Tražilica


Zaharija 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 1,1Osmoga mjeseca, u drugoj godini Darija, dođe riječ Gospodnja proroku Zahariji, sinu Berekije, sina Idova, ovako govoreći:
Zaharija 1,2"Žestoko se je bio Gospod razgnjevio na oce vaše.
Zaharija 1,3Sada im reci: 'Ovako veli Gospod nad vojskama: Vratite se k meni', govori Gospod nad vojskama, 'i ja ću se opet vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama!
Zaharija 1,4Ne budite kao oci vaši, kojima su vikali prijašnji proroci: "Ovako veli Gospod nad vojskama: Vratite se sa zlih putova svojih i od zlih djela svojih! Ali nijesu poslušali i nijesu pazili na me', govori Gospod.
Zaharija 1,5'Oci vaši - gdje su oni sada? I proroci živu li dovijeka?
Zaharija 1,6Ali riječi moje i odluke, što sam ih naložio slugama svojim, prorocima, - nijesu li dostigle oce vaše, tako da su se oni obratili i rekli: Kako je bio Gospod nad vojskama odlučio postupati s nama prema putovima našim i po djelima našim, tako je doista, i postupao s nama?'"
Zaharija 1,7Dvadeset četvrti dan jedanaestoga mjeseca, to je mjesec Šebat, u drugoj godini Darija, dođe riječ Gospodnja proroku Zahariji, sinu Berekije, sina Idova, na ovaj način:
Zaharija 1,8Imao sam Viđenje u noći: Gle, bio čovjek, koji je jahao na konju riđu. Stajao je među mirtama u dolu, a za njim su bili konji riđasti, crni, šareni i bijeli.
Zaharija 1,9Upitao sam: "Tko su ovi, gospodaru moj?" Anđeo, koji je govorio s mnom, odgovori mi: "Pokazat ću ti, tko su oni."
Zaharija 1,10Tada čovjek, koji je stajao među mirtama, odgovori: "To su oni, što ih je poslao Gospod, da obiđu zemlju.
Zaharija 1,11A ovi odgovoriše anđelu Gospodnjemu, koji je stajao među mirtama: "Obiđosmo zemlju, i gle, sva je zemlja mirna i tiha."
Zaharija 1,12Anđeo Gospodnji reče: "Gospode nad vojskama, kad ćeš se napokon smilovati Jerusalemu i gradovima Judinim, na koje se gnjeviš već sedamdeset godina?
Zaharija 1,13I Gospod odgovori anđelu, koji je govorio s mnom, prijaznim, utješnim riječima.
Zaharija 1,14Tada mi reče anđeo, koji je govorio s mnom: "Objavi: 'Ovako veli Gospod nad vojskama: Gorim od revnosti za Jerusalem, od veliko revnosti za Sion.
Zaharija 1,15A gnjevim se gnjevom žestokim na narode ohole, koji, kada sam se malo gnjevio, još su pomogli na nesreću.
Zaharija 1,16Zato ovako veli Gospod: Pun milosrđa obraćam se Jerusalemu: Hram će se moj u njemu opet sazidati', govori Gospod nad vojskama 'i mjeračko uže zategnut će se preko Jerusalema!'
Zaharija 1,17Nadalje objavi: 'Ovako veli Gospod nad vojskama: Na moje će se gradove opet izliti blagoslovi. Gospod će se opet smilovati Sionu i opet će izabrati Jerusalem.'"
Zaharija 1,18Opet sam podigao oči svoje i gledao. Gle, bila su tu četiri roga.
Zaharija 1,19Upitao sam anđela, koji je govorio s mnom: "Tko su ovi?" Odgovori mi: "To su rogovi, što su razasuli Judu, Izraela Jerusalem."
Zaharija 1,20Tada mi dade Gospod da vidim četiri kovača.
Zaharija 1,21Upitao sam: "Čemu su došli ovi?" Odgovori mi: "Ono su rogovi, što su razasuli Judu, tako da ni jedan čovjek nije podigao glave svoje. Sada su došli ovi, da ih uplaše i da odbiju rogove narodima, koji su podigli rog proti zemlji Judinoj, da je razaspu."
Zaharija 1,1 Osmoga mjeseca druge godine Darijeve dođe riječ Jahvina proroku Zahariji, sinu Berekjinu, sinu Idonovu.
Zaharija 1,2"Jahve se teško razgnjevio na oce vaše!
Zaharija 1,3Zatim im reci: `Ovako govori Jahve nad Vojskama: Vratite se meni, i ja ću se vratiti vama` - riječ je Jahve nad Vojskama.
Zaharija 1,4`Ne budite poput svojih otaca koje su pozivali negdašnji proroci.` Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Vratite se sa zlih putova svojih i od zlih djela. Ali oni nisu slušali ni pazili na mene` - govori Jahve.
Zaharija 1,5Gdje su sad oci vaši? Zar će dovijeka živjeti proroci?
Zaharija 1,6Ali moje riječi i odredbe, koje sam naložio slugama svojim prorocima, nisu li stigle vaše oce? Oni se obratiše i priznaše: `Jahve nad Vojskama učinio je s nama kako bijaše namislio učiniti prema našim putovima i našim djelima.`
Zaharija 1,7Dvadeset i četvrtog dana, jedanaestoga mjeseca, a to je mjesec Šebat, druge godine Darijeve, dođe riječ Jahvina proroku Zahariji, sinu Berekjinu, sinu Idonovu.
Zaharija 1,8Imao sam noću viđenje. Gle, na riđanu čovjek jaše među mirtama koje imaju duboko korijenje, a iza njega konji riđi, smeđi i bijeli.
Zaharija 1,9Upitah: "Koji su ovi, gospodaru?" Anđeo koji je sa mnom govorio reče mi: "Ja ću ti pokazati koji su.
Zaharija 1,10Čovjek koji stajaše među mirtama odgovori: "Ovo su oni koje je poslao Jahve da obilaze zemlju.
Zaharija 1,11Oni se obratiše anđelu Jahvinu, koji stajaše među mirtama, i kazaše: "Obišli smo zemlju, i gle: sva zemlja počiva i miruje.
Zaharija 1,12Tada progovori anđeo Jahvin i reče: "Jahve nad Vojskama, kada ćeš se već jednom smilovati Jeruzalemu i gradovima judejskim na koje se već sedamdeset godina ljuto srdiš?
Zaharija 1,13A Jahve anđelu koji je govorio sa mnom odgovori utješnim riječima.
Zaharija 1,14I anđeo koji je govorio sa mnom reče mi: "Objavi ovo: `Ovako govori Jahve nad Vojskama: Ljubavlju ljubomornom gorim za Jeruzalem i za Sion,
Zaharija 1,15a velikim gnjevom plamtim na ohole narode, jer kad se ono malo rasrdih, oni prijeđoše mjeru.`
Zaharija 1,16Zato ovako govori Jahve: `Vraćam se Jeruzalemu s milosrđem; opet će u njemu sagraditi Dom moj` - riječ je Jahve nad Vojskama - `i opet će se u Jeruzalemu protezati uže mjeračko.`
Zaharija 1,17I ovo poruči: `Ovako govori Jahve nad Vojskama: Moji će se gradovi opet prelijevati obiljem, i Jahve će utješiti Sion, izabrati Jeruzalem.`
Zaharija 1,1Osmog mjeseca, druge godine vladavine Darijusove riječ GOSPODOVA bi upućena *proroku Zahariji, sinu Berekijevu, sinu Idoovu:
Zaharija 1,2” GOSPOD je žestoko razljućen protiv vaših otaca . “
Zaharija 1,3Reci im: ” Ovako govori GOSPOD, svemogući: Vratite se k meni - proročanstvo GOSPODOVO, sve-mogućeg – i ja ću se vratiti k vama, reče GOSPOD, svemogući.
Zaharija 1,4Ne oponašajte svojih otaca, onih koje su nekadašnji proroci opominjali ovim riječima: Ovako govori GOSPOD, svemogući: Vratite se dakle, zaniječite hrđavim putovima i svojem hrđavu ponašanju, ali oni nisu poslušali i nisu obratili pažnje na mene - proročanstvo GOSPODOVO.
Zaharija 1,5Vaši očevi, gdje su oni, ha? I proroci žive li još uvijek?
Zaharija 1,6Ipak moje izjave i odluke, one kojima sam ja bio zadužio sluge svoje proroke, nisu li one uništile vaše očeve? Tad su se oni vratili i priznali: GOSPOD, svemogući, bijaše odlučio da postupi s nama prema našim putovima i našem ponašanju, i to je upravo tako da je postupio s nama.“
Zaharija 1,724. jedanaestog mjeseca - mjeseca Ševata -, druge godine vladavine Dariusa, riječ GOSPODOVA bi upućena Zahariju, sinu Berekijevu, sinu Idovljevu ovim riječima:
Zaharija 1,8Ja sam ove noći imao jedno viđenje: bijaše to jedan čovjek koji je jahao riđog konja; on je stajao među mirtama u dubini, i iza njega bijaše riđih konja, riđana i bijelaca.
Zaharija 1,9Ja mu zaiskah: ” Što predstavljaju oni, moj Gospodine?“ Tad *anđeo koji govoraše meni odgovori: ”Ja ću ti pokazati što oni predstavljaju.“
Zaharija 1,10I čovjek koji je stajao među mirtama uplete se govoreći: ” To su oni koje je GOSPOD poslao prijeći zemlju.“
Zaharija 1,11Tada se oni obratiše anđelu GOSPODOVOM koji se držaše među mirtama i rekoše mu: ”Mi smo prošli svu zemlju i evo kako je sva zemlja u spokoju i počinku. “
Zaharija 1,12Anđeo GOSPODOV tada reče:” GOSPODE, svemogući sve do kada kasnit ćeš ti smilovati se Jeruzalemu i gradovima Jude protiv kojih si razljućen već 70 godina ?“
Zaharija 1,13Tada anđelu koji mi govoraše GOSPOD dade jedan ohrabrujući odgovor, jedan utješni odgovor.
Zaharija 1,14A *anđeo koji mi govoraše reče meni: ” Proglasi: Ovako govori GOSPOD svemogući: Ja osjećam jednu jaku ljubomoru za Jeruzalem i za *Sion.
Zaharija 1,15Ali, ja sam žestoko razljućen protiv naroda dobro nastanjenih; dok ja bijah, samo slabašno razljućen, oni, oni su dodavali na svoju nesreću.
Zaharija 1,16Evo zašto, ovako govori GOSPOD: Ja se sa sućuti vraćam k Jeruzalemu, moja će tu kuća nanovo biti izgrađena - proročanstvo GOSPODA svemogućeg - i konop će biti zategnut nad Jeruzalemom .
Zaharija 1,17Učini još ovaj proglas: Ovako govori GOSPOD, svemogući: Moji gradovi su još lišeni sreće. Ali, GOSPOD će ponovo utješiti Sion i izabrati Jeruzalem. “
Zaharija 1,1Osmoga mjeseca druge godine Darijeve, dođe riječ Gospodnja proroku Zahariji sinu Varahije sina Idova govoreći:
Zaharija 1,2Gospod se vrlo razgnjevi na oce vaše.
Zaharija 1,3Zato im reci: ovako veli Gospod nad vojskama: vratite se k meni, govori Gospod nad vojskama, i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama.
Zaharija 1,4Ne budite kao oci vaši, kojima vikahu pređašnji proroci govoreći: ovako veli Gospod nad vojskama: vratite se sa zlijeh putova svojih i od zlijeh djela svojih; ali ne poslušaše niti paziše na me, govori Gospod.
Zaharija 1,5Oci vaši gdje su? i ti proroci žive li dovijeka?
Zaharija 1,6Ali riječi moje i uredbe moje koje zapovijedah slugama svojim prorocima ne stigoše li oce vaše? te se oni obratiše i rekoše: kako Gospod nad vojskama bješe namislio učiniti nam prema putovima našim i po djelima našim, tako nam učini.
Zaharija 1,7Dvadeset četvrtoga dana jedanaestoga mjeseca, a to je mjesec Savat, druge godine Darijeve, dođe riječ Gospodnja proroku Zahariji sinu Varahije sina Idova govoreći:
Zaharija 1,8Vidjeh noću, a to čovjek jahaše na konju riđu, i stajaše među mirtama koje bijahu u dolu, a za njim bijahu konji riđi, šareni i bijeli.
Zaharija 1,9I rekoh: šta je ovo, gospodaru moj? A anđeo koji govoraše sa mnom reče mi: ja ću ti pokazati što je ovo.
Zaharija 1,10Tada čovjek koji stajaše među mirtama progovori i reče: ovo su koje posla Gospod da oblaze zemlju.
Zaharija 1,11I oni progovoriše anđelu Gospodnjemu koji stajaše među mirtama, i rekoše: mi obidosmo zemlju, i gle, sva zemlja počiva i mirna je.
Zaharija 1,12Tada anđeo Gospodnji odgovori i reče: Gospode nad vojskama, kad ćeš se već smilovati Jerusalimu i gradovima Judinijem, na koje se gnjeviš već sedamdeset godina?
Zaharija 1,13A Gospod odgovori anđelu koji govoraše sa mnom, dobrijem riječima, milijem riječima.
Zaharija 1,14I reče mi anđeo koji govoraše sa mnom: viči i reci: ovako veli Gospod nad vojskama: revnujem za Jerusalim i za Sion veoma.
Zaharija 1,15I gnjevim se silno na narode bezbrižne, jer se malo razgnjevih a oni pomogoše na zlo.
Zaharija 1,16Zato ovako veli Gospod: obratih se k Jerusalimu milošću, dom će se moj opet sazidati u njemu, govori Gospod nad vojskama, i uže će se zategnutu preko Jerusalima.
Zaharija 1,17Još viči i reci: ovako veli Gospod nad vojskama: opet će gradovi moji obilovati dobrom, i Gospod će opet utješiti Sion i opet će izabrati Jerusalim.
Zaharija 1,18Tada podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, četiri roga.
Zaharija 1,19I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: što je to? A on mi reče: to su rogovi koji razmetnuše Judu, Izrailja i Jerusalim.
Zaharija 1,20Potom pokaza mi Gospod četiri kovača.
Zaharija 1,21I rekoh: šta su ti došli da rade? A on odgovori i reče: ono su rogovi koji razmetnuše Judu da niko ne podiže glave; a ovi dođoše da ih uplaše, da odbiju rogove narodima, koji podigoše rog na zemlju Judinu da je razmetnu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje