Tražilica


1. Ljetopisa 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 11,1Svi Izraelci skupiše se kod Davida u Hebronu i rekoše: "Evo, mi smo od tvojega mesa i od tvoje krvi.
1. Ljetopisa 11,2Već prije, kad je još Saul bio kralj, ti si bio onaj, koji je u boj odvodio i opet kući dovodio Izraela. Tebi je obećao Gospod, Bog tvoj: "Ti ćeš pasti narod moj Izraela, i ti ćeš biti knez nad pukom mojim Izraelom."
1. Ljetopisa 11,3Kad su se tako bile našle kod kralja u Hebronu sve starješine Izraelaca, sklopi David s njima u Hebronu pred Gospodom savez. Tada pomazaše Davida za kralja nad Izraelom po naputku Gospodnjem, što je bio izašao preko Samuela.
1. Ljetopisa 11,4Jednoga dana otide David sa svim Izraelom u Jerusalem, to jest Jebus. Tamo su bili Jebuseji, koji su živjeli u onoj zemlji.
1. Ljetopisa 11,5Stanovnici u Jebusu rekoše Davidu: "Nećeš ući ovamo." Ipak David osvoji tvrđavu Sion, to je kasniji grad Davidov.
1. Ljetopisa 11,6Tada reče David: "Tko prvi nadvlada Jebuseje, bit će vrhovni zapovjednik vojske." Joab, sin Serujin, uzađe prvi i posta vrhovni zapovjednik.
1. Ljetopisa 11,7David uze stan u tvrđavi. Zato je prozvaše gradom Davidovim.
1. Ljetopisa 11,8On sazida grad unaokolo od Mila do obzida. Joab popravi ostali grad.
1. Ljetopisa 11,9Sve je više rasla moć Davidova, jer je Gospod nad vojskama bio s njim.
1. Ljetopisa 11,10Ovo su najodličniji junaci Davidovi, koji su vjerno držali s njim za njegova kraljevanja nad Izraelom i pomogli mu, da bude kralj po obećanju Gospodnjem Izraelu.
1. Ljetopisa 11,11Ovo je popis junaka Davidovih: Jašobam, sin Hakmonijev, glavar trojici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih ujedanput.
1. Ljetopisa 11,12Za njim je dolazio između ta tri junaka Ahošanin Eleazar, sin Dodov.
1. Ljetopisa 11,13On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad se tamo skupiše Filisteji na boj. Tamo je bio komad zemlje s ječmom. A kad su ljudi bježali od Filisteja,
1. Ljetopisa 11,14Stadoše oni usred polja, obraniše ga i pobiše Filisteje. Tako im dade Gospod veliku pobjedu.
1. Ljetopisa 11,15Jedanput siđoše ta tri najodličnija između tridesetorice k hridini, k Davidu, u pećinu Adulam, kad je četa Filisteja taborila u dolini Refaimovoj.
1. Ljetopisa 11,16David je bio upravo u tvrđavi. A u Betlehemu je onda bila straža filistejska.
1. Ljetopisa 11,17I kad je David zaželio: "Tko bi mi donio vode da pijem iz studenca na vratima Betlehema?"
1. Ljetopisa 11,18Tada ona tri junaka prodriješe kroz tabor Filisteja, zahvatiše vode iz studenca na vratima Betlehema i donesoše je Davidu. Ali on je ne htjede piti, nego je proli Gospodu u čast
1. Ljetopisa 11,19I reče: "Ne daj mi, Gospode, da tako što učinim! Zar da pijem krv tih ljudi, koji prodriješe tamo uz opasnost života? Jer je donesoše ne mareći za život svoj." Zato je ne htjede piti. To učiniše ta tri junaka.
1. Ljetopisa 11,20Abišaj, brat Joabov, bio je glavar tridesetorici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih. Bio je ugledan kod trojice.
1. Ljetopisa 11,21Jer se odlikova među tridesetoricom, posta im vođa, ali one trojice ne stiže.
1. Ljetopisa 11,22Benaja, sin Jehojadov, hrabar čovjek, velik na djelima, iz Kabseela. On pogubi oba Ariela iz Moaba. Također ubi dolje kod jednog studenca lava, kad je bio pao snijeg.
1. Ljetopisa 11,23On ubi i nekoga Egipćanina, gorostasa visoka pet lakata. Premda je Egipćanin imao u ruci koplje, debelo kao vratilo, on izađe na njega sa štapom, istrže Egipćaninu koplje iz ruke i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.
1. Ljetopisa 11,24To učini Benaja, sin Jehojadov. Kod trojice junaka imao je visok ugled.
1. Ljetopisa 11,25Bio je slavniji od tridesetorice, ali one trojice ne stiže. David ga stavi na čelo tjelesnoj straži.
1. Ljetopisa 11,26Hrabri junaci bili su Joabov brat Asahel, Elhanan iz Betlehema, sin Dodov,
1. Ljetopisa 11,27Šamot iz Harora, Heles iz Pelona,
1. Ljetopisa 11,28Ira, sin Ikešov iz Tekoe, Abiezer iz Anatota,
1. Ljetopisa 11,29Sibekaj iz Hušata, Ilaj iz Ahoha,
1. Ljetopisa 11,30Maharaj iz Netofe, Heled iz Netofe, sin Baanin,
1. Ljetopisa 11,31Itaj, sin Ribajev, iz Gibee u plemenu Benjaminovu, Benaja iz Piratona,
1. Ljetopisa 11,32Huraj iz potoka Gaaša, Abiel iz Arbe,
1. Ljetopisa 11,33Azmavet iz Baharuma, Eliaba iz Šaalbona,
1. Ljetopisa 11,34Sinovi Hašemovi iz Gizona, Jonatan, sin Šagehov, iz Harara,
1. Ljetopisa 11,35Ahiam, sin Sakarov, iz Harara, Elifal, sin Urov,
1. Ljetopisa 11,36Hefer iz Mekera, Ahija iz Pelona,
1. Ljetopisa 11,37Hesro iz Karmela, Naaraj sin Ezbajev,
1. Ljetopisa 11,38Joel, brat Natanov, Mibhar, sin Hagrijev,
1. Ljetopisa 11,39Selek, Amonac, Nahraj iz Berota, koji je nosio oružje Joabu, sinu Serujinu,
1. Ljetopisa 11,40Ira, Itranin, Gareb, Itranin,
1. Ljetopisa 11,41Urija, Hitejin, Zabad, sin Ahlajev,
1. Ljetopisa 11,42Adina, sin Šizin, iz plemena Rubenova, poglavar Rubenovaca, i s njim trideset ljudi,
1. Ljetopisa 11,43. Hanan, sin Maakin, i Jošafat iz Mitne,
1. Ljetopisa 11,44Uzija iz Aštarota, Šama i Jeiel, sinovi Hotama iz Aroera,
1. Ljetopisa 11,45Jediael, sin Šimrijev, i njegov brat Joha, Tizejin,
1. Ljetopisa 11,46Eliel, Mahavejin, Jeribaj i Jošavja, sinovi Elnaamovi, i Itma, Moabac,
1. Ljetopisa 11,47Eliel, Obed i Jaasiel iz Mezobaja.
1. Ljetopisa 11,1 Tada se sabraše svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoše: "Evo, mi smo od tvoje kosti i tvojeg mesa.
1. Ljetopisa 11,2Još prije, dok je Šaul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izraela; Jahve, tvoj Bog, rekao ti je: `Ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knez nad mojim narodom Izraelom.`
1. Ljetopisa 11,3Tako dođoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David s njima sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, kako bijaše Jahve rekao Samuelu.
1. Ljetopisa 11,4Onda je otišao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili Jebusejci i živjeli su u onoj zemlji.
1. Ljetopisa 11,5Ali su Jebusejci poručili Davidu: "Nećeš ući ovamo!" Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad.
1. Ljetopisa 11,6Jer je David rekao: "Tko prvi porazi Jebusejce, bit će vrhovni vojvoda i knez." Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda.
1. Ljetopisa 11,7Tada se David nastanio u toj tvrđavi; zato su je prozvali Davidovim gradom.
1. Ljetopisa 11,8Sazidao je tada grad unaokolo, od Milona do ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada.
1. Ljetopisa 11,9David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim.
1. Ljetopisa 11,10Evo vojvoda Davidovim junacima koji su junački radili uza nj za njegovo kraljevstvo sa svim Izraelom da ga po Jahvinoj riječi zakralje nad Izraelom.
1. Ljetopisa 11,11Evo popisa Davidovih junaka: Hakmonijev sin Jašobam, glavar nad tridesetoricom; on je mahnuo svojim kopljem na tri stotine i pobio ih odjednom.
1. Ljetopisa 11,12Za njim Dodonov sin Eleazar, Ahošanin, jedan između tri junaka.
1. Ljetopisa 11,13On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad su se Filistejci skupili na boj, a ondje je bilo polje puno ječma; kad je narod počeo bježati ispred Filistejaca,
1. Ljetopisa 11,14oni su stali usred toga polja i obranili ga pobivši Filistejce. Tako im Jahve dade veliku pobjedu.
1. Ljetopisa 11,15Trojica su između tridesetorice jednom sišla do hridi k Davidu u Adulamsku pećinu kad su filistejske čete stajale u taboru u Refaimskoj dolini.
1. Ljetopisa 11,16David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu.
1. Ljetopisa 11,17David uzdahnu: "O kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata!
1. Ljetopisa 11,18Tada ta trojica prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskoga studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti nego je proli kao ljevanicu Jahvi
1. Ljetopisa 11,19govoreći: "Ne dao mi moj Bog da to učinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? Ta izlažući život pogibli donijeli su vode." I nije htio piti. To su, eto, učinila ta tri junaka.
1. Ljetopisa 11,20Abišaj, Joabov brat, bio je vojvoda nad tridesetoricom; on je vitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se među tridesetoricom.
1. Ljetopisa 11,21Bio je među trojicom ugledniji od druge dvojice i bio im vojvoda, ali prve trojice nije dostigao.
1. Ljetopisa 11,22Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junačkim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame.
1. Ljetopisa 11,23Ubio je i nekog Egipćanina, čovjeka od pet lakata. Egipćanin je imao u ruci koplje kao tkalačko vratilo, a on je izišao preda nj sa štapom i, istrgavši Egipćaninu koplje iz ruke, ubio ga njegovim kopljem.
1. Ljetopisa 11,24To je učinio Jojadin sin Benaja i proslavio se imenom među ona tri junaka.
1. Ljetopisa 11,25Bio je najznamenitiji među tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže.
1. Ljetopisa 11,26Hrabri su junaci bili: Joabov brat Asahel, Dodonov sin Elhanan iz Betlehema,
1. Ljetopisa 11,27Haroranin Šamot, Pelonjanin Heles;
1. Ljetopisa 11,28Akešov sin Ira, Tekoanin, Abiezer Anatoćanin;
1. Ljetopisa 11,29Sibkaj Hušaćanin, Ilaj Ahošanin;
1. Ljetopisa 11,30Mahraj Netofaćanin, Baanin sin Heled, Netofaćanin;
1. Ljetopisa 11,31Ribajev sin Itaj iz Gibeata sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin;
1. Ljetopisa 11,32Huraj iz Gaaških potoka, Abiel Arbaćanin;
1. Ljetopisa 11,33Azmavet Bahurimljanin, Eljahba Šaalbonjanin.
1. Ljetopisa 11,34Sinovi Hašema Gizonjanina: Sagejin sin Jonatan, Hararanin;
1. Ljetopisa 11,35Sakarov sin Ahiam, Hararanin, Urov sin Elipal;
1. Ljetopisa 11,36Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin;
1. Ljetopisa 11,37Hesro Karmelac, Ezbajev sin Naaraj;
1. Ljetopisa 11,38Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar;
1. Ljetopisa 11,39Amonac Selek, Beroćanin Nahraj, štitonoša Sarvijina sina Joaba;
1. Ljetopisa 11,40Ira Jitranin, Gareb Jitranin;
1. Ljetopisa 11,41Urija Hetit, Ahlajev sin Zabad;
1. Ljetopisa 11,42Šizin sin Adina, Rubenovac, vojvoda Rubenova plemena, i s njime tridesetorica.
1. Ljetopisa 11,43Maakin sin Hanan i Jošafat Mitnjanin.
1. Ljetopisa 11,44Uzija Aštaroćanin, Šama i Jeiel, sinovi Aroerca Hotama;
1. Ljetopisa 11,45Šimrijev sin Jediael i njegov brat Joha Tišanin.
1. Ljetopisa 11,46Mahavac Eliel i Elnaamovi sinovi Jeribaj i Jošavja i Moabac Jitma;
1. Ljetopisa 11,47Eliel i Obed i Mesobajanin Jaasiel.
1. Kronika 11,1Sav Izrael se sakupi kod Davida u Hebronu, govoreći: ” Evo mi smo tvoja kost i tvoje meso .
1. Kronika 11,2Ima dugo vremena već, čak kad još Saul bijaše kraljem, ti bijaše taj koji izvodiše i vraćaše Izrael. A GOSPOD tvoj Bog ti je rekao: Ti si taj koji će napasati Izrael moj narod i ti si taj koji će biti glava nad Izraelom mojim narodom.“
1. Kronika 11,3Sve *starješine Izraelove dođoše pronaći kralja u Hebronu, i David zaključi u njihovu korist jedan savez u Hebronu, pred GOSPODOM. Oni *pomazaše Davida kao kralja nad Izraelom, prema riječu GOSPODOVOJ prenesenoj po Samuelu.
1. Kronika 11,4A David, kao i sav Izrael, ode u Jeruzalem tj. Jebuz gdje bijahu Jebuziti koji nastanjivaše zemlju.
1. Kronika 11,5Stanovnici Jebuza rekoše Davidu: ” Ti nećeš ući ovdje.“ Ali David se domože tvrđave *Sion: to je Grad Davidov.
1. Kronika 11,6On bijaše naime rekao: ” Prvi koji potuče Jebuzite postat će poglavar i princ“: Joab sin Serujavljev uspe se prvi i postade poglavar.
1. Kronika 11,7David se smjesti u tvrđavi; zato se ona naziva Grad Davidov.
1. Kronika 11,8Potom on izgradi grad svud uokolo, počev od Miloa : sve do okružja, a Joab obnovi ostatak grada.
1. Kronika 11,9David postajaše sve više i više velik a GOSPOD, svemogući, bijaše s njim.
1. Kronika 11,10Evo poglavara ratnika Davidovih koji ga odrješito podupiraše tijekom sve njegove vladavine, kao i sav Izrael, da bi vladao preema riječi GOSPODOVOJ nad Izraelom.
1. Kronika 11,11Evo liste ratnika Davidovih: Jašobeam, sin Hakmonijev, poglavar Trojice . On je taj koji vitlaše svojim kopljem na 300 ljudi odjednom: oni biše pobijeni.
1. Kronika 11,12A poslije njega, Eleazar, sin Dodoa Ahohita, koji bijaše među Trojicom ratnika.
1. Kronika 11,13On je taj koji bijaše s Davidom u Pas-Damimu, kad Filistinci se tu sakupiše za boj; bijaše ondje jedno polje pokriveno ječmom, a narod bježaše pred Filistincima;
1. Kronika 11,14oni se postaviše u sredinu polja, oslobodiše ga i potukoše Filistince; GOSPOD ostvari jednu veliku pobjedu.
1. Kronika 11,15Trojica od Tridesetorice poglavara siđoše niz stijenu k Davidu, u pećinu Adulamovu, dok tabor Filistinaca bijaše postavljen u dolini Refaita .
1. Kronika 11,16David bijaše tada u svom skloništu, a jedna filistinska straža nalazila se tada u Bethléemu.
1. Kronika 11,17David izrazi ovu želju: ” Tko mi će dati piti vode iz žusterne koja je na vratima Bethléema?“
1. Kronika 11,18Trojica upadoše u tabor Filistinaca, natočiše vode u žusterni pokraj vrata Bethléema, odnesoše ju i ponudiše Davidu. Ali David ju nije htio piti već načini libaciju GOSPODU.
1. Kronika 11,19On reče: ”Nek me moj Bog kazni ako ja to učinim! Hoću li ja piti *krv tih ljudi u opasnosti po njihov život? Jer po cijenu života svog oni su ju išli donijeti!“ I on odbi popiti ju. Eto što učiniše Trojica ratnika.
1. Kronika 11,20Abišaj, brat Joabov, bijaše zapovjednikom Tridesetorice. On je taj što vitlaše kopljem na 300 ljudi koji biše probodeni, ali on si ne načini *ime među Trojicom .
1. Kronika 11,21On bi dvostruko počasđ ćen, više nego Tridesetorica, i on postade njihovim zapovjednikom, ali ne dostiže Trojicu.
1. Kronika 11,22Benaja, sin Jehodajavljev, sin jednog istaknutog čovjeka, po brojnim podvizima, podrijetlom iz Kavsela. On bijaše onaj koji ubi dva junaka iz Moaba; on je onaj koji dođe ubiti lava u žusterni za vrijeme snijega;
1. Kronika 11,23on je također onaj koji ubi jednog Egipćanina, čovjeka rasta od pet lakata; Egipćanin imaše u ruci jedno koplje kao tkalačka greda. On siđe k njemu, naoružan jednim štapom, istrgnu koplje iz ruke Egipćaninu i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.
1. Kronika 11,24Eto što učini Benajahu, sin Jehojadajev; 0n si načini jedno ime između Tridesetorice ratnika;
1. Kronika 11,25on imaše više ugleda no Tridesetorica, ali on ne nadmaši Trojice. David ga uvrsti u svoju osobnu gardu.
1. Kronika 11,26Srčani ratnici: Azahel, brat Joabov; Elhanan, sin Dodoov, iz Betlehema;
1. Kronika 11,27Šamot Harorit, Heles Pelonit;
1. Kronika 11,28Ira, sin Ikeša Tekoita; Abiezer Anatotit;
1. Kronika 11,29Sibekaj Hušatit; Ilaj Ahohit;
1. Kronika 11,30Mahrai Netofatit;
1. Kronika 11,31Itaj, sin Rivaja iz Givea, od sinova Benjaminovih; Benaja Pireatonit;
1. Kronika 11,32Huraj iz Potoka Gaša; Abiel Arbatit;
1. Kronika 11,33Azmavet Baharumit; Eliahba Šalbonit;
1. Kronika 11,34BeneHašem Gizonit; Jonatan, sin Šaguea Hararita;
1. Kronika 11,35Ahiam, sin Zakara Hararita; Elifal, sin Urov;
1. Kronika 11,36Hefer Mekeratit; Ahija Pelonit;
1. Kronika 11,37Hesro Karmelit; Naraj, sin Ezbajev;
1. Kronika 11,38Joel, brat Natanov; Mibhar, sin Hagrijev;
1. Kronika 11,39Selek Amonit; Nahraj Berotit, štitonoša Joaba, sina Serujeva;
1. Kronika 11,40Ira Jitrit; Garev Jitrit;
1. Kronika 11,41Uri Hitit. Zabad :, sin Ahlajev;
1. Kronika 11,42Adina, sin Šizaa Rubenita, poglavara Rubenita i, s njim, 30;
1. Kronika 11,43Hanan, sin Maaka i Jošafat Mitnita;
1. Kronika 11,44Uzija Ašteratit; Šama i Jeiel, sin Hotama Aroerita;
1. Kronika 11,45Jediael, sin Šimrijev, i Joha, njegov brat, Tisit;
1. Kronika 11,46Eliel Hahavim, Jeribaj i Jošavija, sin Elnamaov, i Jitma Moabit;
1. Kronika 11,47Eliel, Obed i Jaziel iz Sova.
1. Dnevnika 11,1I sabraše se svi Izrailjci k Davidu u Hevron, i rekoše: evo, mi smo kost tvoja i tijelo tvoje.
1. Dnevnika 11,2I pređe dok Saul bijaše car ti si odvodio i dovodio Izrailja; i Gospod Bog tvoj rekao ti je: ti ćeš pasti narod moj Izrailja; i ti ćeš biti vođ narodu mojemu Izrailju.
1. Dnevnika 11,3Tako dođoše sve starješine Izrailjeve k caru u Hevron, i učini s njima David vjeru u Hevronu pred Gospodom, i pomazaše Davida za cara nad Izrailjem kao što bješe rekao Gospod preko Samuila.
1. Dnevnika 11,4Potom otide David sa svijem Izrailjem na Jerusalim, a to je Jevus, jer ondje bijahu Jevuseji, koji življahu u onoj zemlji.
1. Dnevnika 11,5I rekoše Jevušani Davidu: nećeš ući ovamo. Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov.
1. Dnevnika 11,6Jer David reče: ko prvi nadbije Jevuseje, biće knez i vojvoda. I Joav sin Serujin izide prvi, i posta knez.
1. Dnevnika 11,7Poslije seđaše David u tom gradu, zato ga prozvaše grad Davidov.
1. Dnevnika 11,8I sazida grad unaokolo, od Milona unaokolo; a Joav opravi ostatak grada.
1. Dnevnika 11,9I David jednako napredovaše i siljaše se, jer Gospod nad vojskama bješe s njim.
1. Dnevnika 11,10A ovo su poglavice među junacima Davidovijem, koji junački radiše uza nj za carstvo njegovo sa svijem Izrailjem da bude car nad Izrailjem po riječi Gospodnjoj;
1. Dnevnika 11,11I ovo je broj junaka Davidovijeh: Jasoveam sin Ahmonijev, prvi između trideset; on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih ujedanput.
1. Dnevnika 11,12A za njim Eleazar sin Dodov Ahošanin, on bijaše jedan od tri junaka.
1. Dnevnika 11,13On bijaše s Davidom u Fas-Damimu, kad se Filisteji skupiše na boj; i ondje bijaše njiva puna ječma, i narod pobježe od Filisteja,
1. Dnevnika 11,14A oni stadoše usred njive, i odbraniše je pobivši Filisteje; i Gospod dade izbavljenje veliko.
1. Dnevnika 11,15I ta tri prva između trideset sidoše ka stijeni k Davidu u pećinu Odalamsku, kad vojska Filistejska stajaše u okolu u dolini Rafajskoj.
1. Dnevnika 11,16A David bijaše onda u gradu, a straža Filistejska bijaše tada u Vitlejemu.
1. Dnevnika 11,17I David zaželje i reče: ko bi mi donio vode da pijem iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata?
1. Dnevnika 11,18Tada ta trojica prodriješe kroz oko Filistejski, i zahvatiše vode iz studenca Vitlejemskoga koji je kod vrata, i donesoše i dadoše Davidu; a David ne htje piti, nego je izli Gospodu.
1. Dnevnika 11,19I reče: ne dao mi Bog moj da to učinim! Eda li ću piti krv tijeh ljudi koji ne mariše za život svoj? Jer je donesoše ne mareći za život svoj. I ne hte je piti. To učiniše ta tri junaka.
1. Dnevnika 11,20I Avisaj brat Joavov bješe prvi između trojice. I on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih, i proslavi se među trojicom;
1. Dnevnika 11,21Među trojicom bješe slavniji od druge dvojice i bješe im poglavica; ali one trojice ne stiže.
1. Dnevnika 11,22Venaja sin Jodajev, sin čovjeka junaka iz Kavseila, koji učini velika djela, on pogubi dva junaka Moavska, i sišav ubi lava u jami kad bješe snijeg.
1. Dnevnika 11,23On ubi i nekoga Misirca visoka pet lakata. Imaše Misirac u ruci koplje kao vratilo, a on izide na nj sa štapom, i istrže Misircu koplje iz ruke, i ubi ga njegovijem kopljem.
1. Dnevnika 11,24To učini Venaja sin Jodajev, i bi slavan među ova tri junaka.
1. Dnevnika 11,25Bješe najslavniji između tridesetorice, ali one trojice ne stiže. I David ga postavi nad pratiocima svojim.
1. Dnevnika 11,26Junaci između vojnika bijahu: Asailo brat Joavov, Elhanan sin Dodov iz Vitlejema,
1. Dnevnika 11,27Samot Arorarin, Helis Felonjanin,
1. Dnevnika 11,28Ira sin Ikisov iz Tekoje, Avijezer iz Anatota,
1. Dnevnika 11,29Sivehaj iz Husata, Ilaj iz Ahoha,
1. Dnevnika 11,30Maraj iz Netofata, Heled sin Vanin iz Netofata,
1. Dnevnika 11,31Itaj sin Rivajev iz Gavaje sinova Venijaminovih, Venaja iz Faratona,
1. Dnevnika 11,32Uraj od potoka Gaskih, Avilo iz Arvata,
1. Dnevnika 11,33Azmavet iz Varuma, Elijava iz Salvona,
1. Dnevnika 11,34Sinovi Asima Gizonjanina, Jonatan sin Sagijin Araranin,
1. Dnevnika 11,35Ahijam sin Saharov Araranin, Elifar sin Urov,
1. Dnevnika 11,36Efer iz Mehirata, Ahija iz Felona,
1. Dnevnika 11,37Esro Karmilac, Narav sin Esvajev,
1. Dnevnika 11,38Joilo brat Natanov, Mivar sin Agirijev,
1. Dnevnika 11,39Selek Amonac, Naraj Viroćanin, koji nošaše oružje Joavu sinu Serujinu,
1. Dnevnika 11,40Ira Jetranin, Gariv Jetranin,
1. Dnevnika 11,41Urija Hetejin, Zavad sin Alajev,
1. Dnevnika 11,42Adina sin Sizin od sinova Ruvimovijeh, poglavar sinova Ruvimovijeh, i trideset s njim,
1. Dnevnika 11,43Anan sin Mašin, i Josafat iz Mitne,
1. Dnevnika 11,44Ozija iz Asterota, Sama i Jehilo sinovi Hotana Aroiranina,
1. Dnevnika 11,45Jediailo sin Simrijev i Joha brat mu iz Tise,
1. Dnevnika 11,46Elilo Mavljanin, i Jerivaj i Josavija sinovi Elnamovi, i Jetema Moavac,
1. Dnevnika 11,47Elilo i Ovid i Jasilo iz Mesovaje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje