Tražilica


Matej 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 18,1U onaj čas pristupiše učenici k Isusu i zapitaše: "Tko je doista najveći u kraljevstvu nebeskom?"
Matej 18,2Tada on dozva dijete, postavi ga među njih
Matej 18,3I reče "Zaista, kažem vam: "Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Matej 18,4Tko se dakle drži malenim kao dijete ovo, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom.
Matej 18,5Tko primi takvo dijete u ime moje, taj primi mene.
Matej 18,6Tko zavede jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da potone u dubinu morsku.
Matej 18,7Teško svijetu zbog onoga što navodi svijet na grijeh! Mora doduše tako nešto doći; ali teško onomu čovjeku, po kome to dolazi!
Matej 18,8Ako te ruka tvoja ili noga tvoja navodi na grijeh, odsijeci je i baci je od sebe! Bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge da budeš bačen u oganj vječni.
Matej 18,9I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je s jednim okom ući u život, negoli s dva oka da budeš bačen u oganj pakleni.
Matej 18,10Gledajte, da ne prezrete nijednoga od ovih malenih, jer vam kažem: "Anđeli njihovi na nebesima gledaju uvijek lice Oca mojega, koji je na nebesima.
Matej 18,11Jer je Sin čovječji došao da spasi, što je bilo izgubljeno.
Matej 18,12Što vam se čini? Ako ima jedan što ovaca, i jedna od njih zaluta, ne ostavi li on devedeset i će vet u gori i ne ide li da traži onu, što je zalutala?
Matej 18,13I ako mu pođe za rukom da je nađe, zaista, kažem vam: "On se ovoj više raduje, negoli onima devedeset i devet, što nijesu zalutale.
Matej 18,14Tako neće ni Otac vaš na nebesima, da se izgubi jedan od ovih malenih.
Matej 18,15Ako je brat tvoj pogriješio proti tebi, idi i potegni ga na odgovor u četiri oka! Ako te posluša, dobio si brata svojega.
Matej 18,16Ako te ne posluša, uzmi sobom još jednoga ili druga dva, da se sve ustanovi izjavom dvojice ili trojice svjedoka.
Matej 18,17Ako ni njih ne posluša, kaži crkvi! Ako li ne posluša ni crkve, neka ti bude kao neznabožac i carinik!
Matej 18,18Zaista, kažem vam: "Štogod svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i štogod razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebu.
Matej 18,19Nadalje vam kažem: "Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago, dat će im Otac moj nebeski.
Matej 18,20Jer gdje su dvojica ili trojica skupljena u ime moje, ondje sam ja među njima"
Matej 18,21Tada pristupi k njemu Petar i zapita: "Gospodine, ako brat moj pogriješi proti meni, koliko puta da mu oprostim? Do sedam puta?"
Matej 18,22Isus mu odgovori: "Velim ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset put sedam puta.
Matej 18,23Zato je kraljevstvo nebesko kao kralj, koji htjede da se obračuna sa svojim slugama.
Matej 18,24Kad se počne uračunati, dovedoše mu jednoga, koji mu je bio dužan deset tisuća talenata.
Matej 18,25A jer nije mogao platiti zapovjedi gospodar, da ga prodadu sa ženom i djetetom i svim imanjem njegovim i stim da se dug izravna.
Matej 18,26Tada mu se sluga baci pred noge i zamoli: "Gospodaru ima strpljenja s menom sve ću ti platiti!
Matej 18,27Gospodar se smilova slugi pusti ga i dug mu oprosti.
Matej 18,28A kad izađe sluga nađe jednoga od svojih drugova, koji mu je bio dužan što denara. Njega uhvati i uze ga daviti govoreći: "Plati, što si dužan!
Matej 18,29Tada pade pred njega drug njegov i zamoli: "Imaj strpljenja s menom, platit ću ti!
Matej 18,30Ali on ne htjede, nego ode i dade ga baciti u tamnicu, dok ne plati svojega duga.
Matej 18,31Kad vidješe drugovi njegovi, što se dogodi, vrlo se ožalostiše. Oni odoše i javiše gospodaru svojemu sav slučaj.
Matej 18,32Tada ga dozva k sebi gospodar njegov i reče mu: "Zli slugo! Sav sam dug oprostio tebi, jer si me molio.
Matej 18,33Nijesi li se i ti morao smilovati drugu svojemu, kako sam se ja smilovao tebi?
Matej 18,34Pun gnjeva predade ga gospodar njegov mučiteljima dok ne plati sav dug.
Matej 18,35Tako će i Otac moj nebeski postupati s vama, ako svaki od vas ne oprosti od srca bratu svojemu."
Matej 18,1 U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: "Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?
Matej 18,2On dozove dijete, postavi ga posred njih
Matej 18,3i reče: "Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Matej 18,4Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom.
Matej 18,5I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.
Matej 18,6"Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku.
Matej 18,7"Jao svijetu od sablazni! Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazan.
Matej 18,8Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život kljastu ili hromu, nego s obje ruke ili s obje noge biti bačen u oganj vječni.
Matej 18,9I ako te oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku u život ući, nego s oba oka biti bačen u pakao ognjeni.
Matej 18,10"Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.
Matej 18,11#
Matej 18,12"Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zalutalom?
Matej 18,13Posreći li mu se te je nađe, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale.
Matej 18,14Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih.
Matej 18,15"Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.
Matej 18,16Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja.
Matej 18,17Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Matej 18,18"Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Matej 18,19"Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima.
Matej 18,20Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.
Matej 18,21Tada pristupi k njemu Petar i reče: "Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?
Matej 18,22Kaže mu Isus: "Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.
Matej 18,23"Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama.
Matej 18,24Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata.
Matej 18,25Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug.
Matej 18,26Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: `Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.`
Matej 18,27Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.
Matej 18,28"A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: `Vrati što si dužan!`
Matej 18,29Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: `Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.`
Matej 18,30Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.
Matej 18,31"Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru.
Matej 18,32Tada ga gospodar dozva i reče mu: `Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio.
Matej 18,33Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?`
Matej 18,34I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga.
Matej 18,35Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.
Matej 18,1U taj čas učenici se primaknuše k Isusu i rekoše mu: ` Tko je dakle najveći u kraljevstvu *nebeskom? `
Matej 18,2Pozvavši jedno dijete, on se postavi usred njih
Matej 18,3i reče: ` Uistinu, ja vam to kažem, ako se vi ne promijenite i ne postanete kao djeca, ne, vi nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Matej 18,4Onaj, dakle, tko se učini malenim kao ovo dijete, eto najvećeg u kraljevstvu nebeskom.
Matej 18,5Tko primi u moje *ime jedno dijete kao ovo ovdje, taj prima mene samog. (Mk 9.42-489; Lk 17.1-2)
Matej 18,6Ali, tko povuče pad samo jednog od ovih najmanjih koji vjeruju u mene, bolje je za njega da si zakači o vrat jedan veliki mlinski kolut i da se baci u morski ponor.
Matej 18,7Nesretan svijet koji uzrokuje toliko sablazni! Sigurno, tako mora biti, ali nesretan čovjek kojeg stignu!
Matej 18,8Ako tvoja ruka li tvoja noga uzrokuju tvoj grijeh, odsijeci ih i baci daleko od sebe; bolje je za tebe ući u *život bezruk ili osakaćen nego biti bačen u vječnu vatru s objema tvojim rukama ili nogama!
Matej 18,9I ako bi tvoje oko izazvalo tvoje zgrješenje, iščupaj ga, i baci ga daleko od sebe; bolje je za tebe ući jednook u život nego biti bačen s oba svoja oka u *gehenu ognjenu! ( Lk 15.1-7)
Matej 18,10Pazite se da ne prezrijete ni jedno od ovih malenih, jer, ja vam to kažem,
Matej 18,11u *nebesima se njihovi *anđeli neprestano nalaze u nazočnosti mog oca koji je u nebesima .
Matej 18,12Koje je vaše stajalište? Ako jedan čovjek ima stotinu ovaca i jedna od njih se izgubi, neće li on ostaviti onih 99 drugih u planini i otići tražiti onu koja se izgubila?
Matej 18,13I ako ju uspije pronaći, ja vam to kažem, on se više raduje no onim 99 koje se nisu izgubile.
Matej 18,14Isto tako vaš Otac koji je u nebesima hoće da se ni jedno od ovih malenih ne izgubi.
Matej 18,15Ako tvoj brat zgriješi, idi ga pronaći i uputi mu svoje prijekore oči u oči. Ako te posluša ti si povratio brata svog.
Matej 18,16Ako te ne sluša, uzmi još jednu ili dvije osobe sa sobom da bi svaka stvar bila odlučena prema riječi dva ili tri svjedoka.
Matej 18,17Ako odbije ih slušati, reci to u Crkvi, i odbije li slušati čak i u Crkvi, nek bude za tebe kao *poganin i skupljač poreza.
Matej 18,18Uistinu, ja vam to kažem: sve što ćete vi svezati na zemlji bit će svezano u *nebu, i sve što ćete vi odriješiti na zemlji bit će odriješeno u nebu.
Matej 18,19Ja vam još kažem, ako dvojica među vama, na zemlji, slože se za tražiti što god to bilo, to će im biti odobreno od mog oca koji je u nebesima.
Matej 18,20Jer, ondje gdje se dvojica ili trojica se sastanu u moje *ime, ja sam u sred njih. ` ( Lk 17.4 )
Matej 18,21Tada se Petar približi i reče mu: ` Gospodine, kad moj brat počini jedan grijeh prema meni, koliko puta ću mu ja opraštati? Sve do sedam puta? `
Matej 18,22Isus mu reče: ` Ja te ne kaže sve do sedam puta, već sve do sedamdeset sedam puta. `
Matej 18,23S *kraljevstvom je nebeskim kao s kramljem koji je htio izravnati svoje račune sa svojim slugama.
Matej 18,24Za početi, dovedoše mu jednog koi mu dugovaše 10.000 talenata.
Matej 18,25Kako on nije imao čime platiti, gospodar dade zapovijed da ga prodaju zajedno s njegovom ženom, njegovom djecom i svim što imaše, u naknadu za njegov dug.
Matej 18,26Bacivši mu se tada pred njegove noge, sluga, naklonjen; njemu reče: ` Budi strpljiv sa mnom, i ja ću ti sve vratiti.
Matej 18,27Umilostivljen, gospodar tog sluge pusti ga otići i oprosti mu njegov dug.
Matej 18,28Izlazeći, taj sluga susretne jednog od svojih sudruga, koji mu dugovaše stotinu srebrenjaka; on ga uhvati za grlo i stegnu ga skoro da ga udavi, govoreći mu: Vrati mi što mi duguješ.
Matej 18,29Njegov se sudrug baci njemu pred noge i preklinjaše ga govoreći: Imaj strpljenja sa mnom, i ja ću ti vratiti.
Matej 18,30Ali, onaj drugi odbi; što više, on ode dati baciti ga u zatvor, očekujući da mu bude vraćeno ono što mu ovaj dugovaše.
Matej 18,31Videći što se upravo dogovdilo, njegovi drugovi bijahu veoma ožalošćeni i odoše izvijestiti njegovog gospodara o ovome što se dogodilo.
Matej 18,32Tada, davši ga dovesti, njegov mu gospodar reče: Opaki slugo, ja sam ti oprostio sav tvoj dug, jer si me ti preklinjao.
Matej 18,33Nisi li i ti također trebao imati milosti spram svojeg sudruga, kao što ja imah spram tebe?
Matej 18,34I, u gnjevu svojem, njegov ga gospodar predade krvnicima, čekajući da mu bude vraćeno sve što mu ovaj dugovaše.
Matej 18,35Tako će isto moj Otac nebeski postupiti s vama, ako svaki od vas ne oprosti svom bratu sa dna srca svog. ( Mk 10.1-12; Lk 16.18 )
Matej 18,1U taj čas pristupiše k Isusu učenici govoreći: ko je dakle najveći u carstvu nebeskome?
Matej 18,2I dozva Isus dijete, i postavi ga među njih,
Matej 18,3I reče im: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko.
Matej 18,4Koji se dakle ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u carstvu nebeskome.
Matej 18,5I koji primi takovo dijete u ime moje, mene prima.
Matej 18,6A koji sablazni jednoga od ovijeh malijeh koji vjeruju mene, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenični o vratu njegovu, i da potone u dubinu morsku.
Matej 18,7Teško svijetu od sablazni! jer je potrebno da dođu sablazni; ali teško onom čovjeku kroz koga dolazi sablazan.
Matej 18,8Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, nego li s dvije ruke i dvije noge da te bace u oganj vječni.
Matej 18,9I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe: bolje ti je s jednijem okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni.
Matej 18,10Gledajte da ne prezrete jednoga od malijeh ovijeh; jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice oca mojega nebeskoga.
Matej 18,11Jer sin čovječij dođe da iznađe i spase izgubljeno.
Matej 18,12Što vam se čini? Kad ima jedan čovjek sto ovaca pa zađe jedna od njih, ne ostavi li on devedeset i devet u planini, i ide da traži onu što je zašla?
Matej 18,13I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj više raduje nego onima devedeset i devet što nijesu zašle.
Matej 18,14Tako nije volja oca vašega nebeskoga da pogine jedan od ovijeh malijeh.
Matej 18,15Ako li ti sagriješi brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim samijem; ako te posluše, dobio si brata svojega.
Matej 18,16Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu da sve riječi ostanu na ustima dva ili tri svjedoka.
Matej 18,17Ako li njih ne posluša, kaži crkvi; a ako li ne posluša ni crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik.
Matej 18,18Jer vam kažem zaista: što god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i što god razdriješite na zemlji biće razdriješeno na nebu.
Matej 18,19Još vam kažem zaista: ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, za što se uzmole, daće im otac moj koji je na nebesima.
Matej 18,20Jer gdje su dva ili tri sabrani u ime moje ondje sam ja među njima.
Matej 18,21Tada pristupi k njemu Petar i reče: Gospode! koliko puta ako mi sagriješi brat moj da mu oprostim? do sedam puta?
Matej 18,22Reče njemu Isus: ne velim ti do sedam puta, nego do sedam puta sedamdeset.
Matej 18,23Zato je carstvo nebesko kao čovjek car koji namisli da se proračuni sa svojijem slugama.
Matej 18,24I kad se poče računiti, dovedoše mu jednoga dužnika od deset hiljada talanata.
Matej 18,25I budući da nemaše čim platiti, zapovjedi gospodar njegov da ga prodadu, i ženu njegovu i djecu, i sve što ima; i da mu se plati.
Matej 18,26No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći: gospodaru! pričekaj me, i sve ću ti platiti.
Matej 18,27A gospodaru se sažali za tijem slugom, pusti ga i dug oprosti mu.
Matej 18,28A kad iziđe sluga taj, nađe jednoga od svojijeh drugara koji mu je dužan sto groša, i uhvativši ga davljaše ga govoreći: daj mi što si dužan.
Matej 18,29Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći: pričekaj me, i sve ću ti platiti.
Matej 18,30A on ne htje, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga.
Matej 18,31Vidjevši pak drugari njegovi taj događaj žao im bi vrlo, i otišavši kazaše gospodaru svojemu sav događaj.
Matej 18,32Tada ga dozva gospodar njegov, i reče mu: zli slugo! sav dug ovaj oprostih tebi, jer si me molio.
Matej 18,33Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svog drugara, kao i ja na te što se smilovah?
Matej 18,34I razgnjevi se gospodar njegov, i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj.
Matej 18,35Tako će i otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje