Tražilica


1. Korinćanima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 5,1Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to o takvoj bludnosti kakve nema ni među neznabošcima, da naime neki ima ženu očevu.
1. Korinćanima 5,2I vi ste naduti, mjesto da žalite, da se ukloni između vas, koji je učinio to djelo.
1. Korinćanima 5,3Jer ja, ako i nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam odsudio, kao da bih bio nazočan, onoga, koji je tako učinio:
1. Korinćanima 5,4U ime Gospodina našega Isusa Krista, kad se skupite vi i moj duh sa silom Gospodina našega Isusa,
1. Korinćanima 5,5Da se takav preda sotoni na propast tijela, da se duh spasi u dan Gospodina našega Isusa Krista.
1. Korinćanima 5,6Nije dobra hvalidba vaša. Ne znate li, da malo kvasca ukiseli sve tijesto?
1. Korinćanima 5,7Očistite stari kvasac, da budete novo tijesto, kao što ste beskvasni; jer je žrtvovan naš Pasha, Krist.
1. Korinćanima 5,8Zato svetkujmo ne u starome kvascu, ni u kvascu zloće i pakosti, nego u beskvasnom kruhu čistoće i istine!
1. Korinćanima 5,9Pisao sam vam u poslanici, da se ne miješate s bludnicima;
1. Korinćanima 5,10A to ne rekoh za bludnike ovoga svijeta, ili lakomce, ili razbojnike, ili idolopoklonike; jer biste morali izaći iz ovoga svijeta.
1. Korinćanima 5,11A sad vam napisan, da se ne miješate, ako je jedan, koji se brat zove, bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik; s takvima da i ne jedete!
1. Korinćanima 5,12Jer što je meni stalo da sudim one, koji su izvan Ne sudite li vi one, koji su unutra?
1. Korinćanima 5,13A one, koji su izvan, sudit će Bog. Uklonite zločinca između sebe!
1. Korinćanima 5,1 Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakve nema ni među poganima: da netko ima očevu ženu.
1. Korinćanima 5,2I vi mi se uznijeli, mjesto da žalujete pa da se iskorijeni iz vaše sredine onaj koji takvo djelo počini.
1. Korinćanima 5,3A ja, i nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam presudio kao nazočan onoga koji je takvo što počinio.
1. Korinćanima 5,4Pošto se u ime Gospodina našega Isusa Krista okupite vi i moj duh, snagom Gospodina našega Isusa,
1. Korinćanima 5,5neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u Dan Gospodina Isusa.
1. Korinćanima 5,6Ne valja vam hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa?
1. Korinćanima 5,7Očistite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni jer već je žrtvovana Pasha naša, Krist.
1. Korinćanima 5,8Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloće i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima čistoće i istine.
1. Korinćanima 5,9Napisah vam u poslanici da se ne miješate s bludnicima -
1. Korinćanima 5,10ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili lakomcima, ili razbojnicima, ili idolopoklonicima jer biste inače morali iz svijeta izići.
1. Korinćanima 5,11Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrđivač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol!
1. Korinćanima 5,12Što spada na me suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra?
1. Korinćanima 5,13A one vani sudit će Bog. Iskorijenite opakoga iz svoje sredine.
1. Korinćanima 5,1Čuje se govoriti posvuda da kod vas ima jedan slučaj nedoličnog ponašanja i to takvog kakvo se ne nalazi čak ni kod *pogana: jedan od vas živi sa ženom svog oca .
1. Korinćanima 5,2I vi ste napuhani od oholosti! A ne biste li vi radije pali u žalost ne bi li tvorac takvog čina bio odstranjen iz vaše sredine?
1. Korinćanima 5,3Što se tiče mene, odsutan tijelom ali, nazočan duhom, ja sam već sudio onome koji je počinio jedan takav čin:
1. Korinćanima 5,4u *ime Gospodina Isusa, s njegovom ovlašću, za vrijeme jednog sabora kad ja budem duhovno s vama,
1. Korinćanima 5,5da se takav čovjek preda *Sotoni . za uništenje njegovog tijela, da bi duh bio spašen u *dan Gospodov.
1. Korinćanima 5,6On nije lijep, taj vaš predmet oholosti! Ne znate li vi da tek malo *kvasca podigne cijelo tijesto?
1. Korinćanima 5,7Očistite se starog kvasca da budete novo tijesto, budući da ste bez kvasca. Jer Krist, naša *Pasha, bio je žrtvovan.
1. Korinćanima 5,8Proslavimo dakle, ne sa starim kvascem, niti kvascem opakosti i izopačenosti, već s *kruhovima bez kvasca: u čistoći u istini.
1. Korinćanima 5,9Ja sam vam pisao u svom pismu da nemate odnosa u razvratu .
1. Korinćanima 5,10Ja nisam govorio ciljajući na općenit način razvratnike ovoga *svijeta, ili grabežljivce i lupeže ili idolopoklonike, jer vama bi tada trebalo napustiti svijet
1. Korinćanima 5,11Ne, ja sam vam pisao da nemate odnose s čovjekom koji nosi ime brata, a da je razvratnik, ili grabežljivac ili idolopoklonik ili klevetnik ili pijanac ili lupež i da čak ne jedete s jednim takvim čovjekom.
1. Korinćanima 5,12Da li je, naime, moje suditi one napolju? Nije li to onima koji su unutra koje vi imate suditi?
1. Korinćanima 5,13Onima izvana, Bog će suditi. Uklonite opakog iz svoje sredine.
1. Korincanima 5,1Vrlo se glasi da je kurvarstvo među vama, i takovo kurvarstvo kakovo se ni među neznabošcima ne čuje, da nekakav ima ženu očinu.
1. Korincanima 5,2I vi se još nadimate, mjesto da plačete, da se izvadi između vas onaj koji je učinio to djelo.
1. Korincanima 5,3Jer ja, koji ako nijesam kod vas tijelom ali duhom tu živim, već otsudih kao da sam tamo, da se onaj koji je to tako učinio,
1. Korincanima 5,4U ime Gospoda našega Isusa Hrista kad se saberete vi i moj duh, sa silom Gospoda našega Isusa Hrista,
1. Korincanima 5,5Da se on preda sotoni na mučenje tijela, da bi se duh spasao u dan Gospoda našega Isusa Hrista.
1. Korincanima 5,6Nije dobra hvala vaša. Ne znate li da malo kvasca sve tijesto ukiseli?
1. Korincanima 5,7Očistite dakle stari kvasac, da budete novo tijesto, kao što ste prijesni; jer i pasha naša zakla se za nas, Hristos.
1. Korincanima 5,8Zato da praznujemo ne u starome kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva, nego u prijesnome hljebu čistote i istine.
1. Korincanima 5,9Pisah vam u poslanici da se ne miješate s kurvarima;
1. Korincanima 5,10I to ja ne rekoh za kurvare ovoga svijeta, ili tvrdice ili idolopoklonike; jer biste morali izići iz svijeta.
1. Korincanima 5,11A sad vam pisah da se ne miješate ako koji koji se brat zove, postane kurvar, ili tvrdica, ili idolopoklonik, ili kavgadžija, ili pijanica, ili hajduk; s takovima da i ne jedete.
1. Korincanima 5,12Jer šta je meni stalo da sudim one koji su napolju? Ne sudite li vi one koji su unutra?
1. Korincanima 5,13A one koji su napolju sudiće Bog. Izvadite zloga između sebe.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje