakata; njegove potpornje: dva lakta, predvorje vrata smještenih prema unutra.
Ezekiel 40,10Lože istočnih vrata: tri s jedne strane, tri s druge; isti razmjeri za sve troja, i isti razmjeri za potpornje, s jedne i s druge strane.
Ezekiel 40,11On izmjeri širinu otvora vrata: deset lakata, dubina vrata: trinaest lakata.
Ezekiel 40,12Bijaše jedan međuprostor ispred loža; taj međuprostor bijaše od jednog lakta s obje strane Lože: šest lakata s jedne strane i šest lakata s druge .
Ezekiel 40,13On izmjeri vrata, od jednog temelja loža do drugog; širina: 25 lakata, svaki ulaz licem drugom ulazu.
Ezekiel 40,14On izmjeri predvorje: dvadeset lakata; što se tiče predvorja vrata, *trijem ga okruživaše .
Ezekiel 40,15Prolaz je izlazio prema licu vrata; sve do lica predvorja unutrašnja strana vrata 50 lakata.
Ezekiel 40,16Rešetkama okovani prozori na ložama i na svojim potpornjima, s unutarnje strane vrata, svud uokolo; isto tako za predvorje prozori sve uokolo, s unutrašnje strane. I na svakom potpornju, palme.
Ezekiel 40,17On me uvede u vanjski trijem; i evo: dvorane s jednim pločnikom; one bijahu uređene, svud uokolo trijema:
Ezekiel 40,30dvorana na tom pločniku.
Ezekiel 40,18Pločnik, na strani vrata, odgovaraše širini vrata: to bijaše unutarnji pločnik.
Ezekiel 40,19On izmjeri udaljenost, od ispred donjih vrata sve do vanjske fasade unutarnjeg trijema: stotinu lakata. Evo za istok. što se tiče sjevera,
Ezekiel 40,20on izmjeri dužinu i širinu vrata koja su licem prema sjeveru, na vanjski trijem.
Ezekiel 40,21Njihove lože tri s jedne strane i tri s druge, njihovi potpornji i njihovo predvorje bijahu istih razmjera kao onih prvih vrata; njihova dužina 50 lakata; širina: 25 lakata.
Ezekiel 40,22Njihovi prozori, njihovo predvorje i njihove palme bijahu istih razmjera kao one vrata licem k istoku; uspinjalo se uz sedam stepenika; predvorje bijaše nasuprot.
Ezekiel 40,23Bijahu jedna vrata u unutarnjem trijemu, licem prema sjevernim vratima, kao i ona na istoku; čovjek izmjeri, od jednih do drugih vrata: stotinu lakata.
Ezekiel 40,24on mi dade ići u smjeru juga; i evo: bijahu jedna vrata, u smjeru juga. On izmjeri njihove potpornje, njihovo predvorje: isti razmjeri kao i drugih.
Ezekiel 40,25Vrata i njihovo predvorje imahu prozore svud uokolo, slične drugim prozorima; dužina: 50 lakata; širina: 25 lakata.
Ezekiel 40,26Sedam stepenika pristupahu sučelice njihovom predvorju. Bijaše tu palmi, s jedne i s druge strane, na njegovim potpornjima.
Ezekiel 40,27Unutarnji trijem imaše jedna vrata u smjeru juga; on izmjeri od jednih do drugih vrata, u smjeru juga: stotinu lakata.
Ezekiel 40,28On me uvede u * unutarnji *trijem kroz južna vrata i izmjeri ta vrata: isti razmjeri kao i u drugih .
Ezekiel 40,29Njihove lože, njihovi potpornji i njihovo predvorje: istih razmjera kao i drugi. Vrata i njihovo predvorje imahu prozore, svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina: 25 lakata.
Ezekiel 40,30Predvorja ih okruživahu; dužina: 25 lakata; širina: 5 lakata .
Ezekiel 40,31Njihovo predvorje izlaziše na vanjski trijem; bijaše tu palmi na njihovim potpornjima; osam je stepenika tu pristupalo.
Ezekiel 40,32On me uvede s istoka u unutarnji trijem. On izmjeri vrata: isti razmjeri kao i u drugih.
Ezekiel 40,33Vrata i njihovo predvorje imahu prozore, svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina : 25 lakata.
Ezekiel 40,34Njihovo predvorje izlaziše na vanjsko predvorje; bijaše tu palmi na njihovim potpornjima, s jedne i s druge strane. Osam je stepenika tu pristupalo.
Ezekiel 40,35On me dovede prema sjevernim vratima; on izmjeri: isti razmjeri kao i drugih.
Ezekiel 40,36Ona imahu svoje lože, svoje potpornje, svoje predvorje, kao i prozori svud uokolo; dužina: 50 lakata; širina: 25 lakata.
Ezekiel 40,37Njegovo predvorje izlazilo je na vanjski trijem; bijaše palmi na njegovim potpornjima, s obje strane; osam stepenika je tu vodillo.
Ezekiel 40,38Jedna dvorana se otvarala na predvorje vrata; ondje su se prali holokausti .
Ezekiel 40,39U predvorju vrata, bijahu dva stola s jedne i s druge strane, na kojima su se klali holokausti kao i žrtve za grijehe i žrtve *odštete.
Ezekiel 40,40Sa strane, s vana, kud se prema ulazu uspinjalo sa sjevernih vrata, bijahu dva stola, s jedne i s druge strane predvorja vrata, dva stola.
Ezekiel 40,41četiri stola s jedne strane i četiri stola s druge strane vrata: osam stolova na kojima se klalo.
Ezekiel 40,42četiri stola za holokaust, u klesanom kamenu; dužina: jedan i pol lakat; širina: jedan i pol lakat; visina: jedan lakat. Na tim stolovima ostavljalo se pribor kojim se klalo žrtve za holokaust i za žrtvovanje.
Ezekiel 40,43Obod od jednog pedlja širine bijaše uređen iznutra, svud uokrug. Na stolovima se nalazilo darovano meso.
Ezekiel 40,44Izvan unutarnjih vrata, bijahu dvorane pjevača u unutarnjem trijemu : jedna na strani sjevernih vrata, sa svojim licem prema jugu; druga sa strane južnih vrata, sa svojim licem prema sjeveru.
Ezekiel 40,45I čovjek mi reče: ” Ova dvorana, čije je lice u smjeru juga, je za svećenike koji obavljaju službu u Kući .
Ezekiel 40,46A dvorana, čije je lice prema sjeveru je za svećenike koji obavljaju službu *oltara; to su sinovi Sadokovi koji, među sinovima Levijevim, prilaze GOSPODU za služiti mu. “
Ezekiel 40,47čovjek izmjeri *trijem; dužina: stotinu lakata; širina: stotinu lakata; jedna četvorina. *Oltar bijaše ispred Kuće.
Ezekiel 40,48On me uvede u predvorje Kuće; izmjeri potpornje predvorja: pet lakata s jedne strane i pet lakata s druge strane; širina vrata: tri lakta s jedne strane i tri lakta s druge.
Ezekiel 40,49Duljina predvorja: dvadeset lakata; širina: dvanaest lakata; stepenice su tu davale pristupiti.
Ezekiel 40,40Bijaše tu stubova blizu potporanja; s jedne strane i s druge.
Jezekilj 40,1Dvadeset pete godine robovanja našega, u početku godine, deseti dan mjeseca, četrnaeste godine od kako se uze grad, isti dan dođe nada me ruka Gospodnja i odvede me onamo.
Jezekilj 40,2Utvarama Božjim odvede me u zemlju Izrailjevu, i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj bijaše s juga kao sagrađen grad.
Jezekilj 40,3I odvede me onamo, i gle, čovjek, koji na oči bijaše kao od mjedi, s užem lanenijem u ruci i s trskom mjeračkom, i stajaše na vratima.
Jezekilj 40,4I progovori mi taj čovjek: sine čovječji, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim, i uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem; kaži domu Izrailjevu sve što vidiš.
Jezekilj 40,5I gle, bješe zid spolja oko doma, a u ruci onom čovjeku trska mjeračka od šest lakata, a lakat bješe s podlanice duži od običnoga; i izmjeri građevinu u širinu, i bješe jedna trska, i u visinu, i bješe jedna trska.
Jezekilj 40,6Pa dođe na vrata koja bijahu prema istoku, i izide uz basamake, i izmjeri jedan prag vratima, i bješe u širinu jedna trska, i drugi prag, i bješe u širinu jedna trska;
Jezekilj 40,7I klijeti, i svaka bješe jednu trsku duga i jednu trsku široka; a između klijeti bješe pet lakata; i prag na vratima kod trijema na unutrašnjim vratima, i bješe s jedne trske.
Jezekilj 40,8I izmjeri trijem na vratima unutrašnjim, i bješe jedna trska.
Jezekilj 40,9I izmjeri trijem na vratima, i bješe osam lakata; i dovratnike im, i bjehu dva lakta; a trijem na vratima bješe iznutra;
Jezekilj 40,10I klijeti kod vrata prema istoku bjehu tri amo i tri tamo, jedne mjere sve tri, i jedne mjere bjehu dovratnici tamo i amo.
Jezekilj 40,11I izmjeri širinu vratima, i bješe deset lakata, i trinaest lakata bješe u dužinu vratima.
Jezekilj 40,12I pred klijetima bješe mjesta jedan lakat, i za jedan lakat bješe mjesta s druge strane, i u svakoj klijeti bješe šest lakata otuda i šest lakata odovuda.
Jezekilj 40,13Poslije izmjeri vrata od krova jedne klijeti do krova druge, i bješe u širinu dvadeset i pet lakata, vrata prema vratima.
Jezekilj 40,14I načini dovratnike od šezdeset lakata, i pred dovratnicima trijem na vratima unaokolo.
Jezekilj 40,15I od lica vrata na koja se ulazi do lica trijema na unutrašnjim vratima bijaše pedeset lakata.
Jezekilj 40,16I bijahu prozori na klijetima i na dovratnicima njihovijem suženi unutra oko vrata, tako i na trijemovima, prozori bijahu iznutra svuda unaokolo, i po dovratnicima palme.
Jezekilj 40,17Potom me uvede u spoljašnji trijem, i gle, bijahu klijeti i pod načinjen svuda unaokolo u trijemu, trideset klijeti na podu.
Jezekilj 40,18A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata bijaše niži pod.
Jezekilj 40,19Potom izmjeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjega trijema spolja, i bješe sto lakata k istoku i sjeveru.
Jezekilj 40,20I vrata koja bjehu k sjeveru na trijemu spoljašnjem izmjeri u dužinu i u širinu;
Jezekilj 40,21I bijahu tri klijeti tamo i tri amo, i dovratnici im i trijemovi bijahu iste mjere kao u prvijeh vrata; pedeset lakata bijaše u dužinu a u širinu dvadeset i pet lakata;
Jezekilj 40,22I prozori im i trijemovi i palme bijahu na mjeru kao na vratima koja gledaju na istok, i iđaše se k njima uz sedam basamaka, i trijemovi bijahu pred njima.
Jezekilj 40,23I vrata od unutrašnjega trijema bijahu prema vratima sjevernijem i istočnijem, i izmjeri od vrata do vrata, i bješe sto lakata.
Jezekilj 40,24Poslije me odvede k jugu, i gle, bjehu vrata prema jugu; i izmjeri im dovratnike i trijemove, i bješe ista mjera.
Jezekilj 40,25I bijahu prozori na njima i na trijemovima njihovijem unaokolo kao oni prozori; pedeset lakata bijaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.
Jezekilj 40,26I iđaše se k njima uza sedam basamaka, i trijemovi bijahu pred njima, i palme jedna otuda a jedna odovuda po dovratnicima.
Jezekilj 40,27I vrata od unutrašnjega trijema bijahu prema jugu; i izmjeri od vrata do vrata k jugu, i bješe sto lakata.
Jezekilj 40,28Tada me uvede u unutrašnji trijem južnijem vratima; i izmjeri južna vrata, i bješe ista mjera.
Jezekilj 40,29I klijeti njihove i dovratnici i trijemovi bijahu iste mjere, i prozori na njima i na trijemovima unaokolo; pedeset lakata bijaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.
Jezekilj 40,30I trijemovi bijahu unaokolo, dvadeset i pet lakata u dužinu i pet lakata u širinu.
Jezekilj 40,31I trijemovi im bijahu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
Jezekilj 40,32Potom me odvede u unutrašnji trijem k istoku, i izmjeri vrata, i bješe ista mjera;
Jezekilj 40,33I klijeti im i dovratnici i trijemovi bjehu iste mjere; i bjehu prozori na njima i na trijemovima njihovijem unaokolo; u dužinu bješe pedeset lakata a u širinu dvadeset i pet lakata;
Jezekilj 40,34I trijemovi im bjehu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
Jezekilj 40,35Potom odvede me na sjeverna vrata i izmjeri ih, i bjehu iste mjere.
Jezekilj 40,36Tako i klijeti im i dovratnici i trijemovi i prozori unaokolo; u dužinu pedeset lakata a u širinu dvadeset i pet lakata.
Jezekilj 40,37I dovratnici im bijahu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
Jezekilj 40,38I klijeti s vratima bijahu kod dovratnika tijeh vrata, ondje se prahu žrtve paljenice.
Jezekilj 40,39A u trijemu od vrata bijahu dva stola s jedne strane i dva stola s druge strane da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za grijeh i za krivicu;
Jezekilj 40,40I na strani spolja kako se ulazi na sjeverna vrata bijahu dva stola, i na drugoj strani u trijemu od istijeh vrata bijahu dva stola;
Jezekilj 40,41Četiri stola bjehu s jedne strane i četiri s druge strane uz vrata, osam stolova, na kojima se koljaše.
Jezekilj 40,42A četiri stola za žrtvu paljenicu bjehu od tesanoga kamena, u dužinu podrug lakta, i podrug lakta u širinu a u visinu jedan lakat, i na njima se ostavljaše oruđe kojim se koljahu žrtve paljenice i druge žrtve.
Jezekilj 40,43I unutra bijahu kuke s podlanice svuda unaokolo, a na stolove se metaše meso od žrtava.
Jezekilj 40,44I spolja pred vratima unutrašnjim bjehu klijeti za pjevače u unutrašnjem trijemu; jedne bjehu uz vrata sjeverna i gledahu prema jugu a druge bjehu uz istočna vrata i gledahu prema sjeveru.
Jezekilj 40,45Tada mi reče: ove klijeti što gledaju na jug jesu za sveštenike koji služe oko doma;
Jezekilj 40,46A one klijeti što gledaju na sjever jesu za sveštenike koji služe kod oltara; to su sinovi Sadokovi, koji između sinova Levijevih pristupaju ka Gospodu da mu služe.
Jezekilj 40,47Potom izmjeri trijem, i bješe u dužinu sto lakata i u širinu sto lakata, četvrtast; i oltar bijaše pred domom.
Jezekilj 40,48Poslije me odvede u trijem od doma, i izmjeri dovratnike trijemu, i bješe pet lakata otud i pet lakata odovud; a vrata bjehu široka tri lakta otud i tri lakta odovud;
Jezekilj 40,49Dužina trijemu bješe dvadeset lakata a širina jedanaest lakata, i uz basamake se iđaše k njemu, i stupovi bijahu uz dovratnike, jedan otud i jedan odovud.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje