Tražilica


Levitski zakonik 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 9,1U osmi dan pozva Mojsije Arona i sinove njegove i starješine sinova Izraelovih,
Levitski zakonik 9,2I reče Aronu: "Uzmi sebi junca kao žrtvu za grijehe i ovna kao žrtvu paljenicu, obadva bez pogrješke, i prinesi ih pred Gospodom."
Levitski zakonik 9,3A sinovima Izraelovim zapovjedi ovo: "Uzmite jarca kao žrtvu za grijehe i tele i ovcu, oboje od jedne godine i bez pogrješke, kao žrtvu paljenicu,
Levitski zakonik 9,4I vola i ovna kao žrtvu mirotvornu, da ih zakoljete pred Gospodom, uz to prinos s uljem zamiješen; jer danas će vam se objaviti Gospod."
Levitski zakonik 9,5Donesoše dakle to, što je bio zapovjedio Mojsije, pred Šator sastanka, i sva zajednica dođe ovamo i stupi pred Gospoda.
Levitski zakonik 9,6Tada reče Mojsije: "Ovo vam je Gospod zapovjedio da učinite, da vam se objavi slava Gospodnja."
Levitski zakonik 9,7Nato zapovjedi Mojsije Aronu: "Stupi na žrtvenik i prinesi svoju žrtvu za grijeh i svoju žrtvu paljenicu, da pribaviš sebi i narodu svojemu pomirenje, onda prinesi prinos za narod, da im pribaviš pomirenje, kao što je zapovjedio Gospod."
Levitski zakonik 9,8I stupi Aron na žrtvenik i zakla tele, što je bilo određeno za njega kao žrtva za grijeh.
Levitski zakonik 9,9Sinovi Aronovi dodaše mu krv, on umoči prst svoj u krv i namaza je na rogove žrtveniku. Ostalu krv izli na podnožje žrtveniku.
Levitski zakonik 9,10Tada salo i bubrege i mrežicu na jetrima od žrtve za grijeh spali na žrtveniku, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 9,11Ali meso i kožu spali izvan tabora.
Levitski zakonik 9,12Potom zakla žrtvu paljenicu, i sinovi Aronovi dodaše mu krv, kojom poškropi žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 9,13Tada mu dodaše žrtvu paljenicu, rasječenu na komade, zajedno s glavom, i on to spali na žrtveniku.
Levitski zakonik 9,14Nato opra drob i noge i spali ih na žrtveniku nad žrtvom paljenicom.
Levitski zakonik 9,15Onda prinese prinos za narod. Uze jarca, što je bio određen za narod kao žrtva za grijeh, zakla ga i kao prije prinese ga kao žrtvu za grijeh.
Levitski zakonik 9,16Nato prinese žrtvu paljenicu i obavi je, kako je trebalo.
Levitski zakonik 9,17Nadalje prinese prinos, uze od njega punu šaku i spali na žrtveniku, osim jutarnje žrtve paljenice.
Levitski zakonik 9,18Potom zakla vola i ovna kao žrtvu mirotvornu za narod. Sinovi Aronovi dodaše mu krv, kojom po škropi žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 9,19A komade sala od vola, tusti rep od ovna i salo, što pokriva drob, bubrege i mrežicu na jetrima.
Levitski zakonik 9,20Ove komade sala položiše na komade od grudi, onda spali komade sala na žrtveniku.
Levitski zakonik 9,21A komade od grudi i stegno desno žrtvova Aron podizanjem i mahanjem pred Gospodom, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 9,22Tada raširi Aron ruke svoje nad narod i blagoslovi ga. Pošto je bio prinio žrtvu za grijeh, žrtvu paljenicu i žrtvu mirotvornu, siđe sa žrtvenika.
Levitski zakonik 9,23Nato otidoše Mojsije i Aron u Šator sastanka. Kad izađoše, blagosloviše narod. Tada se objavi svemu narodu slava Gospodnja.
Levitski zakonik 9,24I oganj izađe od Gospoda i spali na žrtveniku žrtvu paljenicu i komade sala. Kad to vidje sav narod, klicao je i popadao ničice na svoje lice.
Levitski zakonik 9,1 Osmoga dana Mojsije pozva Arona, njegove sinove i starješine Izraelove
Levitski zakonik 9,2i reče Aronu: "Uzmi jedno tele za žrtvu okajnicu, jednoga ovna za žrtvu paljenicu, oboje bez mane, i dovedi ih pred Jahvu.
Levitski zakonik 9,3A Izraelcima reci ovako: `Uzmite jednoga jarca za žrtvu okajnicu, tele i janje od godine, oboje bez mane, za žrtvu paljenicu;
Levitski zakonik 9,4a junca i ovna za žrtvu pričesnicu da žrtvujete pred Jahvom; napokon prinosnicu, s uljem zamiješenu; jer će vam se danas Jahve ukazati.`
Levitski zakonik 9,5Dovedu oni pred Šator sastanka što je Mojsije naredio; naprijed stupi sva zajednica i stane pred Jahvu.
Levitski zakonik 9,6"Ovo je zapovijed", reče Mojsije, "koju je Jahve izdao. Izvršite je, da vam se pokaže slava Jahvina.
Levitski zakonik 9,7Zatim Mojsije reče Aronu: "Stupi k žrtveniku, prinesi svoju žrtvu okajnicu i svoju žrtvu paljenicu i tako izvrši obred pomirenja za se i svoj dom; onda prinesi dar naroda i za nj izvrši obred pomirenja, kako je Jahve naredio.
Levitski zakonik 9,8Aron se primače žrtveniku i zakla tele žrtve za svoj vlastiti grijeh.
Levitski zakonik 9,9Zatim mu Aronovi sinovi donesu krvi. On u nju zamoči svoj prst i stavi je na rogove žrtvenika. Potom ostalu krv izli podno žrtvenika.
Levitski zakonik 9,10A loj, bubrege i privjesak s jetre žrtve okajnice sažeže u kad na žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Levitski zakonik 9,11Meso i kožu spali na vatri izvan tabora.
Levitski zakonik 9,12Zakolje poslije toga žrtvu paljenicu, od koje mu sinovi Aronovi pruže krv. On njome zapljusne žrtvenik sa svih strana.
Levitski zakonik 9,13Dodaju mu i žrtvu paljenicu, dio po dio, a tako i glavu, i on je sažeže u kad na žrtveniku.
Levitski zakonik 9,14Drobinu i noge opere pa i njih na žrtveniku sažeže u kad povrh žrtve paljenice.
Levitski zakonik 9,15Zatim prinese dar naroda. Uze jarca žrtve okajnice za grijehe naroda, zakla ga i prinese kao žrtvu okajnicu, isto onako kao i prijašnju.
Levitski zakonik 9,16Donese potom žrtvu paljenicu i prinese je prema propisu.
Levitski zakonik 9,17Donijevši poslije toga žrtvu prinosnicu, od nje zagrabi pregršt i sažeže na žrtveniku u kad povrh jutarnje žrtve paljenice.
Levitski zakonik 9,18Napokon zakolje junca i ovna kao žrtvu pričesnicu za narod. Aronovi mu sinovi pruže krv, a on zapljusne žrtvenik sa svih strana;
Levitski zakonik 9,19dodaju mu i loj s junca i ovna, pretili rep, loj oko drobine, bubrege i privjesak s jetre.
Levitski zakonik 9,20Metnuvši te masne dijelove na grudi, sažga ih u kad na žrtveniku.
Levitski zakonik 9,21A grudi i desno pleće Aron prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom, kako je Mojsije naredio.
Levitski zakonik 9,22Tada Aron podiže ruke spram naroda i blagoslovi ga. Pošto prinese žrtvu okajnicu, paljenicu i pričesnicu, siđe.
Levitski zakonik 9,23Poslije toga Mojsije i Aron uđoše u Šator sastanka. Kad iziđoše, blagosloviše narod. Slava Jahvina pokaza se svemu narodu.
Levitski zakonik 9,24Ispred Jahve izbi oganj i sažga žrtvu paljenicu i masne komade na žrtveniku. A sav narod, vidjevši to, viknu od veselja i pade ničice.
Levitik 9,1No, osmog dana, Mojsije pozva Aarona i njegove sinove, kao i *starješine Izraelove.
Levitik 9,2On reče Aaronu: ` Pribavi sebi jedno tele kao *žrtvu za grijeh i jednog ovna za holokaust, oboje bez mane, i ponudi ih GOSPODU.
Levitik 9,3Potom uputit ćeš ovu riječ sinovima Izraelovim: Uzmite jednog žrtvenog jarca za grijeh, kao i jedno tele i jedno janje starosti od godinu dana, oboje bez mane, za jedan holokaust,
Levitik 9,4jednog bika i jednog ovna kao žrtve mira za ponuditi pred GOSPODOM, i jednu žrtvu izmiješanu s uljem: jer, danas će vam se GOSPOD pokazati. `
Levitik 9,5Oni dovedoše pred *šator susretanja to što im Mojsije bijaše zapovjedio, potom sva se zajednica primaknu i ostade stajati pred GOSPODOM.
Levitik 9,6Mojsije reče: ` Evo što vam je GOSPOD zapovjedio činiti, da vam se pojavi slava GOSPODOVA . `
Levitik 9,7Potom Mojsije reče Aaronu: ` Primakni se *oltaru, daruj svoju žrtvu za grijeh i svoj holokaust, za obaviti obred odrješenja u svoju korist i u korist puka, potom ponudi dar puka, za obaviti obred odrješenja u njegovu korist kako je to GOSPOD zapovjedio. `
Levitik 9,8Aaron se primaknu oltaru i zakla žrtveno tele za svoj vlastiti grijeh;
Levitik 9,9sinovi Aaronovi mu predstaviše krv; on umoči prst u krv i stavi ju na rogove oltara; on prosu krv na osnovu oltara;
Levitik 9,10stavi dimiti na oltaru masno, bubrege i obli režanj žrtvine jetre, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju;
Levitik 9,11meso i koža, on ih spali izvan tabora.
Levitik 9,12On zakla holokaust; sinovi Aaronovi mu ponovo dadoše krv kojom on poškropi obodnicu oltara;
Levitik 9,13oni mu ponovo dadoše holokaust u četvorinama - ubrojivši i glavu - a on ih stavi dimiti na oltaru;
Levitik 9,14on opra utrobu i noge životinjske i stavi ih dimiti s holokaustom.
Levitik 9,15On prinese darove puka; uze žrtvenog jarca za grijeh puka, zakla ga i ponudi kao i prvu žrtvu;
Levitik 9,16on prinese holokaust, i ponudi ga prema pravilu;
Levitik 9,17on ponudi žrtvu: i od nje uze punu šaku što stavi dimiti na oltar, uz holokaust od jutra;
Levitik 9,18on zakla bika i ovna ponuđene od puka kao žrtvu za mir; sinovi Aaronovi mu dadoše ponovo krv kojom on poprska obodnicu oltara;
Levitik 9,19masne dijelove bika i one od ovna, bubrege, to jest rep, masno koje obvija utrobu, bubrege i obli režanj jetre,
Levitik 9,20on ih postavi na prsa i stavi ih dimiti na oltaru;
Levitik 9,21Aaron ponudi prsa i desni but uz predstavljanja pred GOSPODOM, kako je to Mojsije bio zapovjedio.
Levitik 9,22Podižući tada ruke iznad puka, Aaron ga blagoslovi; podižući potom on siđe, budući završio nuditi žrtvu za grijeh, holokaust i žrtve mira.
Levitik 9,23Mojsije i Aaron uđoše u šator susretanja. Tad slava GOSPODOVA pokaza se svem narodu;
Levitik 9,24jedna vatra iziđe ispred GOSPODA, i proguta na oltaru holokaust i masnoće. Sav puk to vidje; oni kriknuše od radosti i pokloniše se.
3. Mojsijeva 9,1A u osmi dan sazva Mojsije Arona i sinove njegove i starješine Izrailjske.
3. Mojsijeva 9,2I reče Aronu: uzmi tele za žrtvu radi grijeha i ovna za žrtvu paljenicu, oba zdrava; i prinesi ih pred Gospodom.
3. Mojsijeva 9,3A sinovima Izrailjevim kaži i reci: uzmite jare za žrtvu radi grijeha, i tele i jagnje, oboje od godine dana, i zdravo, za žrtvu paljenicu.
3. Mojsijeva 9,4I vola i ovna za žrtvu zahvalnu, da prinesete pred Gospodom, i dar s uljem zamiješen, jer će vam se danas javiti Gospod.
3. Mojsijeva 9,5I uzeše što zapovjedi Mojsije, i donesoše pred šator od sastanka, i pristupivši sav zbor stadoše pred Gospodom.
3. Mojsijeva 9,6I reče Mojsije: učinite što je zapovjedio Gospod, i pokazaće vam se slava Gospodnja.
3. Mojsijeva 9,7I reče Mojsije Aronu: pristupi k oltaru, i prinesi žrtvu za grijeh svoj i žrtvu svoju paljenicu, i očisti od grijeha sebe i narod; i prinesi žrtvu narodu i očisti ih od grijeha, kao što je zapovjedio Gospod.
3. Mojsijeva 9,8Tada Aron pristupi k oltaru, i zakla tele za se.
3. Mojsijeva 9,9I sinovi Aronovi dodaše mu krv, a on zamoči prst svoj u krv, i pomaza rogove oltaru; a ostalu krv izli na podnožje oltaru.
3. Mojsijeva 9,10A salo i bubrege i mrežicu od jetre od žrtve za grijeh zapali na oltaru, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
3. Mojsijeva 9,11A meso i kožu sažeže ognjem iza okola.
3. Mojsijeva 9,12Potom zakla žrtvu svoju paljenicu, i sinovi Aronovi dodaše mu krv od nje, i pokropi njom oltar ozgo unaokolo.
3. Mojsijeva 9,13I dadoše mu žrtvu paljenicu isječenu na dijelove zajedno s glavom, i zapali je na oltaru.
3. Mojsijeva 9,14I opravši crijeva i noge od nje, zapali ih na oltaru svrh žrtve paljenice.
3. Mojsijeva 9,15Potom prinese žrtvu narodnu: uze jare za grijeh koje bješe za narod, i zakla ga, i prinese za grijeh kao i prvo.
3. Mojsijeva 9,16Iza toga prinese i žrtvu paljenicu, i svrši po zakonu.
3. Mojsijeva 9,17Prinese i dar, i uzevši od njega punu šaku zapali na oltaru svrh jutrenje žrtve paljenice.
3. Mojsijeva 9,18Potom zakla vola i ovna na žrtvu zahvalnu za narod; i dadoše mu sinovi Aronovi krv, i pokropi njom oltar ozgo unaokolo.
3. Mojsijeva 9,19Pa mu dodaše i salo od vola, i od ovna rep, i salo što pokriva crijeva, i bubrege i mrežicu s jetre,
3. Mojsijeva 9,20I metnuvši sve salo na grudi, i zapali salo na oltaru.
3. Mojsijeva 9,21A grudi i desno pleće obrnu Aron tano i amo na žrtvu obrtanu pred Gospodom, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
3. Mojsijeva 9,22Tada podiže Aron ruke svoje prema narodu, i blagoslovi ih; i siđe svršiv žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu.
3. Mojsijeva 9,23Potom uđe Mojsije s Aronom u šator od sastanka, a kad opet izađoše blagosloviše narod; i slava se Gospodnja pokaza svemu narodu.
3. Mojsijeva 9,24Jer dođe oganj od Gospoda, i spali na oltaru žrtvu paljenicu i salo. I vidjevši to sav narod povika i pade ničice.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje