Tražilica


Daniel 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 1,1U trećoj godini vladanja kralja Jojakima Judina dođe Nebukadnezar, kralj babilonski, proti Jerusalemu i opkoli ga.
Daniel 1,2I Gospod mu dade u ruku Jojakima, kralja Judina, i jedan dio posuđa hrama Božjega. On ih odnese u zemlju Šinear u hram boga svojega. Posuđe metnu u riznicu boga svojega.
Daniel 1,3Tada zapovjedi kralj Ašfenazu, predstojniku nad dvoranima, neka dovede između Izraelaca, od kraljevskog i kneževskog roda,
Daniel 1,4Mladiće bez mane, lijepa lica, vješte u svakoj mudrosti, bogate znanjem i dobro odgojene, koji bi sposobni bili za dvorbu u kraljevskoj palači. On neka ih pouči u pismu i jeziku Kaldejaca.
Daniel 1,5Kralj odredi njihovo svagdanje uzdržavanje od stola kraljevskoga i od vina, što ga je on sam pio. Zapovjedi, da se izobražavaju tri godine, a poslije neka bi stupili u kraljevsku službu.
Daniel 1,6Među njima su bili Judejci Daniel, Hananija, Mišael i Azarija.
Daniel 1,7Predstojnik nad dvoranima dade im ipak druga imena. Danielu nadjenu ime Beltešazar, Hananiji Šadrak, Mišaelu Mešak, Azariji Abed-Nego,
Daniel 1,8Daniel je bio čvrsto odlučio, da se ne skvrni hranom kraljevom ni vinom, što ga je on pio. Zato zamoli predstojnika nad dvoranima, da se ne mora skvrniti.
Daniel 1,9I dade Bog Danielu te nađe milost i ljubav u predstojnika nad dvoranima.
Daniel 1,10Ipak reče predstojnik nad dvoranima Danielu: "Bojim se gospodara svojega kralja, koji vam je odredio jelo i piće; jer kad bi vidio, da su lica vaša lošija nego u ostalih mladića vaše dobi, mogao bih ja krivnjom vašom platiti glavom kod kralja.
Daniel 1,11A Daniel zamoli nadgledniku, kojega je predstojnik nad dvoranima bio postavio nad Danielom, Hananijom, Mišaelom i Azarijom:
Daniel 1,12"Pokušaj, molim, za deset dana sa slugama svojim! Neka nam se daje samo povrće da jedemo i voda da pijemo!
Daniel 1,13Onda neka ogledaš lica naša i lica onih mladi što jedu sa stola kraljeva, pa kako vidiš onako čini sa slugama svojim!"
Daniel 1,14On ih posluša u tom i pokuša s njima za deset dana.
Daniel 1,15A poslije deset dana izgledali su bolji i ugojeniji nego svi mladići, što su jeli sa stola kraljevskoga.
Daniel 1,16Tada je nadglednik uzimao jelo njihovo i vino, što su ga imali piti, i davao im je samo povrće.
Daniel 1,17A Bog dade ovoj četvorici mladica znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti. I Daniel se razumio također u viđenja i sne svake vrste.
Daniel 1,18Kada prođe vrijeme, iza kojega su po nalogu kraljevu imali biti oni predstavljeni njemu, izvede ih predstojnik nad dvoranima s pred Nebukadnezara.
Daniel 1,19Kralj je govorio s njima, i ne nađe se među svima ni jedan kao Daniel, Hananija, Mešak i Azarija. Zato su bili pripušteni službi kraljevskoj.
Daniel 1,20U svim slučajevima, što su tražili mudrost i razum, nađe ih kralj, kadgod bi ih zapitao, deset puta učenijima od svih vračara i gatalaca u svemu kraljevstvu svojemu.
Daniel 1,21Daniel je doživio još prvu godinu kralja Kira.
Daniel 1,1 Treće godine kraljevanja Jojakima, kralja Judeje, dođe Nabukodonozor, kralj Babilona, na Jeruzalem te ga opsjede.
Daniel 1,2Gospodin mu dade u ruke Jojakima, kralja judejskog, i dio predmeta iz Doma Božjega; on ih dopremi u zemlju Šinear i pohrani predmete u riznici svojih bogova.
Daniel 1,3Kralj naredi Ašfenazu, starješini svojih dvorjanika, da dovede od Izraelaca nekoliko dječaka kraljevskoga ili velikaškog roda:
Daniel 1,4neka budu bez nedostatka, lijepi, vrsni u svakoj mudrosti, dobro poučeni i bistri, prikladni da stoje na kraljevu dvoru; Ašfenaz neka ih nauči pismu i jeziku Kaldejaca.
Daniel 1,5Kralj im odredi dnevni obrok od kraljevskih jela i od vina sa svoga stola. Neka se odgajaju tri godine, a poslije toga imali bi stajati pred kraljem.
Daniel 1,6Među njima bijahu Judejci: Daniel, Hananija, Mišael i Azarja.
Daniel 1,7Dvorjanički starješina nadjene im imena: Daniel će se zvati Baltazar, Hananija Šadrak, Mišael Mešak, Azarja Abed Nego.
Daniel 1,8Daniel je u srcu odlučio da se neće okaljati kraljevim jelima i vinom s njegova stola, pa zamoli dvorjaničkog starješinu da ga poštedi te se ne okalja.
Daniel 1,9Bog dade Danielu te nađe dobrohotnost i smilovanje u dvorjaničkog starješine.
Daniel 1,10Starješina reče Danielu: "Bojim se svoga gospodara kralja; on vam je odredio jelo i pilo, pa ako vidi da su vam lica mršavija nego u drugih dječaka vaše dobi, ja ću zbog vas biti kriv pred kraljem.
Daniel 1,11Tada reče Daniel čuvaru koga bijaše dvorjanički starješina odredio Danielu, Hananiji, Mišaelu i Azarji:
Daniel 1,12"Molim te, pokušaj sa svojim slugama deset dana: neka nam se daje povrće za jelo i voda za pilo.
Daniel 1,13Vidjet ćeš onda kakvi ćemo biti mi a kakvi dječaci koji jedu od kraljevih jela, pa učini sa svojim slugama po onome što budeš vidio.
Daniel 1,14On pristade i stavi ih na kušnju deset dana.
Daniel 1,15A nakon deset dana oni bijahu ljepši i ugojeniji nego svi dječaci koji jeđahu od kraljevih jela.
Daniel 1,16Od tada čuvar dokinu njihova jela i obrok vina što su imali piti te im davaše povrća.
Daniel 1,17Ovoj četvorici dječaka dade Bog znanje i razumijevanje svih knjiga i mudrosti. Daniel razumijevaše viđenja i sne.
Daniel 1,18Pošto se navršilo vrijeme određeno od kralja da mu ih dovedu, dvorjanički starješina uvede ih pred Nabukodonozora.
Daniel 1,19Kralj razgovaraše s njima i među svima ne nađe se nijedan kao Daniel, Hananija, Mišael i Azarja. I tako oni ostadoše pred kraljem.
Daniel 1,20I u svemu mudrom i umnom o čemu ih ispitivaše kralj nađe da su deset puta vrsniji od svih čarobnika i gatalaca što ih bijaše u svem njegovu kraljevstvu.
Daniel 1,21Daniel ostade ondje do prve godine kralja Kira.
Daniel 1,1Treće godine vladavine Jojakimove, kralja Jude, Nabukodonozor, kralj Babilonije, dođe k Jeruzalemu i opsjede ga.
Daniel 1,2Gospodin izruči u ruke njegove Jojakima, kralja Jude, i jedan dio pribora kuće Božje; on ih odnese u zemlju Šinear u kuću svojih bogova.
Daniel 1,3Potom kralj zapovjedi Ašpenazu, ravnatelju svojeg osoblja, da dovede nekoliko sinova Izraelovih, kako kraljevskih potomaka tako i plemenitaških obitelji:
Daniel 1,4dječaka bez ikakve mane, lijepih za vidjeti, upućenih u svaku mudrost, vještih u znanju, razumijevajućih znanost i posjedujuće krjepkost, da bi stojali u kraljevskoj palači i da bi ih se poučilo književnost i jezik Kaldejaca .
Daniel 1,5Kralj odredi za njih svakodnevno snabdijevanje iz kraljevskog jelovnika i njegovog pića, propisujući da ih se odgaja tijekom triju godina, u kojem roku će se oni nalaziti u kraljevoj nazočnosti .
Daniel 1,6Bijaše među njima nekoliko Judinih sinova : Danijel, Hananija, Mišael, i Azarija.
Daniel 1,7Predstojnik osoblja njima nadjenu imena: Danijelu dade ime Beltšasar, Hananiji Šadrak, Mišaelu Mešak, i Azarijau Abed-Nego.
Daniel 1,8A Danijel primi k srcu da se ne uprlja jelovnikom kraljevim ni vinom od njegovog pića. On načini jednu zamolnicu predstojniku osoblja da se ne bi prljao
Daniel 1,9i Bog dodijeli Danijelu milost i naklonost predstojnika osoblja.
Daniel 1,10Predstojnik osoblja reče Danijelu: ` Ja se bojim da Mojgospodin Kralj, koji je utvrdio vašu hranu i vaše piće, ne vidi vaša blijeda lica bljeđima od onih dječaka vaše dobi, i da me vi ne učinite krivim po cijenu glave spram kralja.`
Daniel 1,11Danijel reče čuvaru kojeg predstojnik osoblje bijaše zadužio Danijelom, Hananijom, Mišaelom i Azarijaom:
Daniel 1,12`Stavi dakle na pokus sluge svoje tijekom deset dana. Nek nam se daje povrća za jesti i vode za piti.
Daniel 1,13Potom ti ćeš pogledati naš izgled i izgled onih dječaka koji jedu kraljev jelovnik; i prema onom što budeš vidio, postupi spram svojih slugu!`
Daniel 1,14On ih posluša i stavi ih na pokus tijekom deset dana.
Daniel 1,15U roku od deset dana, vidje se da oni imadoše bolji izgled i veću gojaznost nego svi dječaci koji su jeli s kraljevskog jelovnika.
Daniel 1,16Čuvar, dakle ukloni njihov jelovnik i vino koje su imali piti, i davaše im povrće.
Daniel 1,17A toj četvorici dječaka Bog dade znanost, i uputi ih u svu književnost i mudrost.
Daniel 1,18U roku dana propisanih od kralja za njih dovesti k njemu, predstojnik osoblja dovede ih u nazočnost Nabukodonozorovu.
Daniel 1,19Kralj porazgovara s njima, i među svima ne nađe se nitko kao Danijel, Hananija, Mišael i Azarija. Oni se nađoše dakle u nazočnosti kraljevoj;
Daniel 1,20i u svim predmetima mudrosti i spoznavanja o kojima je kralj raspitivao kod njih on ih nađe deset puta nadmoćnijima svim vračevima i čarobnjacima što ih on imaše u svem svom kraljevstvu.
Daniel 1,21A Danijel poživje sve do prve godine kralja Kira .
Danilo 1,1Godine treće carovanja Joakima cara Judina dođe Navuhodonosor car Vavilonski na Jerusalim, i opkoli ga.
Danilo 1,2I Gospod mu dade u ruku Joakima cara Judina i dio sudova doma Božijega, i odnese ih u zemlju Senar u dom boga svojega, i metnu sudove u riznicu boga svojega.
Danilo 1,3I reče car Asfenazu starješini svojih dvorana da dovede između sinova Izrailjevijeh, i od carskog sjemena i od knezova,
Danilo 1,4Mladiće na kojima nema mane, i koji su lijepa lica i naučeni svakoj mudrosti i vješti znanju i razumni i koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik Haldejski.
Danilo 1,5I odredi im car obrok na dan od jela carskoga i od vina koje on pijaše, da se hrane tri godine a poslije da stoje pred carem.
Danilo 1,6A među njima bjehu od sinova Judinijeh Danilo, Ananija, Misailo i Azarija.
Danilo 1,7A starješina nad dvoranima predje im imena, i Danilu nadje ime Valtasar, a Ananiji Sedrah, a Misailu Misah, a Azariji Avdenago.
Danilo 1,8Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše, i zamoli se starješini nad dvoranima da se ne skvrni.
Danilo 1,9I dade Bog Danilu te nađe milost i ljubav u starješine nad dvoranima.
Danilo 1,10I reče starješina nad dvoranima Danilu: bojim se gospodara svojega cara, koji vam je odredio jelo i piće; jer kad car vidi lica vaša lošija nego u ostalih mladića, vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru?
Danilo 1,11A Danilo reče Amelsaru, kojega starješina nad dvoranima postavi nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom:
Danilo 1,12Ogledaj sluge svoje za deset dana, neka nam se daje varivo da jedemo i vode da pijemo.
Danilo 1,13Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladićima koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim.
Danilo 1,14I posluša ih u tom, i ogleda ih za deset dana.
Danilo 1,15A poslije deset dana lica im dođoše ljepša i mesnatija nego u svijeh mladića koji jeđahu carsko jelo.
Danilo 1,16I Amelsar uzimaše jelo njihovo i vino koje njima trebaše piti, i davaše im variva.
Danilo 1,17I dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti; a Danilu dade da razumije svaku utvaru i sne.
Danilo 1,18I kad prođe vrijeme po kom car bješe rekao da ih izvedu, izvede ih starješina nad dvoranima pred Navuhodonosora.
Danilo 1,19I govori car s njima, i ne nađe se među svjema njima ni jedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija; i stajahu pred carem.
Danilo 1,20I u svemu čemu treba mudrost i razum, zašto ih car zapita, nađe da su deset puta bolji od svijeh vrača i zvjezdara što ih bješe u svemu carstvu njegovu.
Danilo 1,21I osta Danilo do prve godine cara Kira.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje