Tražilica


Amos 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 6,1Teško bezbrižnima u Sionu i sigurnima na gori samarijskoj, odličnima prvoga od naroda, koje sluša kuća Izraelova:
Amos 6,2Pođite u Kalnu i vidite i odanle otidite u Hamat veliki! Tada, siđite u Gat u zemlji Filistejaca! Jesu li oni jači od ovih kraljevstva, ili je zar područje njihovo veće od područja vašega?
Amos 6,3Vi mislite da je daleko dan nesreće i primičete vlast nasilja.
Amos 6,4Leže na posteljama od slonove kosti i pružaju se na jastucima svojim. Jedu janjce iz stada i mlada goveda iz štale.
Amos 6,5Deru se uz zvuk harfa, izmišljaju sebi kao David sprave za igru.
Amos 6,6Piju vino iz zdjela i mažu se najboljim uljem, a ne mare za pad Josipov.
Amos 6,7Zato će sad otići u progonstvo na čelu prognanika, i zamuknut će veselje raskošnika.
Amos 6,8Zakleo se je sam sobom svemogući Gospod, govori Gospod, Bog nad vojskama: "Oduravam gizdu Jakovljevu i mrzim na palače njegove i predajem grad zajedno sa stanovnicima njegovim."
Amos 6,9I ako deset ljudi samo ostane a jednoj kući, moraju i oni mrijeti.
Amos 6,10Ako jednoga rođak njegov nosi van i spali ga, da iznese kosti njegove iz kuće, i ako upita jednoga, koji se je skrio u nutrini kuće: "Ima li još tko hod tebe?", on odgovori: "Nitko!" i pridoda: "Šuti!", jer se ne smije imenovati ime Gospodnje.
Amos 6,11Jer evo, Gospod zapovijeda, i udaraju na palače da se poruše i na kolibe da se raspadnu.
Amos 6,12Trče li konji po litici, ili ore li se volovima more, da vi pretvarate pravo u otrov, plod pravednosti u pelin?
Amos 6,13Vi se radujete Lo-Debaru i govorite: "Nijesmo li svojom snagom zauzeli Karnajim?
Amos 6,14Jer evo, kućo Izraelova, ja ću podignuti proti vama narod, govori Gospod, Bog nad vojskama. "On će vas pritisnuti odanle, gdje se ide u Hamat, do potoka u pustinji."
Amos 6,1 Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori, nazvanima "prvina naroda", kojima se obraća dom Izraelov.
Amos 6,2Krenite u Kalnu i vidite, idite odande u Veliki Hamat, siđite u Gat filistejski. Jeste li bolji od tih kraljevstava? Je li im područje veće od vašega?
Amos 6,3Mislite: daleko je kobni dan, a primičete vlast nasilja.
Amos 6,4Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje;
Amos 6,5deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala k`o David,
Amos 6,6piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al` za slom Josipov ne mare.
Amos 6,7Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.
Amos 6,8Zakle se Gospod Jahve samim sobom - riječ je Jahve, Boga nad Vojskama: "Gnušam se oholosti Jakovljeve i mrzim dvorce njegove, predat ću grad i sve u njemu.
Amos 6,9Ako i deset ljudi ostane u jednoj kući, umrijet će.
Amos 6,10Rođak će i spaljivač prionuti da iznesu kosti iz kuće; ako bi tko upitao onog u kutu kuće: "Je li još tko ostao s tobom?" on će odvratiti: "Ne! Pst! Jahvino se ime ne smije spomenuti.
Amos 6,11Jer, gle, Jahve zapovjedi, i velika se kuća ruši u komade, mala se kuća ori u komadiće.
Amos 6,12Jure li konji po litici, ore li se more volovima, da vi pretvarate pravdu u otrov a plod pravednosti u pelin?
Amos 6,13Vi se radujete Lo Dabaru kad velite: "Nismo li svojom snagom zauzeli Karnajim?
Amos 6,14"Ha, evo, dome Izraelov, dižem na te - riječ je Jahve, Boga nad Vojskama - narod što će vas tlačiti od Ulaza hamatskoga do Pustinjskog potoka.
Amos 6,1Nesreća onima koji su utemeljili svoju spokojnost na *Sionu i onima koji su stavili svoju sigurnost u planinu Samarije, oni, cvijet prvog od naroda, prema kome ide kuća Izraelova:
Amos 6,2” Prođite kroz Kalne, govore oni, i gledajte, odande, pođite u Hamat, veliki, potom siđite u Gat u Filisteji; da su oni napredniji no ova kraljevstva ovdje? i njihova teritorija veća no vaša?“
Amos 6,3Htijući odagnati dan nesreće, vi približavate vlast nasilja.
Amos 6,4Opruženi na ležajima od slonovaše, izvaljeni na svojim divanima, oni se goste mladim ovnovima i probranim telcima iz staja;
Amos 6,5oni sastavljaju pjesme uz zvuk harfe, pjevajući kao David svoje vlastite kadence,
Amos 6,6pijući vino iz svojih kupa, mirišući se uljem *prvina, ali oni ne ćute nikakav metež za rušenje Josipa .
Amos 6,7To je zašto, sada, oni će biti izgnani na šelu izgnanika. i svršava pobratimstvo mekoputih!
Amos 6,8GOSPOD to priseže samim sobom proročanstvo GOSPODOVO, : Boga sila, ja koji hoću biti ponos Jakovljev, ali koji mrzi njegove palače: Ja ću izrušiti grad cijeli;
Amos 6,9ako bi se dogodilo da deset ljudi odupru se u samo jednoj kući, oni bi umrli.
Amos 6,10Rođak koji odnese lješeve izvan kuće da ih spali reći će onome koji je u dnu kuće: ” Ima li još tko s tobom, “ On će odgovoriti : ” Gotovo je!“ Više nikog za zazvati *ime GOSPODOVO!
Amos 6,11Da, evo GOSPODA koji zapovijeda; on udara: velika se kuća stropoštava, šak i malena se raspukla.
Amos 6,12Da li konji galopiraju po stijenju, ore li se tu volovima, za koga vi preokrećete pravo u otrov i plod pravde u kukutu ?
Amos 6,13Oni se raduju za Lo-Davar za ništa i kažu: ” Nije li to naša snaga što smo ušinili, mi, osvajanje Karnaima dva roga?“
Amos 6,14Evo me dakle, ja ću dići protiv vas, kućo Izraelova proročanstvo GOSPODOVO, Boga sila jedan narod, da vas potlaši iza LeboHamata sve do potoka Arabe .
Amos 6,1Teško bezbrižnima u Sionu i onima koji su bez straha u gori Samarijskoj, koji su na glasu između poglavica narodima, ka kojima dolazi dom Izrailjev.
Amos 6,2Prođite u Halnu i vidite, i odande idite u veliki Emat, poslije siđite u Gat Filistejski; je li koje carstvo bolje od ovijeh? jesu li im međe prostranije od vaših međa?
Amos 6,3Teško vama koji mislite da je daleko zli dan, a primičete stolicu na kojoj je nasilje;
Amos 6,4Koji liježete na odrima od slonove kosti i pružate se na posteljama svojim, i jedete jaganjce iz stada i teoce ugojene;
Amos 6,5Koji pjevate uza psaltire, i izmišljate sprave muzičke kao David;
Amos 6,6Koji pijete vino velikim čašama, i mažete se skupocjenijem mirisima, a ne marite za polom Josifov.
Amos 6,7Zato će sada otići u ropstvo među prvima koji će otići u ropstvo, i prestaće radost onijeh koji se goste.
Amos 6,8Zakle se Gospod Gospod sobom, govori Gospod Bog nad vojskama; ja se gadim na ponos Jakovljev i mrzim na dvorove njegove; zato ću predati grad i sve što je u njemu.
Amos 6,9I ako deset ljudi ostane u jednoj kući, umrijeće.
Amos 6,10I kad uzme koga stric mu ili koji će ga spaliti da iznese kosti njegove iz kuće, reći će onome koji bude u kutu u kući: ima li jošte ko kod tebe? A on će reći: nema nikoga. A on će reći: muči; jer ne pominjaše imena Gospodnjega.
Amos 6,11Jer evo, Gospod zapovijeda i udariće dom veliki da se razvali i mali dom da popuca.
Amos 6,12Trče li konji po stijeni i ore li se volovima? jer vi pretvoriste sud u žuč, i plod od pravde u pelen.
Amos 6,13Vi se radujete onome što nije ništa, i govorite: nijesmo li svojom snagom dobili rogove?
Amos 6,14Jer, gle, ja ću podignuti na vas, dome Izrailjev, govori Gospod Bog nad vojskama, narod, koji će vas pritijesniti od ulaska u Emat do potoka u pustinji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje