Tražilica


Matej 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 26,1Kad je bio Isus svršio sve govore ove, reče učenicima svojim: "
Matej 26,2"Znate, da je do dva dana blagdan Pasha. Tada će Sin čovječji biti predan smrti na križu,"
Matej 26,3Tada se skupiše glavari svećenički i starješine narodne u palači velikoga svećenika po imenu Kaife.
Matej 26,4Posvjetovaše se, kako bi mogli Isusa lukavštinom uhvatiti i ubiti.
Matej 26,5Ali rekoše: "Samo ne na blagdan! Inače pobuni se narod."
Matej 26,6Kad je Isus boravio u Betaniji u kući Simona Gubavca,
Matej 26,7Dođe k njemu žena s posudom alabastrenom, punom dragocjene pomasti. To izli ona na glavu njegovu, dok je sjedio za stolom.
Matej 26,8Kad to vidješe učenici, rasrdiše se i rekoše: "Čemu rasipnost ova?
Matej 26,9Bilo bi se moglo to prodati skupo i dati siromasima."
Matej 26,10Isus to zapazi i reče im: "Zašto žalostite ženu? Ona učini dobro djelo na meni
Matej 26,11Siromahe imate svagda među sobom, a mene nemate svagda.
Matej 26,12Kad je ona ovu pomast izlila na tijelo moje, učinila je to za pokop moj.
Matej 26,13Zaista, kažem vam: "Svuda po svemu svijetu, gdje se propovijeda ovo evanđelje, govorit će se i za spomen njezin, što je učinila ona."
Matej 26,14Tada jedan od dvanaestorice, po imenu Juda Iskariot, otide glavarima svećeničkim
Matej 26,15I reče: "Što ćete mi dati, da vam ga predam?" Oni mu isplatiše trideset srebrnjaka,
Matej 26,16Otada je čekao na zgodnu priliku, da ga izda.
Matej 26,17U prvi dan beskvasnih kruhova pristupiše učenici k Isusu i upitaše: "Gdje da pripravimo za te Pashalno janje?"
Matej 26,18On odgovori: "Idite u grad k stanovitom čovjeku i recite mu:, Učitelj poručuje: "Vrijeme je moje blizu, kod tebe ću blagovati Pashalnu večeru s učenicima svojim."
Matej 26,19Učenici učiniše, kako im je bio Isus naložio, i pripraviše Pashalnu večeru.
Matej 26,20Kad bi uveče, sjede za sto s dvanaestoricom.
Matej 26,21Dok su jeli, reče: "Zaista, kažem vam: "Jedan između vas izdat će me."
Matej 26,22To ih vrlo ožalosti, i jedan za drugim pitao ga je: "Da nijesam ja, Gospodine?"
Matej 26,23On odgovori: "Koji umoči s menom ruku u zdjelu, taj će me izdati.
Matej 26,24Sin čovječji ide, istina, kao što je pisano za njega; ali teško čovjeku, koji izda Sina čovječjega, Bolje bi bilo tome čovjeku, da se nije rodio."
Matej 26,25Tada upita Juda, izdajnik njegov: "Jesam li ja, učitelju?" On odgovori: "Ti kažeš."
Matej 26,26Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade ga učenicima svojim i reče: "Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje."
Matej 26,27Tada uze čašu, zahvali i pruži ga učenicima i reče: "Pijte svi iz njega;
Matej 26,28Jer je ovo krv moja i Novoga Zavjeta, koja se prolijeva za mnoge na oproštenje grijeha.
Matej 26,29Ali vam kažem: Od sada neću više piti od ovoga roda trsova do onog dana, kad ga budem pio s vama posve novoga u kraljevstvu Oca svojega."
Matej 26,30Tada izmoliše hvalospjev i izađoše na Maslinsku goru.
Matej 26,31Onda im reče Isus: "Svi ćete se vi spotaknuti zbog mene ovu noć, jer stoji pisano: "Udarit ću pastira, i rasbježat će se ovce stada.
Matej 26,32Ali iza uskrsnuća svojega ići ću pred vama u Galileju."
Matej 26,33Petar mu odgovori: "Ako se i svi spotaknu zbog tebe, ja se neću nikad spotaknuti!"
Matej 26,34Isus mu reče: "Zaista, kažem ti: Još noćas, prije nego pijetao zapjeva, tri puta ćeš me zatajiti."
Matej 26,35Petar ga je uvjeravao: "I ako bih morao poči u smrt s tobom, ne bih te ja zatajio." Tako su tvrdili i svi drugi učenici.
Matej 26,36Tada dođe Isus s njima u zaselak, koji se zove Getsemani. On reče učenicima svojim: "Sjedite tu, dok ja idem tamo i pomolim se."
Matej 26,37Samo Petra i oba sina Zebedejeva uze sobom. Tada se počne žalostiti i plašiti.
Matej 26,38On im reče: "Žalosna je duša moja do smrti; ostanite ovdje bdijte s menom!"
Matej 26,39I otide malo dalje, pade ničice na svoje lice, i pomoli se: "Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš."
Matej 26,40Tada dođe k učenicima svojim i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: "Zar nijeste mogli jednu uru probdjeti s menom?
Matej 26,41Bdijte i molite se, da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ali je tijelo slabo."
Matej 26,42Udalji se po drugi put i pomoli se: "Oče moj, ako me ne može ova čaša mimoići, a da ga je pijem, neka bude volja tvoja!"
Matej 26,43I dođe opet natrag i nađe ih opet gdje spavaju; jer su im bile oči otežale.
Matej 26,44On ih ostavi, otide opet i pomoli se po treći put onim istim riječima.
Matej 26,45Tada se vrati natrag k učenicima svojim i reče im: "Jednako spavate i počivate? Evo se približi čas, i Sin čovječji predat će se u rake grješnicima.
Matej 26,46Ustanite, hajdemo! Evo, približuje se izdajnik moj."
Matej 26,47Dok je još govorio, dođe već Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim četa velika s mačevima i toljagama po nalogu glavara svećeničkih i starješina narodnih.
Matej 26,48Izdajnik njegov bio je s njima ugovorio znak i rekao: "Koga ja cjelivam, taj je, držite ga!"
Matej 26,49Odmah pristupi k Isusu i reče: "Zdravo, učitelju!" i poljubi ga, tada mu Isus reče:
Matej 26,50"Prijatelju, zašto si došao!" Sada stupiše bliže, metnuše ruke na Isusa i uhvatiše ga.
Matej 26,51Tada jedan od pratilaca Isusovih maši se rukom za mač i trgnu ga. Udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
Matej 26,52Isus mu reče: "Zadjeni mač svoj u korice! Svi, koji se mašaju za mač, ginu od mača.
Matej 26,53Ili zar misliš, da mi Otac moj ne bi odmah poslao u pomoć više od dvanaest legija anđela, kad bih ga zamolio za to?
Matej 26,54Ali kako bi se onda ispunilo Pismo, po kojemu to mora doći tako?"
Matej 26,55A u onaj čas reče Isus četi: "Kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama, da me uhvatite. Svaki dan sam sjedio u hramu i učio, i nijeste me uhvatili.
Matej 26,56Ali se sve ovo dogodi, da se ispune Pisma proroka. Tada ga ostaviše svi učenici njegovi i pobjegoše.
Matej 26,57Oni, koji uhvatiše Isusa, odvedoše ga k velikomu svećeniku Kaifi, kod kojega su se bili skupili književnici i starješine.
Matej 26,58Petar je išao za njim izdaleka do dvorišta velikoga svećenika. Uđe unutra i sjede sa slugama, da čeka svršetak.
Matej 26,59Glavari svećenički i sve visoko vijeće tražili su lažno svjedočanstvo protiv Isusa, da ga ubiju.
Matej 26,60Ali unatoč mnogim lažnim svjedocima, koji pristupiše, ne nađoše nijedno. Najposlije dođoše još dva
Matej 26,61i rekoše: "On je tvrdio: "Ja mogu porušiti hram Božji i u tri ga dana opet sagraditi."
Matej 26,62Tada se diže veliki svećenik i reče mu: "Zar ništa nemaš da kažeš na to, što ovi iznose protiv tebe."
Matej 26,63Isus je šutio. Tada mu reče veliki svećenik: "Zaklinjem te Bogom živim: "Kaži nam, jesi li ti Krist, Sin Božji?"
Matej 26,64Isus mu odgovori: "Ti kažeš." Ali vam velim: "Od sada ćete vidjeti Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim."
Matej 26,65Tada veliki svećenik razdera haljinu svoju i reče: "Pohulio je na Boga! Čemu trebamo još svjedoke? Sami ste sad čuli hulu na Boga.
Matej 26,66Što vam se čini" Oni odgovoriše: "Zaslužio je smrt!"
Matej 26,67Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga šakama. Drugi su ga udarali po obrazu
Matej 26,68I rugali se: "Kriste, kaži nam: "Tko te je udario?"
Matej 26,69Uto je Petar sjedio vani u dvorištu. Tada pristupi k njemu jedna sluškinja i reče: "I ti si bio s Isusom Galilejcem!"
Matej 26,70On to zataji pred svima i reče: "Ne znam što govoriš."
Matej 26,71Kad onda htjede da izađe k vratima ugleda ga druga sluškinja i reče onima, što su stajali ondje: "I ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom!"
Matej 26,72On opet zataji i zakle se: "Neznam toga čovjeka."
Matej 26,73Malo poslije toga pristupiše k Petru oni, što su okolo stajali, i rekoše: "Doista, i ti si jedan od njih, i govor te tvoj izdaje."
Matej 26,74Tada se počne kleti i preklinjati: "Neznam toga čovjeka." Odmah zapjeva pijetao.
Matej 26,75Petar se sjeti riječi, koju mu je bio rekao Isus: "Prije nego zar pjeva pijetao, tri puta ćeš me zatajiti." Izađe i proplaka gorko.
Matej 26,1 I kad Isus završi sve te besjede, reče svojim učenicima:
Matej 26,2"Znate da je za dva dana Pasha, i Sin Čovječji predaje se da se razapne.
Matej 26,3Uto se sabraše glavari svećenički i starješine narodne u dvoru velikoga svećenika imenom Kajfe
Matej 26,4i zaključiše Isusa na prijevaru uhvatiti i ubiti.
Matej 26,5Jer se govorilo: "Nikako ne o Blagdanu da ne nastane pobuna u narodu.
Matej 26,6Kad je Isus bio u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca,
Matej 26,7pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom.
Matej 26,8Vidjevši to, učenici negodovahu: "Čemu ta rasipnost?
Matej 26,9Moglo se to skupo prodati i dati siromasima.
Matej 26,10Zapazio to Isus pa im reče: "Što dodijavate ženi? Dobro djelo učini prema meni.
Matej 26,11Ta siromaha svagda imate uza se, a mene nemate svagda.
Matej 26,12Izlila je tu pomast na moje tijelo - za ukop mi to učini.
Matej 26,13Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini - njoj na spomen.
Matej 26,14Tada jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim
Matej 26,15i reče: "Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati." A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka.
Matej 26,16Otada je tražio priliku da ga preda.
Matej 26,17Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: "Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?
Matej 26,18On reče: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: `Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.`
Matej 26,19I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.
Matej 26,20Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom.
Matej 26,21I dok su blagovali, reče: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.
Matej 26,22Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?
Matej 26,23On odgovori: "Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati.
Matej 26,24Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.
Matej 26,25A Juda, izdajnik, prihvati i reče: "Da nisam ja, učitelju?" Reče mu: "Ti kaza.
Matej 26,26I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!
Matej 26,27I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: "Pijte iz nje svi!
Matej 26,28Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.
Matej 26,29A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega.
Matej 26,30Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.
Matej 26,31Tada im reče Isus: "Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći.
Matej 26,32Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.`
Matej 26,33Nato će mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!
Matej 26,34Reče mu Isus: "Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!
Matej 26,35Kaže mu Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti." Tako rekoše i svi učenici.
Matej 26,36Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.
Matej 26,37I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba.
Matej 26,38Tada im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!
Matej 26,39I ode malo dalje, pade ničice moleći: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.
Matej 26,40I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?
Matej 26,41Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.
Matej 26,42Opet, po drugi put, ode i pomoli se: "Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!
Matej 26,43I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale.
Matej 26,44Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.
Matej 26,45Tada dođe učenicima i reče im: "Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke!
Matej 26,46Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.
Matej 26,47Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih.
Matej 26,48A izdajica im dao znak: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!
Matej 26,49I odmah pristupi Isusu i reče: "Zdravo, Učitelju!" I poljubi ga.
Matej 26,50A Isus mu reče: "Prijatelju, zašto ti ovdje!" Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga.
Matej 26,51I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
Matej 26,52Kaže mu tada Isus: "Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu.
Matej 26,53Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela?
Matej 26,54No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?
Matej 26,55U taj čas reče Isus svjetini: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeđah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me.
Matej 26,56A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu.
Matej 26,57Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine.
Matej 26,58A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak.
Matej 26,59A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti.
Matej 26,60Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica
Matej 26,61i reknu: "Ovaj reče: `Mogu razvaliti Hram Božji i za tri ga dana sagraditi.`
Matej 26,62Usta nato veliki svećenik i reče mu: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?
Matej 26,63Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?
Matej 26,64Reče mu Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.
Matej 26,65Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći: "Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu!
Matej 26,66Što vam se čini?" Oni odgovoriše: "Smrt zaslužuje!
Matej 26,67Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali
Matej 26,68govoreći: "Proreci nam, Kriste, tko te udario?
Matej 26,69A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: "I ti bijaše s Isusom Galilejcem.
Matej 26,70On pred svima zanijeka: "Ne znam što govoriš.
Matej 26,71Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: "Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom.
Matej 26,72On opet zanijeka sa zakletvom: "Ne znam toga čovjeka.
Matej 26,73Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: "Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!
Matej 26,74On se tada stane zaklinjati i preklinjati: "Ne znam toga čovjeka." I odmah se oglasi pijetao.
Matej 26,75I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: "Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti." I iziđe te gorko zaplaka.
Matej 26,1A, kad Isus bi završio sve to poučavanje, on reče svojim učenicima:
Matej 26,2` Vi to znate, za dva dana je *Pasha: *Sin čovjekov će biti izručen za biti razapet. `
Matej 26,3Tad *veliki svećenici i starješine naroda sastat će se u palači Velikog Svećenika, koji se zove Kajfa.
Matej 26,4Oni će se složiti za uhititi Isusa putem lukavstva i ubiti ga.
Matej 26,5Ipak, oni kazaše: ` Ne u sred blagdana, za izbjeći uznemirenje naroda. ` ( Mk 14.3-9; Iv 12.1-8)
Matej 26,6Kad se Isus nalaziše u Betaniji, u kući Šimuna leproznika,
Matej 26,7jedna žena mu se približi, s bočicom od alabastra u kojoj je bio skupi miomiris; ona ga sasu Isusu na glavu dok ovaj bijaše za stolom.
Matej 26,8Videći to, učenici se usprotiviše: ` Čemu, rekoše oni, taj trošak?
Matej 26,9Moglo se to skupo prodati i svota dati siromasima. `
Matej 26,10Opazivši to, Isus im reče: ` Zašto mučite tu ženu? To je jedno dobro djelo koje je ona izvršila prema meni.
Matej 26,11Siromašni, naime, vi ih uvijek imate s vama; ali mene, nemate zauvijek.
Matej 26,12Rasipajući ovaj miomiris na moje tijelo, ona je pripravila moj ukop.
Matej 26,13Uistinu, ja vam to kažem: posvuda gdje bude objavljeno to *Evanđelje u cijelom svijetu, pričat će se također, njoj u spomen, ovo što je ona učinila. ` ( Mk 14.10- 11; Lk 22.3-6)
Matej 26,14Tad jedan od Dvanaestorice, koji se zvaše Juda Iskariot, ode kod *velikih svećenika
Matej 26,15i reče im: ` Što ćete mi dati, i ja ću vam ga izručiti? ` Oni njemu odrediše 30 srebrenjaka.
Matej 26,16Otada tražiše on povoljnu priliku za izručiti ga. ( Mk 14.12-16; Lk 22.7-13)
Matej 26,17Prvog dana beskvasnih kruhova, učenici dođoše reći Isusu: ` Gdje hoćeš da ti pripremimo objed *Pashe? `
Matej 26,18On reče: ` Idite u grad kod tog i tog i recite mu : Učitelj kaže: Moje je vrijeme blizu; kod tebe ja ću slaviti Pashusa svojim učenicima. `
Matej 26,19Učenici učiniše kako im Isus bijaše nareedio i pripraviše Pashu. ( Mk 14.17-21; Lk 22.14; Iv 13.21-30)
Matej 26,20Kad dođer večer, on bijaše za stolom s Dvanaestoricom.
Matej 26,21Dok su oni jeli, on reče: ` Uistinu, ja vam to kažem, jedan od vas izručit će me. `
Matej 26,22Duboko ožalošćeni, oni počeše, svaki, govoriti mu: ` Gospodine, da li sa to ja? `
Matej 26,23U odgovor, on reče: ` Umakao je ruku sa mnom u zdjelu, onaj koji će me izručiti.
Matej 26,24*Sin čovjekov odlazi prema onome što je bilo već pisano o njemu; ali nesretan je čovjek po kojem je Sin čovjekov izručen! Bilo bi bilje za njega da nije ni bio rođen, taj čovjek tamo! `
Matej 26,25Juda, koji ga izruči, uze riječ i reče: ` Jesam li to ja, rabbi? ` On mu odgovori: ` To si ti rekao! ` ( Mk 14.22-25; Lk 22.15-20; 1 Ko 11.23-26)
Matej 26,26Tijekom objeda, Isus uze kruh i, nakon što je izgovorio blagoslov, razlomi ga; po tome dade ga on učenicima, i reče: ` Uzmite, jedite, ovo je moje tijelo. `
Matej 26,27Po tome on uze kupu i, nakon što je zahvalio, on ju dade njima govoreći: ` Pijte ju svi,
Matej 26,28jer ovo je krv moja, krv *Saveza, prolivenog za mnoštvo, za oproštenje grijehova.
Matej 26,29Ja vam ovo kažem: ja neću od sada piti ovog ploda iz vinograda sve do dana kad ću ga piti, novo, s vama u *kraljevstvu Oca mog. ` ( Mk 14.26-31; Lk 22.33-34; Iv 13.37-38)
Matej 26,30Nakon što su otpjevali psalme, oni iziđoše i odoše na Malinsku goru.
Matej 26,31Tad im Isus reče: ` Ove iste noć, vi ćete svi pasti zbog mene. Pisano je, naime: Ja ću dariti *pastira i ovce iz stada bit će raspršene.
Matej 26,32Ali, kad uskrsnem, ja ću ispred vas ići u Galileju. `
Matej 26,33Uzimajući riječ, Petar mu reče: ` Čak i ako svi padnu zbog tebe, ja neću pasti nikada. `
Matej 26,34Isus mu reče: ` Uistinu, ja ti ovo kažem, ove iste noć, prije no pijetao zapjeva, ti ćeš me tri puta zanijekati. `
Matej 26,35Petar mu reče: ` Čak i ako trebam umrijeti s tobom, ne ja te neću zanijekati. ` I svi učenici rekoše tako. ( Mk 14.32-42; Lk 22.40-46))
Matej 26,36Tad Isus s njima stiže u područje zvano Getsemani i reče učenicima: `Ostanite ovdje dok ja budem išao moliti onamo dolje.`
Matej 26,37Povevši Petra i dva Zebedejeva sina, on poče osjećati zebnju i tugu.
Matej 26,38On im tad reče: ` Moja je duša smrtno rastužena. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom. `
Matej 26,39I otišavši malo dalje i padajući licem prema zemlji on moljaše, govoreći: ` Oče moj, ako je moguće, nek ova kupa prođe daleko od mene! Ipak, ne kako ja hoću, već kako ti hoćeš! `
Matej 26,40On dođe k učenicima i nađe ih kako spavaju; on reče Petru: ` Tako, vi niste imali snage bdjeti ni jedan sat sa mnom!
Matej 26,41Bdijte i molite da ne padnete u vlast *napasti. Duh je pun gorljivosti, ali put je slaba. `
Matej 26,42Ponovo, po drugi put, on se udalji i pomoli se, govoreći: ` Oče moj, ako ova kupa ne može proći, a da ju ja ne ispijem, nek se tvoja volja ostvari! `
Matej 26,43Po tome, ponovo, on dođe i nađe ih kako spavaju, jer njihove oči bijahu otežale.
Matej 26,44On ih ostavi, i ponovo se udalji i pomoli po treći put, ponavljaj ući iste riječi.
Matej 26,45Tad on dođe k učenicima i reče im: ` Nastavite spavati i odmorite se! Evo, približio se sat kad je *Sin čovjekov izručen u ruke *griješničke.
Matej 26,46Dižite se! Hajdemo! Evo stigao je onaj koji me izručuje. ` ( Mk 14.43-52; Lk 22.47-53; Iv 18.2-11)
Matej 26,47On još govoriše kad stiže Juda, jedan od Dvanaestorice, s cijelim jednim odredom naoružanim mačevima i toljagama, poslanih od *velikih svećenika i starješina naroda.
Matej 26,48Onaj koji ga izručivaše bijaše im dao znak: ` Onaj kojeg ću ja dati jedan poljubac, bijaše on rekao, to je on, uhitite ga! `
Matej 26,49On se odmah primaknu k Isusu i reče: ` Zdravo, rabbi! ` I dade mu on jedan poljubac.
Matej 26,50Isus mu reče: ` Prijatelju moj, radi svoj posao! ` Pristupivši tada k njemu oni staviše ruke na Isusa i uhitiše ga.
Matej 26,51Kad evo, jedan od onih koji bijahu s Isusom, stavivši ruku na svoj mač, izvuče ga, udari slugu velikog svećenika i odsiječe mu uho.
Matej 26,52Tad mu Isus reče: ` Vrati svoj mač na mjesto, jer, svi oni koji uzimaju mač od mača će i izginuti.
Matej 26,53Misliš li ti da ja nisam mogao zazvati Oca svog, koji bi smjesta meni na raspolaganje stavio više od dvanaest legija, *anđela?
Matej 26,54Kako bi se tada ispunila Pisma prema kojima tome treba biti tako? `
Matej 26,55U taj čas, Isus reče mnoštvu: ` Kao za jednog razbojnika vi ste pošli s mačevima i toljagama, da se mene domognete! Svaki dan ja bijah u *Templu, sjedeći poučavao, a vi me niste uhitili.
Matej 26,56Ali, sve se to dogodilo da bi se ispunila pisma *proročka.` Tad ga učenici svi napustiše i pobjegoše. ( Mk 14.3-65; Lk 22.54-55; Iv 18.12-18)
Matej 26,57Oni koji bijahu uhitili Isusa odvedoše ga kod Kajfe, *Velikog Svećenika, kod kojeg se bijahu sastali pismosnanci i starješine.
Matej 26,58Glede Petra, on ga slijediše izdaleka sve do palače Velikog Svećenika; on uđe u nju i sjede sa slugama da vidi kako će se to svršiti.
Matej 26,59A veliki svećenici i sav *sanhedrin tražiše jedno lažno svjedočenje protiv Isusa da bi ga osudili na smrt;
Matej 26,60i ne nađoše ga, iako se mnogi lažni svjedoci ponudiše. Konačno ponudiše se dvojica koji
Matej 26,61izjaviše: ` Ovaj čovjek je rekao: Ja mogu uništiti *Svetište Božje i ponovo ga izgraditi za tri dana. `
Matej 26,62Veliki Svećenik se diže i reče mu: ` Ti nemaš ništa odgovoriti? Čime oni ljudi tamo svjedoče protiv tebe? `
Matej 26,63Ali, Isus šutješe. Veliki Svećenik mu reče: ` Ja te prisežem po Bogu živom da nam kažeš jesi li, ti, *Spasitelj, Sin Božji. `
Matej 26,64Isus mu odgovori: ` Ti to kažeš. Samo, ja vam kažem, od sada vi ćete gledati *Sina čovjekovog sjedjeti uz desnicu Sve-Mogućeg i dolaziti na oblacima nebeskim `
Matej 26,65Tad Veliki Svećenik rastrga svoju odjeću i reče: ` On je *hulio Boga. Trebamo li mi još svjedoka! Vi ste čuli huljenje.
Matej 26,66Koje je vaše stajalište? ` Oni odgovoriše: ` On zaslužuje smrt. `
Matej 26,67Tad mu oni pljunuše u lice i izudaraše ga; drugi ga šamaraše.
Matej 26,68` Za nas, rekoše oni, rekoše oni, budi *prorok, Spasitelju: tko je taj koji te udario? ` ( Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Iv 18.17, 25-27)
Matej 26,69A Petar bijaše sjedio vani u dvorištu. Jedna sluškinja se približi govoreći mu: Ti također, i ti bijaše s Isusom Galilejcem! `
Matej 26,70Ali, on zanijeka pred svima, govoreći: ` Ja ne znam što ti hoćeš reći. `
Matej 26,71Kako on pođe prema vratima jedna druga ga vidje i reče onima koji bijahu ondje: ` Onaj tamo bijaše s Isusom Nazorejcem .`
Matej 26,72Ponovo, on zanijeka uz prisegu: ` Ja ne poznajem tog čovjeka! `
Matej 26,73Malo poslije, oni koji bijahu ondje priđoše i rekoše Petru: ` Jamačno, ti si također od njegovih. I potom, tvoj te naglasak odaje. `
Matej 26,74Tada on poče prisezati s kletvama: ` Ja ne poznajem tog čovjeka! ` A istog časa jedan pijetao zapjeva.
Matej 26,75I Petar se sjeti riječi koju Isus bijaše rekao: ` Prije no što pijetao zapjeva, ti ćeš me zanijekati tri puta. ` On iziđe i gorko zaplaka. ( Mk 15.1-2; Lk 22.66, 23.1; Iv 1828)
Matej 26,1I kad svrši Isus riječi ove, reče učenicima svojima:
Matej 26,2Znate da će do dva dana biti pasha, i sina čovječijega predaće da se razapne.
Matej 26,3Tada skupiše se glavari sveštenički i književnici i starješine narodne u dvor poglavara svešteničkoga po imenu Kajafe;
Matej 26,4I svjetovaše se kako bi Isusa iz prijevare uhvatili i ubili.
Matej 26,5I govorahu: ali ne o prazniku, da se ne bi narod pobunio.
Matej 26,6A kad Isus bješe u Vitaniji u kući Simona gubavoga,
Matej 26,7Pristupi k njemu žena sa sklenicom mira mnogocjenoga, i izli na glavu njegovu kad sjeđaše za trpezom.
Matej 26,8A kad vidješe to učenici njegovi, rasrdiše se govoreći: zašto se čini taka šteta?
Matej 26,9Jer se mogaše ovo prodati skupo i novci dati siromasima.
Matej 26,10A kad razumje Isus, reče im: šta smetate ženu? Ona učini dobro djelo na meni.
Matej 26,11Jer siromahe imate svagda sa sobom, a mene nemate svagda.
Matej 26,12A ona izlivši miro ovo na tijelo moje za ukop me prigotovi.
Matej 26,13Zaista vam kažem: gdje se god uspropovijeda ovo jevanđelje po svemu svijetu, kazaće se i to za spomen njezin što učini ona.
Matej 26,14Tada jedan od dvanaestorice, po imenu Juda Iskariotski, otide ka glavarima svešteničkijem,
Matej 26,15I reče: šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoše trideset srebrnika.
Matej 26,16I otada tražaše zgodu da ga izda.
Matej 26,17A u prvi dan prijesnijeh hljebova pristupiše učenici k Isusu govoreći: gdje ćeš da ti zgotovimo pashu da jedeš?
Matej 26,18A on reče: idite u grad k tome i tome, i kažite mu: učitelj kaže: vrijeme je moje blizu, u tebe ću da učinim pashu s učenicima svojijem.
Matej 26,19I učiniše učenici kako im zapovjedi Isus, i ugotoviše pashu.
Matej 26,20A kad bi uveče, sjede za trpezu sa dvanaestoricom.
Matej 26,21I kad jeđahu reče im: zaista vam kažem: jedan između vas izdaće me.
Matej 26,22I zabrinuvši se vrlo počeše svaki govoriti mu: da nijesam ja, Gospode?
Matej 26,23A on odgovarajući reče: koji umoči sa mnom ruku u zdjelu onaj će me izdati.
Matej 26,24Sin čovječij dakle ide kao što je pisano za njega; ali teško onome čovjeku koji izda sina čovječijega; bolje bi mu bilo da se nije ni rodio onaj čovjek.
Matej 26,25A Juda, izdajnik njegov, odgovarajući reče: da nijesam ja, ravi? Reče mu: ti kaza.
Matej 26,26I kad jeđahu, uze Isus hljeb i blagoslovivši prelomi ga, i davaše učenicima, i reče: uzmite, jedite; ovo je tijelo moje.
Matej 26,27I uze čašu i davši hvalu dade im govoreći: pijte iz nje svi;
Matej 26,28Jer je ovo krv moja novoga zavjeta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja grijeha.
Matej 26,29Kažem vam pak da neću otsad piti od ovoga roda vinogradskoga do onoga dana kad ću piti s vama novoga u carstvu oca svojega.
Matej 26,30I otpojavši hvalu iziđoše na goru Maslinsku.
Matej 26,31Tada reče im Isus: svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć; jer u pismu stoji: udariću pastira i ovce od stada razbježaće se.
Matej 26,32A po vaskrseniju svojemu ja idem pred vama u Galileju.
Matej 26,33A Petar reče mu: ako se i svi sablazne o tebe ja se neću nikad sablazniti.
Matej 26,34Reče mu Isus: zaista ti kažem: noćas dok pijetao ne zapjeva tri puta ćeš me se odreći.
Matej 26,35Reče njemu Petar: da bih znao i umrijeti s tobom neću te se odreći. Tako i svi učenici rekoše.
Matej 26,36Tada dođe Isus s njima u selo koje se zove Getsimanija, i reče učenicima: sjedite tu dok ja idem tamo da se pomolim Bogu.
Matej 26,37I uzevši Petra i oba sina Zavedejeva zabrinu se i poče tužiti.
Matej 26,38Tada reče im Isus: žalosna je duša moja do smrti; počekajte ovdje, i stražite sa mnom.
Matej 26,39I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: oče moj! ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego kako ti.
Matej 26,40I došavši k učenicima nađe ih gdje spavaju, i reče Petru: zar ne mogoste jedan čas postražiti sa mnom?
Matej 26,41Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast; jer je duh srčan, ali je tijelo slabo.
Matej 26,42Opet po drugi put otide i pomoli se govoreći:oče moj! ako me ne može čaša ova mimoići da je ne pijem, neka bude volja tvoja.
Matej 26,43I došavši nađe ih opet gdje spavaju; jer im bijahu oči otežale.
Matej 26,44I ostavivši ih otide opet i treći put te se pomoli govoreći one iste riječi.
Matej 26,45Tada dođe k učenicima svojijem i reče im: jednako spavate i počivate; evo se približi čas, i sin čovječij predaje se u ruke grješnika.
Matej 26,46Ustanite da idemo; evo se približi izdajnik moj.
Matej 26,47I dok on još tako govoraše, gle, Juda, jedan od dvanaestorice, dođe, i s njim ljudi mnogi s noževima i s koljem od glavara svešteničkijeh i starješina narodnijeh.
Matej 26,48A izdajnik njegov dade im znak govoreći: koga ja cjelivam onaj je; držite ga.
Matej 26,49I odmah pristupivši k Isusu reče: zdravo, ravi! i cjeliva ga.
Matej 26,50A Isus reče mu: prijatelju! šta ćeš ti ovdje? Tada pristupivši digoše ruke na Isusa i uhvatiše ga.
Matej 26,51I gle, jedan od onijeh što bijahu sa Isusom mašivši se rukom izvadi nož svoj te udari slugu poglavara svešteničkoga, i otsiječe mu uho.
Matej 26,52Tada reče mu Isus: vrati nož svoj na mjesto njegovo; jer svi koji se maše za nož od noža će izginuti.
Matej 26,53Ili misliš ti da ja ne mogu sad umoliti oca svojega da mi pošlje više od dvanaest legeona anđela?
Matej 26,54Ali kako bi se ispunilo što stoji u pismu da ovo treba da bude?
Matej 26,55U taj čas reče Isus ljudima: kao na hajduka izišli ste s noževima i s koljem da me uhvatite, a svaki dan sam kod vas sjedio učeći u crkvi, i ne uhvatiste me.
Matej 26,56A ovo sve bi da se zbudu pisma proročka. Tada učenici svi ostaviše ga, i pobjegoše.
Matej 26,57I oni što uhvatiše Isusa odvedoše ga poglavaru svešteničkome Kajafi, gdje se književnici i starješine sabraše.
Matej 26,58A Petar iđaše za njim izdaleka do dvora poglavara svešteničkoga i ušavši unutra sjede sa slugama da vidi svršetak.
Matej 26,59A glavari sveštenički i starješine i sav sabor tražahu lažna svjedočanstva na Isusa da bi ga ubili;
Matej 26,60I ne nađoše; i premda mnogi lažni svjedoci dolaziše, ne nađoše. Najposlije dođoše dva lažna svjedoka,
Matej 26,61I rekoše: on je kazao: ja mogu razvaliti crkvu Božiju i za tri dana načiniti je.
Matej 26,62I ustavši poglavar sveštenički reče mu: zar ništa ne odgovaraš što ovi na tebe svjedoče?
Matej 26,63A Isus mučaše. I poglavar sveštenički odgovarajući reče mu: zaklinjem te živijem Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos sin Božij?
Matej 26,64Reče mu Isus: ti kaza. Ali ja vam kažem: otsele ćete vidjeti sina čovječijega gdje sjedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskijem.
Matej 26,65Tada poglavar sveštenički razdrije haljine svoje govoreći: huli na Boga; šta nam trebaju više svjedoci? evo sad čuste hulu njegovu.
Matej 26,66Šta mislite? A oni odgovarajući rekoše: zaslužio je smrt.
Matej 26,67Tada pljunuše mu u lice, i udariše ga po licu, a jedni mu daše i priuške
Matej 26,68Govoreći: proreci nam, Hriste, ko te udari?
Matej 26,69A Petar sjeđaše napolju na dvoru, i pristupi k njemu jedna sluškinja govoreći: i ti si bio s Isusom Galilejcem.
Matej 26,70A on se odreče pred svima govoreći: ne znam šta govoriš.
Matej 26,71A kad iziđe k vratima ugleda ga druga, i reče onima što bijahu ondje: i ovaj bješe sa Isusom Nazarećaninom.
Matej 26,72On opet odreče se kletvom: ne znam tog čovjeka.
Matej 26,73A malo potom pristupiše oni što stajahu i rekoše Petru: vaistinu i ti si od njih; jer te i govor tvoj izdaje.
Matej 26,74Tada se poče kleti i preklinjati da ne zna tog čovjeka. I odmah zapjeva pijetao.
Matej 26,75I opomenu se Petar riječi Isusove što mu je rekao: dok pijetao ne zapjeva tri puta ćeš me se odreći. I izašavši napolje plaka gorko.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje