Tražilica


Levitski zakonik 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 1,1Gospod pozva Mojsija i zapovjedi mu iz Šatora sastanka:
Levitski zakonik 1,2"Govori sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ako hoćete Gospodu prinijeti žrtvu od stoke, onda prinesite žrtvu od goveda ili ovaca.
Levitski zakonik 1,3Tko hoće prinijeti žrtvu paljenicu od goveda, mora žrtvovati mušku, bez pogrješke životinju; neka je donese pred ulaz u Šator sastanka, da se dopane Gospodu.
Levitski zakonik 1,4Neka položi ruku na glavu žrtvi paljenici; tako će mu se milostivo primiti i pomirenje mu pribaviti.
Levitski zakonik 1,5Onda neka zakolje junca pred Gospodom. Sinovi Aronovi, svećenici, neka prinesu krv i neka krvlju poškrope unaokolo žrtvenik, koji stoji na ulazu u Šator sastanka.
Levitski zakonik 1,6Neka odere žrtvu paljenicu i neka je rasiječe na dijelove svoje.
Levitski zakonik 1,7Sinovi svećenika Arona neka nalože oganj na žrtveniku i neka metnu drva na oganj.
Levitski zakonik 1,8Onda neka sinovi Aronovi, svećenici, polože komade zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju na žrtveniku.
Levitski zakonik 1,9Drob i noge neka opere u vodi; onda neka svećenik spali sve zajedno na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.
Levitski zakonik 1,10Ako netko prinese kao žrtvu paljenicu sitnu stoku, ovce ili koze, neka žrtvuje mušku, bez pogrješke životinju.
Levitski zakonik 1,11Neka je zakolje pred Gospodom na sjevernoj strani žrtvenika; a sinovi Aronovi, svećenici, neka poškrope krvlju žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 1,12Neka je rasiječe na dijelove njezine, i svećenik neka ih položi zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju i na žrtveniku.
Levitski zakonik 1,13A drob i noge neka opere. Nato neka svećenik sve zajedno prinese i spali na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.
Levitski zakonik 1,14Ako netko prinese Gospodu kao žrtvu paljenicu ptice, neka žrtvuje grlice ili golube.
Levitski zakonik 1,15Svećenik neka životinju donese na žrtvenik, neka joj zaokrene vratom i spali je na žrtveniku; a krv neka istisne žrtveniku sa strane.
Levitski zakonik 1,16Neka joj izvadi volju s njezinom sadržinom i baci je pokraj žrtvenika prema istoku na pepeljinjak.
Levitski zakonik 1,17Potom neka životinji razdre krila, a da ih ne otrgne. Onda svećenik neka je spali na žrtveniku na drvima, što su naslagana na ognju, kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu."
Levitski zakonik 1,1 Zovnu Jahve Mojsija te mu iz Šatora sastanka reče:
Levitski zakonik 1,2"Govori Izraelcima i kaži im: `Kad tko od vas želi prinijeti Jahvi žrtvu od stoke, prinijet će je ili od krupne ili od sitne stoke.
Levitski zakonik 1,3Ako njegov prinos za žrtvu paljenicu bude od krupne stoke, neka prinese muško bez mane. Neka ga dovede k ulazu u Šator sastanka da pred Jahvom bude primljen.
Levitski zakonik 1,4Neka stavi svoju ruku na glavu žrtve paljenice da mu za njegovo ispaštanje bude primljena.
Levitski zakonik 1,5Neka zatim zakolje junca pred Jahvom. A Aronovi sinovi, svećenici, neka prinesu krv. Neka njome zapljusnu sve strane žrtvenika koji stoji pred ulazom u Šator sastanka.
Levitski zakonik 1,6Potom neka se žrtva sadre i rasiječe na dijelove.
Levitski zakonik 1,7Neka sinovi Aronovi, svećenici, nalože vatru na žrtveniku i na vatru metnu drva.
Levitski zakonik 1,8Neka zatim sinovi Aronovi, svećenici, naslažu dijelove, s glavom i lojem, na drva što su na vatri na žrtveniku.
Levitski zakonik 1,9Drobina i noge neka se operu u vodi. A onda neka svećenik sve sažeže u kad na žrtveniku. To je žrtva paljenica, žrtva paljena Jahvi na ugodan miris.`
Levitski zakonik 1,10Ako bi htio prinijeti za žrtvu paljenicu od sitne stoke - od ovaca ili koza - neka prinese muško bez mane.
Levitski zakonik 1,11Neka ga zakolje pred Jahvom, na žrtveniku sa sjeverne strane. Neka zatim Aronovi sinovi, svećenici, zapljusnu žrtvenik krvlju sa svih strana.
Levitski zakonik 1,12Potom neka je rasijeku na dijelove, a svećenik neka ih, s glavom i lojem, naslaže na drva što su na vatri na žrtveniku.
Levitski zakonik 1,13Drobina i noge neka se operu u vodi. Onda svećenik neka sve prinese i na žrtveniku sažeže. To je žrtva paljenica, žrtva paljena Jahvi na ugodan miris.
Levitski zakonik 1,14Ako bi hto prinijeti Jahvi ptice kao žrtvu paljenicu, neka onda prinese grlicu ili golubića.
Levitski zakonik 1,15Neka ga svećenik prinese k žrtveniku i, zavrnuvši mu vratom, otkine glavu i na žrtveniku sažeže. Zatim neka mu krv iscijedi žrtveniku sa strane.
Levitski zakonik 1,16Neka mu gušu i perje ukloni i pobaca ih na istočnu stranu žrtvenika, na mjesto za otpatke.
Levitski zakonik 1,17Neka ga raspori duž obaju krila, ali neka ih ne rastavlja. Onda neka ga svećenik na žrtveniku sažeže na drvima što su na vatri. To je žrtva paljenica, žrtva paljena Jahvi na ugodan miris.
Levitik 1,1GOSPOD pozva Mojsija i, *iz šatora susretanja, oslovi ga:
Levitik 1,2` Govori sinovima Izraelovim; reći ćeš im: Kad jedan od vas donese dar GOSPODU, trebate donijeti na dar krupnu ili sitnu stoku.
Levitik 1,3Ako li je to jedan holokaust od krupne stoke koji se hoće žrtvovati, daje se jedan mužjak bez mane; predaje se na ulazu šatora susretanja, da bi bio prihvaćen od GOSPODA;
Levitik 1,4*polaže se ruka na glavu žrtve, koja je prihvaćena u korist nuditelja - za učiniti nad njim absoluciju-;
Levitik 1,5kolje se ta životinja pred GOSPODOM, tada, svećenici, sinovi Aaronovi, nude krv, potom pršću tom krvlju obodnicu oltara koji se nalazi na ulazu u šator susretanj
Levitik 1,6odere se žrtva, i raščetvori;
Levitik 1,7tada sinovi svećenika Aarona stavljaju vatru na oltar i raspoređuju cjepanice na tu vatru;
Levitik 1,8svećenici, sinovi Aaronovi, raspoređuju četvorine - glavu i masno uračunavši - na cjepanice stavljene ne vatru na oltaru;
Levitik 1,9opere s vodom utroba i životinjske noge, potom svećenik stavi dimiti sve na oltar. To je jedan holokaust, jedno dimljeno spaljeno, jedan utažujući miris za GOSPODA.
Levitik 1,10Ako se radi o davanju na žrtvovanje sitne stoke, uzete između janjaca ili jaradi, daje se mužjak bez mane;
Levitik 1,11zakolje se na sjevernoj strani oltara, pred GOSPODOM; tad svećenici, sinovi Aaronovi, popršću njegovom krvlju obodnicu oltara;
Levitik 1,12raščetvori se - glavu i masno uračunavši - i svećenik ih rasporedi na cjepanice stavljene na vatru na oltaru;
Levitik 1,13opere se vodom utroba i životinjske noge, potom ga svećenik ponudi i stavi dimiti sve na oltar. To je jedan holokaust, jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris za GOSPODA.
Levitik 1,14Ako je to holokaust od ptice koji se hoće ponuditi GOSPODU, donese se dar uzet među grlicama ili golubovima;
Levitik 1,15svećenik ga ponudi na oltaru; otkine mu se glava i stavi dimiti na oltar; potom pusti prskati krv na stjenku oltara;
Levitik 1,16odvoji mu se volje sa svojim sadržajem i baci po strani oltaru, na istok, na mjesto gdje se odlaže masni pepeo;
Levitik 1,17rasiječe se ptica između krila - ona ne odvajaju joj se - potom svećenik stavi ju dimiti na oltar na cjepanice stavljene na vatru. To je jedan holokaust, jedno spaljeno jelo, utažujući miris za GOSPODA.
3. Mojsijeva 1,1I viknu Gospod Mojsija, i reče mu iz šatora od sastanka govoreći:
3. Mojsijeva 1,2Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad ko između vas hoće da prinese Gospodu žrtvu od stoke, prinesite žrtvu svoju od goveda ili od ovaca ili od koza.
3. Mojsijeva 1,3Ako mu je žrtva paljenica od goveda, neka prinese muško, zdravo; na vratima šatora od sastanka neka je prinese drage volje pred Gospodom.
3. Mojsijeva 1,4I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici, i primiće mu se, i očistiće ga od grijeha.
3. Mojsijeva 1,5I neka zakolje tele pred Gospodom, i neka sinovi Aronovi sveštenici prinesu krv, i pokrope oltar krvlju ozgo unaokolo, koji je pred vratima šatora od sastanka.
3. Mojsijeva 1,6Potom neka se odre žrtva paljenica i neka se rasiječe na dijelove.
3. Mojsijeva 1,7I sinovi Aronovi sveštenici neka nalože oganj na oltaru, i metnu drva na oganj.
3. Mojsijeva 1,8Pa onda sinovi Aronovi sveštenici neka namjeste dijelove, glavu i salo na drva na ognju, koji je na oltaru.
3. Mojsijeva 1,9A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka zapali sve to na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 1,10Ako li bi htio prinijeti žrtvu paljenicu od sitne stoke, od ovaca ili od koza, neka prinese muško, zdravo.
3. Mojsijeva 1,11I neka se zakolje na sjevernoj strani oltara pred Gospodom, i sinovi Aronovi sveštenici neka pokrope krvlju oltar ozgo unaokolo.
3. Mojsijeva 1,12I neka se rasiječe na dijelove s glavom i sa salom, i sveštenik neka to namjesti na drva na ognju, koji je na oltaru.
3. Mojsijeva 1,13A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka prinese sve to i neka zapali na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 1,14Ako li hoće da prinese pticu Gospodu na žrtvu paljenicu, neka prinese žrtvu od grlica ili od golubića.
3. Mojsijeva 1,15I sveštenik neka je metne na oltar, i glavu neka joj zasiječe noktom, i zapali na oltaru iscijedivši joj krv niz oltar sa strane.
3. Mojsijeva 1,16I neka joj izvadi volju s nečistotom i baci kraj oltara prema istoku gdje je pepeo.
3. Mojsijeva 1,17I neka je zadre za krila, ali da ne raskine; tako neka je sveštenik zapali na oltaru na drvima koja su na ognju; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje