Tražilica


Luka 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 4,1Pun Duha Svetoga vrati se Isus od Jordana i bi od Duha odveden u pustinju.
Luka 4,2Ondje ostade četrdeset dana i bi kušan od đavla. Onih dana nije jeo ništa. Kad se oni navršiše, ogladnje.
Luka 4,3Tada mu reče davao: "Ako si Sin Božji, zapovjedi ovome kamenu, da postane kruh
Luka 4,4Isus mu reče: "Stoji pisano: "Čovjek ne živi samo o kruhu."
Luka 4,5Tada ga odvede đavao na goru visoku, pokaza mu u trenut oka sva kraljevstva svijeta.
Luka 4,6I reče mu: "Svu ovu moć i slavu dat ću tebi; jer je predana meni i dajem je kojemu hoću.
Luka 4,7Ako se pokloniš meni, bit će sve tvoje."
Luka 4,8Isus mu reče: "Stoji pisano: "Gospodinu, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedino služi!"
Luka 4,9Tada ga odvede u Jerusalem, postavi ga navrh hrama i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje!
Luka 4,10Jer stoji pisano: "Anđelima svojim naložio je za tebe, da te čuvaju.
Luka 4,11Oni će te nositi na rukama svojim, da ne zapneš za kamen nogom svojom."
Luka 4,12Isus mu reče: "Kazano je: "Ne kušaj Gospodina, Boga svojega!"
Luka 4,13Kad svrši đavao sve kušnje svoje, otide od njega za neko vrijeme.
Luka 4,14U sili Duha vrati se Isus u Galileju. Njegov se je glas raširio po svoj okolini.
Luka 4,15Učio je u tamošnjim sinagogama, i svi su ga slavili.
Luka 4,16Tako dođe i u Nazaret, gdje je bio odrastao. Po običaju svojemu otide u subotu u sinagogu. Ustade da čita.
Luka 4,17pružiše mu knjigu proroka Izaije. On otvori knjigu i namjeri se na mjesto, gdje je bilo napisano: "
Luka 4,18"Duh Gospodnji počiva na meni. On me pomaza, da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me, da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vid, da oslobodim potlačene,
Luka 4,19Da proglasim milosnu godinu Gospodnju."
Luka 4,20Tada zatvori knjigu, dade je natrag slugi i sjede. Oči sviju u sinagogi bile su uprte u njega.
Luka 4,21On im počne govoriti: "Danas se ispuni ova riječ Pisma, koju ste upravo čuli."
Luka 4,22Svi su mu odobravali i divili se milosnim riječima, što su tekle iz usta njegovih. Rekoše: "Nije li ovo sin Josipov?"
Luka 4,23On im reče: "Vi ćete meni bez sumnje reći ovu poslovicu: Liječniče, izliječi sam sebe! Učini i ovdje u svojemu zavičaju velika djela, što su se, kako čujemo, dogodila Kafarnaumu!"
Luka 4,24Onda nastavi: "Zaista, kažem vam Ni jedan prorok ne vrijedi što u svojemu zavičaju.
Luka 4,25Kažem vam u istinu: "Kad se je u dane Ilijine bilo zatvorilo nebo tri godine i šest mjeseci i po svoj zemlji vladala velika glad, tada je bilo mnogo udovica u Izraelu.
Luka 4,26Ali ni k jednoj od njih ne bi poslan Ilija do k udovici u Sarfatu u području Sidona.
Luka 4,27Tako je bilo i u vrijeme proroka Elišeja mnogo gubavih u Izraelu. Ali se ni jedan od njih ne očisti do Sirijca Naamana."
Luka 4,28Na ove riječi svi se u sinagogi napuniše gnjeva.
Luka 4,29Ustadoše, istjeraše ga iz grada i odvedoše do na rub gore, na kojoj je bio sagrađen njihov grad, da ga bace dolje.
Luka 4,30Ali on prođe između njih i otide dalje,
Luka 4,31Siđe u Kafarnaum, grad u Galileji, i učio je ondje u subotu.
Luka 4,32Čudili su se nauci njegovoj, jer je riječ njegova bila puna moći.
Luka 4,33U sinagogi je bio čovjek, koji je bio apsjednut od nečistog duha. On povika iza glasa:
Luka 4,34"Odlazi! Što mi imamo s tobom posla, Isuse Nazarećanine! Jesi li došao da nas upropastiš? Znam, tko si, Svetac Božji."
Luka 4,35Isus mu zapovjedi: "Umukni i izađi iz njega!" Tada se baci zli duh na sredinu i izađe iz njega, a da mu nije naudio.
Luka 4,36Svi su se začudili i govorili jedan drugome: "Kakva je to riječ! Silnom moći zapovijeda on nečistim duhovima, i oni izlaze!"
Luka 4,37Glas o njemu raširi se po svoj okolini
Luka 4,38Iz sinagoge pođe u kuću Simonovu. Punica Simonova ležala je od teške groznice. Zamoliše ga, da Joj pomogne.
Luka 4,39On se prignu k njoj, zapovjedi groznici, i ona je pusti. Odmah ustade i posluži ih.
Luka 4,40Kad sunce zađe, dovodili su svi k njemu svoje bolesnike, koji su trpjeli od raznih bolesti. On je stavljao na svakoga od njih ruke i iscjeljivao ih.
Luka 4,41Iz mnogih su izašli zli dusi, koji su vikali iza glasa: "Ti si Sin Božji!" A on im je prijetio i nije im dao reci, da znadu da je Krist.
Luka 4,42Kad nastade dan, iziđe na samotno mjesto. Ali ga je tražio narod, pa ga i našao. Htjeli su ga zadržati i ne dati mu da otide.
Luka 4,43A on im reče: "I drugim gradovima moram navijestiti radosnu vijest o kraljevstvu Božjem; jer sam za to poslan."
Luka 4,44I tako je propovijedao po sinagogama galilejskim.
Luka 4,1 Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom,
Luka 4,2gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje.
Luka 4,3A đavao mu reče: "Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.
Luka 4,4Isus mu odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.
Luka 4,5I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje
Luka 4,6i reče mu: "Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je.
Luka 4,7Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.
Luka 4,8Isus mu odgovori: "Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!
Luka 4,9Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje!
Luka 4,10Ta pisamo je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.
Luka 4,11I: Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.
Luka 4,12Odgovori mu Isus: "Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!
Luka 4,13Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.
Luka 4,14A Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici.
Luka 4,15I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.
Luka 4,16I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati.
Luka 4,17Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:
Luka 4,18Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene,
Luka 4,19proglasiti godinu milosti Gospodnje.
Luka 4,20Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.
Luka 4,21On im progovori: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.
Luka 4,22I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: "Nije li ovo sin Josipov?
Luka 4,23A on im reče: "Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.
Luka 4,24I nastavi: "Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju.
Luka 4,25Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji.
Luka 4,26I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj.
Luka 4,27I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.
Luka 4,28Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom,
Luka 4,29ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave.
Luka 4,30No on prođe između njih i ode.
Luka 4,31I siđe u Kafarnaum, grad galilejski. I poučavaše ih subotom
Luka 4,32te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova.
Luka 4,33A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas:
Luka 4,34"Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.
Luka 4,35Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!" Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.
Luka 4,36I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: "Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!
Luka 4,37I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.
Luka 4,38Ustavši iz sinagoge, uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole ga za nju.
Luka 4,39On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im.
Luka 4,40O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih.
Luka 4,41A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: "Ti si Sin Božji!" On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.
Luka 4,42Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih.
Luka 4,43A on im reče: "I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan.
Luka 4,44I naučavaše po sinagogama judejskim.
Luka 4,1Isus, ispunjen Svetim Duhom, vrati se na Jordan i bijaše u pustinji, vođen od Duha
Luka 4,2tijekom 40 dana, i bijaše iskušavan od *đavola. On ne jede ništa tijekom tih dana, i kad vrijeme bi isteklo on osjeti glad.
Luka 4,3Tad mu đavao reče: ` Ako si ti Sin Božji, zapovjedi ovom kamenu postati kruh. `
Luka 4,4Isus mu odgovori: ` Pisano je: Neće žijeti čovjek samo o kruhu. `
Luka 4,5Đavao ga odvede još više, dade mu vidjeti u jedan čas sva kraljevstva zemaljska,
Luka 4,6i on mu reče: ` Ja ću tebi dati svu vlast sa slavom nad ovim kraljevstvima, jer meni je to predano, a ja dajem onom kome hoću.
Luka 4,7Ti dakle, ako me budeš obožavao, imat ćeš to potpuno. `
Luka 4,8Isus njemu odgovori: ` Pisano je: Ti ćeš obožavati Gospoda svog Boga, i njemu samom ti ćeš posvećivati obred. `
Luka 4,9Đavao ga tada odvede u Jeruzalem: postavi on njega na sljeme *Templa i kaza mu: ` Ako si ti Sin Božji, baci se odozgo dolje;
Luka 4,10jer pisano je: ` On će dati za tebe zapovijed svojim *anđelima da te čuvaju,
Luka 4,11i još: oni će te nositi na rukama svojim da te poštede posrtanja o kakav kamen. `
Luka 4,12Isus mu odgovori:" Ti ne stavljaj na kušnju Gospoda svog Boga. "
Luka 4,13Budući iscrpio sve moguće kušnje, đavo se udalji od njega sve do određenog časa . ( Mt 4.1217; Mk 1.1415)
Luka 4,14Tada Isus, snagom Duha, dođe u Galileju, i njegov se ugled proširi po svoj oblasti.
Luka 4,15On poučavaše u njihovim *sinagogama i svi kazivaše slavu njegovu. ( M 13.5458; Mk 6.16)
Luka 4,16On dođe u Nazaru gdje bijaše podignut. On uđe slijedeći svoj običaj na dan *šabata u *sinagogu, i diže se za obaviti čitanje.
Luka 4,17Dadoše mu knjigu proroka Izaije, i odvijajući ju, on nađe odlomak u kojem bijaše pisano:
Luka 4,18Duh Gospodov je na meni jer mi je podijelio *pomazanje za najavljivati dobru vijest sirotima. On me poslao objavljivati zarobljenicima oslobođenje i slijepima povratak vida, otpuštanje podjarmljenih u slobodu,
Luka 4,19proglašavati godinu prihvaćanja po Gospodu.
Luka 4,20On smota knjigu, vrati ju služitelju i sjedne; svi u sinagogi imaše oči uprte u njega.
Luka 4,21Tad im on poče kazivati: ` Danas, ovo se pismo ispunilo za vas koji slušate. `
Luka 4,22Svi mu posvjedočiše; oni se iznenadiše poruci milosti koja izlaziše iz njegovih usta, i govoraše oni: ` Nije li taj tamo sin Josipov? `
Luka 4,23Tad im on reče: ` Vi ćete mi sigurno navesti ovu izreku: Liječniče, izliječi sam sebe. Mi smo doznali sve što se dogodilo u Kafarnaumu, učini dakle toliko ovdje u svom zavičaju. `
Luka 4,24I on dodade: ` Da, ja vam kažem, ni jedan *prorok ne bi prihvaćen u svom zavičaju.
Luka 4,25Puna je istina, ja vam to kažem, bijaše mnogo udovica u Izraelu u Ilijino vrijeme, kad nebo bi zatvoreno tri godine i šest mjeseci i kad naiđe jedna velika glad na svu zemlju;
Luka 4,26ipak, ne bi ni jednoj od njih da Ilija bi poslan već u sidonski kraj, jednoj udovici iz Sarepta.
Luka 4,27Bijaše mnogo *leproznih u Izraelu u vrijeme Proroka Elizeja; ipak, nitko od njih ne bi očišćen, već Naman Sirijac.
Luka 4,28Svi biše ispunjeni gnjevom, u sinagogi, slušajući te riječi.
Luka 4,29Oni se digoše, baciše ga vam iz grada i odvedoše ga sve do kosine brda na kojem bijaše podignut njihov grad, da ga bace odozgo.
Luka 4,30Ali on, prolazeći posred njih, ode svojim putom. ( M 7.2829; Mk1.2128)
Luka 4,31On tada siđe u Kafarnaum, grad u Galileji. Poučavaše ih on u dan *šabata
Luka 4,32i oni bijahu preneraženi njegovim poučavanjem jer njegova riječ bijaše puna ovlasti.
Luka 4,33Bijaše u *sinagogi jedan čovjek koji koji imaše jedan nečisti duh. On se prodera snažnim glasom:
Luka 4,34` Ah! U što se ti miješaš, Isuse iz Nazareta? Ti si došao za nas uništiti. Ja znam tko si ti:*Svetac Božji. `
Luka 4,35Isus mu zaprijeti: `Ušuti i iziđi iz tog čovjeka`; i bacivši čovjeka na zemlju usred njih, zloduh iziđe iz njega, a da mu nije učinio nikakvo zlo.
Luka 4,36Svi biše zahvaćeni užasom, i govoraše jedni drugima: ` kakva je to riječ! On zapovijeda s ovlašću i silom nečistim duhovima, i oni izlaze. `
Luka 4,37I njegov se ugled raširi u svim mjestima područja. ( M 8.1417; Mk 1.2934)
Luka 4,38Napuštajući *sinagogu, on uđe u kućuŠimunovu. Punica Šimunova bijaše bolesna od jedne snažne groznice, i oni ga zamoliše da učini nešto za nju.
Luka 4,39On se nagne nad nju, zaprijeti groznici i ova ju napusti; i dižući se smjesta, ona ih stade služiti.
Luka 4,40O zalasku sunca, svi koji imaše razne bolesnike donesoše ih k njemu; a on, *polažući ruke svakom od njih, ozdravljaše ih.
Luka 4,41Zlodusi također iziđoše u jednom velikom broju vičući: ` Ti si Sin Božji! ` Tada, prijeteći im, on im ne dopusti govoriti, jer oni znadoše da on bijaše *Krist. ( M 1.3539; Mk 4.23)
Luka 4,42Kad svanu, on iziđe i stiže u jedno pusto mjesto. Mnoštvo ga tražiše; potom, susrevši ga, oni ga htjedoše zadržati iz straha da se ne udalji od njih.
Luka 4,43Ali, on im reče: ` U drugim gradovima, također, meni je objavljivati dobru vijest o *kraljevstvu Božjem, jer za to sam ja bio poslan. `
Luka 4,44I on propovijedaše u *sinagogama Judeje . ( Mt 4.1822; Mk 1.1620; Iv 21.111)
Luka 4,1Isus pak pun Duha svetoga vrati se od Jordana, i odvede ga Duh u pustinju,
Luka 4,2I četrdeset dana kuša ga đavo, i ne jede ništa za to dana; i kad se oni navršiše, onda ogladnje,
Luka 4,3I reče mu đavo: ako si sin Božij, reci ovome kamenu da postane hljeb.
Luka 4,4I odgovori mu Isus govoreći: u pismu stoji: neće življeti čovjek o samom hljebu, nego o svakoj riječi Božijoj.
Luka 4,5I izvedavši ga đavo na goru visoku pokaza mu sva carstva ovoga svijeta u trenuću oka,
Luka 4,6I reče mu đavo: tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, jer je meni predana, i kome ja hoću daću je;
Luka 4,7Ti dakle ako se pokloniš preda mnom biće sve tvoje,
Luka 4,8I odgovarajući Isus reče mu: idi od mene, sotono; u pismu stoji: poklanjaj se Gospodu Bogu svojemu, i njemu jedinome služi.
Luka 4,9I odvede ga u Jerusalim, i postavi ga navrh crkve, i reče mu: ako si sin Božij, skoči odavde dolje;
Luka 4,10Jer u pismu stoji da će anđelima svojijem zapovjediti za tebe da te sačuvaju,
Luka 4,11I uzeće te na ruke da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.
Luka 4,12I odgovarajući Isus reče mu: kazano je: ne kušaj Gospoda Boga svojega.
Luka 4,13I kad svrši đavo sve kušanje, otide od njega za neko vrijeme.
Luka 4,14I vrati se Isus u sili duhovnoj u Galileju; i otide glas o njemu po svemu onom kraju.
Luka 4,15I on učaše po zbornicama njihovijem, i svi ga hvaljahu.
Luka 4,16I dođe u Nazaret gdje bješe odrastao, i uđe po običaju svome u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.
Luka 4,17I daše mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mjesto gdje bješe napisano:
Luka 4,18Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscijelim skrušene u srcu; da propovjedim zarobljenima da će se otpustiti, i slijepima da će progledati; da otpustim sužnje;
Luka 4,19I da propovijedam prijatnu godinu Gospodnju.
Luka 4,20I zatvorivši knjigu dade sluzi, pa sjede: i svi u zbornici gledahu na nj.
Luka 4,21I poče im govoriti: danas se izvrši ovo pismo u ušima vašima.
Luka 4,22I svi mu svjedočahu, i divljahu se riječima blagodati koje izlažahu iz usta njegovijeh, i govorahu: nije li ovo sin Josifov?
Luka 4,23I reče im: vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču: ljekaru! izliječi se sam; što smo čuli da si činio u Kapernaumu učini i ovdje na svojoj postojbini.
Luka 4,24Reče pak: zaista vam kažem: nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini.
Luka 4,25A zaista vam kažem: mnoge udovice bijahu u Izrailju u vrijeme Ilijno kad se nebo zatvori tri godine i šest mjeseci i bi velika glad po svoj zemlji;
Luka 4,26I ni k jednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu Sidonsku k ženi udovici.
Luka 4,27I mnogi bijahu gubavi u Izrailju za proroka Jelisija; i nijedan se od njih ne očisti do Nemana Sirijanina.
Luka 4,28I svi se u zbornici napuniše gnjeva kad čuše ovo.
Luka 4,29I ustavši istjeraše ga napolje iz grada, i odvedoše ga navrh gore gdje bijaše njihov grad sazidan da bi ga bacili odozgo.
Luka 4,30Ali on prođe između njih, i otide.
Luka 4,31I dođe u Kapernaum grad Galilejski, i učaše ih u subote.
Luka 4,32I čuđahu se nauci njegovoj; jer njegova besjeda bješe silna.
Luka 4,33I u zbornici bješe čovjek u kome bješe nečisti duh đavolski, i povika iza glasa
Luka 4,34Govoreći: prođi se, šta je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božij.
Luka 4,35I zaprijeti mu Isus govoreći: umukni, i iziđi iz njega. I oborivši ga đavo na srijedu, iziđe iz njega, i nimalo mu ne naudi.
Luka 4,36I u sve uđe strah, i govorahu jedan drugome govoreći: kakva je to riječ, da vlašću i silom zapovijeda nečistijem duhovima, i izlaze?
Luka 4,37I otide glas o njemu po svima okolnijem mjestima.
Luka 4,38Ustavši pak iz zbornice dođe u kuću Simonovu; a taštu Simonovu bješe uhvatila velika groznica, i moliše ga za nju.
Luka 4,39I stavši više nje zaprijeti groznici, i pusti je. I odmah ustade i služaše im.
Luka 4,40A kad zahođaše sunce, svi koji imadijahu bolesnike od različnijeh bolesti dovođahu ih k njemu; a on na svakoga od njih metaše ruke, i iscjeljivaše ih.
Luka 4,41A i đavoli izlažahu iz mnogijeh vičući i govoreći: ti si Hristos sin Božij. I zaprećivaše im da ne govore da znadu da je on Hristos.
Luka 4,42A kad nasta dan, iziđe i otide u pusto mjesto; i narod ga tražaše, i dođe k njemu, i zadržavahu ga da ne ide od njih.
Luka 4,43A on im reče: i drugijem gradovima treba mi propovjediti jevanđelje o carstvu Božijemu; jer sam na to poslan.
Luka 4,44I propovijedaše po zbornicama Galilejskim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje